Aktiemarknadsnämndens uttalande 2017:35

(Beslutades 2017-10-30, offentliggjordes 2017-11-01)

Fråga om dispens från budplikt (Celsium – Ecoclime)

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna Celsium Group i Umeå AB undantag från den budplikt som annars skulle uppkomma om bolaget tecknar aktier i den planerade apportemissionen i Ecoclime Group AB, på villkor att

 1. aktieägarna inför bolagsstämman i Ecoclime Group AB informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Celsium Group i Umeå AB högst kan få genom att teckna aktierna ifråga, samt att

 2. emissionsbeslutet biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man vid rösträkningen ska bortse från aktier som innehas av Celsium Group i Umeå AB.

Om Celsium Group i Umeå AB sedermera förvärvar ytterligare aktier i Ecoclime Group AB och därigenom ökar sin röstandel uppkommer budplikt.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 27 oktober 2017 en framställning från Advokatfirman Fylgia om ombud för Celsium Group i Umeå AB, org. nr. 556919-9101 (”Celsium Group”). Framställningen rör dispens från budplikt enligt Kollegiet för svensk bolagsstyrnings takeover-regler för vissa handelsplattformar (”takeover-reglerna”)

Framställning

I framställningen anförs i huvudsak följande.

Aktierna i Ecoclime Group AB, org. nr. 556902-1800, (”Ecoclime” eller ”Bolaget”) är upptagna till handel på AktieTorget. Ecoclimes aktiekapital uppgår till 1.117.587 kronor, fördelat på 11.175.870 aktier.

Celsium Group äger idag 2.389.800 aktier i Ecoclime motsvarande 21,38 procent av kapitalet och rösterna. Celsium Group är den näst största ägaren i Ecoclime.

Bolaget kommunicerade via pressmeddelande den 23 oktober 2017 att styrelsen med stöd av bemyndigande från årsstämman den 23 maj 2017 fattat beslut om nyemission av högst 2.793.966 aktier och högst 1.396.983 teckningsoptioner i s.k. units med företrädesrätt för aktieägarna. Vid full teckning av aktierna och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer antalet aktier och röster i Bolaget efter företrädesemissionen att uppgå till 15.366.819.

Bolaget har för avsikt att hålla en extra bolagsstämma den 29 november 2017 för beslut om riktad emission av 3.571.000 A-aktier till Celsium Group mot betalning i form av samtliga aktier i Celsium Facility Partners AB, 556921-4448, som är ett helägt dotterbolag till Celsium Group.

Teckningskursen i apportemissionen kommer att med 67 % överstiga teckningskursen i företrädesemissionen.

Apportemissionen kommer att medföra en ökning av aktiekapitalet med 357.100 kronor och en ökning av det totala antalet röster i bolaget med 35.710.000 röster eftersom varje A-aktie kommer att vara bärare av tio (10) röster.

Genom apportemissionen kommer Bolaget att förfoga över och kontrollera den produktionsanläggning och fastighet i vilken de producerande verksamheterna i dotterbolagen Suncore AB och Evertech Energy Solutions AB bedrivs, vilket styrelsen ser som positivt och till gagn för Bolaget och dess aktieägare.

Efter apportemissionen kommer Celsium Groups sammanlagda röstandel i Bolaget att överstiga tre tiondelar, vilket skulle utlösa budplikt enligt takeover-reglerna.

Hemställan

I framställningen till Aktiemarknadsnämnden hemställs mot bakgrund av ovanstående att nämnden medger Celsium Group dispens från den budplikt som enligt takeover-reglerna uppkommer genom att Celsium Group tecknar A-aktierna i apportemissionen.

Överväganden

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har utfärdat takeover-regler för vissa handelsplattformar (2015-02-01). Reglerna ger inom sitt tillämpningsområde uttryck för god sed på den svenska aktiemarknaden.

Av punkten III.1 i takeover-reglerna följer att budplikt inträder när någon genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett aktiebolag vars aktier handlas på AktieTorget.

Reglerna om budplikt är avsedda att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. Den som förvärvar aktier i ett bolag på AktieTorget i sådan omfattning att kontroll – minst tre tiondelar av röstetalet – uppnås, ska erbjuda sig att förvärva även resterande aktier till ett i reglerna på visst sätt angivet pris. För övriga aktieägare innebär budplikten en individuell rätt att bli erbjuden möjligheten att lämna bolaget genom att överlåta sina aktier till kontrollägaren.

Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 i takeover-reglerna ge besked om hur reglerna ska tolkas och tillämpas samt medge undantag från reglerna, om särskilda skäl föreligger. I kommentaren till regeln ges exempel på omständigheter som kan motivera att dispens lämnas från budplikt. Som exempel på omständigheter som kan motivera att dispens lämnas från budplikt nämns i kommentaren till budpliktsreglerna att aktieinnehavet uppkommit genom att aktieägaren sålt egendom mot betalning i form av nya aktier i det bolag som förvärvar egendomen, dvs. aktieägaren har tecknat aktier i en apportemission. I linje med detta beviljar Aktiemarknadsnämnden enligt fast praxis dispens från budplikt när budpliktsgränsen passeras till följd av att aktieägaren avser att teckna aktier i en apportemission, se bl.a. AMN 2017:8. Sådana dispenser förenas regelmässigt med villkor av innebörd att aktieägarna inför bolagsstämmans behandling av emissionsfrågan ska vara informerade om hur stor kapital- och röstandel som den aktuella aktieägaren kan komma att få genom dessa förvärv. Dessutom måste apportemissionen stödjas av en stor majoritet (2/3) bland de övriga aktieägarna, vilket innebär att man vid bolagsstämmans beslut, i förekommande fall, ska bortse från röster som avges av den aktieägare som budpliktsdispensen avser.

På grund av det anförda och i linje med nämndens praxis ska Celsium Group på vissa villkor beviljas dispens från budplikt.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...