Fråga om dispens från budplikt (Verdane – Allgon)

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Verdane Capital VI K/S och Verdane Capital VI B K/S undantag från den budplikt som skulle uppkomma om de tecknar aktier i de i framställningen beskrivna emissionerna i Allgon AB på villkor att

  1. aktieägarna inför bolagsstämman i Allgon AB informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Verdane Capital VI K/S och Verdane Capital VI B K/S högst kan få genom att teckna aktierna ifråga, samt att

  2. respektive emissionsbeslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man vid rösträkningen ska bortse från aktier som innehas av Verdane Capital VI K/S och Verdane Capital VI B K/S.

Om Verdane Capital VI K/S eller Verdane Capital VI B K/S sedermera förvärvar ytterligare aktier i Allgon AB och därigenom ökar röstandelen uppkommer budplikt.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 11 november 2017 en framställning från Advokatfirman Vinge på uppdrag av Verdane Capital VI K/S, CVR-nr 29808767 (”Verdane VI”), och Verdane Capital VI B K/S, CVR-nr 31165474 (”Verdane VI B”). Framställningen rör dispens från budplikt.

Framställning

I framställningen anförs följande.

Verdane VI och Verdane VI B (tillsammans, ”Verdane”) är två fonder inom Verdane-sfären. Verdane VI och Verdane VI B är danska kommanditbolag. Verdane Capital VI GP ApS är komplementär i Verdane VI och Verdane Capital VI B GP ApS är komplementär i Verdane VI B. Bolagen rådges i förvaltningshänseende av Verdane Capital Advisors. Verdane VI och Verdane VI B är således närstående.

Verdane äger aktier motsvarande cirka 37,4 procent av rösterna i Allgon AB (med tidigare firma Smarteq AB), org. nr 556387-9955 (”Allgon”), vars aktier handlas på Nasdaq First North. Verdane erhöll ett ägande motsvarande över 30 procent av rösterna i Allgon som vederlag för en företagsöverlåtelse till Allgon, se budpliktsdispensbeslutet AMN 2015:40. Verdanes röstandel har därefter minskat genom utspädning. Verdane har inte förvärvat några ytterligare Allgon-aktier eller annars ökat sin röstandel i Allgon.

Verdane är huvudägare i Industrial Internet of X AB, org. nr 556989-1467 (”IIOX”). Verdane har träffat avtal med Allgon om att Allgon ska förvärva dels aktierna i IIOX genom en apportemission, dels de rörelselån som Verdane under sommaren och hösten 2017 lämnat till IIOX som bryggfinansiering under perioden som transaktionen diskuterats. Förvärvet ska ske genom en apportemission och samtidig reglering av köpeskillingen för rörelselånefordringarna genom en kvittningsemission till Verdane. Minoritetsägarna i IIOX, vilka också erbjudits att överlåta sina IIOX-aktier till Allgon på samma villkor som Verdane, är inte närstående till Verdane.

Genom apport- och kvittningsemissionerna kommer Verdanes röstandel att öka. Hur mycket den ökar är beroende av Allgons aktiekurs vid emissionstidpunkten. Antaget en aktiekurs motsvarande stängningskursen för Allgon-aktien den 9 november 2017 blir röstandelen cirka 41 procent.

Aktieägarna avses inför bolagsstämman i Allgon informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Verdane VI och Verdane VI B högst kan få genom apport- och kvittningsemissionerna. Emissionsbesluten förutsätts biträdas av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, med bortseende från aktier som innehas och på stämman företräds av Verdane.

Verdane hemställer att nämnden meddelar dispens från den budplikt som kan uppkomma om Verdane förvärvar aktier i Allgon genom de ovan beskrivna apport- och kvittningsemissionerna.

Överväganden

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har utfärdat takeover-regler för vissa handelsplattformar (2015-02-01). Reglerna ger inom sitt tillämpningsområde uttryck för god sed på den svenska aktiemarknaden.

Av punkten III.1 i takeover-reglerna följer att budplikt inträder när någon genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett aktiebolag vars aktier handlas på First North.

Reglerna om budplikt är avsedda att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. Den som förvärvar aktier i ett bolag på First North i sådan omfattning att kontroll – minst tre tiondelar av röstetalet – uppnås, ska erbjuda sig att förvärva även resterande aktier till ett i reglerna på visst sätt angivet pris. För övriga aktieägare innebär budplikten en individuell rätt att bli erbjuden möjligheten att lämna bolaget genom att överlåta sina aktier till kontrollägaren.

Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 i takeover-reglerna ge besked om hur reglerna ska tolkas och tillämpas samt medge undantag från reglerna, om särskilda skäl föreligger. Som exempel på omständigheter som kan motivera att dispens lämnas från budplikt nämns i kommentaren till budpliktsreglerna att aktieinnehavet uppkommit genom att aktieägaren sålt egendom mot betalning i form av nya aktier i det bolag som förvärvar egendomen, dvs. aktieägaren har tecknat aktier i en apportemission. I linje med detta beviljar Aktiemarknadsnämnden enligt fast praxis dispens från budplikt när budpliktsgränsen passeras till följd av att aktieägaren tecknar aktier i en apportemission, se bl.a. AMN 2017:13. Sådana dispenser förenas regelmässigt med villkor av innebörd att aktieägarna inför bolagsstämmans behandling av emissionsfrågan ska vara informerade om hur stor kapital- och röstandel som den aktuella aktieägaren kan komma att få genom dessa förvärv. Dessutom måste apportemissionen stödjas av en stor majoritet (2/3) bland de övriga aktieägarna, vilket innebär att man vid bolagsstämmans beslut, i förekommande fall, ska bortse från röster som avges av den aktieägare som budpliktsdispensen avser.

Vid dispensprövning ska en helhetsbedömning göras, varvid ska prövas om en dispens ligger i aktieägarkollektivets intresse och detta intresse kan anses väga tyngre än den möjlighet för aktieägare att lämna bolaget som budplikten innebär.

I det nu aktuella fallet innehar Verdane med stöd av en av nämnden tidigare beviljad dispens aktier som representerar mer än tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i Allgon. Om Verdane förvärvar ytterligare aktier, uppkommer budplikt.

Verdane avser nu att genom en apport- och en kvittningsemission förvärva aktier i Allgon. Aktierna i fråga utgör i praktiken betalning för aktier i bolaget IIOX, vilka Allgon överlåtit till Verdane. Nämndens ovan nämnda praxis omfattar även sådana förfaranden.

Ansökan om dispens ska på denna grund bifallas.