Tolkning av LUA (Berner)

Beslut

Den i framställningen beskrivna förändringarna i ägandet av Christian Berner Tech Trade AB utlöser inte budplikt.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 1 september 2017 en framställning från Nord Advokater på uppdrag av Joachim Berner och av honom helägda bolaget Gårdaverken AB. Framställningen rör tolkning av reglerna om budplikt samt dispens från dessa regler.

Framställning

I framställningen anförs följande.

Joachim Berner innehar själv mer än 50 procent av samtliga röster i det privata holdingbolaget Christian Berner Invest AB (”CBI”). Övriga aktier ägs av hans syskon och syskonbarn. Ingen av dessa innehar mer än 13,5 procent av röstetalet eller mer än 21 procent av kapitalet i CBI.

CBI äger i sin tur 69,0 procent av rösterna och 50,5 procent av kapitalet i Christian Berner Tech Trade AB (”CBTT”). CBTTs B-aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm sedan våren 2017.

Det finns inga avtal som begränsar Joachim Berners röstmässiga majoritetskontroll över CBI och därmed inte heller han röstmässiga indirekta majoritetskontroll över CBTT.

Familjens gemensamma ägande av CBTT via holdingbolaget CBIAB, ska nu upplösas. Syftet med upplösningen är att envar familjemedlem (dvs. ägarna av CBI) ska bli direktägare av de numera börsnoterade aktierna i CBTT, för att var och en enskilt ska fritt kunna förfoga över sitt ägande.

Upplösningen av det gemensamma ägandet via CBI kommer att ske i två steg.

I ett första steg kommer Joachim Berners helägda bolag Gårdaverken att köpa samtliga A-aktier i CBTT från CBI. Dessa aktier representerar mindre än 50 procent av röstetalet av samtliga röster i CBTT. Samtidigt ingår Gårdaverket ett bindande avtal om köp av 1.027.195 B-aktier i CBTT från Joachim Berners syster, Sonja Lachenardière. Dessa senare aktier kommer att tillträdas enligt vad som anges nedan beträffande steg två.

I ett andra steg, kommer CBIs samtliga återstående aktier i CBTT att utdelas till aktieägarna i CBI. Detta kommer att ske i direkt anslutning till årsstämman 2018 i CBI, vilket är den tidigaste tidpunkt då detta kan verkställas. För Joachim Berners del kommer de aktier som tillkommer honom att direkt föras till Gårdaverken, samtidigt som de aktier som Sonja Lachernadière erhåller genom utdelning överförs till Gårdaverken i enlighet med det redan ingångna aktieöverlåtelseavtalet. Genom dessa aktieöverlåtelser till Gårdaverken kommer Gårdverken att inneha mer än 50 procent av röstetalet i CBTT.

Vid en extra bolagsstämma i CBI, kommer samtliga nu angivna transaktioner att bli föremål för ett principbeslut. I direkt anslutning till denna extra bolagsstämma kommer överlåtelse av A-aktierna att verkställas och avtalet om förvärv av Sonja Lachernardière att ingås.

Nu angivna transaktion medför inget kontrollägarskifte. Joachim Berner är i varje enskilt steg kontinuerligt, indirekt, ensam ägare av röstmajoriteten i CBTT. Till en början utövas kontrollen genom hans majoritetsägande i CBI. I nästa steg utövas kontrollen dels via hans majoritetsägande i CBI, dels via hans helägda bolag Gårdaverken. Slutligen, efter årsstämman 2018 i CBI, utövas kontrollen i sin helhet via Gårdaverken. Joachim Berner kontrollerar i kraft av sin kontroll över samtliga aktuella bolag att alla transaktioner genomförs på det sätt som nu beskrivits.

Hemställan

Joachim Berner och Gårdaverken hemställer att Aktiemarknadsnämnden uttalar sig om huruvida de redovisade ägarförändringarna i CBTT medför budplikt för Joachim Berner eller Gårdaverken och, som så skulle anses vara fallet, medger dispens från den budplikt som annars skulle uppkomma. Skälet för dispens är att inget faktiskt kontrollägarskifte uppkommer i anledning av de beskrivna transaktionerna.

Överväganden

I 3 kap. LUA finns bestämmelser om budplikt. Budplikt innebär att den som genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ska lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i bolaget.

Finansinspektionen får enligt 7 kap. 4 respektive 5 § samma lag efter ansökan ge besked om huruvida budplikt gäller och medge undantag från budplikt. En ansökan kan göras av den som har ett berättigat intresse i saken.

Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § LUA samt 8 och 9 §§ förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att ge besked om huruvida budplikt gäller och besluta i frågor om undantag från budplikt (FFFS 2007:17).

Budplikt inträder enligt 3 kap. 1 § LUA när någon, ensam eller tillsammans med någon som är närstående enligt 5 §, genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

I det nu aktuella fallet medför de i framställningen beskrivna transaktionerna endast en omflyttning av de aktuella aktieposterna mellan närstående. Något reellt kontrollägarskifte kommer inte att äga rum. I enlighet med nämndens praxis uppkommer därmed inte budplikt (jfr bl.a. AMN 2015:43 och 2010:37).