Fråga om dispens från budplikt (Göran Wikström – Ascenditur)

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Göran Wikström undantag från den budplikt som kan uppkomma om denne tecknar sin andel i den planerade apportemissionen av aktier i Ascenditur AB.

Om Göran Wikström sedermera förvärvar ytterligare aktier i Ascenditur AB och därigenom ökar sin röstandel uppkommer budplikt.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 10 januari 2017 en framställning från Setterwall Advokatbyrå rörande dispens från budplikt för Göran Wikström (461008) i samband med teckning av aktier i en apportemission.

Framställning

I framställningen anförs i huvudsak följande.

Ascenditur AB, org.nr 556724-7373, är ett svenskt publikt aktiebolag vars aktier sedan år 2007 är listade på Nordic MTF (Nordic Growth Market NGM AB).

Den 21 november 2016 kommunicerade Bolaget att ett avtal (”Apportavtalet”) ingåtts med huvudägarna i det svenska privata aktiebolaget LightAir Holding AB (”Verksamhetsbolaget”) avseende förvärv av aktier i Verksamhetsbolaget genom apportemission. Samma dag offentliggjordes kallelse till extra bolagsstämma den 20 december 2016 för beslut om bland annat godkännande av transaktionen och förvärv av aktier i Verksamhetsbolaget genom en apportemission omfattande högst 9.515.539 nya aktier i Bolaget, vilket motsvarar cirka 77 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter genomförd apportemission (det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagens datum till 2.842.304 och kan efter genomförd apportemission komma att uppgå till högst 12.357.843).

Bakgrunden till förvärvet är att Bolaget avyttrade sin tidigare verksamhet under september 2016 och att styrelsen därefter utvärderade olika förvärvskandidater i syfte att bedriva ny verksamhet i Bolaget. Styrelsen gjorde bedömningen att Verksamhetsbolaget var det lämpligaste alternativet för Bolaget och dess aktieägare.

Vid den extra bolagsstämman den 20 december 2016 godkändes förvärvet och fattades beslut om apportemission. De nya aktierna har ännu varken tilldelats eller registrerats hos Bolagsverket och således inte heller förts in i aktieboken. Samtliga beslut vid nämnda bolagsstämma fattades enhälligt.

Efter transaktionens genomförande kommer GW, som är majoritetsägare i Verksamhetsbolaget och har ingått Apportavtalet, att äga 5.026.453 aktier direkt och indirekt genom bolaget Purocell Holding S.A. GW innehar inte några aktier i Bolaget (varken direkt eller indirekt) per dagens datum och deltog därför inte vid beslut vid den extra bolagsstämman.

Inför den extra bolagsstämman (från tidpunkten då kallelsen utfärdades) tillhandahölls en bolagsbeskrivning på Bolagets hemsida med information om transaktionen och ägarstruktur i Bolaget före och efter transaktionens genomförande. Som framgick av bolagsbeskrivningen baserades uppgifterna angående ägarstruktur på ägarförhållandet i Verksamhetsbolaget före genomförandet av den företrädesemission avseende aktier i Verksamhetsbolaget som pågick vid denna tidpunkt. Fördelningen av de aktier som omfattas av apportemissionen mellan aktieägare i Verksamhetsbolaget har därefter justeras baserat på förändringar i deras procentuella ägarandel i Verksamhetsbolaget efter genomförd företrädesemission. Det slutliga antal aktier som GW, direkt och indirekt genom bolaget Purocell Holding S.A., kan komma att inneha i Bolaget efter transaktionens genomförande har som ett resultat därav justerats från 5.190.811 aktier till ovan nämnda antal (dvs. 5.026.453 aktier).

Teckningsperioden i apportemissionen pågår under perioden 2–16 januari 2017 med möjlighet till förlängning efter beslut av styrelsen. De aktieägare som redan har accepterat transaktionen genom undertecknandet av Apportavtalet kommer att erhålla 6.019.758 nya aktier i Bolaget och övriga aktieägare i Verksamhetsbolaget kan komma att erhålla de resterande 3.495.781 aktierna som omfattas av apportemissionen. Baserat på anslutningen till nämnda Apportavtal kommer GWs direkta och indirekta innehav motsvara cirka 57 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Om samtliga aktieägare i Verksamhetsbolaget accepterar transaktionen kommer innehavet istället motsvara cirka 41 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Bolagets bedömning är att samtliga aktieägare i Verksamhetsbolaget kommer att acceptera transaktionen och att apportemissionen således kommer att bli fulltecknad.

Om transaktionen genomförs kommer GWs direkta och indirekta innehav av aktier i Bolaget att passera gränsen för budplikt enligt punkt III.1 i ”Takeover-regler för vissa handelsplattformar” som utfärdats av Kollegiet för svensk bolagsstyrning den 1 februari 2015 (”Takeover-reglerna”). Apportavtalet är villkorat av att GW medges dispens från nämnda budplikt.

Hemställan

I framställningen till Aktiemarknadsnämnden hemställs att nämnden medger GW undantag från den budplikt som skulle uppkomma enligt punkt III.1 i Takeoverreglerna om GW erhåller aktier i Bolaget genom transaktionen. Begäran om dispens omfattar även den eventualiteten att endast GW fullföljer transaktionen och att övriga aktieägare i Verksamhetsbolaget, såväl sådana som redan har accepterat transaktionen som de som ännu inte har accepterat transaktionen, inte fullföljer transaktionen varvid GWs direkta och indirekta innehav skulle motsvara cirka 64 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Överväganden

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har utfärdat takeover-regler för vissa handelsplattformar (2015-02-01). Reglerna ger inom sitt tillämpningsområde uttryck för god sed på den svenska aktiemarknaden.

Av punkten III.1 i takeover-reglerna följer att budplikt inträder när någon genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett aktiebolag vars aktier handlas på Nordic MTF.

Reglerna om budplikt är avsedda att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. Den som förvärvar aktier i ett bolag på Nordic MTF i sådan omfattning att kontroll – minst tre tiondelar av röstetalet – uppnås, ska erbjuda sig att förvärva även resterande aktier till ett i reglerna på visst sätt angivet pris. För övriga aktieägare innebär budplikten en individuell rätt att bli erbjuden möjligheten att lämna bolaget genom att överlåta sina aktier till kontrollägaren.

Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 i Kollegiets regler ge besked om hur reglerna ska tolkas och tillämpas samt medge undantag från reglerna, om särskilda skäl föreligger. Som exempel på omständigheter som kan motivera att dispens lämnas från budplikt nämns i kommentaren till budpliktsreglerna att aktieinnehavet uppkommit genom att aktieägaren sålt egendom mot betalning i form av nya aktier i det bolag som förvärvar egendomen, dvs. aktieägaren har tecknat aktier i en apportemission. I linje med detta beviljar Aktiemarknadsnämnden enligt fast praxis dispens från budplikt när budpliktsgränsen passeras till följd av att aktieägaren avser att teckna aktier i en apportemission, se bl.a. AMN 2016:41. Sådana dispenser förenas regelmässigt med villkor av innebörd att aktieägarna inför bolagsstämmans behandling av emissionsfrågan ska vara informerade om hur stor kapital- och röstandel som den aktuella aktieägaren kan komma att få genom dessa förvärv. Dessutom måste apportemissionen stödjas av en stor majoritet (2/3) bland de övriga aktieägarna, vilket innebär att man vid bolagsstämmans beslut, i förekommande fall, ska bortse från röster som avges av den aktieägare som budpliktsdispensen avser.

Vid dispensprövning ska en helhetsbedömning göras, varvid ska prövas om en dispens ligger i aktieägarkollektivets intresse och detta intresse kan anses väga tyngre än den möjlighet för aktieägare att lämna bolaget som budplikten innebär.

I det nu aktuella fallet har bolagsstämman i Ascenditur AB enhälligt beslutat om den akuella apportemission och aktieägarna har inför stämman informerats om hur ägandet i bolaget kommer att påverkas av emissionen. Göran Wikström äger inte några aktier i Ascenditur AB och deltog inte i stämman.

På grund av det anförda ska ansökan om dispens från budplikt bifallas.