Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016:44

(Beslutades 2016-12-09, offentliggjordes 2016-12-21)

Dispens från LUA (Altor – Transcom)

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Altor AB dispens från skyldigheten att rikta uppköpserbjudandet avseende aktier i Transcom WorldWide AB till aktieägare med hemvist i Förenta staterna.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 8 december 2016 en framställning från Mannheimer Swartling Advokatbyrå på uppdrag av Altor AB. Framställningen rör dispens för att undanta vissa utländska aktieägare från ett lämnat offentligt uppköpserbjudande.

Framställningen

I framställningen anförs följande.

Altor, som kontrolleras gemensamt av Altor Fund IV (No. 1) AB och Altor Fund IV (No. 2) AB vilka förvaltas av Altor Fund Manager AB, överväger att lämna ett frivilligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Transcom WorldWide AB (“Transcom”) att överlåta samtliga sina aktier till Altor. Aktierna i Transcom är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm. Vederlaget i erbjudandet kommer att utgöras av kontanter.

Altor överväger att på sedvanligt sätt undanta aktieägare i vissa länder från deltagande i erbjudandet. Såvitt kan bedömas på grundval av tillgänglig ägarinformation motsvarar det amerikanska ägandet omkring 4,6 procent av aktierna och rösterna i Transcom. Institutionella eller motsvarande kvalificerade investerare bedöms inneha större delen av denna andel. Aktierna i Transcom är inte upptagna till handel på någon marknadsplats i Förenta staterna.

Institutionella ägare i Förenta staterna är i allmänhet vana vid att erbjudanden från europeiska länder inte omfattar aktieägare med hemvist i Förenta staterna och har rutiner för att hantera sådana situationer. Det är även i allmänhet möjligt för aktieägare baserade i Förenta staterna att få del av det ekonomiska värdet av ett erbjudande genom att sälja aktier över börsen. Aktieägare i Förenta staterna påverkas därmed i praktiken inte negativt av att ett erbjudande inte omfattar Förenta staterna.

Mot denna bakgrund begär Altor dispens från skyldigheten att rikta det planerade erbjudandet till aktieägare med hemvist i Förenta staterna.

Överväganden

I lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA) finns det bestämmelser om offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier. Ett offentligt uppköpserbjudande får lämnas endast av den som gentemot den börs som driver den reglerade marknad där målbolagets aktier är upptagna till handel har åtagit sig att bl.a. följa de regler som börsen har fastställt för sådana erbjudanden (2 kap. 1 § LUA). Det innebär att den som vill lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende ett bolag med aktier noterade på Nasdaq Stockholm måste följa börsens takeover-regler. Det ankommer på Aktiemarknadsnämnden att tolka och pröva frågor om dispens från dessa regler (punkten I.2).

Det är vanligt att utländska rättssubjekt äger aktier i svenska bolag. Om det riktas ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i ett svenskt bolag med utländska aktieägare, måste budgivaren följa de svenska reglerna men dessutom ta hänsyn till reglerna i det land eller de länder där de utländska aktieägarna har sitt hemvist. Att utforma ett erbjudande så att det uppfyller kraven i samtliga berörda länder kan vara mycket tidsödande och kostnadskrävande. Av kommentaren till punkten I.1 i takeover-reglerna framgår att budgivaren då, med stöd av punkten I.2, kan hemställa om Aktiemarknadsnämndens tolkning av reglerna och, vid behov därav, dispens från skyldigheten att rikta erbjudandet till aktieägare i alla länder och från skyldigheten att tillämpa de svenska reglerna fullt ut i alla avseenden. I kommentaren sägs vidare att i enlighet med vedertagen praxis behöver, såvitt avser aktieägare i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, dispens inte sökas om, i anslutning till erbjudandets lämnande, antalet aktier som innehas av aktieägare i ett sålunda berört land kan antas representera endast en obetydlig andel av det totala antalet aktier i bolaget (högst tre procent), aktierna i fråga inte är noterade på någon marknadsplats i landet och inte några andra omständigheter med tillräcklig styrka talar för en annan ordning.

I det nu aktuella fallet avser Altor att, på i framställningen anförda skäl, exkludera aktieägare i Förenta staterna från ett uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i Transcom. Enligt framställningen innehar aktieägare i Förenta staterna aktier cirka 4,6 procent av aktierna i bolaget. Det är något mer än det i kommentaren angivna riktmärket 3 procent. Till bilden hör emellertid att merparten av dessa aktier torde innehas av institutionella. Med hänsyn härtill och det faktum att aktierna inte noterade i Förenta staterna samt vad som anförs i framställningen om amerikanska ägares möjligheter att ändå hantera erbjudandet och att undvika att påverkas negativt av uppköpserbjudandets utformning i aktuellt hänseende, föreligger emellertid enligt Aktiemarknadsnämndens mening förutsättningar för att bevilja Altor dispens från skyldigheten att rikta erbjudandet till ägare i Förenta staterna (jfr bl.a. AMN 2015:36).

Av framställningen framgår inte några särskilda omständigheter som talar emot att dispens beviljas.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...