Fråga om tolkning av LUA (Investor – SAAB)

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 14 oktober 2018 en framställning från Advokatfirman Vinge på uppdrag av Investor AB. Framställningen rör tolkning av lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA).

Framställning

I framställningen anförs följande.

Investor AB är största aktieägare i SAAB AB med cirka 39,5 procent av rösterna. SAABs B-aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad. Investor med närstående innehade redan den 1 juli 2006, när lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA) trädde i kraft, aktier som representerade minst tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i SAAB och Investors röstandel har därefter aldrig understigit tre tiondelar (se AMN 2010:45).

SAABs styrelse överväger att föreslå bolagsstämman att besluta om en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Investor överväger att åta sig att teckna sin företrädesrättsandel i nyemissionen. Investor kan även komma att teckna aktier utan primär företrädesrätt och kan komma att göra förhandsåtaganden om sådan teckning. Genom teckning av aktier i nyemissionen kan Investors röstandel i SAAB komma att öka. Investors avsikt är att begränsa sina åtaganden och teckningsåtgärder så att Investors röstandel i SAAB efter nyemissionen inte överstiger 50 procent av rösterna, men för förevarande framställnings vidkommande bör Aktiemarknadsnämnden inte utesluta att Investors röstandel kan bli större än 50 procent.

Investor hemställer att Aktiemarknadsnämnden för god ordnings skull bekräftar att Investor kan vidta ovan beskrivna åtgärder, eller någon eller några av dem, utan att budplikt uppkommer, att Investor även därefter kan öka sin röstandel i SAAB ytterligare utan att budplikt uppkommer, att Investor får rösta för nyemissionen (och rösterna beaktas) vid bolagsstämman i SAAB och att inga andra särskilda villkor uppställs för att ovanstående ska gälla.

Överväganden

I 3 kap. LUA finns bestämmelser om budplikt avseende aktier i bl.a. ett svenskt bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige.

Reglerna är avsedda att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. Budplikt uppkommer således enligt 3 kap. 1 § LUA när någon, ensam eller tillsammans med någon som är närstående enligt 5 §, genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Finansinspektionen får enligt 7 kap. 4 respektive 5 § samma lag efter ansökan ge besked om huruvida budplikt gäller och medge undantag från budplikt. En ansökan kan göras av den som har ett berättigat intresse i saken.

Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § LUA samt 8 och 9 §§ förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att ge besked om huruvida budplikt gäller, besluta i frågor om undantag från budplikt (FFFS 2007:17).

I det nu aktuella fallet innehade Investor enligt framställningen aktier representerande minst tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i SAAB när reglerna om budplikt rädde i kraft. Innehavet har vidare, enligt framställningen, aldrig understigit tre tiondelar. Av lagens lydelse följer att Investor då kan öka sin röstandel utan att budplikt uppkommer och utöva rösträtt även för nyförvärvade aktier. Inte heller följer av LUA några andra särskilda villkor för att ovanstående ska gälla.