Fråga om dispens från budplikt (OA och BI – Trianon)

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under i framställningen angivna förutsättningar, Olof Andersson Förvaltnings AB, org nr 556489-6057, undantag från den budplikt som annars skulle kunna uppkomma som en följd av det aktielånearrangemang som kommer att användas vid listning av B-aktierna i Fastighets AB Trianon på First North.

Aktiemarknadsnämnden medger, under i framställningen angivna förutsättningar, Briban Invest AB, org nr 556251-8869, undantag från den budplikt som annars skulle kunna uppkomma som en följd av det aktielånearrangemang som kommer att användas vid listning av B-aktierna i Fastighets AB Trianon på First North.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 17 juni 2017 en framställning från Advokatfirman Vinge KB på uppdrag av Olof Andersson Förvaltnings AB, org nr 556489-6057, och Briban Invest AB, org nr 556251-8869. Framställningen rör dispens från budplikt i samband med ett aktielånearrangemang.

Framställning

Fastighets AB Trianon, org nr 556183-0281, har ansökt om listning av bolagets B-aktier på Nasdaq First North. Planerad första dag för handel är den 21 juni 2017. Olof Andersson Förvaltnings AB, org nr 556489-6057, och Briban Invest AB, org nr 556251-8869, (tillsammans, ”Huvudägarna”), är största ägare i Fastighets AB Trianon, vardera med ett innehav motsvarande cirka 47,4 procent av rösterna och 47,0 procent av aktierna före noteringen.

I samband med noteringen kommer en ägarspridning att genomföras genom ett erbjudande av dels befintliga B-aktier, dels nyemitterade B-aktier till allmänheten och institutionella investerare. Erbjudandet beskrivs närmare i det prospekt som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 9 juni 2017.

Huvudägarna (tillsammans med ytterligare en, mindre, ägare) har åtagit sig att, på begäran av de banker som anlitats för erbjudandets och noteringens genomförande, senast 30 dagar från första dagen för handel i bolagets aktie på Nasdaq First North, överlåta ytterligare B-aktier, till ett pris motsvarande priset i erbjudandet, i syfte att täcka eventuell övertilldelning i samband med erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”).

För att möjliggöra rättidig leverans av tilldelade aktier i erbjudandet och i samband med eventuell övertilldelning i erbjudandet avser Huvudägarna att låna ut aktier till bankerna (”Aktielånet”).

På sedvanligt sätt kan bankerna komma att vidta kursstabiliseringsåtgärder från och med första dagen för handel i bolagets aktier på Nasdaq First North och under en period av högst 30 kalenderdagar därefter. Om bankerna genomför stabiliseringsåtgärder innebär detta att bankerna förvärvar aktier i bolaget på Nasdaq First North, vilka därefter lämnas åter till Huvudägarna som reglering av del av aktielånet.

Huvudägarnas andel i bolaget efter erbjudandets genomförande är beroende av huruvida övertilldelning sker och, om så är fallet, huruvida Övertilldelningsoptionen utnyttjas eller om bankerna reglerar del av aktielånet med i stabiliseringssyfte förvärvade aktier.

Aktielånet kommer att medföra att Huvudägarnas respektive aktieinnehav i bolaget understiger motsvarande 30 procent av rösterna i bolaget för att kort därefter åter överstiga 30 procent av rösterna när Huvudägarna återfår utlånade aktier, med följd att budplikt uppkommer för respektive huvudägare (det föreligger enligt parterna inget närståendeförhållande dem emellan i den mening som avses i punkten I.3 i takeover-reglerna). Det är inte fråga om något reellt kontrollägarskifte utan om ett vedertaget arrangemang i samband med en börsintroduktion.

I framställningen hemställs att Huvudägarna, var för sig, medges undantag från den budplikt som annars skulle kunna uppkomma som en följd av det beskrivna aktielånearrangemanget.

Överväganden

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har utfärdat takeover-regler för vissa handelsplattformar (2015-02-01). Reglerna ger inom sitt tillämpningsområde uttryck för god sed på den svenska aktiemarknaden.

Av punkten III.1 i takeover-reglerna följer att budplikt inträder när någon genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett aktiebolag vars aktier handlas på First North.

Reglerna om budplikt är avsedda att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. Den som förvärvar aktier i ett bolag på First North i sådan omfattning att kontroll – minst tre tiondelar av röstetalet – uppnås, ska erbjuda sig att förvärva även resterande aktier till ett i reglerna på visst sätt angivet pris. För övriga aktieägare innebär budplikten en individuell rätt att bli erbjuden möjligheten att lämna bolaget genom att överlåta sina aktier till kontrollägaren.

Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 i takeover-reglerna ge besked om hur reglerna ska tolkas och tillämpas samt medge undantag från reglerna, om särskilda skäl föreligger. I kommentaren till regeln ges exempel på omständigheter som kan motivera att dispens lämnas från budplikt. I kommentaren till bestämmelserna om budplikt har som exempel på skäl som bör kunna motivera undantag anförts bl.a. att omständigheterna i vissa fall kan vara sådana att något kontrollägarskifte de facto inte kan sägas ha skett, trots att bolaget har fått en ny ägare med tre tiondelar eller mer av röstetalet.

I det nu aktuella fallet kan huvudägarnas röstandelar i Fastighets AB Trianon genom utlåning av aktier i anslutning till aktierna i bolaget listas på First North, komma att minska till under tre tiondelar av röstetalet och därefter åter öka till mer än tre tiondelar i samband med att de utlånade aktierna återlämnas. Bestämmelserna om budplikt blir då tillämpliga. Enligt nämndens mening finns det emellertid, mot bakgrund av syftet med reglerna om budplikt och med beaktande av vad som uttalas i kommentaren, förutsättningar att bevilja dispens från budplikten. Reglerna om budplikt avser att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. Aktielånearrangemanget skulle inte ge upphov till något sådant kontrollägarskifte utan endast medföra att respektive huvudägares aktieinnehav under en kortare tid minskade och därefter, i samband med att de utlånade aktierna återlämnas, återställdes till en nivå ovanför tre tiondelar av röstetalet. Ansökan om dispens från budplikt ska mot denna bakgrund bifallas (jfr bl.a. AMN 2016:39). Något skäl att ålägga respektive huvudägare budplikt vid eventuella förvärv av ytterligare aktier i Fastighets AB Trianon finns inte.