Fråga om dispens från budplikt (Arwidsro – Oasmia)

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Arwidsro undantag från den budplikt som enligt 3 kap. 1 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA) skulle kunna uppkomma om Arwidsro infriar sitt teckningsåtagande och tecknar aktier med företrädesrätt i den planerade nyemissionen i Oasmia Pharmaceutical AB.

Om Arwidsro genom nyemissionen uppnår en röstandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet i Oasmia Pharmaceutical AB och därefter förvärvar ytterligare aktier och därigenom ökar sin röstandel uppkommer budplikt.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 6 november 2019 en framställning från Per Arwidsson. Framställningen rör dispens från budplikt enligt LUA i samband med teckning av aktier i en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna.

Framställning

I framställningen till nämnden anförs följande.

Bakgrund

Per Arwidsson och följande närstående juridiska och fysiska personer, Arwidsro Investment AB, org. nr. 559037-5043, Fastighets AB Arwidsro, org. nr. 556559-4073 och Birthe Hallin-Olsen (gemensamt benämnda ”Arwidsro”) inger härmed följande hemställan till Aktiemarknadsnämnden. Arwidsro är med 24,7 procent av rösterna största ägare i Oasmia Pharmaceutical AB, org. nr 556332-6676 (”Oasmia”). Bolagets aktiekapital uppgår till 24.909.419,40 kronor, fördelat på 249.094.194 aktier. Bolaget har endast ett aktieslag. Varje aktie i bolaget berättigar till en (1) röst. Aktierna i bolaget har lika ekonomiska rättigheter. Bolagets aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm och Frankfurt Stock Exchange.

Oasmia är ett svenskt aktiebolag som utvecklar en ny generation läkemedel inom human- och veterinäronkologi. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent.

Företrädesemissionen

Styrelsen i Oasmia offentliggjorde den 14 oktober 2019 kallelse till extra bolagsstämma den 6 november 2019 för att besluta om att bemyndiga styrelsen att genomföra en företrädesemission om cirka 400 miljoner kronor (”Företrädesemissionen”). Likviden från Företrädesemissionen ska huvudsakligen användas för att finansiera och accelerera kommersialiseringen av Apealea samt tillvarata nya affärsmöjligheter baserade på bolagets egenutvecklade XR17-plattform. Därutöver avser Oasmia att skapa en stabil finansiell position för att möjliggöra framtida tillväxt. Arwidsro har åtagit sig att teckna sin pro rata-andel i samband med Företrädesemissionen (”Teckningsåtagandet”). Ingen ersättning kommer att utgå för Teckningsåtagandet. Om inte Företrädesemissionen blir fulltecknad kommer Arwidsros ägande att öka till följd av att Arwidsro infriar Teckningsåtagandet. Företrädesemissionen skulle således kunna innebära budplikt för Arwidsro avseende samtliga utestående aktier i Oasmia.

Uppkomsten av eventuell budplikt för Arwidsro är helt beroende av övriga aktieägares anslutning till Företrädesemissionen. Det kommer stå övriga aktieägare fritt att med företrädesrätt teckna aktier i nyemissionen och därmed begränsa, eller sammantaget helt undvika, en ökning av Arwidsros röstandelar. Aktiemarknadsnämnden beviljar enligt fast praxis dispens från budplikt när budpliktsgränsen passeras till följd av att en ägare tecknar sin pro rata-andel i en företrädesemission som inte fulltecknas.

Hemställan

Mot bakgrund av ovanstående hemställs att Aktiemarknadsnämnden lämnar Arwidsro dispens från den budplikt som under angivna förutsättningar skulle kunna uppkomma till följd av Företrädesemissionen, förutsatt att Arwidsro inte tecknar fler aktier än motsvarande sin pro rata-andel av det maximala antalet aktier i Företrädesemissionen.

Överväganden

I 3 kap. LUA finns bestämmelser om budplikt. Finansinspektionen får enligt 7 kap. 4 respektive 5 § LUA efter ansökan ge besked om huruvida budplikt gäller och medge undantag från budplikt. En ansökan kan göras av den som har ett berättigat intresse i saken.

Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § LUA samt 8 och 9 §§ förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att ge besked om huruvida budplikt gäller och besluta i frågor om undantag från budplikt (FFFS 2007:17).

Budplikt inträder enligt 3 kap. 1 § LUA när någon, ensam eller tillsammans med någon som är närstående enligt 5 §, genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Reglerna om budplikt är avsedda att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. Den som förvärvar aktier i ett bolag på Nasdaq Stockholm i sådan omfattning att kontroll – minst tre tiondelar av röstetalet – uppnås, ska erbjuda sig att förvärva även resterande aktier till ett i reglerna på visst sätt angivet pris. För övriga aktieägare innebär budplikten en individuell rätt att bli erbjuden möjligheten att lämna bolaget genom att överlåta sina aktier till kontrollägaren.

Om det finns särskilda skäl, får enligt 7 kap. 5 § LUA undantag medges från budplikt. Undantag får förenas med villkor. Som exempel på omständigheter som kan motivera att dispens lämnas från budplikt nämns i lagens förarbeten att innehavet har uppkommit till följd av att en aktieägare har utnyttjat sin företrädesrätt att teckna aktier i en nyemission (prop. 2005/06:140 s. 117). Aktiemarknadsnämnden beviljar enligt fast praxis dispens från budplikt i en sådan situation. Varje aktieägare måste normalt kunna teckna nya aktier med stöd av sin företrädesrätt utan att riskera budplikt, om budpliktsgränsen överskrids till följd av att andra aktieägare inte utnyttjar sin företrädesrätt.

På grund av det anförda ska dispens beviljas såvitt avser Arwidsros tecknande av sin andel i nyemissionen.