Aktiemarknadsnämndens uttalande 2018:44

(Beslutades 2018-10-24, offentliggjordes 2018-10-29)

Fråga om dispens från takeover-reglerna (EQT – Karo Pharma)

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna,

EQT VIII dispens från skyldigheten att rikta det planerade uppköpserbjudandet avseende aktierna i Karo Pharma Aktiebolag till aktieägare med hemvist i Förenta staterna.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 22 oktober 2018 en framställning från White & Case Advokataktiebolag på uppdrag av EQT VIII (”EQT”). Framställningen rör dispens för att undanta vissa utländska aktieägare från ett offentligt uppköpserbjudande.

Framställningen

I framställningen anförs i huvudsak följande.

Bakgrund

Aktierna i Karo Pharma Aktiebolag (”Målbolaget”) är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm. Bolaget har ett (1) aktieslag.

EQT överväger att genom ett för ändamålet nybildat bolag lämna ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Målbolaget (”Erbjudandet”). Vederlaget i Erbjudandet kommer att utgöras av kontanter.

Undantagande av aktieägare i vissa jurisdiktioner från deltagande i Erbjudandet

EQT överväger att på sedvanligt vis undanta aktieägare i Schweiz och Förenta staterna från deltagande i Erbjudandet av skäl som utvecklas nedan.

På grundval av offentligt tillgänglig ägarinformation1 bedöms aktieägare i Schweiz inneha omkring 0,002 procent av aktierna och rösterna i Målbolaget. Det totala innehavet i Schweiz överstiger således inte 3 procent av aktierna eller rösterna i Målbolaget. Vidare är aktierna i Målbolaget inte upptagna till handel på någon marknadsplats i Schweiz.

På grundval av samma offentligt tillgängliga ägarinformation bedöms 9 av totalt 16 986 aktieägare i Målbolaget ha hemvist i Förenta staterna och inneha omkring 6,383 procent av aktierna och rösterna i Målbolaget. 7 institutionella investerare eller likvärdiga kvalificerade investerare bedöms inneha sammanlagt 6,382 procent av aktierna och rösterna i Målbolaget och 2 fysiska personer bedöms inneha sammanlagt 0,001 procent av aktierna och rösterna i Målbolaget. Andelen amerikanska aktieägare som inte är institutionella investerare eller likvärdiga kvalificerade investerare och andelen aktier som innehas av dessa bedöms således vara obetydlig. Vidare är aktierna i Målbolaget är inte upptagna till handel på någon marknadsplats i Förenta staterna.

Eftersom institutionella investerare och likvärdiga kvalificerade investerare med hemvist i Förenta staterna regelmässigt undantas från erbjudanden avseende aktier i bolag upptagna till handel på europeiska marknader får de antas ha rutiner för att hantera konsekvenserna av att undantas från ett uppköpserbjudande under sådana omständigheter som här föreligger. Dessutom är det i allmänhet möjligt för aktieägare med hemvist i Förenta staterna att tillgodogöra sig det ekonomiska värdet av ett uppköpserbjudande genom att sälja sina aktier på den marknad där aktierna är upptagna till handel till ett pris anpassat för budnivån. Aktieägare i Förenta staterna kan därför i praktiken inte antas påverkas negativt av att undantas från Erbjudandet.

Det skulle medföra betydande merkostnader för EQT att behöva rikta Erbjudandet till amerikanska aktieägare. Sådana kostnader skulle exempelvis kunna avse rådgivning från amerikanskt juridiskt ombud, anpassning av erbjudandehandlingen till amerikanska regler samt registrering, publicering och kungörelse i Förenta staterna. Vidare skulle tidplanen för Erbjudandet behöva anpassas och den legala riskexponeringen öka om Erbjudandet behövde riktas till amerikanska aktieägare. Detta skulle sammantaget riskera föranleda att Erbjudandet inte kan genomföras eller att villkoren för Erbjudandet på grund av ökade transaktionskostnader tvingas ges en för aktieägarna i Målbolaget mindre fördelaktig utformning.

Bestående av utdrag från den av Euroclear Sweden förda offentliga aktieboken för Målbolaget med avstämningsdatum 30 september 2018, uppdaterat för att reflektera vissa därefter offentliggjorda förändringar i innehavet, inklusive flaggningsmeddelanden, information på bolagets webbplats och information från Morningstar, till och med den 22 oktober 2018.

Hemställan

I framställningen till nämnden hemställs, på i framställningen angivna skäl, att nämnden beviljar EQT dispens från skyldigheten att rikta det planerade Erbjudandet till aktieägare med hemvist i Förenta staterna.

Överväganden

I lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA) finns det bestämmelser om offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier. Ett offentligt uppköpserbjudande får lämnas endast av den som gentemot den börs som driver den reglerade marknad där målbolagets aktier är upptagna till handel har åtagit sig att bl.a. följa de regler som börsen har fastställt för sådana erbjudanden (2 kap. 1 § LUA). Det innebär att den som vill lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende ett bolag med aktier noterade på Nasdaq Stockholm måste följa börsens takeover-regler. Det ankommer på Aktiemarknadsnämnden att tolka och pröva frågor om dispens från dessa regler (punkten I.2).

Det är vanligt att utländska rättssubjekt äger aktier i svenska bolag. Om ett offentligt uppköpserbjudande riktas till aktieägarna i ett svenskt bolag med utländska aktieägare, måste budgivaren följa de svenska reglerna men dessutom ta hänsyn till reglerna i det land eller de länder där de utländska aktieägarna har sitt hemvist. Att utforma ett erbjudande så att det uppfyller kraven i samtliga berörda länder kan vara mycket tidsödande och kostnadskrävande. Av kommentaren till punkten I.1 i takeover-reglerna framgår att budgivaren då, med stöd av punkten I.2, kan hemställa om Aktiemarknadsnämndens tolkning av reglerna och, vid behov därav, dispens från skyldigheten att rikta erbjudandet till aktieägare i alla länder och från skyldigheten att tillämpa de svenska reglerna fullt ut i alla avseenden. I kommentaren sägs vidare att i enlighet med vedertagen praxis behöver, såvitt avser aktieägare i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, dispens inte sökas om, i anslutning till erbjudandets lämnande, antalet aktier som innehas av aktieägare i ett sålunda berört land kan antas representera endast en obetydlig andel av det totala antalet aktier i bolaget (högst tre procent), aktierna i fråga inte är noterade på någon marknadsplats i landet och inte några andra omständigheter med tillräcklig styrka talar för en annan ordning.

I det nu aktuella fallet avser EQT att, på i framställningen anförda skäl, exkludera aktieägare i Förenta staterna från ett uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i Karo Pharma Aktiebolag. Enligt framställningen innehar aktieägare i Förenta staterna aktier motsvarande drygt 6 procent av aktierna i bolaget. Det är mer än det i kommentaren angivna riktmärket 3 procent. Till bilden hör emellertid att den absoluta merparten av dessa aktier torde innehas av institutionella ägare. Med hänsyn härtill och det faktum att aktierna inte är noterade i Förenta staterna samt vad som anförs i framställningen om amerikanska ägares möjligheter att ändå hantera erbjudandet och att undvika att påverkas negativt av uppköpserbjudandets utformning i aktuellt hänseende, föreligger emellertid enligt Aktiemarknadsnämndens mening förutsättningar för att bevilja EQT dispens från skyldigheten att rikta erbjudandet till ägare i Förenta staterna (jfr bl.a. AMN 2016:44).

Av framställningen framgår inte några särskilda omständigheter som talar emot att dispens beviljas.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...