1 Bakgrund, omfattning och syfte

Den här policyn är ett komplement till Alectas Investeringsriktlinjer och beskriver hur Alecta arbetar med ansvarsfulla investeringar med fokus på ägarstyrning och ESG.1 Detta styrdokument gäller för Alecta och beslutas av Alectas styrelse. Motsvarande styrdokument ska även antas i Alectas dotterbolag vilka bedriver sådan verksamhet där det efter bedömning är ändamålsenligt att så sker.

ESG står för Environmental, social and governance, på svenska innebär det miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsaspekter och är ett begrepp för hållbarhet som används inom finansiell verksamhet.

1.1 Alectas uppdrag

Alecta Tjänstepension Ömsesidigt (Alecta) är Nordens största tjänstepensionsföretag med 35.000 kundföretag i det privata näringslivet och 2,6 miljoner försäkrade. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalad tjänstepension så stort värde som möjligt både för våra företags- och privatkunder.

Alecta har anförtrotts att förvalta ett stort kapital på ett pålitligt, konkurrenskraftigt, effektivt och hållbart sätt. Målet för kapitalförvaltningen är att säkerställa Alectas åtaganden gentemot dem vi försäkrar och att verka för högsta möjliga långsiktiga avkastning på det förvaltade kapitalet.

Alecta ska som ägare och investerare uppträda på ett omdömesgillt sätt som inger respekt och förtroende både hos Alectas kunder, företagen som vi investerar i och aktörer vi samarbetar med.

1.2 Syn på hållbarhet

Alectas hållbarhetsarbete2 och ansvarsfulla investeringar utgår från vårt uppdrag. Genom en aktiv kapitalförvaltning, till merparten i egen regi, tillämpar vi hållbarhetsdimensionen både som ett riskperspektiv och för att söka investeringsmöjligheter som främjar hållbar utveckling med god avkastning. Den ansatsen är helt i enlighet med Alectas mål om värdeskapande och avkastning på det förvaltade kapitalet.

Investeringsstrategin utgår från den långsiktighet som förvaltning av tjänstepensionskapital innebär. En lång tidshorisont gör det också naturligt att ha ett bredare perspektiv på risker och möjligheter i investeringsanalysen, vilket omfattar ESG eller hållbarhetsfrågor som ofta får effekt över längre tidsperioder.

Balansen mellan ekonomiska, miljömässiga och sociala värden är en viktig förutsättning för långsiktigt värdeskapande och avkastning för Alectas kunder. I Alectas investeringsmodell beaktas ESG-aspekter, genom noggrann analys av utvalda investeringsobjekt.

Alectas syn på hållbarhet gäller både vid direktinvesteringar och vid extern förvaltning även om ESG-processerna kan skilja sig åt. Vid nya investeringar i fonder eller indirekt ägda tillgångar ska policyn tillämpas så långt det är möjligt.

Se Alectas Hållbarhetspolicy.

2 Vägledande ramverk och ställningstaganden

Alecta är medlemmar i Principles for Responsible Investments (PRI) och har åtagit oss att integrera ESG i förvaltningen av investeringsportföljen och verka för att främja arbetet med ESG. I grunden för Alectas arbete med ansvarsfulla investeringar finns de internationella konventioner för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt, korruption och kontroversiella vapen som Sverige som stat har undertecknat, och som ges uttryck i överenskommelser som till exempel FN:s Global Compact, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Alecta stödjer även ramverket TCFD3 och tillämpar det tillsammans med GHG4-protokollet för klimatredovisning.

De 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 är ett brett ramverk för global hållbarhet och en referenspunkt vid investeringar som jämte finansiell avkastning har ett uttalat syfte att bidra till social eller miljömässig nytta.

TCFD är förkortningen för Task force for Climate-related Financial Disclosures.

GHG-protokollet (Green House Gas Protocol) är det internationellt etablerade ramverket för redovisning av koldioxidutsläpp.

2.1 Klimatmål och främjande egenskaper

Alecta har ett övergripande klimtmål i linje med Parisavtalet och är medlem i Net-Zero Asset Owner Alliance (NZAOA) med en långsiktig ambition att hela investeringsportföljen ska ha nettonoll avtryck år 2050. Inom ramen för initiativet antar Alecta delmål i femårsintervaller.

I enlighet med regelverket SFDR har Alectas tjänstepensionsprodukter ett antal främjande egenskaper, det innebär att vi i våra investeringar har ett särskilt fokus på klimat, jämställdhet och sunda ersättningsprogram i enlighet med vad som uttrycks i den här policyn.5

SFDR är en förkortning för Sustainable Finance Disclosure Regulation, enligt regelverkets definitioner är Alectas pensionsprodukter s.k. Artikel 8-produkter. Samtliga upplysningar i enlighet med regelverket finns på alecta.se.

2.2 Ställningstaganden och exkluderingar

Generellt bygger Alectas investeringsmodell på att göra investeringar i noggrant utvalda tillgångar som bedöms bidra till målet om god långsiktig avkastning. Som en väsentlig del i valet av dessa tillgångar beaktas ESG-faktorer, både ur ett riskperspektiv och för att främja hållbar utveckling med god avkastning. Alecta är en engagerad ägare som vill stötta bolagen att utvecklas i en hållbar riktning. Det beskrivs närmare i avsnitt 3. I det här avsnittet ger vi Alectas syn på ett antal områden som många intressenter har frågor om.

2.2.1 Syn på gröna och hållbara investeringar

Alecta har en bred portfölj och beaktar ESG vid varje investeringsbeslut. När det är möjligt vill vi dessutom investera i tillgångar som främjar hållbar utveckling samt som möter kraven på riskjusterad avkastning och bidrar till att uppfylla uppdraget om att skapa värde för Alectas kunder. Exempel på sådana tillgångar är gröna obligationer och så kallade "impact"-investeringar som möter ett antal kriterier och principer som Alecta har ställt upp.

2.2.2 Ställningstaganden

Alectas förväntningar på innehavsbolag, eller andra typer av tillgångar, framgår av de ställningstaganden Alecta publicerar på alecta.se6 och som uppdateras löpande. Ställningstagandena innehåller Alectas syn på god praxis, utveckling som Alecta vill främja, eller exkluderingar. Exempel på så kallade ställningstaganden är Alectas syn på mänskliga rättigheter, affärsetik eller biologisk mångfald.

https://www.alecta.se/om-alecta/hallbarhet-och-agande/stallningstaganden/

2.2.3 Exkluderingar

Alecta investerar inte i bolag som bryter mot de internationella konventioner som Sverige anslutit sig till. De omfattar konventioner för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt, korruption och kontroversiella vapen, vilka också kommer till uttryck genom initiativ såsom FN:s Global Compact, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Inför varje nyinvestering görs en genomlysning mot bakgrund av konventionerna av en extern part.

Alecta investerar inte i bolag vars verksamhet, direkt eller indirekt, inbegriper kontroversiella vapen. Det är vapen som på grund av sin verkan inte får användas enligt folkrätten, antingen därför att de urskillningslöst drabbar civila och soldater eller därför att de förorsakar onödigt lidande. Bland dessa vapen ingår personminor, biologiska vapen, kemiska vapen, klusterbomber, brandbomber, laserbländande vapen och vapen som innehåller icke-detekterbara fragment. Vi investerar inte heller i bolag som direkt strider mot icke-spridningsavtalet av kärnvapen eller i bolag som utvecklar, uppgraderar eller tillverkar kärnvapen eller nyckelkomponenter och tjänster till kärnvapen.

Vi ser klimatfrågan som en central hållbarhetsfråga och kol är det fossila bränsle som har störst negativ påverkan på klimatet. Alecta avstår från att investera i eller finansiera bolag med över 5 procent av sin omsättning från utvinning av förbränningskol och bolag med över 5 procent av sin omsättning från energiproduktion baserad på förbränningskol. Alecta avstår också från att investera i/eller finansiera bolag med över 5 procent av sin omsättning från utvinning av okonventionell olja och gas.7

Alecta investerar inte i bolag vars kärnverksamhet utgörs av kommersiell spelverksamhet8 eller produktion av tobak.

Investeringar görs inte i bolag som är hemmahörande i jurisdiktioner som är upptagna på EU:s förteckning över icke-samarbetsvilliga jurisdiktioner9 med hänvisning till skatt och transparens. Vi förväntar oss dessutom att de bolag vi investerar i inte utnyttjar dessa jurisdiktioner i skatteplaneringssyfte.

Vi gör ingen direktfinansiering av stater som kränker mänskliga rättigheter och demokrati, har utbredd korruption eller återfinns på FN:s, USA:s och EU:s sanktionslistor, eller som saknar klimatmål.

Kommersiell spelverksamhet avser engelskans benämning ”online casino and gambling operators”, samt ”gambling software and technology developer”, så kallade hasardspel.

EU list of non-cooperative tax jurisdictions.

“Okonventionell olja och gas” avser skifferolja, skiffergas, arktisk borrning och oljesand.

3 ESG i investeringsprocess, förvaltning och ägarstyrning

3.1 Analys och urval

Alecta bedriver kapitalförvaltning i egen regi genom att förvalta huvuddelen av placeringstillgångarna internt. I undantagsfall, där det bedöms mer effektivt, kan extern förvaltning användas. Investeringsstrategin är fokuserad på ett fåtal utvalda investeringsområden, där Alecta vill göra investeringar som drar nytta av skalfördelar och har hög kostnadseffektivitet. Vi undviker komplexa upplägg.

Urvalet är en fundamental del i att investera ansvarsfullt. Alecta söker investeringar som bidrar till långsiktigt värdeskapande, vilket kräver noggrann analys vid varje investering och av varje samarbetspartner. I analys och investeringsbeslut beaktas ESG, internationella konventioner samt exkluderingskriterier som beskrivs i avsnitt 2.2 Ställningstaganden och exkluderingar.

3.2 Dialog och engagemang

Alectas ägarstyrning syftar till att öka värdet på våra investeringar genom att vara en engagerad och professionell ägare. Dialog kan föras i proaktivt syfte för att stötta bolag vi investerar i genom att belysa ESG-frågor som vi lägger vikt vid eller där vi söker mer transparens i syfte att stärka vår egen analys av risker och möjligheter kopplade till investeringen. Alecta ser också dialog som ett viktigt verktyg för att följa upp i fall där bolag avviker från våra förväntningar kopplade till ESG eller hållbarhet. Det gäller såväl vid aktieinvesteringar som vid finansiering av företag genom obligationer.

Dialog ingår också i vårt arbete med andra tillgångsslag och när vi samarbetar med externa förvaltare. Här bidrar dialogen till vår analys av de underliggande tillgångarna och av de externa förvaltarnas ESG-processer, och främjar ökad transparens och utvecklingen av relevant redovisning.

Alecta ska agera självständigt i sin ägarstyrning och ingår inte i någon ägarsfär. Alecta för dialog på egen hand, men kan också agera tillsammans med andra investerare när det finns ESG-frågor där gemensamt agerande ökar möjligheten att få gehör.

I fall av konstaterade avvikelser gentemot internationella konventioner och där en dialog som över tid inte visar på utveckling i positiv riktning kommer Alecta att avyttra innehavet.

Alecta är en engagerad ägare som använder sin aktieägarröst genom att rösta vid bolagsstämmor i samtliga innehav, samt att delta aktivt i valberedningsarbetet i de svenska noterade bolag där ägarandelen motiverar det.

4 ESG i olika tillgångsslag

4.1 Aktier i noterade innehav

Alecta investerar i aktier i både noterade och icke-noterade bolag, de senare beskrivs under 4.3 Alternativa investeringar.

Inför nyinvestering i noterade bolag liksom i den löpande förvaltningen beaktas ESG-aspekter och innehaven genomlyses regelbundet utifrån internationella konventioner samt exkluderingskriterier som beskrivs i tidigare avsnitt 2.2 Ställningstaganden och exkluderingar. Vid allvarliga avvikelser inleds en dialog enligt punkten 3.2 Dialog och engagemang ovan.

Där Alectas ägarandel motiverar det deltar vi aktivt i valberedningsarbetet i svenska bolag. Att tillsätta kompetenta, effektiva och väl fungerande styrelser är en av de viktigaste uppgifterna som åligger oss som ägare. Vi eftersträvar jämn könsfördelning bland ledamöterna, med minst 40 procent av vardera kön.

Alecta röstar vid samtliga stämmor i våra innehav. Vi har definierat ett antal principer för aktieägarengagemang, däribland frågor om styrelsesammansättning, kapitalstruktur, ersättningar och ESG.

4.1.1 Principer för aktieägarengagemang

Dessa principer beskriver hur Alecta avser att utöva den ägarstyrning som följer av Alectas ägande av noterade aktiebolag och i tillämpliga delar även Alectas ägande i onoterade bolag.10 Alectas principer för aktieägarengagemang gäller för utländska såväl som svenska innehav. Principerna innefattar även arbete i valberedningar, en nordisk företeelse där de största ägarna i ett bolag bereder förslag om styrelsesammansättning för beslut av aktieägarna genom röstning vid bolagsstämman.

VD ansvarar för att nödvändiga verksamhetsnära styrdokument med närmare regler för styrelserepresentation antas.

4.1.1.1 Investeringsstrategi aktier

Alectas investeringsstrategi för aktier ska bidra till fullgörandet av Alectas uppdrag genom att skapa en god och konkurrenskraftig avkastning på Alectas placeringstillgångar inom ramen för ett ansvarsfullt risktagande och till låga kostnader. Balansen mellan ekonomiska, miljömässiga och sociala värden är en viktig förutsättning för långsiktigt värdeskapande.

För att leverera en god och konkurrenskraftig aktieavkastning över tid måste vi identifiera välskötta bolag med bättre långsiktiga egenskaper än börsen som genomsnitt. Vi hittar dessa bolag genom egen utformad långsiktig analys anpassad för Alectas behov. Därigenom kan vi skapa en koncentrerad och balanserad portfölj med god och djup kännedom om ett noga utvalt antal investeringsobjekt. Alectas modell med aktiv förvaltning och koncentrerade portföljer samt ett ägande som sträcker sig över lång tid är anpassad för Alectas behov med åtaganden som löper över en mycket lång tid.

Alecta integrerar aktieägarengagemanget i sin investeringsverksamhet genom att utvärdera bolagens affärsmodeller, marknadspotential, hållbarhet och ägarbild inklusive styrelse och ledning. Härutöver utvärderas bolagens strategi, finansiella och icke-finansiella risker.

4.1.1.2 Övervakande av aktieägarengagemang

Alecta övervakar sitt aktieägarengagemang i relevanta frågor för de bolag där Alecta är aktieägare. Det görs såväl inför en nyinvestering som i löpande uppföljning av Alectas innehav. Analysen inför investering bygger på ett omfattande underlag från många olika källor inklusive bolagets egen rapportering, extern finansiell analys samt ESG-analys och dialog med bolagens företrädare. I den löpande förvaltningen bevakas bolagets utveckling i samtliga dessa aspekter i form av rapporter, analytikerträffar, externa analyser, granskningar i media samt ärenden som tas upp till bolagsstämman.

Bolagens strategi

Alecta analyserar och följer löpande upp hur innehavsbolagen levererar på sin strategi och hur väl den svarar mot bolagets strategiska och operativa utmaningar på kort och lång sikt. Det sker löpande vid möten med bolaget samt via egen analys och deltagande i bolagens olika publika presentationer.

Finansiella och icke-finansiella resultat och risker

Alectas investeringsunderlag vid samtliga nyinvesteringar omfattar analys av resultat och risker. Därefter följs investeringarna upp löpande. Uppföljning av bolagens resultat och risker utifrån dessa parametrar görs av Alectas aktieavdelning.

Kapitalstruktur

I vår löpande analys följer Alecta bolagens rapportering om och utveckling av skuldsättningsgrad och kapitalstruktur. Nyemissioner i bolagen är tillfällen som aktualiserar fördjupad analys. Alecta har ett antal grundprinciper för hur bolagen ska hantera kapitalstrukturfrågor vilka beskrivs längre ner i avsnittet 4.1.1.5 Alectas inställning i specifika ägarfrågor.

Social och miljömässig påverkan

ESG-aspekter ingår i vår löpande interna analys. Alecta har tagit fram ett antal principer för social och miljömässig påverkan vilka beskrivs i avsnittet 4.1.1.5 Alectas inställning i specifika ägarfrågor. Alecta granskar med stöd av ett externt anlitat bolag specialiserat på hållbarhetsscreening löpande våra innehav för att säkerställa att bolagen inte avviker från våra uppsatta principer. Genomlysningen genomförs vid varje potentiell nyinvestering och löpande varje kvartal. Därtill tar Alecta som underlag för vår egen analys del av granskningar från andra externa källor.

Bolagsstyrning

Utifrån principerna som beskrivs i avsnittet 4.1.1.5 Alectas inställning i specifika ägarfrågor granskar och analyserar Alecta samtliga röstningsärenden inför bolagsstämmor i våra innehav, vilket omfattar bland annat val av styrelseledamöter och ersättningsprogram. Löpande följer Alecta upp bolagsstyrningsrelaterade frågor i dialog med portföljbolagens företrädare, styrelser och på förekommen anledning andra intressenter.

Intressekonflikter

Alecta arbetar kontinuerligt med att identifiera, förebygga och hantera de intressekonflikter som kan uppkomma mellan Alecta och dess intressenter. Detta gäller även i Alectas arbete med ägarstyrning. En intressentgrupp att beakta vad gäller ägarstyrningsfrågor är de bolag som Alecta äger aktier i och som Alecta även har andra relationer till. Alectas styrelse har beslutat om en Intressekonfliktspolicy vilken inkluderar intressekonflikter rörande ägarstyrning. Om en intressekonflikt i Alectas ägarstyrningsarbete skulle uppstå ska den hanteras med öppenhet och i enlighet med Intressekonfliktspolicyn.

4.1.1.3 Ägarstyrning i svenska innehav

Förutsättningarna att utöva ägarstyrning skiljer sig åt mellan geografiska marknader. Som aktör med huvudsäte i Sverige har Alecta bidragit, och bidrar fortsatt, till utvecklingen av svensk ägar- och bolagsstyrning samt deltar i valberedningsarbetet i de bolag där vår ägarandel motiverar det.

Svensk kod för bolagsstyrning

Svenska aktiemarknadsbolag styrs av aktiebolagslagen, Svensk kod för bolagsstyrning (här kallad Koden), noteringsavtalet med marknadsplatsen och andra tillämpliga regelverk. Dessa regelverk skapar enhetliga regler för hur bolag styrs och fastställer ansvarsfördelning mellan ägare, styrelse och bolagsledning.

Alecta är för att alla svenska bolag noterade på en reglerad marknad i Sverige tillämpar Koden. Dock ska utländska bolag ha möjlighet att välja att tillämpa den bolagsstyrningskod som gäller i det land där bolaget har sin hemvist, eller där bolagets aktier är primärnoterade, se nedan i avsnittet 4.1.1.4 Ägarstyrning utländska innehav.

Alecta verkar för att Koden får en så bred förankring som möjligt. Detta gör Alecta dels genom att verka för att de bolag som omfattas av Koden antingen följer dess regler eller förklarar avvikelser, dels genom att verka för att Koden fortlöpande anpassas för att bättre svara mot ägarnas och bolagens behov.

Alecta deltar i vidareutvecklingen av Koden främst via sitt medlemskap i Institutionella ägares förening.

Deltagande i valberedningsarbete

Alectas arbete i valberedningar utgår från vårt långsiktiga åtagande som ägare, våra principer för aktieägarengagemang och vår framtidstro på bolagen.

Valberedningarna ska verka för att styrelserna utvärderas. Alecta anser att professionella utvärderingar ska ligga till grund för valberedningens arbete, dels för att förbättra styrelsearbetet, dels för att kunna byta ut ledamöter som inte längre motsvarar kraven för att ingå i det enskilda bolagets styrelse. Valberedningarna bör utöver den information styrelsens ordförande ger om styrelsearbetet också intervjua enskilda ledamöter.

Alectas valberedare ska medverka till att valberedningens arbete utgår från en behovsanalys som tar avstamp i varje bolags strategiska och operativa utmaningar och att arbetet med att söka nya kandidater utgår från en tydlig kravprofil. Alectas valberedare ska också verka för att det finns en successionsplanering för varje styrelse.

Alecta stödjer, i linje med Koden, initiativ för att bredda rekryteringsbasen av lämpliga kandidater till styrelseuppdrag och verkar därigenom för mångfald i styrelserna. Vi eftersträvar en jämn könsfördelning bland ledamöterna, med minst 40 % av vardera kön.

4.1.1.4 Ägarstyrning i utländska innehav

Alecta är för att alla svenska bolag noterade på en reglerad marknad i Sverige tillämpar Koden. Dock ska utländska bolag ha möjlighet att välja att tillämpa den bolagsstyrningskod som gäller i det land där bolaget har sin hemvist, eller där bolagets aktier är primärnoterade. Regelverken som styr ägarutövandet har som regel växt fram på respektive kapitalmarknad och avvikelser mellan dessa marknader är vanliga. Sammansättningen av valberedningar i utländska bolag utgörs oftast inte av ägare utan av de oberoende styrelseledamöterna. Alectas förutsättningar för ägarstyrning i utländska bolag är således annorlunda jämfört med inflytandet i svenska bolag.

4.1.1.5 Alectas inställning i specifika ägarfrågor
Styrelsesammansättning

Alecta anser att styrelserna ska ha en övervägande del oberoende ledamöter. Vd och ordförande ska inte vara samma person även om det finns jurisdiktioner som tillåter det.

När styrelseledamöter utses ska bolagets behov av erfarenhet och kompetens vara avgörande. Vidare ska strävan vara att styrelsens sammansättning ska präglas av mångfald och jämställdhet. Vår förväntan på våra innehav är att styrelserna i dessa bolag över tid ska bestå av minst 40 procent av vardera kön. Ledamöterna ska avsätta tid för uppdraget i den omfattning som krävs för att tillvarata bolagets och dess aktieägares intressen.

Styrelsearvode

Alecta anser att styrelsens ersättning ska utgå från det ansvar och engagemang som ledamöterna förväntas lägga ned samt att arvodet ska vara marknadsmässigt. För att undvika intressekonflikter ska styrelseledamöter inte omfattas av incitamentsprogram som riktas till bolagets anställda. Det är styrelsens uppgift att konstruera, besluta och övervaka effekterna av sådana incitamentsprogram.

Ersättning till anställda och ledande befattningshavare

Ersättning till ledande befattningshavare ska vara väl motiverad, transparent och marknadsmässig. Med marknadsmässig menas att hänsyn tas till den lokala marknad där bolaget är hemmahörande. Alecta kan komma att rösta emot förslag till ersättningsprogram om de kan uppfattas stå i strid med aktieägarnas långsiktiga intresse.

Alecta anser att det är styrelsens ansvar att bolaget har en genomtänkt och ändamålsenlig ersättningspolicy. Den ska vara begriplig och transparent. Ersättning ska ses som en helhet bestående av fast och, i förekommande fall, rörlig lön, aktierelaterade incitamentsprogram, pensionsavsättningar samt andra betydande förmåner.

Styrelsen ska kunna motivera och försvara ersättningsstrategin inför såväl aktieägare och kunder som allmänheten i stort. Balansen mellan ekonomiska, miljömässiga och sociala värden är en viktig förutsättning för långsiktigt värdeskapande. ESG-frågor som är väsentliga för bolagets långsiktiga finansiella utveckling ska reflekteras i ersättningsprogrammen. Ersättningsystemen – inklusive rörliga ersättningar – ska vara enkla att förklara och förstå. De ska vara marknadsmässiga och prestationsbaserade samt vara i överensstämmelse med aktieägarnas och bolagets långsiktiga intresse. Prestationskrav ska vara utmanande och uppföljningsbara.

Aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram ska beslutas av bolagsstämman. Programmen ska vara tidsbegränsade och de bör innehålla information om så kallat tak respektive eventuell utspädning av befintlig aktiestock. Inför bolagsstämmobeslut ska styrelsen utförligt redovisa vilka kostnader som programmen kan komma att innebära för aktieägarna samt i övrigt motivera programmens nytta. Som en del i denna redovisning bör även tidigare program följas upp.

Information från bolagen om ersättningsprogram till ledande befattningshavare ska av styrelsen förankras hos ägarna i god tid så att ägarna ges tillräcklig tid att diskutera och komma med ändringsförslag före bolagsstämman.

Alecta anser att pensionsavsättning till ledande befattningshavare bör vara premiebestämd.

Aktieägande

Alecta ser positivt på att anställda, ledning och styrelse i noterade bolag på frivillig basis och på marknadsmässiga villkor förvärvar aktier i bolaget.

Kapitalstrukturfrågor

Styrelse och ledning är ansvariga för att bolaget har en effektiv och ändamålsenlig kapitalstruktur som främjar bolagets utveckling på både kort och lång sikt. Om kapital behöver tillskjutas eller utskiftas anser Alecta att grundprincipen ska vara att befintliga aktieägare behandlas lika.

Nyemissioner bör i första hand genomföras med företräde för bolagets befintliga aktie-ägare. Då styrelsen finner det befogat att avvika från befintliga aktieägares företrädesrätt, till exempel vid riktade nyemissioner eller apportemissioner, krävs utförlig motivering av styrelsen. Bemyndigande till styrelsen att besluta om riktade nyemissioner kräver utförlig motivering och beskrivning av i vilka situationer och på vilka villkor en sådan fullmakt ska användas. Vid riktade nyemissioner ska styrelsen tydligt informera om skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt samt hur emissionskursen bestäms och hur marknadsmässigheten säkerställs.

I de fall styrelsen föreslår en utskiftning av kapital bör denna i första hand göras genom extra kontantutdelning eller inlösen av aktier.

Återköp av egna aktier ska ses mot bakgrund av att det är styrelsens ansvar att ha en väl avvägd kapitalstruktur. Förslag om att genomföra återköp av egna aktier ska vara väl motiverat liksom villkoren för nyttjandet av ett eventuellt bemyndigande.

Uppköpshinder

Vid förslag om införande av regler i eller utanför bolagsordningen i syfte att hindra eller försvåra uppköp avser Alecta att rösta emot.

Miljö, affärsetik och sociala frågor

Alecta anser att ett sunt förhållningssätt till miljö, affärsetik och sociala frågor utgör en förutsättning för att bolag ska kunna uppnå en uthålligt god konkurrenskraft och hållbar lönsamhet. Det innebär att bolag ska agera i enlighet med regler, konventioner och lagar samt därutöver utveckla och upprätthålla en god företagskultur som präglar verksamheten. Alecta ska verka för att bolag har ändamålsenliga riktlinjer, tydliga mål, resurser och handlingsplaner för förbättringsåtgärder samt en transparent redovisning av sitt arbete med miljö, affärsetik och sociala frågor.

Alecta förväntar sig att portföljbolagen följer internationella konventioner och överenskommelser, däribland konventioner om miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt, korruption och kontroversiella vapen samt initiativ som FN:s Global Compact,11 FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.12 Ansvaret gäller oavsett om de länder där bolagen verkar har undertecknat konventionerna eller har en svagare lagstiftning.

Alecta granskar återkommande portföljbolagen för att säkerställa att bolagen inte bryter mot dessa principer. Om ett bolag som Alecta har investerat i agerar tveksamt inom något av hållbarhetsområdena, ska en dialog inledas med det berörda bolaget. Dialogen syftar till att bolaget ska förtydliga sitt förhållningssätt inom det aktuella området och vid behov vidta förbättringsåtgärder. Om dialogen inte når avsett resultat eller om det inte bedöms möjligt att uppnå en förbättring ska Alecta avyttra sitt innehav i bolaget.

Omfattar principer om mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption riktade till företag. Principerna baseras på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption.

OECD:s riktlinjer för multinationella företag är gemensamma rekommendationer till företag från 40 regeringar. Rekommendationerna är delvis överlappande med FN:s Global Compact, men inkluderar även aspekter på hur företagen bör hantera informationsgivning, konsumentintressen, vetenskap och teknik, konkurrens och beskattning.

4.2 Räntetillgångar

Alecta investerar i olika räntetillgångar som faller inom kategorierna som beskrivs nedan.

4.2.1 Företagskrediter

Analysprocessen för företagskrediter liknar den för aktieinvesteringar. Inför finansiering och i den löpande förvaltningen beaktas ESG-aspekter och innehaven genomlyses till exempel regelbundet utifrån internationella konventioner samt våra exkluderingskriterier som beskrivs i avsnitt 2.2 Ställningstaganden och exkluderingar. Vid allvarliga avvikelser inleds en dialog av Alecta eller vår samarbetspartner, med tydliga förväntningar på åtgärder från bolaget. En dialog som över tid inte visar på utveckling innebär att Alecta kan välja att inte fortsätta finansiera bolaget.

4.2.2 Andra direkta emittenter av obligationer

Alecta investerar även i obligationer från kommuner, stater och överstatliga organ. Här beaktas ESG-aspekter inför investeringen och Alecta avstår från att finansiera stater i enlighet med de begränsningar som anges i avsnitt 2.2.3 Exkluderingar.

4.3 Alternativa investeringar

I Alectas definition av Alternativa investeringar ingår fastigheter och infrastruktur samt så kallade alternativa krediter som innehar högre marknadsrisk än traditionella räntebärande placeringar. Aktier i icke-noterade bolag ingår också i Alternativa investeringar.

Alecta investerar i fastigheter främst genom dotterbolaget Alecta Fastigheter, men också genom externt förvaltade fonder. Även infrastrukturtillgångar eller alternativa krediter kan vara externt förvaltade.

4.3.1 Fastigheter

Alectas ägande i svenska fastigheter förvaltas genom det helägda dotterbolaget Alecta Fastigheter. Alecta Fastigheters verksamhet omfattas av Alectas övergripande hållbarhetsmål och styrdokument genom ett ägardirektiv. Genom dotterbolaget ingår Alecta också i samägda bolag eller intressebolag. Dessa styrs i huvudsak via aktieägaravtal med saminvesterare och genom styrelserepresentation. Här eftersträvar Alecta att intressebolagen ska ha ett hållbarhetsarbete minst i nivå med Alectas eget.

Alecta investerar i utländska fastighetstillgångar främst genom externt förvaltade fonder, samt genom intressebolag, se 4.3.5.

4.3.2 Infrastruktur

Alecta investerar företrädesvis i infrastruktur genom externt förvaltade fonder eller klubbinvesteringar, se 4.3.5.

4.3.3 Alternativa krediter

Det finns strukturerade räntetillgångar som klassas som alternativa, dessa tillgångar förvaltas ofta av externa förvaltare, se 4.3.5.

4.3.4 Icke-noterade aktieinnehav

Processen för direkta investeringar i icke-noterade aktieinnehav följer samma principer som beskrivs för noterade aktieinnehav avseende beaktande av ESG och genomlysning, samt för dialog såväl proaktivt som vid avvikelser. Dock skiljer sig tillgången till publik information avseende icke-noterade aktier jämfört med noterade innehav och i vissa avtalsreglerade icke-noterade innehav kan Alecta inte utöva rösträtt.

Undantagsvis investerar Alecta i externt förvaltade fonder med icke-noterade innehav, se 4.3.5.

4.3.5 Tillämpning vid extern förvaltning

För externt förvaltade tillgångar beskrivna i avsnitten 4.3.1–4.3.4 sker en granskning av förvaltarens ESG-processer och genomlysning av underliggande tillgångar så långt det är möjligt. Bedömning om att, och hur avvikelse från våra ESG-kriterier kan förekomma ska dokumenteras och motiveras. Som minimum ska tröskelvärdena för exkluderade sektorer som anges i avsnitt 2.2.3 Exkluderingar appliceras på fond- eller portföljnivå. Samma principer gäller för instrument som används i riskhanteringssyfte, exempelvis aktieindexterminer och börshandlande fondandelar.

5 Kontroll och rapportering

Chefen för kapitalförvaltningen ansvarar för att principerna i denna policy upprätthålls inför investeringsbeslut och under förvaltningen av tillgångarna. Alectas arbete med ansvarsfulla investeringar och ESG inom tillgångsslagen aktier och företagskrediter är certifierat i enlighet med standarden ESG4Real och genomlyses regelbundet av en extern part.13

Gruppen Ägarstyrning och ESG ansvarar för regelbundna genomlysningar av investeringsportföljen. Resultaten från genomlysningar liksom årlig uppföljning av det övergripande klimatmålet samt andra indikatorer för ägarstyrning rapporteras i interna forum samt för styrelsen.

Alecta ska vara öppna och transparenta avseende ansvarsfulla investeringar med fokus på ägarstyrning och ESG. Arbetet redovisas och följs upp i ett antal publikationer årligen:

  • Års- och hållbarhetsredovisning – är upprättad i enlighet med ramverket GRI för hållbarhetsredovisning.

  • Ägarrapport – beskriver arbetet med ägarstyrning enligt principerna för aktieägarengagemang samt ESG-aspekter inom andra tillgångsslag.

  • Klimatredovisning enligt TCFD – redogör för klimatarbetet i investeringsportföljen och i riskanalysen.

  • Koldioxidavtryck – Alecta redovisar klimatavtrycket för aktier, företagskrediter och direktägda fastigheter i enlighet med rekommendationerna från Svensk Försäkring på Alectas hemsida.

I enlighet med våra åtaganden i externa initiativ rapporterar Alecta även in till Global Compact, PRI14 och och NZAOA.15

Se Riktlinjer för Investeringsstrategi för Kapitalförvaltningen [internt dokument].

Principles for Responsible Investments.

UN convened Net-Zero Asset Owner Alliance.

6 Information, utbildning, efterlevnad och revidering

Chefen för kapitalförvaltningen ansvarar för att upprätta verksamhetsnära styrdokument som ger närmare vägledning i hur principerna i denna policy ska tillämpas av berörda grupper och funktioner i förvaltningen av kapital. VD ansvarar dock för att nödvändiga styrdokument med närmare regler för styrelserepresentation antas.

Chefer ansvarar för att informera berörda medarbetare om innehåll och eventuella ändringar i styrdokument. Avdelningschefer informeras vid företagsledningens möten och ansvarar för att föra informationen vidare till berörda. Chefer ansvarar även för att säkerställa att styrdokument följs och att informera styrdokumentsägare om eventuella utbildningsbehov.

Styrdokumentsägaren ansvarar för att fånga upp generella utbildningsbehov och att anordna utbildning där så krävs.

Detta styrdokument ska vid behov, dock minst årligen i den samordnade revideringsprocessen, ses över av styrdokumentsägaren och därefter beslutas på nytt.