Dispens från budplikt (Fatfish – Abelco)

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under i framställningen angivna förutsättningar, Fatfish Blockchain Limited dispens från den budplikt som skulle uppkomma om bolaget tecknar aktier i den planerade emissionen i Abelco Investment Group AB. Dispensen gäller på villkor att:

  1. aktieägarna inför bolagsstämman i Abelco Investment Group AB informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Fatfish Blockchain Limited högst kan få genom att teckna aktierna ifråga, samt att

  2. emissionsbeslutet biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man vid rösträkningen ska bortse från aktier som innehas av Fatfish Blockchain Limited.

Om Fatfish Blockchain Limited förvärvar ytterligare aktier i Abelco Investment Group AB och därigenom ökar sin röstandel uppkommer budplikt.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 31 oktober 2019 en framställning från Advokatfirman Glimstedt på uppdrag av Fatfish Blockchain Limited (”Fatfish Blockchain”). Framställningen rör dispens från budplikt enligt Kollegiet för svensk bolagsstyrnings takeover-regler för vissa handelsplattformar (”takeover-reglerna”).

Framställning

I framställningen anförs i huvudsak följande.

Fatfish Blockchain överväger att sälja samtliga sina aktier i FATFISH GLOBAL VENTURES AB (”FGV”) till Abelco Investment Group AB (”Abelco”), vars aktier är upptagna till handel på NGM Nordic MTF, mot betalning i form av nyemitterade aktier i Abelco. Fatfish Blockchain äger idag inga aktier i Abelco. Fatfish Blockchains innehav utgör cirka 80,97 procent av kapitalet och rösterna i FGV.

Transaktionen skulle struktureras på så sätt att Abelco erlägger köpeskillingen genom utställande av revers till Fatfish Blockchain, som sedan omedelbart använder reversen för betalning av 704 410 476 nyemitterade aktier i Abelco (”Vederlagsaktierna”) genom kvittning. Slutresultatet blir således detsamma som om Abelco förvärvat aktierna i FGV genom apportemission.

I FGV finns, utöver Fatfish Blockchain, ytterligare ägare. Abelco avser att förvärva även dessa ägares aktier.

Genom nyemissionen av Vederlagsaktierna skulle Fatfish Blockchain bli ägare till mellan 50,10 och 51,75 procent av aktier och röster i Abelco, beroende på i vilken utsträckning minoritetsaktieägarna väljer att avyttra sina respektive aktier till Abelco. Till vissa ägare i FGV avser Abelco att även emittera konvertibler som vederlag (”Vederlagskonvertiblerna”). Vid en eventuell konvertering av Vederlagskonvertiblerna skulle Fatfish Blockchains ägande minska och komma att uppgå till lägst cirka 46,14 procent och högst cirka 47,54 procent av kapitalet och rösterna i Abelco, beroende på i vilken utsträckning minoritetsaktieägarna väljer att avyttra sina aktier till Abelco.

Styrelsen i Abelco avser att kalla aktieägarna till extra bolagsstämma för att besluta om emission av Vederlagsaktierna och Vederlagskonvertiblerna.

För det fall emissionen av Vederlagsaktierna genomförs, och Fatfish Blockchain tecknar sig i denna, kommer Fatfish Blockchains röstandel att överstiga tre tiondelar av rösterna i Abelco, vilket aktualiserar budplikt enligt punkten III.1 i takeover-reglerna.

Hemställan

I enlighet med takeover-reglerna och under i framställningen angivna förutsättningar hemställes att Aktiemarknadsnämnden medger Fatfish Blockchain undantag från den budplikt som annars uppkommer i enlighet med III.1 takeover-reglerna vid deltagande i emissionen av Vederlagsaktierna.

Överväganden

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har utfärdat takeover-regler för vissa handelsplattformar (2018-04-01). Reglerna ger inom sitt tillämpningsområde uttryck för god sed på den svenska aktiemarknaden.

Av punkten III.1 i takeover-reglerna följer att budplikt inträder när någon genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett aktiebolag vars aktier handlas på NGM Nordic MTF.

Reglerna om budplikt är avsedda att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. Den som förvärvar aktier i ett bolag på NGM Nordic MTF i sådan omfattning att kontroll – minst tre tiondelar av röstetalet – uppnås, ska erbjuda sig att förvärva även resterande aktier till ett i reglerna på visst sätt angivet pris. För övriga aktieägare innebär budplikten en individuell rätt att bli erbjuden möjligheten att lämna bolaget genom att överlåta sina aktier till kontrollägaren.

Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 i Kollegiets regler ge besked om hur reglerna ska tolkas och tillämpas samt medge undantag från reglerna, om särskilda skäl föreligger. I kommentaren till regeln ges exempel på omständigheter som kan motivera att dispens lämnas från budplikt.

En av dessa omständigheter är att aktieinnehavet uppkommit genom att aktieägaren sålt egendom mot betalning i form av nya aktier i det bolag som förvärvar egendomen, dvs. aktieägaren har tecknat aktier i en apportemission.

Av kommentaren framgår vidare att nämnden har att genom en helhetsbedömning pröva om en dispens ligger i aktieägarkollektivets intresse och detta intresse kan anses väga tyngre än den möjlighet för aktieägare att lämna bolaget som budplikten innebär. Vid en sådan prövning kan beaktas bl.a. i vilken utsträckning emissionen stöds eller vid en bolagsstämma förutsätter stöd av aktieägarna.

I linje med detta beviljar nämnden enligt fast praxis dispens från budplikt när budpliktsgränsen passeras till följd av att aktieägaren tecknar aktier i en apportemission. Sådana dispenser förenas regelmässigt med villkor av innebörd att aktieägarna inför bolagsstämmans behandling av emissionsfrågan ska vara informerade om hur stor kapital- och röstandel som den aktuella aktieägaren kan komma att få genom dessa förvärv. Dessutom måste apportemissionen stödjas av en stor majoritet (2/3) bland de övriga aktieägarna, vilket innebär att man vid bolagsstämmans beslut, i förekommande fall, ska bortse från röster som avges av den aktieägare som budpliktsdispensen avser.

I det nu aktuella fallet avser Fatfish Blockchain att teckna aktier i en kvittningsemission i bolaget Abelco i sådan utsträckning att budplikt uppkommer enligt punkten III.1 i takeover-reglerna. Aktierna i fråga utgör betalning för aktier i bolaget FGV.

Enligt Aktiemarknadsnämndens praxis (jfr bl.a. AMN 2019:27) ska en kvittningsemission av aktier som i praktiken utgör betalning för förvärv av aktier i ett bolag behandlas på samma sätt som en apportemission och således berättiga till dispens från budplikt.

Enligt nämndens mening föreligger därmed förutsättningar för att bevilja dispens från budplikten, om aktieägarna inför bolagsstämmans behandling av emissionsfrågan är informerade om hur stor kapital- och röstandel som Fatfish Blockchain därigenom kan komma att uppnå. Dessutom måste emissionen stödjas av en stor majoritet bland aktieägarna. Några skäl som med tillräcklig styrka talar emot ett på sådana villkor lämnat undantag kan inte anses föreligga.

På grund av det anförda och i linje med nämndens praxis (se bl.a. AMN 2019:27) ska Fatfish Blockchains ansökan om dispens från budplikt, under ovan angivna förutsättningar, bifallas.