Aktiemarknadsnämndens uttalande 2018:43

(Beslutades 2018-10-19, offentliggjordes 2018-11-19)

Fråga om tolkning av LUA (Investor – SAAB)

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 14 oktober 2018 en framställning från Advokatfirman Vinge på uppdrag av Investor AB. Framställningen rör tolkning av lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA).

Framställning

I framställningen anförs följande.

Investor AB är största aktieägare i SAAB AB med cirka 39,5 procent av rösterna. SAABs B-aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad. Investor med närstående innehade redan den 1 juli 2006, när lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA) trädde i kraft, aktier som representerade minst tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i SAAB och Investors röstandel har därefter aldrig understigit tre tiondelar (se AMN 2010:45).

SAABs styrelse överväger att föreslå bolagsstämman att besluta om en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Investor överväger att åta sig att teckna sin företrädesrättsandel i nyemissionen. Investor kan även komma att teckna aktier utan primär företrädesrätt och kan komma att göra förhandsåtaganden om sådan teckning. Genom teckning av aktier i nyemissionen kan Investors röstandel i SAAB komma att öka. Investors avsikt är att begränsa sina åtaganden och teckningsåtgärder så att Investors röstandel i SAAB efter nyemissionen inte överstiger 50 procent av rösterna, men för förevarande framställnings vidkommande bör Aktiemarknadsnämnden inte utesluta att Investors röstandel kan bli större än 50 procent.

Investor hemställer att Aktiemarknadsnämnden för god ordnings skull bekräftar att Investor kan vidta ovan beskrivna åtgärder, eller någon eller några av dem, utan att budplikt uppkommer, att Investor även därefter kan öka sin röstandel i SAAB ytterligare utan att budplikt uppkommer, att Investor får rösta för nyemissionen (och rösterna beaktas) vid bolagsstämman i SAAB och att inga andra särskilda villkor uppställs för att ovanstående ska gälla.

Överväganden

I 3 kap. LUA finns bestämmelser om budplikt avseende aktier i bl.a. ett svenskt bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige.

Reglerna är avsedda att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. Budplikt uppkommer således enligt 3 kap. 1 § LUA när någon, ensam eller tillsammans med någon som är närstående enligt 5 §, genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Finansinspektionen får enligt 7 kap. 4 respektive 5 § samma lag efter ansökan ge besked om huruvida budplikt gäller och medge undantag från budplikt. En ansökan kan göras av den som har ett berättigat intresse i saken.

Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § LUA samt 8 och 9 §§ förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att ge besked om huruvida budplikt gäller, besluta i frågor om undantag från budplikt (FFFS 2007:17).

I det nu aktuella fallet innehade Investor enligt framställningen aktier representerande minst tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i SAAB när reglerna om budplikt rädde i kraft. Innehavet har vidare, enligt framställningen, aldrig understigit tre tiondelar. Av lagens lydelse följer att Investor då kan öka sin röstandel utan att budplikt uppkommer och utöva rösträtt även för nyförvärvade aktier. Inte heller följer av LUA några andra särskilda villkor för att ovanstående ska gälla.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...