Fråga om dispens från budplikt (Luxco – Intrum Justitia)

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna Luxco undantag från den budplikt som enligt 3 kap. 1 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden annars skulle uppkomma om denne tecknar aktier i den planerade apportemissionen i Intrum Justitia, på villkor att

  1. aktieägarna inför bolagsstämman i Intrum Justitia informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Luxco högst kan få genom att teckna aktierna ifråga, samt att

  2. emissionsbeslutet biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man vid rösträkningen ska bortse från aktier som innehas och på stämman företräds av Luxco.

Om Luxco sedermera förvärvar ytterligare aktier i Intrum Justitia och därigenom ökar sin röstandel uppkommer budplikt.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 9 november 2016 en framställning från Mannheimer Swarling Advokatbyrå på uppdrag av Cidron 1748 S.à r.l. (”Luxco”). Framställningen rör dispens från budplikt enligt lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA).

Framställning

Intrum Justitia AB (”Intrum Justitia”) är ett svenskt aktiebolag vars aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Lock TopCo AS (”Lock”) är ett norskt dotterföretag till Luxco, som är ett bolag registrerat i Luxemburg. Luxco kontrolleras indirekt av Nordic Capital VIII Limited som general partner för Nordic Capital VIII Alpha, L.P. och Nordic Capital VIII Beta, L.P. (”Nordic Capital”). Intrum Justitia och Nordic Capital avser att genomföra ett samgående mellan Intrum Justitia och Lock (som i sin tur äger Lindorff-koncernen). För detta ändamål avser Intrum Justitia och Luxco (och eventuella övriga ägare i Lock – se nedan) att ingå aktieöverlåtelseavtal enligt vilket samtliga aktier i Lock överlåts mot betalning i form av nyemitterade aktier i Intrum Justitia. Upplysningsvis kommer eventuellt vissa ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Lindorff-koncernen (”Befattningshavarna”) att vara ägare i Lock vid tidpunkten för genomförande av samgåendet och i sådant fall tillträda aktieöverlåtelseavtalet och tillsammans med Luxco vara säljande parter i avtalet. Intrum Justitia kommer att kalla till en extra bolagsstämma för att besluta om att bl.a. godkänna affären och bemyndiga Intrum Justitias styrelse att emittera vederlagsaktierna till Luxco och eventuella övriga säljare (”Apportemissionen”).

Luxco innehar idag inte någon aktie i Intrum Justitia. Luxcos innehav i Intrum Justitia efter Apportemissionen är bl.a. beroende av om Befattningshavarna kommer att tillträda avtalet som säljande parter. Den exakta andelen aktier och röster i Intrum Justitia som Luxco kommer att erhålla kan också komma att vara beroende av bestämmelser i aktieöverlåtelseavtalet om kompensation bl.a. för det fall vederlagsaktierna inte skulle berättiga Luxco (och eventuella övriga säljare) till utdelning beslutad av årsstämman i Intrum Justitia. Luxcos ägarandel i Intrum Justitia kommer dock under inga förhållanden att överstiga 50 % av totalt antal aktier och röster i Intrum Justitia efter Apportemissionen.

Hemställan

Luxco hemställer att Aktiemarknadsnämnden medger bolaget undantag från den budplikt som annars uppkommer till följd av aktieförvärvet i Intrum Justitia.

Överväganden

I 3 kap. LUA finns bestämmelser om budplikt. Finansinspektionen får enligt 7 kap. 4 respektive 5 § samma lag efter ansökan ge besked om huruvida budplikt gäller och medge undantag från budplikt. En ansökan kan göras av den som har ett berättigat intresse i saken.

Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § LUA samt 8 och 9 §§ förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att ge besked om huruvida budplikt gäller och besluta i frågor om undantag från budplikt (FFFS 2007:17).

Budplikt innebär att den som genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ska lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i bolaget.

Budplikt inträder enligt 3 kap. 1 § LUA när någon, ensam eller tillsammans med någon som är närstående enligt 5 §, genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Om det finns särskilda skäl, får enligt 7 kap. 5 § LUA undantag medges från bestämmelserna om budplikt. Undantag får förenas med villkor. I förarbetena till bestämmelsen har som exempel på skäl som bör kunna motivera undantag anförts bl.a. att innehavet har uppkommit till följd av att aktieägaren sålt egendom mot betalning i form av nya aktier i det bolag som förvärvar egendomen, dvs. aktieägaren har tecknat aktier i en apportemission.

Av förarbetena framgår vidare att Aktiemarknadsnämnden har att genom en helhetsbedömning pröva om en dispens ligger i aktieägarkollektivets intresse och detta intresse kan anses väga tyngre än den möjlighet för aktieägare att lämna bolaget som budplikten innebär. Vid en sådan prövning kan beaktas bl.a. i vilken utsträckning emissionen stöds eller vid en bolagsstämma förutsätter stöd av aktieägarna. I linje med detta beviljar Aktiemarknadsnämnden enligt fast praxis dispens från budplikt när budpliktsgränsen passeras till följd av att aktieägaren avser att teckna aktier i en apportemission. Sådana dispenser förenas regelmässigt med villkor av innebörd att aktieägarna inför bolagsstämmans behandling av emissionsfrågan ska vara informerade om hur stor kapital- och rös- tandel som den aktuella aktieägaren kan komma att få genom dessa förvärv. Dessutom måste apportemissionen stödjas av en stor majoritet (2/3) bland de övriga aktieägarna, vilket innebär att man vid bolagsstämmans beslut, i förekommande fall, ska bortse från röster som avges av den aktieägare som budpliktsdispensen avser.

På grund av det anförda och i linje med nämndens praxis ska Luxco på vissa villkor beviljas dispens från budplikt.