Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:38

(Beslutades 2015-11-17, offentliggjordes 2015-11-19)

Fråga om dispens från budplikt (Sandberg – Camurus)

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Sandberg Development AB undantag från den budplikt som annars skulle kunna uppkomma som en följd av de aktielånearrangemang som kan komma att användas vid börsintroduktion av Camurus AB.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 17 november 2015 en framställning från Mannheimer Swartling Advokatbyrå på uppdrag av Sandberg Development AB. Framställningen rör dispens från budplikt.

Framställning

Camurus AB har ansökt om upptagande till handel av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Första dag för handel är planerad till den 3 december 2015.

Camurus huvudägare är Sandberg Development AB (”Sandberg”), som äger 85,5 procent av aktierna i bolaget.

I samband med upptagande till handel kommer en ägarspridning att genomföras genom ett erbjudande till allmänheten och institutionella investerare i Sverige samt till institutionella investerare i vissa jurisdiktioner utanför Sverige. Erbjudandet kommer att beskrivas i det prospekt som avses registreras hos Finansinspektionen före erbjudandet och upptagandet till handel.

Erbjudandet kommer att avse dels nya aktier som emitteras av bolaget, dels aktier som säljs av Sandberg samt vissa minoritetsägare.

Storleken på erbjudandet och ett prisintervall för aktierna kommer att beslutas av bolaget och Sandberg efter samråd med i erbjudandet medverkande banker strax före det att erbjudandet offentliggörs.

Erbjudandet avses offentliggöras den 19 november 2015.

Förevarande framställning baseras på att prisintervallet i erbjudandet är 51–61 kr per aktie och att mittpriset i erbjudandet således är 56 kr per aktie. Prisintervallet (och därmed även antalet aktier i framställning) kan komma att ändras innan erbjudandet offentliggörs.

När erbjudandet lämnas finns det i bolaget till 25.208.560 aktier, varav Sandberg äger 21.561.048 aktier.

Camurus kommer i samband med erbjudandet även emittera aktier till anställda och styrelseledamöter inom ramen för ett aktiebonusprogram som går i inlösen i samband med erbjudandet samt till Sandberg som tillför bolaget en emissionslikvid för likviditet till täckande av (del av) bolagets sociala kostnader i anledning av aktiebonusprogrammet. Totalt kommer 1.909.483 aktier emitteras till deltagarna i aktiebonusprogrammet och 426.601 aktier till Sandberg. Av de aktier som tecknas av deltagarna, förvärvar Sandberg 979.111 aktier från deltagarna, för likviditet till täckande av deltagarnas skattekostnad som belöper på aktiebonusförmånen.

I samband med erbjudandet förvärvar Sandberg också aktier från bolagets VD motsvarande ett värde om 7.142.857 kr, villkorat av att erbjudandet fullföljs. Hur manga aktier som förvärvas kommer att bero på det slutliga erbjudandepriset, men uppgår vid mittpriset till 127.551 aktier.

Erbjudandet består således av följande delar:

 1. Bolaget genomför en nyemission som tillför bolaget 400–500 milj. kr efter emissionskostnader. Antalet aktier som emitteras förväntas uppgå till mellan 9.098.361 och 10.882.353 aktier. Vid mittpriset kommer 9.910.714 aktier att nyemitteras.

 2. Sandberg säljer 1.405.712 aktier.

 3. Slutligen lämnar Sandberg en s.k. övertilldelningsoption till bankerna som innebär en utfästelse att, utöver de aktier som initialt omfattas av erbjudandet, på begäran av bankerna senast 30 dagar från första dagen för handel i aktierna, avyttra ytterligare aktier i bolaget motsvarande högst ca 15 procent av antalet aktier i erbjudandet. Antalet aktier i övertilldelningsoptionen förväntas uppgå till högst 1.843.210 aktier.

För att underlätta leverans av aktier i erbjudandet kommer Sandberg att låna ut aktier till bankerna enligt följande:

 • Aktielån för nyemission: aktier som motsvarar antalet nya aktier som bolaget ger ut enligt punkten I ovan.

 • Aktielån för övertilldelningsoption: aktier som motsvarar det antal aktier som motsvarar övertilldelningsoptionen enligt punkten III ovan.

 • Aktielån för aktiebonusprogrammet: aktier som motsvarar antalet nya aktier som bolaget ger ut till anställda och styrelseledamöter.

Efter erbjudandets slutförande beräknas Sandbergs innehav, baserat på antagandet att erbjudandepriset fastställs till mittpunkten i prisintervallet, representera 54–58 procent av aktierna och rösterna i Camurus.

Till följd av de ovan beskrivna aktielånen kan Sandbergs aktieinnehav komma att understiga 30 procent under tiden för aktielånen och åter överstiga 30 procent när Sandberg återfår utlånade aktier. Med anledning av detta kan budplikt uppkomma avseende resterande aktier i Camurus.

I framställningen till Aktiemarknadsnämnden hemställs att Sandberg beviljas dispens från budplikten samt att dispensen inte förenas med villkor av innebörd att Sandberg och dess närstående inte har möjlighet att förvärva ytterligare aktier utan att budplikt uppkommer.

Överväganden

I 3 kap. lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA) finns bestämmelser om budplikt. Finansinspektionen får enligt 7 kap. 4 respektive 5 § LUA efter ansökan ge besked om huruvida budplikt gäller och medge undantag från budplikt. En ansökan kan göras av den som har ett berättigat intresse i saken.

Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § LUA samt 8 och 9 §§ förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att ge besked om huruvida budplikt gäller och besluta i frågor om undantag från budplikt (FFFS 2007:17).

Budplikt innebär att den som genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ska lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i bolaget.

Budplikt inträder enligt 3 kap. 1 § LUA när någon, ensam eller tillsammans med någon som är närstående enligt 5 §, genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Om det finns särskilda skäl, får enligt 7 kap. 5 § LUA undantag medges från bestämmelserna om budplikt. Undantag får förenas med villkor. I kommentaren till bestämmelsen har som exempel på skäl som bör kunna motivera undantag anförts bl.a. att omständigheterna i vissa fall kan vara sådana att något kontrollägarskifte de facto inte kan sägas ha skett, trots att bolaget har fått en ny ägare med tre tiondelar eller mer av röstetalet.

I det nu aktuella fallet kan Sandbergs röstandel i Camurus genom utlåning av aktier i anslutning till att aktierna i bolaget tas upp till handel på Nasdaq Stockholm, komma att minska till under tre tiondelar av röstetalet och därefter åter öka till mer än tre tiondelar i samband med att de utlånade aktierna återlämnas. Bestämmelserna om budplikt blir då tillämpliga.

Enligt nämndens mening finns det emellertid, mot bakgrund av syftet med reglerna om budplikt och med beaktande av vad som uttalas i lagens förarbeten, förutsättningar att bevilja dispens från budplikten. Reglerna om budplikt avser att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. I det nu aktuella fallet handlar det inte om något kontrollägarskifte utan om ett allmänt vedertaget arrangemang i samband med en börsintroduktion, som kan leda till att Sandberg inom en kortare tid efter börsintroduktionen kan komma att återfå så många aktier inom ramen för arrangemanget att Sandbergs röstandel kommer att motsvara tre tiondelar eller mer av röstetalet. Dispens från budplikt bör därför medges (jfr bl.a. AMN 2015:12). Något skäl att ålägga Sandberg budplikt vid eventuellt förvärv av ytterligare aktier i Camurus finns inte.

Ansökan om dispens från budplikt ska mot denna bakgrund bifallas.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...