Fråga om dispens från budplikt (Range – Dome Energy)

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under i framställningen angivna förutsättningar, Range Ventures LLC undantag från den budplikt som annars skulle uppkomma genom att bolaget tecknar aktier i den planerade kvittningsemissionen i Dome Energy AB, på villkor attaktieägarna inför bolagsstämman i Dome Energy AB informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Range Ventures LLC högst kan få genom att förvärva aktierna i fråga,

Om Range Ventures LLC sedermera förvärvar ytterligare aktier i Dome Energy AB och därigenom ökar sin röstandel uppkommer budplikt.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 11 december 2016 en framställning från Synch Advokat AB på uppdrag av Dome Energy AB. Framställningen rör dispens från budplikt.

Framställning

I framställningen anförs följande.

Bakgrund

Aktierna i Dome Energy AB (”Dome” eller ”Bolaget”) är listade på Nasdaq First North Stockholm. Dome bedriver genom det helägda dotterbolaget Dome Energy Inc (”Dotterbolaget”, tillsammans med Bolaget ”Koncernen”), verksamhet i form av olje- och gasproduktion samt exploatering onshore i Förenta staterna.

Bolaget är ett rent holdingbolag med en anställd. All verksamhet bedrivs i Dotterbolaget med säte i Houston, Förenta staterna.

Vid halvårsskiftet 2016 befann sig Bolaget i en ansträngd finansiell situation där fordringsägarna i Dotterbolaget hade haft rätt att initiera en obeståndsprocess mot Bolaget. Av Koncernens delårsrapport för tredje kvartalet 2016 framgår att eget kapital i Koncernen per den 30 september 2016 var negativt med 257 mkr. Moderbolaget hade vid samma tidpunkt ett eget kapital om 127 mkr.

I anledning av den uppkomna situationen har förhandlingar med ett flertal parter förts parallellt under hösten 2016, vilka har resulterat i en plan för refinansiering av Koncernen. Planen består av följande delar:

  1. Dotterbolagets huvudsakliga långivare Société Générale (”SG”) i Houston har medgett en skuldavskrivning, ett ackord, med 20 MUSD (cirka 184 mkr), och en överlåtelse av återstående fordran till Mutual of Omaha Bank (”MOB”).

  2. Huvudaktieägaren Range Ventures LLC (”Range”) (registrerat i Wyoming med reg nr 2006-000516649), tillika långivare till Dome AB, kvittar halva sin fordran på Bolaget inklusive ränta mot aktier till ett belopp om cirka 53 mkr (”Kvittningsemissionen”).

  3. Bolaget sammankallar under januari månad 2017 en extra bolagsstämma för beslut om (i) en fullt garanterad företrädesemission om 51,5 mkr (”Företrädesemissionen”) med (ii) en övertilldelningsoption i form av en riktad emission om högst 18,5 mkr (”Övertilldelningsoptionen”).

Arrangemanget med SG och MOB är villkorat av att Bolaget kapitaliseras genom Företrädesemissionen och kommer, tillsammans med övriga ovan angivna åtgärder resultera i ett positivt eget kapital i Koncernen samtidigt som åtgärderna tillför nödvändigt rörelsekapital för att kunna bygga ut produktion och återuppta produktionen i brunnar som stängdes i samband med oljeprisets ras efter 2014.

Oljepriset har under innevarande år återhämtat sig efter att ha en bottnat ut i januari 2016. Dessutom har det inhemska gaspriset i Förenta staterna återhämtat sig till nivåer där gasproduktion åter blir lönsamt. Tillsammans med utbyggnad av terminaler för export av naturgas i Förenta staterna leder detta till en kraftfull återhämtning av den marknaden.

Genom den planerade rekonstruktionen kommer Bolaget vara väl positionerat för att kunna dra nytta av ovan nämnda marknaders återhämtning i Förenta staterna.

Transaktionerna

Ett villkor för uppgörelsen med MOB och SG är att Bolaget, i syfte att stärka Dotterbolagets balansräkning, upptar en bryggfinansiering om minst 4 MUSD. Dome är i långt gångna förhandlingar med en ny långivare (”Långivaren”) avseende avtal om bryggfinansiering för Bolaget om 44 mkr (”Låneavtalet”). Ett villkor i Låneavtalet är bland annat genomförandet av Kvittningsemissionen, varigenom hälften av Bolagets utestående skuld till Range kvittas mot nya aktier i Bolaget till en kurs av 1 kr per aktie. Range är idag största aktieägare i Bolaget med ett innehav om 6 miljoner aktier motsvarande 17,4 procent av samtliga utestående aktier i Bolaget.

Range är ett privatägt bolag under kontroll av norrmannen Petter Smedvig Hagland, del av den i Norge kända shippingfamiljen Smedvig. Petter Smedvig Hagland är tillika styrelseledamot i Dome. Kvittningsemissionen är således avsedd att beslutas av styrelsen under förutsättning av stämmans efterföljande godkännande med iakttagande av de så kallade Leoreglerna.

Genom Kvittningsemissionen förväntas Range teckna cirka 53,4 miljoner nya aktier i Bolaget (exakt antal beror på växlingskurs per dagen för Kvittningsemissionen). Omedelbart efter genomförd Kvittningsemission kommer Range sammanlagt, inklusive tidigare innehav i Bolaget, vara innehavare av cirka 59,4 miljoner aktier i Bolaget. Motsvarande cirka 67,7 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Enligt villkoren för Låneavtalet ska Bolaget vidare i samband med upptagande av lånet, vederlagsfritt ge ut cirka 49,9 miljoner teckningsoptioner till Långivaren vilka ger Långivaren en rätt att under nedan beskrivna förutsättningar teckna en aktie à 10 öre per aktie per teckningsoption i Bolaget (”TO1”). Vidare ska Bolaget, enligt Låneavtalet sammankalla en extra bolagsstämma under januari månad 2017 vid vilken styrelsen ska lämna förslag till stämman att:

  1. godkänna styrelsens beslut om utgivande av TO1 samt avseende Kvittningsemissionen;

  2. besluta om antagande av ny bolagsordning varigenom aktiekapitalets gränser justeras upp, så att lägsta tillåtna aktiekapital och antal aktier motsvarar efter Kvittningsemissionen faktiskt aktiekapital respektive antal aktier, och högsta tillåtna aktiekapital och antal aktier blir fyra gånger dessa antal, villkorad av bolagsstämmans efterföljande godkännande av Kvittningsemissionen;

  3. besluta om Företrädesemissionen av 103 miljoner aktier à 50 öre;

  4. besluta om Övertilldelningsoptionen om högst 37 miljoner aktier à 50 öre, villkorad av genomförandet av Företrädesemissionen;

  5. utgivande av cirka 73 miljoner teckningsoptioner med villkor enligt TO1 till Långivaren (”TO2”); och

  6. utgivande av 140 miljoner teckningsoptioner med villkor enligt TO1 och TO2 till Långivaren, villkorat av att Företrädesemissionen inte fulltecknas (”TO3”, tillsammans med TO1 och TO2, ”Teckningsoptionerna”).

Ett ytterligare villkor enligt Låneavtalet, för att säkerställa refinansieringens genomförande, är att Företrädesemissionen är fullt garanterad. Range har vidare i avtal med Bolaget åtagit sig att inte genom deltagande i Företrädesemissionen eller på annat sätt företa dispositioner i Bolagets aktie fram till dess att Företrädesemissionen har avslutats.

Teckningsoptionerna får enligt Låneavtalets villkor ej utnyttjas till teckning av aktier för det fall Företrädesemissionen genomförs, utan ska då återlämnas till Bolaget för makulering.

Ranges innehav i Bolaget kommer således, så snart det står klart huruvida Företrädesemissionen genomförts framgångsrikt, att spädas ut, antingen till följd av Företrädesemissionen (potentiellt även Övertilldelningsoptionen), eller till följd av att restriktionerna avseende att utnyttja Teckningsoptionerna bortfaller varigenom Långivaren sannolikt kan antas välja att utnyttja Teckningsoptionerna för att ta kontroll över Bolaget.

Hemställan

Bolaget hemställer, å Ranges vägnar, att Aktiemarknadsnämnden mot ovanstående bakgrund meddelar dispens från den budplikt som annars skulle uppkomma för Range till följd av att Range i samband med Kvittningsemissionen erhåller mer än tre tiondelar av röstetalet i Bolaget.

Överväganden

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har utfärdat takeover-regler för vissa handelsplattformar (2015-02-01). Reglerna ger inom sitt tillämpningsområde uttryck för god sed på den svenska aktiemarknaden.

Av punkten III.1 i takeover-reglerna följer att budplikt inträder när någon genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett aktiebolag vars aktier handlas på First North.

Reglerna om budplikt är avsedda att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. Den som förvärvar aktier i ett bolag på First North i sådan omfattning att kontroll – minst tre tiondelar av röstetalet – uppnås, ska erbjuda sig att förvärva även resterande aktier till ett i reglerna på visst sätt angivet pris. För övriga aktieägare innebär budplikten en individuell rätt att bli erbjuden möjligheten att lämna bolaget genom att överlåta sina aktier till kontrollägaren.

Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 i takeover-reglerna ge besked om hur reglerna ska tolkas och tillämpas samt medge undantag från reglerna, om särskilda skäl föreligger. I kommentaren till regeln ges exempel på omständigheter som kan motivera att dispens lämnas från budplikt. Som exempel på omständigheter som kan motivera att dispens lämnas från budplikt nämns att aktieinnehavet uppkommit genom en emission av aktier som utgör ett erforderligt led i rekonstruktionen av ett bolag med betydande ekonomiska svårigheter. Aktiemarknadsnämnden har också vid flera tillfällen meddelat dispens på den grunden, se bl.a. AMN 2015:01, 2014:02, 2013:05, 2012:21 och 2012:02.

Av kommentaren framgår vidare att Aktiemarknadsnämnden har att genom en helhetsbedömning pröva om en dispens ligger i aktieägarkollektivets intresse och detta intresse kan anses väga tyngre än den möjlighet för aktieägare att lämna bolaget som budplikten innebär. Vid en sådan prövning kan beaktas bl.a. i vilken utsträckning emissionen stöds eller vid en bolagsstämma förutsätter stöd av aktieägarna.

I det nu aktuella fallet ska aktieägaren Range, som ett led i en rad åtgärder för att komma till rätta med betydande ekonomiska problem i Dome, i en kvittningsemission kvitta bort hälften av en större fordran på bolaget. Range skulle genom detta arrangemang komma upp i ett aktieinnehav som representerar mer än tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i Dome och således ådra sig budplikt.

I ljuset av vad som i framställningen anförs om skälen till emissionen och den ekonomiska situationen i Dome föreligger emellertid enligt nämndens mening förutsättningar för att bevilja dispens från budplikten, om aktieägarna inför stämmans behandling av emissionsfrågan är informerade om hur stor röstandel som Range kan komma att få genom att förvärva de emitterade aktierna. Dessutom måste emissionen stödjas av en stor majoritet bland övriga aktieägare, något som med automatik blir fallet om emissionen beslutas på det sätt som beskrivs i framställningen. Några skäl som med tillräcklig styrka talar emot ett på sådana villkor lämnat undantag kan inte anses föreligga.

På grund av det anförda ska dispens beviljas.