Fråga om dispens från budplikt (Bertil Holdings – Auriant Mining)

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Bertil Holdings Ltd undantag från den budplikt som kan uppkomma om bolaget tecknar sin andel i den planerade företrädesemissionen av aktier och teckningsoptioner i Auriant Mining AB samt utnyttjar teckningsoptionerna ifråga för aktieteckning.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 16 juni 2017 en framställning från Advokatfirman Westermark Anjou på uppdrag av Bertil Holdings Ltd. Framställningen rör dispens från budplikt i samband med teckning av aktier i Auriant Mining AB.

Framställning

I framställningen anförs i huvudsak följande.

Bertil Holdings äger 9.314.968 aktier, motsvarande 52,32 procent av alla aktier och röster, i Auriant Mining AB, ”Auriant”. Bertil Holdings ägs av Golden Impala Limited som i sin tur ägs av Preston Haskell, styrelsemedlem i Auriant. Auriants aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North.

I samband med Bertil Holdings ursprungliga förvärv av aktier i Auriant beviljades Bertil Holdings dispens från budpliktsreglerna av Aktiemarknadsnämnden, AMN 2008:51. Dispensen villkorades av att Bertil Holdings inte ytterligare ökade sin röstandel genom förvärv av aktier i Auriant.

Den 11 april 2017 beviljade Aktiemarknadsnämnden dispens från budplikt för Bertil Holdings, AMN 2017:14, som kunde uppkomma för det fall Bertil Holdings tecknade sin andel i en planerad företrädesemission av aktier i Auriant. Styrelsen kom emellertid att återkalla sitt förslag till den då aktuella emissionen.

Auriant avser i stället att nu genomföra en nyemission med företrädesrätt till teckning för bolagets aktieägare. I samband med, eller som en del av, emissionen kommer bolaget till samtliga aktietecknare emittera en gratis teckningsoption för varje aktie de tecknat och tilldelats i aktieemissionen. Bolaget kan – beroende på vad som bedöms vara det bästa alternativet i ett emissionstekniskt perspektiv – komma att antingen emittera en s.k. unit bestående av en aktie och en teckningsoption direkt i företrädesemissionen eller ge ut teckningsoptionerna i en riktad emission i samband med eller efter det att företrädesemissionen är genomförd. En teckningsoption ska ge rätt till teckning av en aktie i Auriant under första halvåret 2018.

Bertil Holdings avser att göra ett teckningsåtagande i förhållande till Auriant för sin prorata-andel av 80 procent av det högsta antal aktier och teckningsoptioner som kan ges ut i emissionen/emissionerna. Återstående antal aktier upp till 80 procent avses täckas av garantiåtaganden. Bertil Holdings avser att betala för de tecknade aktierna i företrädesemissionen genom kvittning av en fordran.

Om företrädesemissionen inte blir fulltecknad och Bertil Holdings tecknar hela sin prorata-andel av det maximala antalet aktier som kan ges ut i företrädesemissionen, kommer Bertil Holdings andel av rösterna i Auriant att öka. Detsamma inträffar om Bertil Holdings väljer att endast teckna det antal aktier som Bertil Holdings avser förbinda sig att teckna (52,32 procent av det antal aktier som motsvarar 80 procent av det högsta antalet aktier som kan emitteras i företrädesemissionen), men mindre än 80 procent av företrädesemissionen tecknas och tilldelas. Därutöver kan Bertil Holdings andel av rösterna i Auriant öka om Bertil Holdings utnyttjar teckningsoptionerna för teckning av aktier i Auriant. Dessa situationer skulle utlösa en skyldighet för Bertil Holdings att lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende samtliga utestående aktier i Auriant enligt reglerna om budplikt och Aktiemarknadsnämndens uttalande AMN 2008:51.

Bertil Holdings önskar inte förvärva samtliga aktier i Auriant eller ens öka sin andel av kapital och röster i bolaget, men vill stödja finansieringen av bolaget genom att som mest teckna sin pro rata-andel i företrädesemissionen.

Hemställan

Mot bakgrund av ovanstående hemställer Bertil Holdings att Aktiemarknadsnämnden beviljar dispens från skyldigheten att lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i Auriant som utlöses enligt Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar (2015-02-01) och AMN 2008:51 om Bertil Holdings röstandel i Auriant ökar genom (i) teckning av aktier i företrädesemissionen eller (ii) utnyttjande av teckningsoptionerna, förutsatt att Bertil Holdings inte tecknar fler aktier eller teckningsoptioner än motsvarande sin pro rata-andel av det maximala antalet aktier och teckningsoptioner som kan emitteras i företrädesemissionen, eller, avseende teckningsoptionerna, i samband med företrädesemissionen.

Överväganden

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har utfärdat takeover-regler för vissa handelsplattformar (2015-02-01). Reglerna ger inom sitt tillämpningsområde uttryck för god sed på den svenska aktiemarknaden.

Av punkten III.1 i takeover-reglerna följer att budplikt inträder när någon genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett aktiebolag vars aktier handlas på First North.

Reglerna om budplikt är avsedda att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. Den som förvärvar aktier i ett bolag på First North i sådan omfattning att kontroll – minst tre tiondelar av röstetalet – uppnås, ska erbjuda sig att förvärva även resterande aktier till ett pris beräknat på i reglerna angivet sätt. För övriga aktieägare innebär budplikten en individuell rätt att bli erbjuden möjligheten att lämna bolaget genom att överlåta sina aktier till kontrollägaren.

Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 i takeover-reglerna ge besked om hur reglerna ska tolkas och tillämpas samt medge undantag från reglerna, om särskilda skäl föreligger. I kommentaren till regeln ges exempel på omständigheter som kan motivera att dispens lämnas från budplikt. En sådan omständighet är att innehavet har uppkommit till följd av att en aktieägare har utnyttjat sin företrädesrätt att teckna aktier i en nyemission.

Aktiemarknadsnämnden beviljar enligt fast praxis dispens från den budplikt som kan uppkomma på grund av att en aktieägare utnyttjar sin företrädesrätt att teckna aktier i en nyemission. Sådana dispenser förenas i allmänhet inte med några villkor. Detsamma gäller tecknande av teckningsoptioner och utnyttjande av dessa för teckning.

I det nu aktuella fallet ska Bertil Holdings förvärva aktier i Auriant i en företrädesemission. Bertil Holdings kontrollerar i dag, med stöd av en dispens från Aktiemarknadsnämnden, aktier som representerar drygt 52 procent av rösterna i Auriant. Bertil Holdings kan emellertid inte öka sin röstandel genom förvärv av aktier i Auriant utan att ådra sig budplikt. Något skäl att bedöma dispensfrågan annorlunda om aktieägaren tidigare beviljats dispens finns inte (se bl.a. AMN 2015:22). Bertil Holdings bör således beviljas dispens för att teckna aktier i den planerade emissionen med stöd av sin företrädesrätt samt för utnyttjande av teckningsoptionerna (jfr bl.a. AMN 2015:5).