Fråga om dispens från budplikt (Serendipity – Episurf)

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Serendipity Ixora AB undantag från den budplikt som enligt 3 kap. 1 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA) annars skulle uppkomma om bolaget infriar sitt teckningsåtagande och tecknar aktier med företrädesrätt i den planerade nyemissionen i Episurf Medical AB.

Om Serendipity Ixora AB sedermera förvärvar ytterligare aktier och därigenom ökar sin röstandel uppkommer budplikt.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 9 januari 2017 en framställning från Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB på uppdrag av Serendipity Ixora AB (”Serendipity”). Framställningen rör dispens från budplikt enligt lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.

Framställning

Episurf Medical AB, org nr 556767-0541 (“Bolaget”) är ett medicintekniskt bolag med inriktning mot utveckling och kommersialisering av individanpassade produkter för reparation av lokala broskskador i människors leder.

Bolaget har ett registrerat aktiekapital om 4.788.991,50 kronor, fördelat på totalt 15.949.804 aktier. I bolaget finns aktier av två slag. Det är dels 3.400.871 A-aktier som berättigar till tre röster per aktie, dels 12.548.933 B-aktier som berättigar till en röst per aktie. Aktierna har lika ekonomiska rättigheter. B-aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm. Det förekommer ingen organiserad handel i A-aktierna.

Serendipity är största ägare i Bolaget med 2.822.563 A-aktier motsvarande cirka 17,7 procent av aktierna och 37,2 procent av rösterna i Bolaget.

Vid en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare som Bolaget genomförde år 2011 kom Serendipity Innovations AB (som sedermera bytt namn till Sdiptech AB (”Sdiptech”)), genom infriande av ett emissionsgarantiåtagande, att uppnå en ägarandel om cirka 48,7 procent av rösterna i Bolaget. I samband med att Sdiptech lämnade emissionsgarantiåtagandet erhölls från Aktiemarknadsnämnden ett undantag från budplikt (AMN 2011:11). Av undantaget framgår att ”[o]m Serendipity [...] sedermera förvärvar ytterligare aktier i [Bolaget] och därigenom ökar sin röstandel uppkommer budplikt.”

Serendipity har därefter erhållit undantag från budplikten i samband med att Serendipity lämnat emissiongarantiåtaganden i samband med planerade nyemissioner år 2013 (AMN 2013:28) respektive år 2015 (AMN 2015:22).

Styrelsen i Bolaget avser att inom kort besluta om en nyemission av A- och B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande (“Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen förväntas uppgå till högst omkring 120 mkr. Syftet med Företrädesemissionen är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att finansiera och möjliggöra en expansion och utveckling av Bolaget, dess marknad och produkter.

För att säkerställa att Företrädesemissionen blir framgångsrik och med minimerad marknadsrisk gör styrelsen bedömningen att det ligger i hela aktieägarkollektivets intresse att Företrädesemissionen omfattas av tecknings- och garantiåtaganden i så stor utsträckning som möjligt. Styrelsen gör vidare bedömningen att det är viktigt att Bolagets huvudägare visar sitt förtroende för Bolaget genom att åta sig att teckna sin andel av Företrädesemissionen. Serendipity avser därför att åta sig att teckna sin andel i emissionen genom att ingå ett så kallat teckningsåtagande (”Teckningsåtagandet”). Avsikten är att motsvarande teckningsåtaganden ska lämnas av vissa andra ägare i Bolaget och att externa garanter ska garantera en ytterligare del av Företrädesemissionen. Det är dock inte säkert att Företrädesemissionen i sin helhet kommer att omfattas av tecknings- och garantiåtagande. Ingen ersättning kommer att utgå för Teckningsåtagandet.

För att Serendipity ska ingå Teckningsåtagandet och kunna fullfölja sina förpliktelser måste Serendipity ha erhållit undantag från eventuell uppkommande budplikt.

Styrelsen avser att omedelbart efter emissionsbeslutet kalla till en extra bolagsstämma (”Bolagsstämman”) vid vilken aktieägarna bland annat ska rösta om att godkänna Företrädesemissionen. Inför Bolagsstämman kommer Bolagets aktieägare att informeras om Teckningsåtagandet och den högsta kapital- och röstandel som Serendipity skulle kunna få genom att infria Teckningsåtagandet.

Om inte Företrädesemissionen blir fulltecknad kommer Serendipitys ägande att förändras till följd av att Serendipity infriar Teckningsåtagandet. Som anges ovan avses Företrädesemissionen uppgå till högst omkring 120 mkr. Företrädesemissionen förväntas prissättas genom att priset bestäms som en marknadsmässig rabatt till TERP (theoretical ex-rights price) vid en tidpunkt som ligger efter styrelsens emissionsbeslut men innan Bolagsstämman som ska godkänna styrelsens emissionsbeslut. Det är därför inte möjligt att nu ange Serendipitys maximala ägarandel i Bolaget genom infriandet av Teckningsåtagandet. Med hänvisning till AMN 2011:11, 2013:28 och 2015:22 skulle dock budplikt komma att utlösas enligt bestämmelserna i 3 kap. LUA vid infriandet av Teckningsåtagandet om inte Företrädesemissionen fulltecknas.

Hemställan

I framställningen till Aktiemarknadsnämnden hemställs mot bakgrund av ovanstående att nämnden medger Serendipity undantag från den budplikt som kan uppkomma om Serendipity infriar Teckningsåtagandet.

Överväganden

I 3 kap. lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA) finns bestämmelser om budplikt. Finansinspektionen får enligt 7 kap. 4 respektive 5 § LUA efter ansökan ge besked om huruvida budplikt gäller och medge undantag från budplikt. En ansökan kan göras av den som har ett berättigat intresse i saken.

Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § LUA samt 8 och 9 §§ förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att ge besked om huruvida budplikt gäller och besluta i frågor om undantag från budplikt (FFFS 2007:17).

Budplikt innebär att den som genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ska lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i bolaget.

Budplikt inträder enligt 3 kap. 1 § LUA när någon, ensam eller tillsammans med någon som är närstående enligt 5 §, genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Om det finns särskilda skäl, får enligt 7 kap. 5 § LUA undantag medges från bestämmelserna om budplikt. Undantag får förenas med villkor. I förarbetena till bestämmelsen har som exempel på skäl som bör kunna motivera undantag anförts bl.a. att innehavet har uppkommit till följd av att en aktieägare har utnyttjat sin företrädesrätt att teckna aktier i en nyemission (prop. 2005/06:140 s. 117). Aktiemarknadsnämnden beviljar enligt fast praxis dispens från budplikt i en sådan situation. Varje aktieägare måste normalt kunna teckna nya aktier med stöd av sin företrädesrätt utan att riskera budplikt, om budpliktsgränsen överskrids till följd av att andra aktieägare inte utnyttjar sin företrädesrätt.

Serendipity kontrollerar i dag, med stöd av en dispens från Aktiemarknadsnämnden, aktier som representerar drygt 37 procent av rösterna i Episurf. Serendipity kan emellertid inte öka sin röstandel genom förvärv av aktier i Episurf utan att ådra sig budplikt. Något skäl att bedöma dispensfrågan annorlunda om aktieägaren tidigare beviljats dispens finns inte (se bl.a. AMN 2015:22). Serendipity bör således beviljas dispens för att teckna aktier i den planerade nyemissionen med stöd av sin företrädesrätt.