Fråga om dispens från budplikt (Fam Paulsson – PEAB o Skistar)

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, ”Holdingbolaget” undantag från den budplikt som annars skulle uppkomma om detta förvärvar aktier i PEAB på i framställningen beskrivet sätt.

Aktiemarknadsnämnden medger vidare, under de i framställningen angivna förutsättningarna, ”Holdingbolaget” undantag från den budplikt som annars skulle uppkomma om detta förvärvar aktier i SkiStar på i framställningen beskrivet sätt.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 15 februari 2017 en framställning från Flood Herslow Holme Advokatbyrå på uppdrag av Mats Paulsson, Fredrik Paulsson med familj, framlidne Stefan Paulssons efterlevande familj samt deras bolag. Framställningen rör dispens från budplikt enligt 3 kap. lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA).

Framställning

I framställningen anförs i huvudsak följande.

1 Bakgrund

1.1Mats Paulsson, Mats Paulssons son Fredrik Paulsson (720421-3552) med familj samt Mats Paulssons framlidne son Stefan Paulssons efterlevande familj äger, på sätt anges nedan, större aktieposter i SkiStar Aktiebolag (publ), 556093-6949 (nedan ”SkiStar”) samt PEAB AB (publ), 556061-4330 (nedan ”PEAB”). Mats Paulssons framlidne son Stefan Paulssons familj består av tidigare hustrun Anita Paulsson samt Mats Paulssons barnbarn Saga Paulsson (000929-3044) och Maja Paulsson (960506-2224). Nedan hänvisningar till ägande hänförligt till Mats Paulssons framlidne son Stefan Paulsson, avser i huvudsak Saga Paulssons och Maja Paulssons ägande i SkiStar och PEAB.

1.2PEABs B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Aktier av serie A har ett röstvärde om 10 röster per aktie och aktier av serie B har ett röstvärde om en röst per aktie. PEABs A-aktier är inte noterade.

1.3SkiStars B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Aktier av serie A har ett röstvärde om 10 röster per aktie och aktier av serie B har ett röstvärde om en röst per aktie. SkiStars A-aktier är inte noterade.

1.4Ägandet i PEAB är fördelat enligt följande. Mats Paulsson innehar direkt och indirekt genom bolag cirka 28,6 procent av det totala antalet röster, Fredrik Paulsson med familj innehar direkt och indirekt genom bolag cirka 14,5 procent av det totala antalet röster, Stefan Paulssons efterlevande familj innehar direkt och indirekt genom bolag cirka 14,5 procent av det totala antalet röster. Totalt sett motsvarar detta cirka 57,6 procent av det totala antalet röster i bolaget.

1.5Ägandet i SkiStar är fördelat enligt följande. Mats Paulsson innehar direkt och indirekt genom bolag cirka 24,2 procent av det totala antalet röster, Fredrik Paulsson med familj innehar direkt och indirekt genom bolag cirka 11,2 procent av det totala antalet röster, Stefan Paulssons efterlevande familj innehar direkt och indirekt genom bolag cirka 11,1 procent av det totala antalet röster. Totalt sett motsvarar detta cirka 46,5 procent av det totala antalet röster i bolaget.

1.6Nedan angivna omständigheter är av intresse för bedömningen.

1.7Vid tillfället för LUAs ikraftträdande den 1 juli 2006 uppgick ovannämnda familjemedlemmars totala, direkta och indirekta, innehav till totalt 34,5 procent av samtliga röster i PEAB respektive 41,7 procent av samtliga röster i SkiStar.

1.8I enlighet med föreskrift i Stefan Paulssons testamente står Saga Paulssons och Maja Paulssons, direkta och indirekta aktieinnehav i PEAB och SkiStar under särskild förvaltning. Fredrik Paulsson är utsedd till särskild förvaltare och han förfogar enligt sitt förordnande över samtliga till aktierna hörande rösträtter.

Detta innebär att Fredrik Paulsson i nuläget förfogar över cirka 29 procent av det totala antalet röster i PEAB samt cirka 22,3 procent av det totala antalet röster i SkiStar.

1.9Mellan å ena sidan den äldre generationen bestående av Mats Paulsson och hans bolag, och å andra sidan den yngre generationen bestående av Fredrik Paulsson med familj, Stefan Paulssons efterlevande familj samt deras bolag, förekommer varken någon sådan direkt eller underförstådd överenskommelse om ett samordnat utövande av rösträtt i PEAB eller SkiStar som avses i 3 kap. 5 § 4 p. LUA, eller något sådant samarbete om att uppnå kontroll I PEAB eller SkiStar, som avses i 3 kap. 5 § 5 p. LUA.

Oaktat detta faktum, bör det framhållas att de bägge generationerna i familjen Paulsson inte vid något tillfälle valt att använda sina röster i PEAB eller SkiStar på olika sätt.

I förhållande till marknaden innebär generationsskiftet ingen förändring.

1.10I princip allt ägandet av PEAB-aktier samt SkiStar-aktier planeras att samlas i ett nybildat holdingbolag (“Holdingbolaget”). Utgångsläget kommer dock vara att Mats Paulsson, Fredrik Paulsson samt Maja Paulsson och Saga Paulsson behåller sitt privata ägande i PEAB, vilket motsvarar 7,58 %; 0,86 % samt 0,82 % av andelen röster, dvs. totalt 9,26 % av det totala antalet röster. Det kan dock i framtiden bli aktuellt att överlåta även detta ägande till Holdingbolaget. Vidare äger Maja Paulsson och Saga Paulsson å ena sidan ca 33 % samt Fredrik Paulsson å andra sidan ca 33 % av aktierna i ett bolag vid namn ETC Industri AB. ETC Industri AB innehar ca 0,12 % av rösterna i PEAB. ETC Industri AB kommer till en början inte att överlåtas till Holdingbolaget, men det kan i framtiden bli aktuellt att överlåta även ETC Industri AB till Holdingbolaget.

1.11Holdingbolaget kommer att ägas av 1) Mats Paulsson, 2) Fredrik Paulsson och 3) Fredrik Paulssons helägda ”FP-Holding” samt 4) Maja Paulsson och Saga Paulsson till lika delar ägda ”M&S Holding”. Maja Paulssons och Saga Paulssons ägande i Holdingbolaget kommer att stå under särskild förvaltning av Fredrik Paulsson.

1.12I Holdingbolaget kommer det att finnas såväl A-aktier (totalt 5 st.), som B-aktier (totalt 35 st.). A-aktierna har tio gånger starkare röstvärde än B-aktierna. Fredrik Paulsson kommer genom sitt ägande att ha kontrollen över Holdingbolaget. Om Fredrik Paulsson skulle gå bort i tiden innan Mats Paulsson, är tanken att Mats Paulsson ska få kontroll över Holdingbolaget, fram till dess att tredje generationen är redo att ta över kontrollen över Holdingbolaget.

1.13Efter ovan beskrivna generationsskiftesåtgärder kommer,

  1. Fredrik Paulsson, direkt och indirekt genom bolag, att äga aktier motsvarande 45 % av det totala antalet aktier i Holdingbolaget samt 52,9 % av rösterna i Holdingbolaget. Fredrik Paulssons direkta ägande i Holdingbolaget består av 3 A-aktier, motsvarande 35,3 % av rösterna i Holdingbolaget och hans indirekta ägande i Holdingbolaget består av ägande genom FP-Holding, vilket motsvarar 17,6 % av rösterna i Holdingbolaget, vilket innebär att Fredrik Paulsson direkt och indirekt kommer att inneha 52,9 % av rösterna i Holdingbolaget,

  2. Saga Paulsson och Maja Paulsson att, indirekt genom bolag, äga aktier motsvarande 25 % av det totala antalet aktier i Holdingbolaget samt 11,8 % av rösterna i Holdingbolaget. Saga Paulssons och Maja Paulssons ägande i Holdingbolaget kommer att stå under särskild förvaltning med Fredrik Paulsson som särskild förvaltare,

  3. Mats Paulsson att direkt äga aktier motsvarande 30 % av det totala antalet aktier i Holdingbolaget samt 35,3 % av rösterna i Holdingbolaget; och

  4. Holdingbolaget, direkt eller indirekt genom bolag, äga aktier motsvarande cirka 48,2 % av det totala antalet röster i PEAB samt cirka 46,5 % av det totala antalet röster i SkiStar.

2 Hemställan om undantag

2.1På uppdrag av Mats Paulsson, Fredrik Paulsson med familj, framlidne Stefan Paulssons efterlevande familj, samt deras bolag hemställs att Aktiemarknadsnämnden

  1. medger undantag från budplikten i den ifrågavarande situationen där familjens ägande i PEAB och SkiStar på grund av generationsskiftet, i ett eller flera steg över tid och från en eller flera av de berörda parterna, kommer att samlas i Holdingbolaget, som Fredrik Paulsson kommer att ha majoritetsägandet över och där Mats Paulsson även kommer att bibehålla ett betydande inflytande och i vilket Maja och Saga Paulsson även kommer att inneha ett ägande i enligt vad som beskrivits ovan; samt

  2. bekräftar att undantaget även omfattar ytterligare förvärv direkt och indirekt av aktier i PEAB och SkiStar.

2.2Vid nämndens prövning av frågan om dispens bör det mot bakgrund av ovan och särskilt med beaktande av den samsyn som förelegat vid utnyttjandet av rösträtten och att omfördelningen av ägande är familjeintern, kunna konstateras att, även om det inte förekommit sådant närståendeförhållande som avses i LUA, den tilltänkta generationsväxlingen inte de facto medför något kontrollägarskifte. I förhållande till marknaden innebär generationsskiftet ingen reell förändring.

Överväganden

I 3 kap. LUA finns bestämmelser om budplikt. Budplikt innebär att den som, ensam eller tillsammans med någon som är närstående enligt 5 §, genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ska lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i bolaget.

Finansinspektionen får enligt 7 kap. 4 respektive 5 § samma lag efter ansökan ge besked om huruvida budplikt gäller och medge undantag från budplikt. En ansökan kan göras av den som har ett berättigat intresse i saken.

Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § LUA samt 8 och 9 §§ förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att ge besked om huruvida budplikt gäller och besluta i frågor om dispens från budplikt (FFFS 2007:17).

Om det finns särskilda skäl, får enligt 7 kap. 5 § LUA undantag medges från bestämmelserna om budplikt. Undantag får förenas med villkor. Av författningskommentaren till bestämmelsen framgår att frågan om dispens från budplikt i det enskilda fallet får prövas med utgångspunkt i syftet med budpliktsreglerna, dvs. att möjliggöra för övriga aktieägare att på visst sätt lämna bolaget när någon genom sitt aktieinnehav har tagit kontroll över bolaget. Omständigheterna kan i vissa fall vara sådana att något kontrollägarskifte de facto inte kan sägas ha skett, trots att bolaget har fått en ny ägare med tre tiondelar eller mer av röstetalet. Så kan, sägs det i författningskommentaren, exempelvis vara fallet vid generationsskiftesåtgärder på ägarsidan (prop. 2005/06:140 s. 117).

Det nu aktuella fallet handlar om ett generationsskifte i fråga om familjen Paulssons ägande i aktiemarknadsbolagen PEAB och SkiStar, från Mats Paulsson till sonen Fredrik Paulsson och i viss mån Mats Paulssons barnbarn. Familjens ägande i de båda bolagen kommer att samlas i ett holdingbolag i vilket Fredrik Paulsson kommer att ha röstmajoritet. Karaktären av generationsskifte understryks av att, om Fredrik Paulsson skulle avlida före Mats Paulsson, avsikten är att kontrollen över holdingbolaget ska övergå till Mats Paulsson.

Nämnden noterar vidare att de nu berörda medlemmarna av familjen Paulsson redan när lagreglerna om budplikt trädde i kraft för drygt tio år sedan tillsammans innehade aktier i PEAB respektive SkiStar som representerade mer än tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i bolaget och att det, enligt framställningen, hittills aldrig hänt att familjemedlemmarna har utövat sin rösträtt i något av bolagen på olika sätt. Nämnden utgår från att marknaden uppfattar Mats Paulsson tillsammans med Fredrik Paulsson och Mats Paulssons barnbarn Maja och Saga Paulsson som kontrollägare i PEAB respective SkiStar.

Enligt nämndens mening talar det ovan nämnda och vad som i övrigt anförs i framställningen för att något kontrollägarskifte i detta fall de facto inte kan sägas komma att äga rum i PEAB eller SkiStar, trots att holdingbolaget formellt kommer att bli ny ägare till aktier med mer än tre tiondelar av rösterna i respektive bolag. I linje med vad som uttalas i lagens förarbeten bör därför holdingbolaget beviljas dispens från den budplikt som annars skulle uppkomma och dispensen bör gälla även framtida förvärv från holdingbolagets sida i de båda bolagen, allt under förutsättning att holdingbolaget fortsatt ägs av familjen. Jfr bl.a. AMN 2011:9.