Fråga om dispens från LUA och takeover-reglerna (EQT – DGC)

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, EQT dispens från skyldigheten att rikta budpliktsbudet avseende resterande aktier i DGC One AB till aktieägare med hemvist i Schweiz, Förenta staterna, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland och Sydafrika.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 6 juni 2017 en framställning från Hannes Snellman Advokatbyrå på uppdrag av EQT Mid Market (”EQT”). Framställningen rör dispens för att undanta vissa utländska aktieägare från ett på grund av budplikt lämnat offentligt uppköpserbjudande.

Framställningen

I framställningen anförs i huvudsak följande.

EQT avser att inom kort förvärva majoritetsaktieägarnas aktier i DGC One AB, org. nr 556624-1732 (”DGC”). DGCs aktier är föremål för handel på Nasdaq Stockholm. EQT kommer efter dessa förvärv inneha mer än tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i DGC, vilket kommer att medföra en skyldighet för EQT att lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i DGC enligt 3 kap. 1 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA).

EQT avser att, i enlighet med vedertagen praxis, utforma erbjudandet så att det inte riktar sig till aktieägare med hemvist i vissa jurisdiktioner utanför EES. Dessa jurisdiktioner är Schweiz, Förenta staterna, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland och Sydafrika.

EQT har, i en begränsad due diligence-undersökning av DGC, som påbörjats i nära anslutning till planerat offentliggörande av erbjudandet, fått ta del av en sammanställning över utländska aktieägare i bolaget per den 31 maj 2017. Av dessa uppgifter framgår att det finns två aktieägare med hemvist i Schweiz samt att deras aktier tillsammans representerar ca 0,05 procent av det totala antalet aktier och röster i DGC. EQT känner inte till att det skulle finnas några aktieägare i DGC med hemvist i de övriga jurisdiktioner som EQT avser att undanta. EQT begär likväl dispens från skyldigheten att rikta erbjudandet till eventuella aktieägare med hemvist i dessa jurisdiktioner som kan ha tillkommit efter den 31 maj 2017. DGC-aktien är inte noterad på någon utländsk marknad.

Att rikta erbjudandet även till aktieägare i de nämnda jurisdiktionerna skulle medföra betydande kostnader för att i relevanta delar fastställa rättsläget i respektive jurisdiktion, för anpassning av erbjudandehandlingen till nationella regler samt för registrering, publicering och kungörelse i dessa jurisdiktioner. Vidare skulle det innebära en ökad legal riskexponering att låta aktieägare i de exkluderade jurisdiktionerna omfattas av erbjudandet. Det är vidare möjligt för aktieägare baserade i de aktuella jurisdiktionerna att få del av det ekonomiska innehållet i erbjudandet genom att sälja aktier över börsen. Aktieägare i de aktuella jurisdiktionerna påverkas därmed i praktiken inte negativt av att erbjudandet inte omfattar dem.

Mot bakgrund av ovanstående hemställs i framställningen att Aktiemarknadsnämnden beviljar EQT tillstånd att undanta ägare i ovan nämnda jurisdiktioner från uppköpserbjudandet.

Överväganden

I lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA) finns det bestämmelser om offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier. Ett offentligt uppköpserbjudande får lämnas endast av den som gentemot den börs som driver den reglerade marknad där målbolagets aktier är upptagna till handel har åtagit sig att bl.a. följa de regler som börsen har fastställt för sådana erbjudanden (2 kap. 1 § LUA). Det innebär att den som vill lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende ett bolag med aktier noterade på Nasdaq Stockholm måste följa börsens takeover-regler. Det ankommer på Aktiemarknadsnämnden att tolka och pröva frågor om dispens från dessa regler (punkten I.2).

Det är vanligt att utländska rättssubjekt äger aktier i svenska bolag. Om det riktas ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i ett svenskt bolag med utländska aktieägare, måste budgivaren följa de svenska reglerna men dessutom ta hänsyn till reglerna i det land eller de länder där de utländska aktieägarna har sitt hemvist. Att utforma ett erbjudande så att det uppfyller kraven i samtliga berörda länder kan vara mycket tidsödande och kostnadskrävande. Av kommentaren till punkten I.1 i takeover-reglerna framgår att budgivaren då, med stöd av punkten I.2, kan hemställa om Aktiemarknadsnämndens tolkning av reglerna och, vid behov därav, dispens från skyldigheten att rikta erbjudandet till aktieägare i alla länder och från skyldigheten att tillämpa de svenska reglerna fullt ut i alla avseenden. I kommentaren sägs vidare att i enlighet med vedertagen praxis behöver, såvitt avser aktieägare i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, dispens inte sökas om, i anslutning till erbjudandets lämnande, antalet aktier som innehas av aktieägare i ett sålunda berört land kan antas representera endast en obetydlig andel av det totala antalet aktier i bolaget (högst tre procent), aktierna i fråga inte är noterade på någon marknadsplats i landet och inte några andra omständigheter med tillräcklig styrka talar för en annan ordning.

Kommentaren till punkten I.1 i takeover-reglerna tar sikte på frivilligt lämnade uppköpserbjudanden. Av 3 kap. 1 § LUA framgår att ett uppköpserbjudande som lämnas på grund av budplikt måste avse resterande aktier i bolaget. Bestämmelsen går tillbaka på artikel 5.1 i EGs takeover-direktiv enligt vilken ett sådant erbjudande ska riktas till alla aktieägare och omfatta hela deras innehav.

Reglerna om budplikt lämnar, till skillnad från vad som är fallet ifråga om reglerna om frivilliga erbjudanden, inte något utrymme för budgivaren att utan dispens utesluta aktieägare i vissa jurisdiktioner från erbjudandet, oberoende av huruvida dessa jurisdiktioner är inom eller utanför EES. En sådan dispens kan vidare bara komma ifråga såvitt avser aktieägare med hemvist i länder utanför EES. Som nämnden tidigare konstaterat bör dock, i linje med den praxis som gäller i fråga om frivilliga erbjudanden, dispens normalt beviljas om antalet aktier som innehas av aktieägare i ett sålunda berört land kan antas representera endast en obetydlig andel av totala antalet aktier i bolaget, aktierna i fråga inte är noterade på någon marknadsplats i landet och inte några andra omständigheter med tillräcklig styrka talar för en annan ordning (se bl.a. AMN 2012:15 och 2015:45).

I det nu aktuella fallet avser EQT, på i framställningen anförda skäl, exkludera aktieägare i Schweiz, Förenta staterna, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland och Sydafrika från ett uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i DGC.

Enligt framställningen känner EQT inte till att det i dessa jurisdiktioner skulle finnas något annat aktieägande i DGC än vad som är hänförligt till två aktieägare i Schweiz med ett sammanlagt innehav per den 31 maj 2017 om ca 0,05 procent av det totala antalet aktier och röster i DGC. Målbolagsaktien är inte heller noterad på någon marknadsplats i någon av de aktuella jurisdiktionerna. Av framställningen framgår inte heller några särskilda omständigheter som talar emot att dispens beviljas.

Enligt Aktiemarknadsnämndens mening föreligger mot bakgrund av ovanstående förutsättningar för att, under de i framställningen angivna förutsättningarna, medge dispens från skyldigheten att rikta erbjudandet till aktieägare i de nämnda jurisdiktionerna.