Fråga om dispens från budplikt (Interfox – NMR)

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Interfox Resources AB undantag från den budplikt som skulle uppkomma om bolaget tecknar aktier och konvertibler i de i framställningen beskrivna emissionerna i Nickel Mountain Resources AB på villkor att

  1. aktieägarna inför respektive av de två första bolagsstämmorna i Nickel Mountain Resources AB informeras om hur stor kapital respektive röstandel som Interfox Resources AB högst kan få genom att teckna aktierna ifråga, samt att

  2. respektive emissionsbeslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man vid rösträkningen ska bortse från aktier som innehas av Interfox Resources AB.

Om Interfox Resources AB sedermera förvärvar ytterligare aktier i Nickel Mountain Resources AB och därigenom ökar röstandelen uppkommer budplikt.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 5 april 2017 en framställning från advokatbyrån Simonsson som ombud för Interfox Resources AB. Framställningen rör dispens från budplikt.

Framställning

I framställningen anförs i huvudsak följande.

Interfox Resources AB, org nr 556658-6797 (”Bolaget”) är noterat på Aktietorget men handeln i bolagets aktier är sedan november 2016 stoppad. Bolaget har ingått ett avtal med Nickel Mountain Resources AB, org nr 556493-3199 (”NMR”) noterat på Nordic MTF, innebärande att NMR förvärvar Bolagets dotterbolag Mezhlisa Resources Cyprus Limited (”Mezhlisa”) för en köpeskilling om 220.000.000 kronor.

Transaktionen förutsätter bl.a. såväl Bolagets som NMR bolagsstämmors godkännande. Tillträde ska ske samma dag som nyss nämnda bolagsstämmor beslutat att godkänna transaktionen, vilket beräknas ske i slutet av maj 2017 (”Tillträdesdagen”).

Köpeskillingen ska erläggas genom NMRs utställande av en revers motsvarande köpesumman. Sammanlagt 209.254.632,30 kronor av reversen ska därefter kvittas i två steg mot nyemitterade aktier i NMR. Resterande del av reversen ska kvittas mot av NMR utgivna s.k. tvingande konvertibler. Beslut om kvittningsemissionerna och emissionen av tvingande konvertibler beräknas fattas på samma bolagstämma i NMR som ska godkänna transaktionen.

Sedan den första kvittningsemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer Bolaget inneha ca 62 procent av samtliga aktier och röster i NMR (”Kvittningsemission 1”). Kvittningsemission 1 beräknas registreras hos Bolagsverket i början av juni 2017. Bolaget har dock för avsikt dela ut samtliga aktier erhållna genom Kvittningsemission 1 till Bolagets aktieägare (”Utdelning 1”). Utdelningen beräknas, förutsatt bolagsstämmans beslut därom, äga rum senast i augusti 2017.

Efter det att Utdelning 1 ägt rum och Bolaget erhållit tillstånd från Bolagsverket att verkställa tidigare beslut om minskning av aktiekapitalet har Bolaget för avsikt att, I November 2017, teckna sig för ytterligare aktier i NMR och erlägga betalning för dessa genom kvittning av resterande del av reversen (”Kvittningsemission 2”). Efter det att Kvittningsemission 2 registrerats hos Bolagsverket kommer Bolaget inneha ca 59 procent av samtliga aktier och röster i NMR. Bolaget har dock för avsikt att också dela ut samtliga aktier erhållna genom Kvittningsemission 2 till Bolagets aktieägare (”Utdelning 2”).

Tidpunkten för när Bolaget kommer föreslå en bolagsstämma att fatta beslut om Utdelning 2 beror på om Bolaget, efter anmälan till Bolagsverket, erhåller tillstånd från Skatteverket för omläggning av räkenskapsår (från kalenderår till 1/7–30/6). För det fall tillstånd erhålls beräknas Utdelning 2, förutsatt bolagsstämmans beslut därom, kunna äga rum innan utgången av år 2017. I annat fall kommer Utdelning 2, förutsatt bolagsstämmans beslut därom, äga rum senast under april 2018 (dvs. efter Bolagets årsstämma där årsredovisningen för räkenskapsåret 2017 fastställts).

Bolaget kommer efter Utdelning 2, genom konvertering av ovan nämnda konvertibler, att förvärva ytterligare aktier i NMR. Konverteringen kommer dock inte medföra att Bolaget innehar 30 procent eller mer av aktierna eller rösterna i NMR.

Bolaget har, genom utfärdandet av en fullmakt, givit styrelseordföranden i NMR en rätt att vid bolagsstämma med aktieägarna i NMR företräda samtliga av Bolaget tillhöriga aktier i NMR intill dess att Utdelning 1 och Utdelning 2 genomförts.

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har utfärdat takeover-regler för vissa handelsplattformar (2015-02-01). Av punkten III.1 i reglerna följer att budplikt inträder när någon genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger 30 procent av röstetalet för samtliga aktier i ett aktiebolag vars aktier handlas på Nordic MTF. Enligt punkten I.2 kan Aktiemarknadsnämnden medge undantag från reglerna om särskilda skäl föreligger.

I förevarande fall har Bolagets aktieinnehav i NMR uppkommit som till följd av emissioner av aktier som indirekt utgör vederlag för NMRs förvärv av Mezhlisa. Därtill har Bolaget för avsikt att så snart Bolagets fastställda fria egna kapital så medger, genom Utdelning 1 och Utdelning 2, minska sitt aktieinnehav i NMR för att nå under 30 procent av det totala antalet aktier och röster i NMR. Det är Bolagets bedömning att sådan minskning bör kunna ske inom 12 månader från Tillträdesdagen.

Bolaget hemställer med beaktande av vad som ovan sagts att Aktiemarknadsnämnden medger Bolaget undantag från bestämmelserna om budplikt i punkten III.1 i Kollegiets takeoverregler.

Överväganden

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har utfärdat takeover-regler för vissa handelsplattformar (2015-02-01). Reglerna ger inom sitt tillämpningsområde uttryck för god sed på den svenska aktiemarknaden.

Av punkten III.1 i takeover-reglerna följer att budplikt inträder när någon genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett aktiebolag vars aktier handlas på Nordic MTF.

Reglerna om budplikt är avsedda att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. Den som förvärvar aktier i ett bolag på Nordic MTF i sådan omfattning att kontroll – minst tre tiondelar av röstetalet – uppnås, ska erbjuda sig att förvärva även resterande aktier till ett i reglerna på visst sätt angivet pris. För övriga aktieägare innebär budplikten en individuell rätt att bli erbjuden möjligheten att lämna bolaget genom att överlåta sina aktier till kontrollägaren.

Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 i takeover-reglerna ge besked om hur reglerna ska tolkas och tillämpas samt medge undantag från reglerna, om särskilda skäl föreligger.

Som exempel på omständigheter som kan motivera att dispens lämnas från budplikt nämns i kommentaren till budpliktsreglerna att aktieinnehavet uppkommit genom att aktieägaren sålt egendom mot betalning i form av nya aktier i det bolag som förvärvar egendomen, dvs. aktieägaren har tecknat aktier i en apportemission. I linje med detta beviljar Aktiemarknadsnämnden enligt fast praxis dispens från budplikt när budpliktsgränsen passeras till följd av att aktieägaren avser att teckna aktier i en apportemission, se bl.a. AMN 2017:8 och 4. Sådana dispenser förenas regelmässigt med villkor av innebörd att aktieägarna inför bolagsstämmans behandling av emissionsfrågan ska vara informerade om hur stor kapital- och röstandel som den aktuella aktieägaren kan komma att få genom dessa förvärv. Dessutom måste apportemissionen stödjas av en stor majoritet (2/3) bland de övriga aktieägarna, vilket innebär att man vid bolagsstämmans beslut, i förekommande fall, ska bortse från röster som avges av den aktieägare som budpliktsdispensen avser.

Vid dispensprövning ska en helhetsbedömning göras, varvid ska prövas om en dispens ligger i aktieägarkollektivets intresse och detta intresse kan anses väga tyngre än den möjlighet för aktieägare att lämna bolaget som budplikten innebär.

I det nu aktuella fallet ska Bolaget i flera kvittningsemissioner teckna aktier (och konvertibler) i NMR. Aktierna i fråga utgör i praktiken betalning för aktier i Bolagets dotterbolag Mezhlisa som Bolaget överlåter till NMR. Nämndens ovan nämnda praxis omfattar även sådana förfaranden (jfr bl.a. AMN 2014:48).

Redan på grund av det anförda ska ansökan om dispens från budplikt bifallas.