Fråga om dispens från budplikt (MK – Lucent Oil)

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna Marek Kwiatkowski undantag från den budplikt som annars skulle uppkomma om denne tecknar aktier i den planerade apportemissionen i Lucent Oil AB, på villkor att

  1. aktieägarna inför bolagsstämman i Lucent Oil AB informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Marek Kwiatkowski högst kan få genom att teckna aktierna ifråga, samt att

  2. emissionsbeslutet biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man vid rösträkningen ska bortse från aktier som innehas av Marek Kwiatkowski.

Om Marek Kwiatkowski sedermera förvärvar ytterligare aktier i Lucent Oil AB och därigenom ökar sin röstandel uppkommer budplikt.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 10 februari 2017 en framställning från MAQS Advokatbyrå rörande dispens från budplikt för Marek Kwiatkowski, pers.nr 500815-2133 (”MK”) i samband med teckning av aktier i en apportemission.

Framställning

I framställningen anförs i huvudsak följande.

Bakgrund

Lucent Oil AB, org.nr 556658-0196 (“Lucent”), bedrev tidigare verksamhet för återställande av förorenade oljor till ursprungligt skick. Lucents aktier är upptagna till handel på Aktietorget. Lucent har vid tidpunkten för denna dispensansökan ett aktiekapital uppgående till 2.506.501,80 kronor fördelat på 2.785.002 aktier. Lucent placerades på Aktietorgets observationslista i juni 2016 med anledning av att Lucent förde förhandlingar med Head Engineering avseende ett potentiellt förvärv av Lucent.

Lucents verksamhet har under senare år haft en negativ utveckling. Den verksamhet som bedrivits i Lucent har inte bedömts vara i aktieägarnas bästa intresse. Lucent har saknat tillväxtpotential och Lucents framtidsutsikter har bedömts som begränsade. Lucent har därför aktivt letat efter möjligheter till ett förvärv av ny verksamhet med betalning med aktier i Lucent (apportemission).

Den 29 november 2016 ingick Lucent och ägare i Lucent respektive QuiaPEG Pharmaceuticals AB, org.nr 556694-6140 (”QuiaPEG”), ett ramavtal med tillhörande emissionsavtal. Avtalen reglerade bl.a. Lucents förvärv av minst ca 72,51 procent av samtliga aktier i QuiaPEG med avsikt att förvärva samtliga aktier i QuiaPEG från QuiaPEGs aktieägare.

QuiaPEG bedriver verksamhet inom utveckling och kommersialisering av läkemedel. Styrelsen i QuiaPEG har under viss tid övervägt möjligheterna att skapa en likviditet i bolagets aktie, företrädesvis genom en listning av bolagets aktier. En listning av QuiaPEGs aktier har bedömts mycket positiv ur ett kapitalanskaffningsperspektiv. Kapitalsanskaffningsmöjligheter är särskilt viktigt för QuiaPEG eftersom QuiaPEGs verksamhet kommer att behöva ytterligare finansiering framöver.

Förvärvet av QuiaPEG ska genomföras i tre steg (dessa steg nedan gemensamt benämnda ”Förvärvet”).

Det första steget genomfördes den 15 december 2016 då stämman i QuiaPEG beslutade om nyemission av aktier. Lucent tecknade sig för och erlade betalning för 11.000 nya aktier i QuiaPEG till en teckningslikvid om ca 2,5 miljoner kronor. Övriga aktier tecknades av QuiaPEGs befintliga aktieägare samt externa investerare. Lucents andel av kapitalet och rösterna i QuiaPEG uppgår efter emissionen till ca 7,14 procent.

Det andra steget innebar en avyttring av Lucents tidigare verksamhet. Avyttringen har skett genom förberedande interna transaktioner samt en extern överlåtelse av Lucents verksamhet och dess dotterbolag. Tillträde av den externa överlåtelsen skedde den 6 december 2016.

Det sista steget innebär Lucents förvärv av aktier i QuiaPEG från aktieägare i QuiaPEG. Förvärvet planeras att genomföras genom en apportemission i Lucent, där minst 14.237.609 aktier och högst 18.234.232 aktier ges ut som betalning för Lucents förvärv av minst 111.735 aktier och högst 143.100 aktier i QuiaPEG från aktieägare i QuiaPEG (”Apportemissionen”). Genom apportemissionen förvärvar Lucent minst ca 72,51 procent och högst ca 92,86 procent av aktierna i QuiaPEG. Vid maximal apport kommer Lucent att äga samtliga aktier i QuiaPEG. Aktieägare i QuiaPEG med ett innehav om ca 72,51 procent i QuiaPEG har genom ovan angivna avtal accepterat och förbundit sig att teckna sig för aktier i Apportemissionen. Förvärvet kommer att medföra, under förutsättning att Lucent förvärvar samtliga resterande 143.100 aktier i QuiaPEG, att QuiaPEGs nuvarande aktieägare kommer att inneha ca 86,75 procent av kapitalet och rösterna i Lucent. Utspädningseffekten i Lucent kommer således att uppgå till högst ca 86,75 procent.

Aktieägarna i Lucent och QuiaPEG har informerats om hur Förvärvet och Apportemissionen kommer att påverka ägandet i bolagen.

Genomförande av Förvärvet är villkorat av att erforderlig majoritet på bolagsstämma i Lucent beslutar att (i) genomföra Förvärvet, (ii) genomföra Apportemissionen, (iii) ändra bolagsordningens gränser för aktiekapital respektive antal aktier samt att (iv) lägst ca 72,51 procent av samtliga aktier i QuiaPEG tillförs Lucent genom Apportemissionen.

Bolagsstämma för beslut i frågorna är planerad till slutet av mars 2017 och kallelse till sådan bolagsstämma förväntas offentliggöras under vecka 13.2017. Aktieägare i Lucent med ett nuvarande direkt och indirekt innehav motsvarande ca 36,67 procent av samtliga aktier i Lucent har förbundit sig att rösta för Apportemissionen och Förvärvet.

Förvärvet bedöms kunna öka aktievärdet för Lucent över tid. De aktieägare som på förhand förbundit sig att rösta för Förvärvet och Apportemissionen är uttalat positiva till transaktionen. Aktieägare gör bedömningen att i och med Förvärvet får Lucent en stabil aktieägarbas och en verksamhet med framtidsutsikter.

Budplikt

MK är aktieägare i QuiaPEG. MK innehar 56.440 aktier i QuiaPEG vilket utgör ca 36,63 procent av rösterna och kapitalet i QuiaPEG. MK äger per datumet för denna dispensansökan inga aktier i Lucent.

MK är en av de aktieägare som förbundit sig att teckna aktier i Apportemissionen och att verka för att genomföra Förvärvet. Genom Apportemissionen kommer MK att teckna aktier i Lucent vilket, baserat på de föreslagna villkoren för Apportemissionen, kommer att innebära att MK efter Apportemissionen innehar 7.191.754 aktier i Lucent. Detta innehav innebär en ägarandel om minst ca 34,22 procent och högst ca 42,25 procent av kapitalet och rösterna i Lucent, beroende på utfall i Apportemissionen.

Av Kollegiets för svensk bolagstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar framgår att budplikt uppkommer för den som genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett aktiebolag (punkt III.1).

Mot bakgrund av ovan hemställs om dispens från den budplikt som uppkommer till följd av Förvärvet och Apportemissionen.

Aktieägarna kommer att i samband med kallelsen till den bolagsstämma som behandlar Förvärvet och Apportemissionen att informeras om den kapital- respektive röstandel som kommer innehas av MK efter Förvärvet.

Överväganden

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har utfärdat takeover-regler för vissa handelsplattformar (2015-02-01). Reglerna ger inom sitt tillämpningsområde uttryck för god sed på den svenska aktiemarknaden.

Av punkten III.1 i takeover-reglerna följer att budplikt inträder när någon genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett aktiebolag vars aktier handlas på Aktietorget.

Reglerna om budplikt är avsedda att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. Den som förvärvar aktier i ett bolag på Aktietorget i sådan omfattning att kontroll – minst tre tiondelar av röstetalet – uppnås, ska erbjuda sig att förvärva även resterande aktier till ett i reglerna på visst sätt angivet pris. För övriga aktieägare innebär budplikten en individuell rätt att bli erbjuden möjligheten att lämna bolaget genom att överlåta sina aktier till kontrollägaren.

Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 i takeover-reglerna ge besked om hur reglerna ska tolkas och tillämpas samt medge undantag från reglerna, om särskilda skäl föreligger. Som exempel på omständigheter som kan motivera att dispens lämnas från budplikt nämns i kommentaren till budpliktsreglerna att aktieinnehavet uppkommit genom att aktieägaren sålt egendom mot betalning i form av nya aktier i det bolag som förvärvar egendomen, dvs. aktieägaren har tecknat aktier i en apportemission. I linje med detta beviljar Aktiemarknadsnämnden enligt fast praxis dispens från budplikt när budpliktsgränsen passeras till följd av att aktieägaren avser att teckna aktier i en apportemission, se bl.a. AMN 2017:4. Sådana dispenser förenas regelmässigt med villkor av innebörd att aktieägarna inför bolagsstämmans behandling av emissionsfrågan ska vara informerade om hur stor kapital- och röstandel som den aktuella aktieägaren kan komma att få genom dessa förvärv. Dessutom måste apportemissionen stödjas av en stor majoritet (2/3) bland de övriga aktieägarna, vilket innebär att man vid bolagsstämmans beslut, i förekommande fall, ska bortse från röster som avges av den aktieägare som budpliktsdispensen avser.

På grund av det anförda och i linje med nämndens praxis ska MK på vissa villkor beviljas dispens från budplikt.