Fråga om dispens från budplikt (Verdane – Smarteq)

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under i framställningen angivna förutsättningar, Verdane Capital VI K/S och Verdane Capital VI B K/S dispens från den budplikt som annars skulle uppkomma som en följd av kvittningsemissionen i Smarteq AB, på villkor att

 1. aktieägarna inför bolagsstämman i Smarteq AB informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Verdane Capital VI K/S och Verdane Capital VI B K/S högst kan få genom affären i fråga, samt att

 2. affären tillstyrks av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man ska bortse från aktier som innehas och på stämman företräds av Verdane Capital VI K/S och Verdane Capital VI B K/S.

Om Verdane Capital VI K/S eller Verdane Capital VI B K/S sedermera förvärvar ytterligare aktier i Smarteq Holding AB och därigenom ökar sin sammanlagda röstandel uppkommer budplikt.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 25 november 2015 en framställning från Advokatfirman Westermark Anjou på uppdrag av Verdane Capital VI K/S, ”Verdane VI”, Verdane Capital VI B K/S, ”Verdane VI B”, (gemensamt ”Verdane”). Framställningen rör tolkning av närståendebegreppet i Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar samt dispens från budplikt enligt samma regler i samband med teckning av aktier i en apportemission.

Framställning

I framställningen anförs i huvudsak följande.

Bakgrund

Verdane VI och Verdane VI B är två fonder inom Verdanesfären som verkar på riskkapitalmarknaden. Verdane VI och Verdane VI B är danska kommanditbolag. Verdane Capital VI GP ApS och Verdane Capital VI NE GP AS är komplementärer i Verdane VI och Verdane Capital VI B GP ApS är komplementär i Verdane VI B. Bolagen rådges i förvaltningshänseende av Verdane Capital Advisors.

Idag äger Verdane VI 64,82 procent och Verdane VI B 21,61 procent, sammanlagt 86,43 procent, av aktierna i Åkerströms Intressenter AB (556751-6546). Åkerströms Intressenter är ett holdingbolag som äger samtliga aktier i Åkerströms Björbo Aktiebolag, ”Åkerströms”. Åkerströms utvecklar, säljer och servar produkter för radiostyrning av industrikranar, mobila applikationer, portar och lok.

Resterande aktier i Åkerströms Intressenter ägs av KMH Viken AB, ”KMH”, som innehar 9,57 procent av aktierna, och anställda i Åkerströms, som innehar sammanlagt 4 procent av aktierna i bolaget. KMH och anställda som äger aktier i Åkerströms Intressenter benämns tillsammans Minoritetsägarna. KMH är helägt av Håkan Holmström som även är verkställande direktör i Åkerströms.

Verdanes ägarandel i Åkerströms Intressenter kommer att öka, och Minoritetsägarnas andel i motsvarande mån minska, före genomförandet av Smarteqs förvärv enligt vad som redogörs för i (i)–(v) nedan.

Smarteq AB (556387-9955) säljer och utvecklar antennsystem för marknadssegmenten Automotive (fordonsindustrin) och Communications (M2M, trådlöst bredband, Smart Metering). Smarteq har 440 744 675 utestående aktier. Aktien är noterad på First North.

Smarteq har även gett ut 26.400.000 teckningsoptioner. Dessa får utnyttjas för teckning av aktier i Smarteq under perioden 13–31 maj 2016, varvid en teckningsoption berättigar till teckning av en aktie.

Förhandlingar

Efter att Smarteq kontaktat Håkan Holmström, och Håkan Holmström vidarebefordrat kontakten till Verdane, inledde Smarteq och Verdane förhandlingar om Smarteqs förvärv av aktier i Åkerströms Intressenter. Förhandlingarna har lett till att Verdane och Smarteq idag har för avsikt att inom en snar framtid träffa avtal om att Smarteq ska förvärva samtliga aktier i Åkerströms Intressenter.

Den planerade transaktionen mellan Smarteq och Verdane är i huvudsak ett resultat av förhandlingar mellan Verdane och Smarteq. För att underlätta förhandlingarna har Smarteq önskat förhandla med endast Verdane. För att åstadkomma detta har Verdane och Minoritetsägarna i sin tur kommit överens om att Verdane ska köpa Minoritetsägarnas aktier i Åkerströms Intressenter på samma villkor som Verdane säljer aktier i Åkerströms Intressenter till Smarteq och att dessa förvärv villkoras av att Verdanes transaktion med Smarteq genomförs.

Det bör även nämnas att Minoritetsägarna i viss utsträckning omfattas av en drag alongbestämmelse och därmed är skyldiga att göra samma transaktion som den Verdane gör. KMH genom Håkan Holmström är den Minoritetsägare som i störst utsträckning (dock inte stor) varit delaktig i förhandlingarna med Verdane och Smarteq. Det kommer inte att finnas några överenskommelser mellan ägarna i Åkerströms Intressenter avseende Smarteq efter det att förvärvet är genomfört.

Transaktionen

Smarteqs avsikt är att betala för de förvärvade aktierna i Åkerströms Intressenter med aktier och teckningsoptioner i Smarteq (som Verdane i sin tur till viss del kommer att vidareöverlåta till Minoritetsägarna) samt ett mindre kontantbelopp. Direkt efter transaktionerna kommer nuvarande ägare i Åkerströms Intressenter att äga cirka 48 procent av samtliga aktier i Smarteq samt caira 48 procent av samtliga av bolaget utfärdade teckningsoptioner.

Smarteqs förvärv av aktierna i Åkerströms Intressenter kommer i huvudsak ske enligt följande.

 1. Verdane ingår villkorat avtal om förvärv av Minoritetsägarnas aktier i Åkerströms Intressenter innebärande att Verdane kommer att kunna sälja och leverera samtliga aktier i Åkerströms Intressenter till Smarteq,

 2. Smarteq ingår villkorat avtal om förvärv av samtliga aktier i Åkerströms Intressenter från Verdane. Avtalet är bland annat villkorat av att bolagsstämma i Smarteq bemyndigar styrelsen i Smarteq att fatta beslut om riktad emission till Verdane,

 3. Efter det att bolagsstämma i Smarteq fattat beslut om emissionsbemyndigande till styrelsen överlåter Verdane samtliga aktier i Åkerströms Intressenter till Smarteq mot betalning i form av en mindre kontantsumma och resterande del i form av en revers till Verdane utställd av Smarteq,

 4. Med stöd av bolagsstämmans bemyndigande beslutar Smarteqs styrelse om en riktad emission av aktier och teckningsoptioner som tecknas av Verdane, motsvarande cirka 48 procent av aktierna och teckningsoptionerna efter emissionerna i Smarteq, mot betalning genom kvittning av den utställda reversen, och

 5. Verdane transporterar en mindre kontantsumma och aktier och teckningsoptioner i Smarteq till Minoritetsägarna, i princip i förhållande till deras tidigare ägarandel i Åkerströms Intressenter, som betalning för förvärvet av Minoritetsägarnas aktier i Åkerströms Intressenter.

Nämnda åtgärder avses utföras i så nära tidsmässig anslutning till varandra som möjligt. Verdane äger inte några aktier i Smarteq före åtgärderna. Efter åtgärd (iv) kommer Verdane under en kort tid äga cirka 48 procent av aktierna och teckningsoptionerna i Smarteq, varav Verdane VI cirka 36 procent och Verdane VI B cirka 12 procent. Efter det att samtliga åtgärder är utförda kommer Verdane VI äga cirka 32,7 procent och Verdane VI B cirka 10,9 procent, sammanlagt cirka 43,6 procent, av aktierna i Smarteq. Därutöver kommer Verdane VI äga 16.578.747 och Verdane VI B äga 5.526.249 teckningsoptioner i Smarteq. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av aktier i Smarteq under perioden 13–31 maj 2016, varvid en teckningsoption, före eventuell omräkning enligt dess villkor till följd av till exempel mellanliggande företrädesemission, kommer berättiga till nyteckning av en aktie. Verdanes sammanlagda antal teckningsoptioner motsvarar cirka 2,6 procent av Smarteqs utestående aktier efter förvärvets nyemission.

Avsikten är vidare att avtalen mellan Verdane och Smarteq ska innehålla ett villkor om att det ska väljas nya styrelseledamöter i Smarteq i samband med transaktionerna. Syftet med detta villkor är att det i styrelsen ska väljas in två styrelseledamöter som är anställda i Verdane Capital Advisors. Smarteq har för närvarande fyra styrelseledamöter vilket kommer att innebära att två av sex styrelseledamöter i Smarteq har tillsatts efter denna överenskommelse. Vissa aktieägare i Smarteq kan i förhållande till Verdane komma att åta sig att vid bolagsstämman rösta för både de förslag, inklusive emissionsbemyndigande, som erfordras för affärens genomförande och för val av de två nya styrelseledamöterna. Åtagandena upphör att gälla omedelbart efter bolagsstämmans genomförande.

Fråga

Verdane VI och Verdane VI B bedömer att är närstående till varandra enligt Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar (2015-02-01), men inte till någon av Minoritetsägarna. Mot bakgrund av vad som har redovisats ovan önskar Verdane få besked om huruvida Aktiemarknadsnämnden delar denna bedömning.

Därutöver hemställer Verdane att nämnden meddelar dispens från den budplikt som kan uppkomma om Verdane:

 1. förvärvar aktier i Smarteq i enlighet med vad som har redogjorts för ovan, och

 2. utnyttjar förvärvade teckningsoptioner enligt ovan beskrivning för teckning av aktier i Smarteq.

Om Verdane ska anses vara närstående till någon av Minoritetsägarna, hemställer Minoritetsägarna att dispens i enlighet med ovan även ska meddelas för dem.

Överväganden

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har utfärdat takeover-regler för vissa handelsplattformar (2015-02-01). Reglerna ger inom sitt tillämpningsområde uttryck för god sed på den svenska aktiemarknaden.

Av punkten III.1 i Kollegiets regler följer att budplikt inträder när någon genom förvärv av aktier, ensam eller tillsammans med någon som är närstående enligt punkten I.3 a)–d) eller f), uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett aktiebolag vars aktier handlas på First North.

Reglerna om budplikt är avsedda att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. Den som förvärvar aktier i ett bolag på First North i sådan omfattning att kontroll – minst tre tiondelar av röstetalet – uppnås, ska erbjuda sig att förvärva även resterande aktier till ett i reglerna på visst sätt angivet pris. För övriga aktieägare innebär budplikten en individuell rätt att bli erbjuden möjligheten att lämna bolaget genom att överlåta sina aktier till kontrollägaren.

Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 i Kollegiets regler ge besked om hur reglerna ska tolkas och tillämpas samt medge undantag från reglerna, om särskilda skäl föreligger.

Som närstående ska i detta sammanhang anses (punkten I.3 a) d) respektive f))

 1. företag inom samma koncern som förvärvaren,

 2. make eller sambo till förvärvaren,

 3. barn till förvärvaren som står under förvärvarens vårdnad,

 4. den med vilken har träffats en överenskommelse om att genom ett samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktigt gemensam hållning i syfte att uppnå ett bestämmande inflytande över bolagets förvaltning, samt

 5. någon som samarbetar med förvärvaren i syfte att uppnå kontroll över bolaget.

Närståendekatalogen ger inte anledning att anse Verdane vara närstående med någon av Minoritetsägarna.

I kommentaren till avsnitt III punkten 1 ges exempel på omständigheter som kan motivera att dispens lämnas från budplikt. En av dessa omständigheter är att aktieinnehavet uppkommit genom att aktieägaren sålt egendom mot betalning i form av nya aktier i det bolag som förvärvar egendomen, dvs. aktieägaren har tecknat aktier i en apportemission.

Av kommentaren framgår vidare att Aktiemarknadsnämnden har att genom en helhetsbedömning pröva om en dispens ligger i aktieägarkollektivets intresse och detta intresse kan anses väga tyngre än den möjlighet för aktieägare att lämna bolaget som budplikten innebär. Vid en sådan prövning kan beaktas bl.a. i vilken utsträckning emissionen stöds eller vid en bolagsstämma förutsätter stöd av aktieägarna. I linje med detta beviljar Aktiemarknadsnämnden enligt fast praxis dispens från budplikt när budpliktsgränsen passeras till följd av att aktieägaren avser att teckna aktier i en apportemission. Sådana dispenser förenas regelmässigt med villkor av innebörd att aktieägarna inför bolagsstämmans behandling av emissionsfrågan ska vara informerade om hur stor kapital- och röstandel som den aktuella aktieägaren kan komma att få genom dessa förvärv. Dessutom måste apportemissionen stödjas av en stor majoritet (2/3) bland de övriga aktieägarna, vilket innebär att man vid bolagsstämmans beslut, i förekommande fall, ska bortse från röster som avges av den aktieägare som budpliktsdispensen avser.

I det nu aktuella fallet ska Verdane teckna aktier i Smarteq i en kvittningsemission där aktierna i praktiken utgör betalning för aktier i Åkerströms Intressenter (samt teckningsoptioner utgivna av det bolaget), vilka Verdane överlåter till Smarteq. Nämndens ovan nämnda praxis omfattar även sådana förfaranden (jfr bl.a. AMN 2014:48).

En skillnad i förhållande till de flesta av nämnden tidigare behandlade dispensärenden av det aktuella slaget är att emissionsbeslutet denna gång inte ska fattas av bolagstämman utan av styrelsen med stöd av ett stämmobemyndigande. Detta är normalt inte förenligt med de av nämnden uppställda villkoren I det nu aktuella fallet handlar det emellertid inte om att utnyttja ett allmänt emissionsbemyndigande utan om att stämman ska lämna ett bemyndigande för just den aktuella emissionen, vilket sedan ska utnyttjas av styrelsen. De villkor nämnden regelmässigt ställer upp för stämmans emissionsbeslut kan då i stället ställas upp för stämmans bemyndigandebeslut.

På grund av det anförda och i linje med nämndens praxis ska Verdane på vissa villkor beviljas dispens från budplikt.