Aktiemarknadsnämndens uttalande 2019:40

(Beslutades 2019-10-19, offentliggjordes 2019-11-08)

Fråga om dispens från LUA (HomeStar Inv – Hembla)

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, HomeStar InvestCo AB, dispens från skyldigheten att rikta uppköpserbjudandet avseende aktier i Hembla AB till aktieägare med hemvist i Australien, Hongkong, Kanada och Japan.

Detta uttalande gäller en planerad åtgärd som inte är allmänt känd. Enligt 26 § tredje stycket första meningen i stadgarna för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden får ett sådant uttalande inte offentliggöras av Aktiemarknadsnämnden förrän åtgärden vidtagits, gjorts allmänt känd av den som planerat åtgärden eller på annat sätt blivit allmänt känd. Uttalandet ska därför tills vidare inte offentliggöras. Det åligger sökanden att i förväg underrätta nämnden om tidpunkten för offentliggörande av erbjudandet så att uttalandet kan offentliggöras i samband därmed och tiden för överklagande av beslutet av annan än sökanden kan börja löpa.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 17 oktober 2019 en framställning från Advokatfirman Cederquist som ombud för Vonovia SE och dess dotterbolag HomeStar InvestCo AB. Framställningen rör dispens för att undanta vissa utländska aktieägare från ett offentligt uppköpserbjudande.

Framställning

I framställningen anförs i huvudsak följande.

Bakgrund

Vonovia har den 23 september 2019 genom sitt indirekt helägda dotterbolag HomeStar, org.nr 559152-5372, ingått ett avtal om förvärv av aktier i Hembla AB, org.nr 556498-9449, från Vega Holdco S.à r.l., ett bolag helägt av fastighetsfonder som rådges av The Blackstone Group Inc. (”Blackstone”), som är största ägare i Hembla (”Aktieöverlåtelseavtalet”). Förvärvet under Aktieöverlåtelseavtalet omfattar samtliga Blackstones 6.136.989 A-aktier och 50.722.985 B-aktier i Hembla, motsvarande cirka 69,30 procent av rösterna och cirka 61,19 procent av aktiekapitalet i Hembla. Hemblas B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Fullföljande av förvärvet under Aktieöverlåtelseavtalet är villkorat av att godkännande erhålls från konkurrensmyndigheten i Sverige. Sådant godkännande väntas erhållas i oktober eller november 2019. När godkännandet har erhållits och Vonovia därefter har fullföljt förvärvet av Blackstones aktier kommer det att utlösa en skyldighet för HomeStar att lämna ett offentligt uppköpserbjudande till övriga aktieägare i Hembla, i enlighet med reglerna om budplikt i 3 kap. 1 § lag (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA).

Vonovia har för avsikt att offentliggöra budpliktsbudet snarast efter att skyldigheten i enlighet med det ovanstående har uppkommit.

Utländska aktieägare

I samband med förberedelser inför budpliktsbudet har Vonovia fått ta del av en så kallad fullständig ägarförteckning från Euroclear Sweden avseende aktieägare i Hembla per den 30 september 2019. Av dessa uppgifter framgår att aktieägandet i Australien, Hongkong, Kanada och Japan (de ”Relevanta Jurisdiktionerna”) är obetydligt. Sammantaget uppgår innehavet i dessa fyra länder till mindre än 0,1 procent av det totala antalet aktier respektive röster i Hembla. Hembla-aktien är inte heller noterad på någon marknadsplats i någon av de Relevanta Jurisdiktionerna.

Motiv

Om budpliktsbudet skulle riktas även till aktieägare i de Relevanta Jurisdiktionerna skulle det medföra väsentligt ökade kostnader för HomeStar, bland annat i samband med anlitande av juridiska ombud i de Relevanta Jurisdiktionerna för att fastställa vad som gäller om ett bud riktas till aktieägare med hemvist i respektive jurisdiktion, för anpassning av erbjudandehandlingen till lokala regler i respektive jurisdiktion samt för registrering, publicering och kungörelse av budpliktsbudet i de Relevanta Jurisdiktionerna. Tidplanen för budpliktsbudet skulle även kunna komma att påverkas, även om det i dagsläget är oklart i vilken omfattning. Vidare skulle det innebära en ökad legal riskexponering att låta aktieägare i de Relevanta Jurisdiktionerna omfattas av budpliktsbudet. De Relevanta Jurisdiktionerna är sådana som ofta exkluderas från offentliga uppköpserbjudanden av ovan nämnda skäl.

Det torde normalt vara möjligt för aktieägare med hemvist i någon av de Relevanta Jurisdiktionerna att ta del av det ekonomiska innehållet i ett offentligt uppköpserbjudande genom att sälja aktier över börsen, eftersom börskursen regelmässigt anpassar sig till budnivån. Aktieägare i dessa länder påverkas därmed i praktiken inte negativt av att budpliktsbudet inte omfattar de Relevanta Jurisdiktionerna.

Hemställan

Mot bakgrund av ovanstående hemställer HomeStar att Aktiemarknadsnämnden beviljar HomeStar dispens från skyldigheten att rikta budpliktsbudet till aktieägare i Australien, Hongkong, Kanada och Japan.

Överväganden

I LUA finns det bestämmelser om offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier. Ett offentligt uppköpserbjudande får lämnas endast av den som gentemot den börs som driver den reglerade marknad där målbolagets aktier är upptagna till handel har åtagit sig att bl.a. följa de regler som börsen har fastställt för sådana erbjudanden (2 kap. 1 § LUA). Det innebär att den som vill lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende ett bolag med aktier noterade på Nasdaq Stockholm måste följa börsens takeover-regler. Det ankommer på Aktiemarknadsnämnden att tolka och pröva frågor om dispens från dessa regler (punkten I.2).

Det är vanligt att utländska rättssubjekt äger aktier i svenska bolag. Om ett offentligt uppköpserbjudande riktas till aktieägarna i ett svenskt bolag med utländska aktieägare, måste budgivaren följa de svenska reglerna men dessutom ta hänsyn till reglerna i det land eller de länder där de utländska aktieägarna har sitt hemvist. Att utforma ett erbjudande så att det uppfyller kraven i samtliga berörda länder kan vara mycket tidsödande och kostnadskrävande. Av kommentaren till punkten I.1 i takeover-reglerna framgår att budgivaren då, med stöd av punkten I.2, kan hemställa om Aktiemarknadsnämndens tolkning av reglerna och, vid behov därav, dispens från skyldigheten att rikta erbjudandet till aktieägare i alla länder och från skyldigheten att tillämpa de svenska reglerna fullt ut i alla avseenden. I kommentaren sägs vidare att i enlighet med vedertagen praxis behöver, såvitt avser aktieägare i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, dispens inte sökas om, i anslutning till erbjudandets lämnande, antalet aktier som innehas av aktieägare i ett sålunda berört land kan antas representera endast en obetydlig andel av det totala antalet aktier i bolaget (högst tre procent), aktierna i fråga inte är noterade på någon marknadsplats i landet och inte några andra omständigheter med tillräcklig styrka talar för en annan ordning.

Kommentaren till punkten I.1 reglerna tar sikte på frivilligt lämnade uppköpserbjudanden. Av LUA och punkten II.21 i takeover-reglerna framgår att ett uppköpserbjudande som lämnas på grund av budplikt måste avse resterande aktier i bolaget. Reglerna om budplikt lämnar, till skillnad från vad som är fallet ifråga om reglerna om frivilliga erbjudanden, inte något utrymme för budgivaren att utan dispens utesluta aktieägare i vissa jurisdiktioner från erbjudandet, oberoende av huruvida dessa jurisdiktioner är inom eller utanför EES. I linje med vad nämnden tidigare uttalat i fråga budpliktsbud bör dock, i fråga om jurisdiktioner utanför EES och i linje med den praxis som gäller i fråga om frivilliga erbjudanden, dispens normalt beviljas om antalet aktier som innehas av aktieägare i ett sålunda berört land kan antas representera endast en obetydlig andel av det totala antalet aktier i bolaget, aktierna i fråga inte är noterade på någon marknadsplats i landet och inte några andra omständigheter med tillräcklig styrka talar för en annan ordning (se bl.a. 2019:17 och AMN 2018:46).

I det nu aktuella fallet avser HomeStar InvestCo AB att, på i framställningen anförda skäl, exkludera aktieägare i Australien, Hongkong, Kanada och Japan från ett planerat uppköpserbjudande, till följd av budplikt, avseende samtliga aktier i Hembla. Enligt framställningen finns det i dessa länder endast ett obetydligt antal aktieägare i Hembla. Sammantaget uppgår innehavet i dessa länder gemensamt till cirka 0,1 procent av samtliga aktier i bolaget. Hembla-aktien är inte heller noterad på någon marknadsplats i något av ovan nämnda länder. Därmed föreligger enligt nämnden förutsättningar för att bevilja budgivaren dispens från skyldigheten att rikta erbjudandet till ägare i dessa länder.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...