Fråga om dispens från budplikt (Ponderus Invest – Ortivus)

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Ponderus Invest AB undantag från den budplikt som annars skulle uppkomma som en följd av att bolaget tecknar aktier med primär företrädesrätt i den pågående företrädesemissionen i Ortivus AB.

Aktiemarknadsnämnden medger vidare, under i framställningen angivna förutsättningar, Ponderus Invest AB undantag från den budplikt som annars skulle kunna uppkomma som en följd av att bolaget tecknar aktier med subsidiär företrädesrätt i företrädesemissionen i Ortivus AB. Dispensen gäller i den delen endast under förutsättning dels att Ponderus Invest AB endast erhåller tilldelning avseende sin subsidiära företrädesrätt efter det att övriga aktieägare fått full tilldelning även för teckning med subsidiär företrädesrätt, dels att Ponderus Invest AB – om Ponderus Invest AB tecknar och tilldelas A-aktier – omedelbart begär och beviljas konvertering av A-aktierna till B-aktier.

Om Ponderus Invest AB sedermera förvärvar ytterligare aktier i Ortivus och därigenom ökar sin röstandel uppkommer budplikt.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 18 maj 2017 en framställning från Söderlind & Co AB på uppdrag av Ponderus Invest AB (556727-9376). Framställningen rör dispens från budplikt enligt lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (”LUA”) vid teckning av aktier i Ortivus AB (556259-1205).

Framställning

I framställningen anförs i huvudsak följande.

Ortivus är leverantör av mobila lösningar för akutsjukvården. Bolaget har gett ut aktier av två slag, A och B. Varje A-aktie berättigar till tio röster och varje B-aktie till en röst. Aktierna har lika ekonomiska rätt i bolaget. Såväl A-aktien som B-aktien är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm. Bolagets aktiekapital uppgår till 14.534.231,60 kronor, fördelat på 20.763.188 aktier, varav 1.108.455 A-aktier och 19.654.733 B-aktier. Enligt bolagsordningen ger befintlig aktie primär företrädesrätt till ny aktie av samma slag samt subsidiär företrädesrätt till aktie som inte tecknas med primär företrädesrätt. Bolagsordningen innehåller även ett så kallat omvandlingsförbehåll enligt vilket innehavare av A-aktie kan påfordra att A-aktie omvandlas till B-aktie.

Ponderus Invest AB (“Ponderus”), som är huvudägare i Ortivus, innehar 30,2 procent av samtliga aktier med 20,4 procent av samtliga röster i bolaget genom innehav av 6.263.418 B-aktier.

Vid extra bolagsstämma i Ortivus den 12 maj 2017 beslutades att öka bolagets aktiekapital genom en nyemission av A-aktier och B-aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Syftet med nyemissionen är att säkerställa finansiering av genomförandet av ny affärsplan som styrelsen antagit och att stärka bolagets kapitalbas mot bakgrund efter flera förlustbringande år.

Genom nyemissionen kan Ortivus aktiekapital komma öka med högst 7.267.115,10 SEK genom utgivande av högst 10.381.593 nya aktier, varav högst 554.227 A-aktier och högst 9.827.366 B-aktier. Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de äger sedan tidigare. Avstämningsdag för deltagande i Nyemissionen är den 22 maj 2017. Aktieägarna kommer att erhålla en teckningsrätt av serie A för varje A-aktie och en teckningsrätt av serie B för varje B-aktie som innehas på avstämningsdagen. Två teckningsrätter av serie A berättigar till teckning av en ny A-aktie och två teckningsrätter av serie B berättigar till teckning av en ny B-aktie.

I den utsträckning nya aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska dessa erbjudas och tilldelas i första hand aktieägare enligt subsidiär företrädesrätt, och om erbjudna aktier inte räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det totala antal aktier de förut äger i bolaget. I den mån detta inte kan ske, ska fördelningen ske genom lottning. Vid försäljning av teckningsrätt (av den primära företrädesrätten) övergår även den subsidiära företrädesrätten till den nye innehavaren av teckningsrätten. För det fall att samtliga aktier inte har tecknats med stöd av primär och subsidiär företrädesrätt, ska kvarvarande icke tecknade aktier erbjudas och tilldelas till de övriga som anmält sitt intresse för teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till det antal nya aktier som önskas tecknas. I den mån detta inte kan ske, sker fördelningen genom lottning.

Teckning av de nya aktierna ska ske under perioden från och med den 30 maj 2017 till och med den 15 juni 2017, eller den senare dag som bestäms av styrelsen. Teckningskursen är 2,20 SEK per aktie (både A-aktier och B-aktier), vilket innebär att erbjudandet, om den fulltecknas, sammanlagt tillför bolaget cirka 22,8 MSEK före emissionskostnader.

Det är av väsentligt betydelse för Ortivus utveckling att nyemissionen blir framgångsrik mot bakgrund av finansieringen av framtidssatsningen med den nya affärsplanen och bolagets behov av att stärka kapitalbasen. Bolaget önskar därför att nyemissionen ska vara täckt fullt ut av teckningsåtaganden och/eller teckningsgarantier. Ponderus avser att åta sig att dels teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som Ponderus sedan tidigare äger (”Teckningsåtagandet”), dels teckna ytterligare aktier (”Garantiåtagandet”), för det fall att Aktiemarknadsnämnden beviljar Ponderus dispens från budplikt i den mån sådan skulle uppkomma. Ingen ersättning avses utgå för Teckningsåtagandet eller Garantiåtagandet.

Aktieägarna har informerats genom kallelse och pressmeddelande om att Ponderus har för avsikt att teckna sin andel av emissionen och garantera att emissionen blir fulltecknad, för det fall att Aktiemarknadsnämnden beviljar dispens.

Mot bakgrund av ovanstående hemställs att Aktiemarknadsnämnden lämnar dispens från den budplikt som annars skulle kunna uppkomma för Ponderus i följande fall:

  1. För teckning av aktier och infriande av teckningsåtagandet avseende Ponderus pro rata-andel av B-aktier i företrädesrättsemissionen med stöd av primär företrädesrätt.

  2. För teckning av aktier med stöd av subsidiär företrädesrätt, förutsatt att Huvudägaren endast erhåller tilldelning avseende sin subsidiära företrädesrätt efter det att övriga aktieägare fått full tilldelning även för teckning med subsidiär företrädesrätt.

Överväganden

I 3 kap. LUA finns bestämmelser om budplikt. Finansinspektionen får enligt 7 kap. 4 respektive 5 § LUA efter ansökan ge besked om huruvida budplikt gäller och medge undantag från budplikt. En ansökan kan göras av den som har ett berättigat intresse i saken.

Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § LUA samt 8 och 9 §§ förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att ge besked om huruvida budplikt gäller och besluta i frågor om undantag från budplikt (FFFS 2007:17).

Budplikt innebär att den som genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ska lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i bolaget.

Budplikt inträder enligt 3 kap. 1 § LUA när någon, ensam eller tillsammans med någon som är närstående enligt 5 §, genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Om det finns särskilda skäl, får enligt 7 kap. 5 § LUA undantag medges från bestämmelserna om budplikt. Undantag får förenas med villkor. I förarbetena till bestämmelsen har som exempel på skäl som bör kunna motivera undantag anförts bl.a. att innehavet har uppkommit till följd av att en aktieägare har utnyttjat sin företrädesrätt att teckna aktier i en nyemission (prop. 2005/06l:140 s. 117). Aktiemarknadsnämnden beviljar enligt fast praxis dispens från budplikt i en sådan situation. Varje aktieägare måste normalt kunna teckna nya aktier med stöd av sin företrädesrätt utan att riskera budplikt, om budpliktsgränsen överskrids till följd av att andra aktieägare inte utnyttjar sin företrädesrätt.

På grund av det anförda ska Ponderus ansökan om dispens från budplikt för tecknande av aktier med stöd av företrädesrätt i den beslutade nyemissionen i Ortivus bifallas utan villkor.

Vad därefter gäller teckning med subsidiär företrädesrätt gör nämnden följande bedömning.

Aktiemarknadsnämnden beviljar enligt fast praxis dispens från den budplikt som kan uppkomma på grund av att någon infriar ett garantiåtagande om garantiåtagandet är utformat på ett sådant sätt att garanten med stöd av detta endast kan teckna aktier som blir över sedan först aktieägarna, inklusive garanten om denne är aktieägare, erbjudits att teckna aktier med företrädesrätt och därefter samtliga aktieägare, exklusive garanten, erbjudits att teckna återstående aktier utan företrädesrätt. Det sistnämnda, dvs. att aktieägarna erbjuds att också teckna aktier utan företrädesrätt utgör ett slags subsidiär företrädesrätt.

Nämndens hittillsvarande praxis avser huvudsakligen emissioner av endast ett aktieslag. I det nu aktuella fallet ska emissionen omfatta två aktieslag, A- och B-aktier. I enlighet med vad som, på grund av 4 kap. 3 § aktiebolagslagen (2005:551), föreskrivs i bolagsordningen, har aktieägarna då rätt att dels teckna aktier pro rata av samma slag som de innehar (primär företrädesrätt), dels teckna “överblivna” aktier av båda aktieslag (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet aktier som tecknas subsidiärt kan ges ut, ska kvarvarande icke tecknade aktier erbjudas och tilldelas till de övriga som anmält sitt intresse för teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till det antal nya aktier som önskas tecknas. I den mån detta inte kan ske, ska fördelningen ske genom lottning.

Nämnden behandlade ett likartat fall i AMN 2016:18. I linje med vad nämnden då uttalade bör Ponderus beviljas dispens från den budplikt som kan uppkomma, om Ponderus tecknar aktier även med subsidiär företrädesrätt, under förutsättning dels att (som Ponderus valt att utforma sin dispensansökan) Ponderus endast erhåller tilldelning avseende sin subsidiära företrädesrätt efter det att övriga aktieägare fått full tilldelning även för teckning med subsidiär företrädesrätt, dels att Ponderus – om Ponderus tecknar och tilldelas A-aktier – omedelbart och beviljas begär konvertering av A-aktierna till B-aktier.