Fråga om dispens från budplikt (P Gyllenhammar – Duroc)

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna Peter Gyllenhammar AB undantag från den budplikt som enligt 3 kap. 1 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden annars skulle uppkomma om denne tecknar aktier i den planerade apportemissionen i Duroc AB, på villkor att

  1. aktieägarna inför bolagsstämman i Duroc AB informeras om hur stor kapitalre- spektive röstandel som Peter Gyllenhammar AB högst kan få genom att teckna aktierna ifråga, samt att

  2. emissionsbeslutet biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man vid rösträkningen ska bortse från de aktier som innehas och på stämman företräds av Peter Gyllenhammar AB.

Om Peter Gyllenhammar AB sedermera förvärvar ytterligare aktier i Duroc AB och därigenom ökar sin röstandel uppkommer budplikt.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 16 december 2016 en framställning från Synch Advokat AB på uppdrag av Peter Gyllenhammar AB, org. nr. 556612-1124 (”Sökanden”). Framställningen rör dispens från budplikt enligt lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA) samt tolkning av Nasdaq Stockholms takeover-regler.

Framställning

Sökanden äger, genom helägt dotterbolag, samtliga aktier i International Fibres Group AB, org. nr. 556933-2694 (”IFG”), som tillverkar syntetiska fibrer. Bolaget med dotterbolag omsätter på årsbasis ca 1800 MSEK, med ett rörelseresultat om 80-90 MSEK.

Duroc AB, org. nr. 556446-4286, vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm, bedriver verksamhet inom industrihandel och industri och omsätter ca 400 MSEK med ett varierande rörelseresultat som för innevarande år tyngts av extraordinära kostnader förknippade med obestånd i ett dotterbolag. Durocs största ägare är AB Traction, org. nr. 556029-8654 (27,29 procent av kapitalet och 29,7 procent av rösterna) och Niveau Holding AB, org. nr. 556266-8367 (11,05 procent av kapitalet och 21,8 procent av rösterna) .

Sökanden är Durocs tredje största aktieägare och kontrollerar idag 1.316.783 B-aktier i bolaget, motsvarande ca 18 procent av samtliga aktier och 12,5 procent av det totala antalet röster i bolaget.

Sökanden befinner sig sedan en tid i preliminära diskussioner med huvudägarna till Duroc avseende en transaktion varigenom bolaget skulle förvärva samtliga aktier i IFG mot vederlag i form av nyemitterade aktier i Duroc (”Transaktionen”).

Bolaget har idag 7.328.900 utestående aktier. I samband med Transaktionen kommer utestående A-aktier i Bolaget att stämplas om till B-aktier varefter samtliga aktier har en röst. Vidare ska en ny aktieklass C införas, vilken ska vara identisk med B-aktien och omstämplingsbar till en B-aktie, men inte tas upp till handel på Nasdaq Stockholm eller annan organiserad handelsplats. Genom Transaktionen skulle Sökanden förvärva 31.671.100 C-aktier i Bolaget, varigenom Sökanden sammanlagt skulle kontrollera 32 987 883 aktier i Bolaget, motsvarande totalt ca 84,6 procent av aktierna och rösterna. Transaktionen leder till att Sökanden passerar 30 procent av röstetalet i Bolaget, varigenom Sökanden skulle bli skyldig att lägga ett budpliktsbud på samtliga aktier i Bolaget.

Durocs styrelse gör bedömningen att Transaktionen genomförs på marknadsmässiga villkor och bolaget avser även inhämta ett värderingsutlåtande avseende värdet på IFG alternativt en fairness opinion, att presenteras för aktieägarna i god tid före den bolagsstämma där beslut om Transaktionen avses behandlas. Beslut om Transaktionen förutsätter två tredjedelars anslutning av på stämman företrädda aktier och avgivna röster och i enlighet med i AMN 2012:05 fastställda principer ska därvid aktier kontrollerade av Sökanden ej beaktas.

Genom Transaktionen får Duroc en starkare kommersiell bas med tillgång till en internationell verksamhet och därmed även tillgång till internationella marknader, samt möjliggörs en effektivare förvaltning av bolaget baserat på en avsevärt större verksamhet. Transaktionen förväntas (utan beaktande av eventuell kursökning till följd av Transaktionens förväntade synergieffekter) leda till att bolagets marknadskapitalisering ökar från ca 100 MSEK till ca 575 MSEK, vilket skapar bättre förutsättningar för en effektiv förvaltning i den del som följer av att bolagets aktie är noterad. Transaktionen bedöms vidare leda till förbättrat resultat per aktie och förbättrade möjligheter till långsiktigt värdeskapande för aktieägarna.

Avsikten är att genom Transaktionen skapa ett konglomerat inom främst B2B med en uttalad förvärvsstrategi. Framtida förvärv avses delvis betalas genom utgivande av nya aktier, vilket förväntas leda till en utspädning över tid av Sökandens ägande i bolaget.

Sökanden hemställer att Aktiemarknadsnämnden

  1. mot ovanstående bakgrund meddelar dispens från den budplikt som annars skulle uppkomma för Sökanden till följd av att Sökanden i samband med Transaktionen erhåller mer än tre tiondelar av röstetalet i Duroc; samt

  2. mot bakgrund av V.1 i Nasdaq Stockholms takeover-regler, ger vägledning avseende huruvida Transaktionen, givet Sökandens dominerande ägande i Duroc efter dess genomförande, och trots avsikten att upprätthålla bolagets marknadsnotering, kan anses utgöra ett sådan fusionsliknande förfarande som medför att avsnitt V ska tillämpas.

Överväganden

I 3 kap. LUA finns bestämmelser om budplikt. Finansinspektionen får enligt 7 kap. 4 respektive 5 § samma lag efter ansökan ge besked om huruvida budplikt gäller och medge undantag från budplikt. En ansökan kan göras av den som har ett berättigat intresse i saken.

Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § LUA samt 8 och 9 §§ förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att ge besked om huruvida budplikt gäller och besluta i frågor om undantag från budplikt (FFFS 2007:17).

Budplikt innebär att den som genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ska lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i bolaget.

Budplikt inträder enligt 3 kap. 1 § LUA när någon, ensam eller tillsammans med någon som är närstående enligt 5 §, genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Om det finns särskilda skäl, får enligt 7 kap. 5 § LUA undantag medges från bestämmelserna om budplikt. Undantag får förenas med villkor. I förarbetena till bestämmelsen har som exempel på skäl som bör kunna motivera undantag anförts bl.a. att innehavet har uppkommit till följd av att aktieägaren sålt egendom mot betalning i form av nya aktier i det bolag som förvärvar egendomen, dvs. aktieägaren har tecknat aktier i en apportemission.

Av förarbetena framgår vidare att Aktiemarknadsnämnden har att genom en helhetsbedömning pröva om en dispens ligger i aktieägarkollektivets intresse och detta intresse kan anses väga tyngre än den möjlighet för aktieägare att lämna bolaget som budplikten innebär. Vid en sådan prövning kan beaktas bl.a. i vilken utsträckning emissionen stöds eller vid en bolagsstämma förutsätter stöd av aktieägarna. I linje med detta beviljar Aktiemarknadsnämnden enligt fast praxis dispens från budplikt när budpliktsgränsen passeras till följd av att aktieägaren avser att teckna aktier i en apportemission. Sådana dispenser förenas regelmässigt med villkor av innebörd att aktieägarna inför bolagsstämmans behandling av emissionsfrågan ska vara informerade om hur stor kapital- och röstandel som den aktuella aktieägaren kan komma att få genom dessa förvärv. Dessutom måste apportemissionen stödjas av en stor majoritet (2/3) bland de övriga aktieägarna, vilket innebär att man vid bolagsstämmans beslut, i förekommande fall, ska bortse från röster som avges av den aktieägare som budpliktsdispensen avser.

På grund av det anförda och i linje med nämndens praxis ska Sökanden på vissa villkor beviljas dispens från budplikt.

Ett förvärv av ett bolag genom en apportemission av nu aktuellt slag utgör inte ett sådant fusionsliknande förfarande som omfattas av avsnitt V.1 i Nasdaq Stockholms takeover-regler.