Aktiemarknadsnämndens uttalande 2017:38

(Beslutades 2017-11-27, offentliggjordes 2018-11-06)

Fråga om tolkning av takeover-reglerna (Canon)

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 21 november 2017 en framställning från Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB som ombud för Canon Inc. Framställningen rör tolkning av Nasdaq Stockholms takeover-regler.

Framställning

I framställningen anförs följande.

Den 10 februari 2015 offentliggjorde Canon ett offentligt uppköpserbjudande om förvärv av samtliga aktier i Axis Aktiebolag (”Axis”). Canon erbjöd 340 kronor kontant per Axis-aktie. Erbjudandet var villkorat bl.a. av att det accepterades i sådan utsträckning att Canon blev ägare till mer än 90 % av totalt antal aktier i Axis. Den 26 mars 2015 offentliggjordes i ett flaggningsmeddelande att Elliott Capital (”Elliott”) förvärvat mer än 5 % av totalt antal aktier i Axis. Den 30 mars 2015 offentliggjordes i ett flaggningsmeddelande att Elliotts innehav överskridit 10 % av totalt antal aktier i Axis. Elliott valde sedermera att inte acceptera Canons erbjudande.

Den 8 april 2015 offentliggjorde Canon att Canon frånföll anslutningsgradsvillkoret, att Canon förklarade erbjudandet ovillkorat samt att acceptfristen förlängdes till den 21 april 2015. I samma pressmeddelande angavs även att Canon ”[–-] varken kommer att höja Erbjudandevederlaget eller köpa några Axis-aktier till ett pris som överstiger Erbjudandevederlaget efter Erbjudandet.” Den 24 april 2015 offentliggjorde Canon att acceptfristen förlängdes ytterligare till den 5 maj 2015 samt att acceptfristen inte skulle förlängas ytterligare.

Erbjudandet accepterades i sådan utsträckning att Canon blev ägare till mer än 80 % av totalt antal aktier i Axis. Canon innehar idag omkring 86,6 % av totalt antal aktier i Axis. Såvitt Canon känner till, innehar Elliott alltjämt mer än 10 % av totalt antal aktier i Axis. Axis är alltjämt noterat på Nasdaq Stockholms huvudmarknad.

Det har nu gått mer än två och ett halvt år sedan Canon gjorde ovan nämnt uttalande att inte efter det offentliga uppköpserbjudandet köpa Axis-aktier till ett högre pris än Erbjudandevederlaget.

Hemställan

Canon hemställer att Aktiemarknadsnämnden uttalar huruvida Canon, utan hinder av punkt II.2 i takeover-reglerna, får förvärva Axis-aktier till ett högre pris än Erbjudandevederlaget.

Överväganden

I lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA) finns bestämmelser om offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier. Enligt 2 kap. 1 § LUA får ett offentligt uppköpserbjudande lämnas endast av den som gentemot den börs som driver den reglerade marknad där målbolagets aktier är upptagna till handel har åtagit sig att bl.a. följa de regler som börsen har fastställt för sådana erbjudanden. Canon gjorde inför det nu aktuella erbjudandet avseende aktier i Axis ett sådant åtagande. Det ankommer på Aktiemarknadsnämnden att tolka takeover-reglerna (punkten I.2).

Enligt punkten II.2 i takeover-reglerna är en budgivare, som tillkännager att budgivaren kommer eller inte kommer att agera på ett visst sätt med avseende på sitt erbjudande, bunden av detta om tillkännagivandet är ägnat att skapa en befogad tillit på marknaden. Det aktuella pressmeddelandet från Canon var såvitt nämnden förstår saken avsett att skapa en sådan tillit och var också ägnat att göra det. Canon skulle således inte ha kunnat höja vederlaget i budet utan att bryta mot punkten II.2. På motsvarande sätt förhåller det sig, vid en bokstavlig tolkning av bestämmelsen med möjligheten att efter budet förvärva aktier i Axis till ett högre pris än budvederlaget. Frågan är emellertid om bestämmelsen ska anses ha en sådan innebörd?

Nämnden gör följande bedömning. Bestämmelsen, som infördes i takeover-reglerna den 1 februari 2015, är ett utflöde av den allmänna aktiemarknadsprincipen att man inte utan vidare får avvika från en avsiktsförklaring som getts till känna för aktiemarknaden (se bl.a. AMN 2014:38). Varken principen eller den nu aktuella regeln kan anses innebära att ett uttalande av det slag som Canon gjort är bindande för obegränsad tid eller under alla omständigheter. Enligt nämndens mening skulle emellertid regelns syfte undergrävas och marknadens förtroende för spelreglerna på marknaden riskera att rubbas om Canon nu skulle tillåtas handla i strid med sitt tydliga och reservationslösa uttalande. I framställningen har Canon inte åberopat några skäl än den tid som förflutit för att nu förvärva aktieposten i strid med uttalandet.

Om Canon nu skulle förvärva Axis-aktier till ett högre pris än budvederlaget skulle detta, under de i framställningen angivna omständigheterna, strida mot punkten II.2 i takeover-reglerna.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...