Dispens från LUA (Altor – Transcom)

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Altor AB dispens från skyldigheten att rikta uppköpserbjudandet avseende aktier i Transcom WorldWide AB till aktieägare med hemvist i Förenta staterna.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 8 december 2016 en framställning från Mannheimer Swartling Advokatbyrå på uppdrag av Altor AB. Framställningen rör dispens för att undanta vissa utländska aktieägare från ett lämnat offentligt uppköpserbjudande.

Framställningen

I framställningen anförs följande.

Altor, som kontrolleras gemensamt av Altor Fund IV (No. 1) AB och Altor Fund IV (No. 2) AB vilka förvaltas av Altor Fund Manager AB, överväger att lämna ett frivilligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Transcom WorldWide AB (“Transcom”) att överlåta samtliga sina aktier till Altor. Aktierna i Transcom är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm. Vederlaget i erbjudandet kommer att utgöras av kontanter.

Altor överväger att på sedvanligt sätt undanta aktieägare i vissa länder från deltagande i erbjudandet. Såvitt kan bedömas på grundval av tillgänglig ägarinformation motsvarar det amerikanska ägandet omkring 4,6 procent av aktierna och rösterna i Transcom. Institutionella eller motsvarande kvalificerade investerare bedöms inneha större delen av denna andel. Aktierna i Transcom är inte upptagna till handel på någon marknadsplats i Förenta staterna.

Institutionella ägare i Förenta staterna är i allmänhet vana vid att erbjudanden från europeiska länder inte omfattar aktieägare med hemvist i Förenta staterna och har rutiner för att hantera sådana situationer. Det är även i allmänhet möjligt för aktieägare baserade i Förenta staterna att få del av det ekonomiska värdet av ett erbjudande genom att sälja aktier över börsen. Aktieägare i Förenta staterna påverkas därmed i praktiken inte negativt av att ett erbjudande inte omfattar Förenta staterna.

Mot denna bakgrund begär Altor dispens från skyldigheten att rikta det planerade erbjudandet till aktieägare med hemvist i Förenta staterna.

Överväganden

I lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA) finns det bestämmelser om offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier. Ett offentligt uppköpserbjudande får lämnas endast av den som gentemot den börs som driver den reglerade marknad där målbolagets aktier är upptagna till handel har åtagit sig att bl.a. följa de regler som börsen har fastställt för sådana erbjudanden (2 kap. 1 § LUA). Det innebär att den som vill lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende ett bolag med aktier noterade på Nasdaq Stockholm måste följa börsens takeover-regler. Det ankommer på Aktiemarknadsnämnden att tolka och pröva frågor om dispens från dessa regler (punkten I.2).

Det är vanligt att utländska rättssubjekt äger aktier i svenska bolag. Om det riktas ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i ett svenskt bolag med utländska aktieägare, måste budgivaren följa de svenska reglerna men dessutom ta hänsyn till reglerna i det land eller de länder där de utländska aktieägarna har sitt hemvist. Att utforma ett erbjudande så att det uppfyller kraven i samtliga berörda länder kan vara mycket tidsödande och kostnadskrävande. Av kommentaren till punkten I.1 i takeover-reglerna framgår att budgivaren då, med stöd av punkten I.2, kan hemställa om Aktiemarknadsnämndens tolkning av reglerna och, vid behov därav, dispens från skyldigheten att rikta erbjudandet till aktieägare i alla länder och från skyldigheten att tillämpa de svenska reglerna fullt ut i alla avseenden. I kommentaren sägs vidare att i enlighet med vedertagen praxis behöver, såvitt avser aktieägare i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, dispens inte sökas om, i anslutning till erbjudandets lämnande, antalet aktier som innehas av aktieägare i ett sålunda berört land kan antas representera endast en obetydlig andel av det totala antalet aktier i bolaget (högst tre procent), aktierna i fråga inte är noterade på någon marknadsplats i landet och inte några andra omständigheter med tillräcklig styrka talar för en annan ordning.

I det nu aktuella fallet avser Altor att, på i framställningen anförda skäl, exkludera aktieägare i Förenta staterna från ett uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i Transcom. Enligt framställningen innehar aktieägare i Förenta staterna aktier cirka 4,6 procent av aktierna i bolaget. Det är något mer än det i kommentaren angivna riktmärket 3 procent. Till bilden hör emellertid att merparten av dessa aktier torde innehas av institutionella. Med hänsyn härtill och det faktum att aktierna inte noterade i Förenta staterna samt vad som anförs i framställningen om amerikanska ägares möjligheter att ändå hantera erbjudandet och att undvika att påverkas negativt av uppköpserbjudandets utformning i aktuellt hänseende, föreligger emellertid enligt Aktiemarknadsnämndens mening förutsättningar för att bevilja Altor dispens från skyldigheten att rikta erbjudandet till ägare i Förenta staterna (jfr bl.a. AMN 2015:36).

Av framställningen framgår inte några särskilda omständigheter som talar emot att dispens beviljas.