Fråga om dispens från budplikt (Nordstjernan – Momentum Group)

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under i framställningen angivna förutsättningar, Nordstjernan Aktiebolag undantag från den budplikt som annars skulle uppkomma om bolaget förvärvar aktier i den i framställningen beskrivna apportemissionen i Momentum Group, på villkor att

  1. aktieägarna inför bolagsstämman i Momentum Group informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Nordstjernan Aktiebolag högst kan få genom att förvärva aktierna, samt att

  2. emissionsbeslutet godkänns av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man ska bortse från aktier som innehas av Nordstjernan Aktiebolag.

Om Nordstjernan Aktiebolag förvärvar ytterligare aktier i Momentum Group och därigenom ökar sin röstandel uppkommer budplikt.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 22 oktober 2019 en framställning från Gernandt & Danielsson Advokatbyrå som ombud för Nordstjernan Aktiebolag. Framställningen rör dispens från budplikt enligt lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA).

Framställning

I framställningen anförs i huvudsak följande.

Nordstjernan är största aktieägaren i Momentum Group och Swedol. Nordstjernans aktieinnehav i Momentum Group representerar ca 14,8 procent av det totala antalet aktier och ca 22,9 procent av det totala antalet röster i bolaget. Nordstjernans aktieinnehav i Swedol representerar ca 67,0 procent av det totala antalet aktier och ca 72,4 procent av det totala antalet röster i bolaget. I båda bolagen är A-aktierna onoterade medan B-aktierna är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Nordstjernan har blivit informerat av Momentum Group att Momentum Group överväger att lämna ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Swedol att överlåta samtliga sina aktier i Swedol till Momentum Group. Enligt den erhållna informationen överväger Momentum Group att erbjuda aktieägarna i Swedol en möjlighet att välja mellan ett kontantvederlag och ett aktievederlag.

Såvitt Nordstjernan förstår kommer Momentum Group att fatta beslut om att emittera vederlagsaktierna (alternativt bemyndiga styrelsen att besluta om det) vid en extra bolagsstämma i samband med erbjudandet (och erbjudandet kommer att vara villkorat av att bolagsstämman fattar erforderligt beslut om nyemission eller emissionsbemyndigande).

Om Nordstjernan accepterar erbjudandet och väljer aktievederlaget kan Nordstjernan komma att uppnå ett aktieinnehav i Momentum Group som representerar minst tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Enligt 3 kap. 1 § LUA skulle Nordstjernan i sådant fall vara skyldigt att lämna ett budpliktsbud avseende samtliga aktier i Momentum Group.

Hemställan

Nordstjernan hemställer att Aktiemarknadsnämnden, med hänvisning till nämndens praxis ifråga om dispens från budplikt som uppkommer genom att aktieägaren sålt egendom mot betalning i form av nya aktier i det förvärvande bolaget, medger Nordstjernan undantag från den budplikt som annars skulle uppkomma om Nordstjernan accepterar det offentliga uppköpserbjudande som beskrivs i framställningen.

Överväganden

I 3 kap. LUA finns bestämmelser om budplikt. Finansinspektionen får enligt 7 kap. 4 respektive 5 § LUA efter ansökan ge besked om huruvida budplikt gäller och medge undantag från budplikt. En ansökan kan göras av den som har ett berättigat intresse i saken.

Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § LUA samt 8 och 9 §§ förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att ge besked om huruvida budplikt gäller och besluta i frågor om undantag från budplikt (FFFS 2007:17).

Budplikt inträder enligt 3 kap. 1 § LUA när någon, ensam eller tillsammans med någon som är närstående enligt 5 §, genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Reglerna om budplikt är avsedda att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. Den som förvärvar aktier i ett bolag på Nasdaq Stockholm i sådan omfattning att kontroll – minst tre tiondelar av röstetalet – uppnås, ska erbjuda sig att förvärva även resterande aktier till ett i reglerna på visst sätt angivet pris. För övriga aktieägare innebär budplikten en individuell rätt att bli erbjuden möjligheten att lämna bolaget genom att överlåta sina aktier till kontrollägaren.

Om det finns särskilda skäl, får enligt 7 kap. 5 § LUA undantag medges från budplikt. Undantag får förenas med villkor. I förarbetena till bestämmelsen har som exempel på skäl som bör kunna motivera undantag anförts bl.a. att innehavet har uppkommit till följd av att aktieägaren sålt egendom mot betalning i form av nya aktier i det bolag som förvärvar egendomen, dvs. aktieägaren har tecknat aktier i en apportemission.

Av förarbetena framgår vidare att nämnden har att genom en helhetsbedömning pröva om en dispens ligger i aktieägarkollektivets intresse och detta intresse kan anses väga tyngre än den möjlighet för aktieägare att lämna bolaget som budplikten innebär. Vid en sådan prövning kan beaktas bl.a. i vilken utsträckning emissionen stöds eller vid en bolagsstämma förutsätter stöd av aktieägarna.

I linje med detta beviljar nämnden enligt fast praxis dispens från budplikt när budpliktsgränsen passeras till följd av att aktieägaren tecknar aktier i en apportemission. Sådana dispenser förenas regelmässigt med villkor av innebörd att aktieägarna inför bolagsstämmans behandling av emissionsfrågan ska vara informerade om hur stor kapital- och röstandel som den aktuella aktieägaren kan komma att få genom dessa förvärv. Dessutom måste apportemissionen stödjas av en stor majoritet (2/3) bland de övriga aktieägarna, vilket innebär att man vid bolagsstämmans beslut, i förekommande fall, ska bortse från röster som avges av den aktieägare som budpliktsdispensen avser.

I det nu aktuella fallet avser Nordstjernan att teckna aktier i Momentum Group i sådan utsträckning att budplikt uppkommer enligt punkten 3 kap. 1 § LUA. Aktierna i fråga utgör betalning för aktier i bolaget Swedol.

Enligt nämndens mening föreligger därmed förutsättningar för att bevilja dispens från budplikten, om aktieägarna inför bolagsstämmans behandling av emissionsfrågan är informerade om hur stor kapital- och röstandel som Nordstjernan därigenom kan komma att uppnå emissionen stödjas av en stor majoritet bland aktieägarna. Några skäl som med tillräcklig styrka talar emot ett på sådana villkor lämnat undantag kan inte anses föreligga.

Beslutet om emissionen ska i detta fall inte fattas direkt av stämman. Avsikten är i stället att stämman ska lämna ett bemyndigande till styrelsen att besluta om saken. De sedvanliga dispensvillkoren ska i detta fall därför i stället uppställas för stämmans bemyndigandebeslut (jfr AMN 2019:27).