Aktiemarknadsnämndens uttalande 2017:39

(Beslutades 2017-12-04, offentliggjordes 2017-12-11)

Fråga om dispens från budplikt (Laureus Capital – Stillfront)

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna Laureus Capital undantag från den budplikt som annars skulle uppkomma om denne tecknar aktier i den planerade apportemissionen i Stillfront Group AB, på villkor att

 1. aktieägarna inför bolagsstämman i Stillfront Group AB informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Laureus Capital högst kan få genom att teckna aktierna ifråga, samt att

 2. emissionsbeslutet biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man vid rösträkningen ska bortse från aktier som innehas av Laureus Capital.

Om Laureus Capital sedermera förvärvar ytterligare aktier i Stillfront Group AB och därigenom ökar sin röstandel uppkommer budplikt.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 3 december 2017 en framställning från Setterwalls Advokatbyrå rörande dispens från budplikt för Laureus Capital GmbH (”Laureus Capital”) i samband med teckning av aktier i en apportemission.

Framställning

I framställningen anförs i huvudsak följande.

Laureus Capital är huvudaktieägare i Altigi GmbH (“Altigi”), ett tyskt företag som utvecklar, marknadsför och säljer spel för datorer och surfplattor, med ett innehav om cirka 73,2 procent av aktierna i Altigi.

Laureus Capital har, tillsammans med övriga ägare av Altigi (tillsammans ”Säljarna”), inlett diskussioner med Stillfront Group AB (”Stillfront”) vars aktier är listade på Nasdaq First North. Diskussionen mellan parterna rör en transaktion varmed Säljarna kommer tillskjuta sina aktier i Altigi till Stillfront genom en apportemission i utbyte mot aktier i Stillfront. Beslut om apportemissionen kommer att fattas vid en extra bolagsstämma i Stillfront i början av januari 2018.

Enligt villkoren för den tilltänkta transaktionen kommer en viss del av de aktier som tilldelats Säljarna omedelbart att säljas av Säljarna inom ramen för en så kallad private placement.

Den relativa värderingen av Altigi och Stillfront är sådan att Laureus Capital förväntas äga 30 procent eller mer av aktierna och rösterna i Stillfront efter transaktionen. Den exakta ägarandelen kommer att baseras på Altigis värde samt Stillfronts värde, baserat på den volymvägda snittkursen för Stillfront de fem dagar som föregår annonseringen av transaktionen och justerat för vissa poster. Avsikten är att transaktionen ska annonseras den 6 december 2017.

Baserat på Stillfronts stängningskurs per den 30 november 2017, och utan beaktande av justeringar i övrigt, skulle Laureus Capital omedelbart efter genomförande av transaktionen, och före genomförande av private placement, ha ett innehav i Stillfront om 51,6 procent av aktierna och rösterna i Stillfront. Efter genomförande av private placement förväntas Laureus Capital ha ett innehav i Stillfront om lägst 31,4 procent och högst 40,4 procent av aktierna och rösterna i Stillfront.

Laureus Capital kommer inte koordinera sitt röstande med övriga Säljare, och därmed kommer Laureus Capital inte heller agera i samförstånd med övriga Säljare i den mening som avses i takeover-reglerna.

Med hänsyn till att Laureus Capital, såväl efter transaktionen som efter private placement, förväntas äga 30 procent eller mer av aktierna och rösterna i Stillfront, hemställer Laureus Capital härmed att Aktiemarknadsnämnden medger dispens från den budplikt som skulle uppkomma avseende återstående aktier i Stillfront för det fall att Laureus Capital, till följd av den tilltänkta transaktionen, skulle komma att inneha 30 procent eller mer av aktierna och rösterna i Stillfront.

Överväganden

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har utfärdat takeover-regler för vissa handelsplattformar (2015-02-01). Reglerna ger inom sitt tillämpningsområde uttryck för god sed på den svenska aktiemarknaden.

Av punkten III.1 i takeover-reglerna följer att budplikt inträder när någon genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett aktiebolag vars aktier handlas på First North.

Reglerna om budplikt är avsedda att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. Den som förvärvar aktier i ett bolag på First North i sådan omfattning att kontroll – minst tre tiondelar av röstetalet – uppnås, ska erbjuda sig att förvärva även resterande aktier till ett i reglerna på visst sätt angivet pris. För övriga aktieägare innebär budplikten en individuell rätt att bli erbjuden möjligheten att lämna bolaget genom att överlåta sina aktier till kontrollägaren.

Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 i takeover-reglerna ge besked om hur reglerna ska tolkas och tillämpas samt medge undantag från reglerna, om särskilda skäl föreligger. Som exempel på omständigheter som kan motivera att dispens lämnas från budplikt nämns i kommentaren till budpliktsreglerna att aktieinnehavet uppkommit genom att aktieägaren sålt egendom mot betalning i form av nya aktier i det bolag som förvärvar egendomen, dvs. aktieägaren har tecknat aktier i en apportemission. I linje med detta beviljar Aktiemarknadsnämnden enligt fast praxis dispens från budplikt när budpliktsgränsen passeras till följd av att aktieägaren avser att teckna aktier i en apportemission, se bl.a. AMN 2017:8. Sådana dispenser förenas regelmässigt med villkor av innebörd att aktieägarna inför bolagsstämmans behandling av emissionsfrågan ska vara informerade om hur stor kapital- och röstandel som den aktuella aktieägaren kan komma att få genom dessa förvärv. Dessutom måste apportemissionen stödjas av en stor majoritet (2/3) bland de övriga aktieägarna, vilket innebär att man vid bolagsstämmans beslut, i förekommande fall, ska bortse från röster som avges av den aktieägare som budpliktsdispensen avser.

På grund av det anförda och i linje med nämndens praxis ska Laureus Capital på vissa villkor beviljas dispens från budplikt.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...