Aktiemarknadsnämndens uttalande 2019:42

(Beslutades 2019-10-31, offentliggjordes 2019-11-11)

Fråga om dispens från budplikt (Nordstjernan – Momentum Group)

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under i framställningen angivna förutsättningar, Nordstjernan Aktiebolag undantag från den budplikt som annars skulle uppkomma om bolaget förvärvar aktier i den i framställningen beskrivna apportemissionen i Momentum Group, på villkor att

 1. aktieägarna inför bolagsstämman i Momentum Group informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Nordstjernan Aktiebolag högst kan få genom att förvärva aktierna, samt att

 2. emissionsbeslutet godkänns av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man ska bortse från aktier som innehas av Nordstjernan Aktiebolag.

Om Nordstjernan Aktiebolag förvärvar ytterligare aktier i Momentum Group och därigenom ökar sin röstandel uppkommer budplikt.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 22 oktober 2019 en framställning från Gernandt & Danielsson Advokatbyrå som ombud för Nordstjernan Aktiebolag. Framställningen rör dispens från budplikt enligt lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA).

Framställning

I framställningen anförs i huvudsak följande.

Nordstjernan är största aktieägaren i Momentum Group och Swedol. Nordstjernans aktieinnehav i Momentum Group representerar ca 14,8 procent av det totala antalet aktier och ca 22,9 procent av det totala antalet röster i bolaget. Nordstjernans aktieinnehav i Swedol representerar ca 67,0 procent av det totala antalet aktier och ca 72,4 procent av det totala antalet röster i bolaget. I båda bolagen är A-aktierna onoterade medan B-aktierna är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Nordstjernan har blivit informerat av Momentum Group att Momentum Group överväger att lämna ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Swedol att överlåta samtliga sina aktier i Swedol till Momentum Group. Enligt den erhållna informationen överväger Momentum Group att erbjuda aktieägarna i Swedol en möjlighet att välja mellan ett kontantvederlag och ett aktievederlag.

Såvitt Nordstjernan förstår kommer Momentum Group att fatta beslut om att emittera vederlagsaktierna (alternativt bemyndiga styrelsen att besluta om det) vid en extra bolagsstämma i samband med erbjudandet (och erbjudandet kommer att vara villkorat av att bolagsstämman fattar erforderligt beslut om nyemission eller emissionsbemyndigande).

Om Nordstjernan accepterar erbjudandet och väljer aktievederlaget kan Nordstjernan komma att uppnå ett aktieinnehav i Momentum Group som representerar minst tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Enligt 3 kap. 1 § LUA skulle Nordstjernan i sådant fall vara skyldigt att lämna ett budpliktsbud avseende samtliga aktier i Momentum Group.

Hemställan

Nordstjernan hemställer att Aktiemarknadsnämnden, med hänvisning till nämndens praxis ifråga om dispens från budplikt som uppkommer genom att aktieägaren sålt egendom mot betalning i form av nya aktier i det förvärvande bolaget, medger Nordstjernan undantag från den budplikt som annars skulle uppkomma om Nordstjernan accepterar det offentliga uppköpserbjudande som beskrivs i framställningen.

Överväganden

I 3 kap. LUA finns bestämmelser om budplikt. Finansinspektionen får enligt 7 kap. 4 respektive 5 § LUA efter ansökan ge besked om huruvida budplikt gäller och medge undantag från budplikt. En ansökan kan göras av den som har ett berättigat intresse i saken.

Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § LUA samt 8 och 9 §§ förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att ge besked om huruvida budplikt gäller och besluta i frågor om undantag från budplikt (FFFS 2007:17).

Budplikt inträder enligt 3 kap. 1 § LUA när någon, ensam eller tillsammans med någon som är närstående enligt 5 §, genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Reglerna om budplikt är avsedda att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. Den som förvärvar aktier i ett bolag på Nasdaq Stockholm i sådan omfattning att kontroll – minst tre tiondelar av röstetalet – uppnås, ska erbjuda sig att förvärva även resterande aktier till ett i reglerna på visst sätt angivet pris. För övriga aktieägare innebär budplikten en individuell rätt att bli erbjuden möjligheten att lämna bolaget genom att överlåta sina aktier till kontrollägaren.

Om det finns särskilda skäl, får enligt 7 kap. 5 § LUA undantag medges från budplikt. Undantag får förenas med villkor. I förarbetena till bestämmelsen har som exempel på skäl som bör kunna motivera undantag anförts bl.a. att innehavet har uppkommit till följd av att aktieägaren sålt egendom mot betalning i form av nya aktier i det bolag som förvärvar egendomen, dvs. aktieägaren har tecknat aktier i en apportemission.

Av förarbetena framgår vidare att nämnden har att genom en helhetsbedömning pröva om en dispens ligger i aktieägarkollektivets intresse och detta intresse kan anses väga tyngre än den möjlighet för aktieägare att lämna bolaget som budplikten innebär. Vid en sådan prövning kan beaktas bl.a. i vilken utsträckning emissionen stöds eller vid en bolagsstämma förutsätter stöd av aktieägarna.

I linje med detta beviljar nämnden enligt fast praxis dispens från budplikt när budpliktsgränsen passeras till följd av att aktieägaren tecknar aktier i en apportemission. Sådana dispenser förenas regelmässigt med villkor av innebörd att aktieägarna inför bolagsstämmans behandling av emissionsfrågan ska vara informerade om hur stor kapital- och röstandel som den aktuella aktieägaren kan komma att få genom dessa förvärv. Dessutom måste apportemissionen stödjas av en stor majoritet (2/3) bland de övriga aktieägarna, vilket innebär att man vid bolagsstämmans beslut, i förekommande fall, ska bortse från röster som avges av den aktieägare som budpliktsdispensen avser.

I det nu aktuella fallet avser Nordstjernan att teckna aktier i Momentum Group i sådan utsträckning att budplikt uppkommer enligt punkten 3 kap. 1 § LUA. Aktierna i fråga utgör betalning för aktier i bolaget Swedol.

Enligt nämndens mening föreligger därmed förutsättningar för att bevilja dispens från budplikten, om aktieägarna inför bolagsstämmans behandling av emissionsfrågan är informerade om hur stor kapital- och röstandel som Nordstjernan därigenom kan komma att uppnå emissionen stödjas av en stor majoritet bland aktieägarna. Några skäl som med tillräcklig styrka talar emot ett på sådana villkor lämnat undantag kan inte anses föreligga.

Beslutet om emissionen ska i detta fall inte fattas direkt av stämman. Avsikten är i stället att stämman ska lämna ett bemyndigande till styrelsen att besluta om saken. De sedvanliga dispensvillkoren ska i detta fall därför i stället uppställas för stämmans bemyndigandebeslut (jfr AMN 2019:27).

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...