Aktiemarknadsnämndens uttalande 2019:45

(Beslutades 2019-11-14, offentliggjordes 2019-11-15)

Fråga om dispens från budplikt (Arwidsro – Oasmia)

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Arwidsro undantag från den budplikt som enligt 3 kap. 1 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA) skulle kunna uppkomma om Arwidsro infriar sitt teckningsåtagande och tecknar aktier med företrädesrätt i den planerade nyemissionen i Oasmia Pharmaceutical AB.

Om Arwidsro genom nyemissionen uppnår en röstandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet i Oasmia Pharmaceutical AB och därefter förvärvar ytterligare aktier och därigenom ökar sin röstandel uppkommer budplikt.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 6 november 2019 en framställning från Per Arwidsson. Framställningen rör dispens från budplikt enligt LUA i samband med teckning av aktier i en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna.

Framställning

I framställningen till nämnden anförs följande.

Bakgrund

Per Arwidsson och följande närstående juridiska och fysiska personer, Arwidsro Investment AB, org. nr. 559037-5043, Fastighets AB Arwidsro, org. nr. 556559-4073 och Birthe Hallin-Olsen (gemensamt benämnda ”Arwidsro”) inger härmed följande hemställan till Aktiemarknadsnämnden. Arwidsro är med 24,7 procent av rösterna största ägare i Oasmia Pharmaceutical AB, org. nr 556332-6676 (”Oasmia”). Bolagets aktiekapital uppgår till 24.909.419,40 kronor, fördelat på 249.094.194 aktier. Bolaget har endast ett aktieslag. Varje aktie i bolaget berättigar till en (1) röst. Aktierna i bolaget har lika ekonomiska rättigheter. Bolagets aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm och Frankfurt Stock Exchange.

Oasmia är ett svenskt aktiebolag som utvecklar en ny generation läkemedel inom human- och veterinäronkologi. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent.

Företrädesemissionen

Styrelsen i Oasmia offentliggjorde den 14 oktober 2019 kallelse till extra bolagsstämma den 6 november 2019 för att besluta om att bemyndiga styrelsen att genomföra en företrädesemission om cirka 400 miljoner kronor (”Företrädesemissionen”). Likviden från Företrädesemissionen ska huvudsakligen användas för att finansiera och accelerera kommersialiseringen av Apealea samt tillvarata nya affärsmöjligheter baserade på bolagets egenutvecklade XR17-plattform. Därutöver avser Oasmia att skapa en stabil finansiell position för att möjliggöra framtida tillväxt. Arwidsro har åtagit sig att teckna sin pro rata-andel i samband med Företrädesemissionen (”Teckningsåtagandet”). Ingen ersättning kommer att utgå för Teckningsåtagandet. Om inte Företrädesemissionen blir fulltecknad kommer Arwidsros ägande att öka till följd av att Arwidsro infriar Teckningsåtagandet. Företrädesemissionen skulle således kunna innebära budplikt för Arwidsro avseende samtliga utestående aktier i Oasmia.

Uppkomsten av eventuell budplikt för Arwidsro är helt beroende av övriga aktieägares anslutning till Företrädesemissionen. Det kommer stå övriga aktieägare fritt att med företrädesrätt teckna aktier i nyemissionen och därmed begränsa, eller sammantaget helt undvika, en ökning av Arwidsros röstandelar. Aktiemarknadsnämnden beviljar enligt fast praxis dispens från budplikt när budpliktsgränsen passeras till följd av att en ägare tecknar sin pro rata-andel i en företrädesemission som inte fulltecknas.

Hemställan

Mot bakgrund av ovanstående hemställs att Aktiemarknadsnämnden lämnar Arwidsro dispens från den budplikt som under angivna förutsättningar skulle kunna uppkomma till följd av Företrädesemissionen, förutsatt att Arwidsro inte tecknar fler aktier än motsvarande sin pro rata-andel av det maximala antalet aktier i Företrädesemissionen.

Överväganden

I 3 kap. LUA finns bestämmelser om budplikt. Finansinspektionen får enligt 7 kap. 4 respektive 5 § LUA efter ansökan ge besked om huruvida budplikt gäller och medge undantag från budplikt. En ansökan kan göras av den som har ett berättigat intresse i saken.

Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § LUA samt 8 och 9 §§ förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att ge besked om huruvida budplikt gäller och besluta i frågor om undantag från budplikt (FFFS 2007:17).

Budplikt inträder enligt 3 kap. 1 § LUA när någon, ensam eller tillsammans med någon som är närstående enligt 5 §, genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Reglerna om budplikt är avsedda att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. Den som förvärvar aktier i ett bolag på Nasdaq Stockholm i sådan omfattning att kontroll – minst tre tiondelar av röstetalet – uppnås, ska erbjuda sig att förvärva även resterande aktier till ett i reglerna på visst sätt angivet pris. För övriga aktieägare innebär budplikten en individuell rätt att bli erbjuden möjligheten att lämna bolaget genom att överlåta sina aktier till kontrollägaren.

Om det finns särskilda skäl, får enligt 7 kap. 5 § LUA undantag medges från budplikt. Undantag får förenas med villkor. Som exempel på omständigheter som kan motivera att dispens lämnas från budplikt nämns i lagens förarbeten att innehavet har uppkommit till följd av att en aktieägare har utnyttjat sin företrädesrätt att teckna aktier i en nyemission (prop. 2005/06:140 s. 117). Aktiemarknadsnämnden beviljar enligt fast praxis dispens från budplikt i en sådan situation. Varje aktieägare måste normalt kunna teckna nya aktier med stöd av sin företrädesrätt utan att riskera budplikt, om budpliktsgränsen överskrids till följd av att andra aktieägare inte utnyttjar sin företrädesrätt.

På grund av det anförda ska dispens beviljas såvitt avser Arwidsros tecknande av sin andel i nyemissionen.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...