ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING

Ägarpolicy

(2019-06-04)

1 Bakgrund och syfte

Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt (Alecta) är Nordens största tjänstepensionsföretag med 34.000 kundföretag i det privata näringslivet och 2,4 miljoner försäkrade. Alecta har härigenom anförtrotts ett betydande kapital för att säkerställa att de försäkrade får den pension och övriga förmåner som de har rätt till enligt ITP-planen och andra kollektivavtalade tjänstepensionsplaner som Alecta deltar i. Att förvalta detta kapital är en central och avgörande fråga för Alecta.

En stor del av Alectas kapital är placerat i aktier och Alecta är en av de största institutionella ägarna i svenska aktiemarknadsbolag. Därutöver har Alecta betydande innehav i räntebärande instrument utgivna av stater, företag, kommuner och landsting. Fastigheter ägs dels direkt och dels via intressebolag. Intressebolagen styrs i huvudsak via aktieägaravtal med saminvesterare och styrelserepresentation.

Alecta har för egen del valt att i huvudsak följa Svensk kod för bolagsstyrning. Det finns dock vissa avvikelser, som betingas av att Alecta inte är ett börsbolag utan ett ömsesidigt försäkringsbolag.

I denna ägarpolicy redovisas hur Alecta avser att utöva den ägarstyrning som följer av Alectas ägande av noterade aktiebolag och i tillämpliga delar även Alectas onoterade bolag.

2 Syftet med Alectas ägarstyrning

Målet med Alectas kapitalförvaltning är att, inom av Alectas styrelse beslutade riskbegränsningar,

  • dels säkerställa de åtaganden som Alecta gjort gentemot sina försäkrade,

  • dels verka för högsta möjliga långsiktiga avkastning på det förvaltade kapitalet.

Det övergripande syftet med Alectas ägarstyrning är att främja dessa mål.

Därutöver ska Alecta som ägare och investerare uppträda på ett omdömesgillt sätt som inger respekt och förtroende både hos Alectas kunder och hos de företag där Alecta är ägare. Alecta ska arbeta för såväl aktieägares som det enskilda bolagets bästa.

3 Ägarstyrning i svenska innehav

3.1 Svensk kod för bolagsstyrning

Svenska aktiemarknadsbolag styrs av aktiebolagslagen, Svensk kod för bolagsstyrning (här kallad Koden, som gäller för aktiebolag vars aktier eller depåbevis är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige), noteringsavtalet med marknadsplatsen och andra tillämpliga regelverk. Dessa regelverk skapar enhetliga regler för hur bolag styrs och fastställer ansvarsfördelning mellan ägare, styrelse och bolagsledning.

Alecta är för att alla svenska bolag noterade på en reglerad marknad i Sverige tillämpar Koden. Dock ska utländska bolag ha möjlighet att välja att tillämpa den bolagsstyrningskod som gäller i det land där bolaget har sin hemvist, eller där bolagets aktier är primärnoterade.

Alecta verkar för att Koden får en så bred förankring som möjligt. Detta gör Alecta dels genom att verka för att de bolag som omfattas av Koden antingen följer dess regler eller förklarar avvikelser, dels genom att verka för att Koden fortlöpande anpassas för att bättre svara mot ägarnas och bolagens behov.

Alecta deltar i vidareutvecklingen av Koden främst via sitt medlemskap i Institutionella ägares förening.

3.2 Utövande av ägarstyrning

Alecta avser att utöva ägarstyrningen på följande sätt.

3.2.1 Dialoger

Alecta för löpande dialog med de bolag där Alecta är aktieägare. Dialogerna förs dels i möten med bolagens företrädare gentemot kapitalmarknaden och Alectas aktieavdelning, dels via kontakter med i första hand styrelseordförande i respektive bolag och dem som arbetar med ägarfrågor. Alectas mål med dessa dialoger är att utöva aktivt ägarengagemang i frågor som till exempel strategi, risk, kapitalstruktur och bolagsstyrning.

3.2.2 Deltagande i valberedningsarbete

Alecta anser att tillsättning av kompetenta, effektiva och väl fungerande styrelser är en av de viktigaste uppgifterna som åvilar ägarna. Alecta har ambitionen att delta aktivt i valberedningsarbete när ägarandelen i ett bolag motiverar det.

Alecta stödjer, i linje med Koden, initiativ för att bredda rekryteringsbasen av lämpliga kandidater till styrelseuppdrag och verkar därigenom för mångfald i styrelserna.

Valberedningarna ska verka för att styrelserna utvärderas. Alecta anser att utvärdering ska användas som ett underlag dels för att kunna byta ut ledamöter som inte längre motsvarar kraven för att ingå i det enskilda bolagets styrelse, dels för att förbättra styrelsearbetet. Valberedningarna bör utöver den information styrelsens ordförande ger om styrelsearbetet också intervjua enskilda ledamöter.

3.2.3 Deltagande i bolagsstämmor

Bolagsstämman utgör det viktigaste organet för utövande av aktieägarrollen. Alecta utövar ägarstyrning genom medverkan i förberedande processer inför bolagsstämmor samt genom att delta i bolagsstämmor och där utöva den rösträtt som hör till Alectas aktier. Alecta har som ambition att alltid delta på bolagsstämman när Alecta är bland de större ägarna i ett bolag men kan av praktiska skäl avstå från att delta i bolagsstämmor i bolag där Alecta endast har en mindre ägarandel. Alecta redovisar hur Alecta har röstat på stämmorna.

3.2.4 Intressekonflikter

Intressekonflikter kan uppstå inom ett antal områden. Alecta ska enligt lag upprätta och följa riktlinjer för hantering av intressekonflikter mellan Alecta och dess intressenter. En intressentgrupp att beakta vad gäller ägarstyrningsfrågor är de bolag som Alecta äger aktier i och som även har en kundrelation till Alecta.

4 Ägarstyrning i utländska innehav

4.1 Övergripande

Alectas förutsättningar till ägarstyrning i utländska bolag är begränsade jämfört med inflytandet i svenska bolag. Regelverken som styr ägarutövandet har som regel växt fram på respektive kapitalmarknad och avvikelser mellan dessa marknader är vanliga. Sammansättningen av valberedningar i utländska bolag utgörs oftast inte av ägare utan av de oberoende styrelseledamöterna.

Alecta utgår i ägarstyrningsfrågor på den internationella marknaden från internationellt accepterade principer för god ägarstyrning, huvudsakligen FNs Global Compact och OECDs riktlinjer för ägarstyrning och multinationella bolag.

Alecta har som mål att rösta via fullmakt i samtliga utländska innehav.

4.2 Styrelsesammansättning

Alecta anser att styrelserna ska ha en övervägande del oberoende ledamöter. VD och ordförande bör inte vara samma person. Alecta kan dock rösta för att vd och ordförande är samma person om det är särskilt motiverat.

4.3 Ersättningsfrågor

Ersättning till ledande befattningshavare ska vara väl motiverad, transparent och marknadsmässig. Med marknadsmässig menas att hänsyn tas till den lokala marknad där bolaget är hemmahörande. Alecta kan komma att rösta emot förslag till ersättningsprogram om de kan uppfattas stå i strid med aktieägarnas långsiktiga intresse.

4.4 Uppköpshinder

Vid förslag om införande av regler i eller utanför bolagsordningen i syfte att hindra eller försvåra uppköp avser Alecta att rösta emot.

5 Alectas inställning i specifika frågor

5.1 Styrelsesammansättning

När styrelseledamöter utses ska bolagets behov av erfarenhet och kompetens vara avgörande. Vidare bör strävan vara att styrelsens sammansättning ska präglas av mångfald och jämställdhet. Ledamöterna ska avsätta tid för uppdraget i den omfattning som krävs för att tillvarata bolagets och dess aktieägares intressen.

5.2 Styrelsearvode

Alecta anser att styrelsens ersättning ska utgå från det ansvar och engagemang som ledamöterna förväntas lägga ned samt att arvodet ska vara marknadsmässigt. Alecta anser att styrelseledamöter inte ska omfattas av incitamentsprogram, detta särskilt mot bakgrund att undvika intressekonflikt då styrelsens uppgift bland annat är att konstruera, besluta och övervaka effekterna av incitamentsprogram för bolagets anställda.

5.3 Ersättning till anställda och ledande befattningshavare

Alecta anser att det är styrelsens ansvar att bolaget har en genomtänkt och ändamålsenlig ersättningspolicy. Den ska vara begriplig och transparent. Ersättning ska ses som en helhet bestående av fast och, i förekommande fall, rörlig lön, aktierelaterade incitamentsprogram, pensionsavsättningar samt andra betydande förmåner.

Styrelsen ska kunna motivera och försvara ersättningsstrategin inför såväl aktieägare och kunder som allmänheten i stort. Ersättningsystemen ska vara marknadsmässiga och främja långsiktigt aktieägarvärde. Rörliga ersättningssystem ska vara enkla att förklara och förstå. De ska också vara marknadsmässiga och prestationsbaserade samt vara i överensstämmelse med aktieägarnas och bolagets långsiktiga intresse.

Aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram ska beslutas av bolagsstämman. Programmen ska vara tidsbegränsade och de bör innehålla information om så kallat tak respektive eventuell utspädning av befintlig aktiestock. Inför bolagsstämmobeslut ska styrelsen utförligt redovisa vilka kostnader som programmen kan komma att innebära för aktieägarna samt i övrigt motivera programmens nytta. Som en del i denna redovisning bör även tidigare program följas upp.

Information från bolagen om ersättningsprogram till ledande befattningshavare ska förankras hos ägarna i god tid så att ägarna ges tillräcklig tid att diskutera och komma med ändringsförslag före bolagsstämman.

Alecta anser att pensionsavsättning till ledande befattningshavare bör vara premiebestämd.

5.4 Aktieägande

Alecta ser positivt på att anställda, ledning och styrelse i noterade bolag på frivillig basis förvärvar aktier i bolaget på marknadsmässiga villkor. Subventionerade aktiesparprogram bör undvikas då det som regel inte ligger i aktieägarnas intresse att någon part erbjuds förvärva aktier med kraftig subvention.

5.5 Kapitalstrukturfrågor

Styrelse och ledning är ansvariga för att bolaget har en effektiv och ändamålsenlig kapitalstruktur som främjar bolagets utveckling på både kort och lång sikt. Om kapital behöver tillskjutas eller utskiftas anser Alecta att grundprincipen ska vara att befintliga aktieägare behandlas lika.

Nyemissioner bör i första hand genomföras med företräde för bolagets befintliga aktieägare. Då styrelsen finner det befogat att avvika från befintliga aktieägares företrädesrätt, till exempel vid riktade nyemissioner eller apportemissioner, krävs utförlig motivering av styrelsen. Bemyndigande till styrelsen att besluta om riktade nyemissioner kräver utförlig motivering och beskrivning av i vilka situationer och på vilka villkor en sådan fullmakt ska användas.

I de fall styrelsen föreslår en utskiftning av kapital bör denna i första hand göras genom extra kontantutdelning eller inlösen av aktier.

Återköp av egna aktier ska ses mot bakgrund av att det är styrelsens ansvar att ha en väl avvägd kapitalstruktur. Förslag om att genomföra återköp av egna aktier ska vara väl motiverat liksom villkoren för nyttjandet av ett eventuellt bemyndigande.

6 Hållbarhet

6.1 Övergripande om hållbarhet

Alectas hållbarhetsarbete utgår från vårt uppdrag, vår vision och våra kärnvärden. Tack vare vårt fokus på aktiv kapitalförvaltning i egen regi är hållbarhetsfrågor väl integrerade i kapitalförvaltningen. En checklista med hållbarhetskriterier är en del av underlaget för alla investeringsbeslut. Den aktiva förvaltningen medför att Alecta aktivt väljer bort bolag som inte svarar upp mot hållbarhetskriterierna. Dessutom har Alecta, som en betydande ägare i ett begränsat antal bolag, goda möjligheter att föra en nära dialog och påverka bolagen.

Alecta ska vid investering i aktier och ränteinstrument utgivna av noterade och onoterade bolag verka i enlighet med följande riktlinjer.

6.2 Miljö, affärsetik och sociala frågor

Alecta anser att ett sunt förhållningssätt till miljö, affärsetik och sociala frågor utgör en förutsättning för att bolag ska kunna uppnå en uthålligt god konkurrenskraft och hållbar lönsamhet. Det innebär att bolag ska agera i enlighet med regler, konventioner och lagar samt därutöver utveckla och upprätthålla en god företagskultur som präglar verksamheten. Alecta ska verka för att bolag har ändamålsenliga riktlinjer, tydliga mål, resurser och handlingsplaner för förbättringsåtgärder samt en öppen rapportering av sitt arbete med miljö, affärsetik och sociala frågor.

6.3 Utgångspunkt och metodik

Ägarpolicyn tar sin utgångspunkt i att de bolag som Alecta investerar i ska följa de internationella konventioner och överenskommelser som Sverige som stat har undertecknat. Däribland finns konventioner om miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt, korruption och kontroversiella vapen samt initiativ som FNs Global Compact1 och OECDs riktlinjer för multinationella företag2.

Om ett bolag som Alecta har investerat i agerar tveksamt inom något av hållbarhetsområdena, ska en dialog inledas med det berörda bolaget. Dialogen syftar till att bolaget ska förtydliga sitt förhållningssätt inom det aktuella området och vid behov vidta förbättringsåtgärder. Om dialogen inte når avsett resultat eller om det inte bedöms möjligt att uppnå en förbättring kan Alecta välja att avyttra sitt innehav i bolaget.

Innefattar principer om mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption riktade till företag. Principerna baseras på FNs deklaration om mänskliga rättigheter, ILOs grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, RIO-deklarationen samt FNs konvention mot korruption.

OECDs riktlinjer för multinationella företag är gemensamma rekommendationer till företag från 40 regeringar. Rekommendationerna är delvis överlappande med FNs Global Compact, men inkluderar även aspekter på hur företagen bör hantera informationsgivning, konsumentintressen, vetskap och teknik, konkurrens och beskattning.

7 Samarbete med andra ägare

Alecta ska agera självständigt i sin ägarstyrning och ingår inte i någon ägarsfär. Alecta kan dock komma att samarbeta med andra ägare, både svenska och utländska, i syfte att uppnå större effekt i enskilda frågor.

Ikraftträdande

Denna policy ersätter den som beslutades av styrelsen 2016-11-08.

Skrivningar kring interna kontrollrutiner för revidering ingår inte i denna externa version.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...