Innehåll

Enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043) och lagen om värdepappersfonder (2004:46) ska AMF Pensionsförsäkring AB och AMF Fonder AB anta och publicera principer för sitt aktieägarengagemang med visst innehåll. Nedan redogörs för AMF Pensionsförsäkring AB och AMF Fonder AB gemensamma principer för aktieägarengagemang, vilka är antagna av respektive bolag. Principerna är koncerngemensamma och ska tillämpas lika för alla aktieinnehav noterade på reglerad marknad om inget annat anges.

AMF

AMF är ett livförsäkringsaktiebolag som ägs till lika delar av LO (Landsorganisationen) och Svenskt Näringsliv. AMF är moderbolag i en koncern som, förutom moderbolaget, omfattar dotterbolagen AMF Fonder AB (AMF Fonder), AMF Fastigheter AB (AMF Fastigheter) samt fastighetsägande dotterbolag. Om inget annat anges avses koncernen AMF, i de fall moderbolaget (AMF Pension) eller fondbolaget (AMF Fonder) avses anges det uttryckligen.

AMF Pension förvaltar pensioner för cirka fyra miljoner kunder. AMF tillhandahåller traditionell försäkring och fondförsäkring. Fonder som erbjuds i AMFs fondförsäkring tillhandahålls huvudsakligen av AMF Fonder, vilket gör AMF Pension till en av AMF Fonders största kunder. AMF Fonder bedriver verksamhet som omfattar såväl direktförsäljning av fonder som försäljning via fondtorg och genom Pensionsmyndighetens fondtorg (PPM).

AMF Pension drivs enligt ömsesidiga principer vilket innebär att alla vinster i slutändan går tillbaka till AMF Pensions kunder. Vid varje enskilt beslut så ska AMF Pension beakta sina kunders intressen, och AMF Fonder ska beakta sina kunders (dvs. fondandelägarnas) intressen. I den mån de respektive kundkollektiven bedöms ha olika intressen så sker ingen samordning av ägarfrågor mellan AMF Pension och AMF Fonder.

AMFs verksamhet

AMFs strategi är utformad utifrån uppdraget som förvalsbolag inom avtalsområde SAF-LO.

Särskilt om AMF Pensions uppdrag och hur det påverkar ägararbetet och investeringsfilosofin

Målet för AMF Pension är att nå högre avkastning än merparten av konkurrenterna, att ha lägst avgifter inom avtalspension SAF-LO traditionell försäkring och låga kostnader för övriga produkter, samt att vara ett ansvarsfullt bolag. AMF Pension förvaltar långsiktiga åtaganden baserat på aktsamma principer. AMF Pensions placeringsriktlinjer ger uttryck för hur förvaltningen i AMF ska bedrivas.

AMF Pension ska aktivt ta placeringsrisk och använda långsiktigheten i verksamheten och åtagandena för att skapa avkastning. Det innebär att AMF Pension har förhållandevis hög tolerans för kortfristiga fluktuationer i sitt totala kapital.

Grundläggande i AMF Pensions verksamhet är att fullgöra åtagandet gentemot kund och uppdragsgivare. Sannolikheten att skulderna överstiger totala tillgångar får inte vara högre än 0,5 procent på ett års sikt. Utöver denna restriktion, finns inga ytterligare restriktioner vad gäller avsiktliga skillnader mellan tillgångs- och skuldsidan.

Särskilt om AMF Fonders verksamhet

AMF Fonder tillhandahåller fonder huvudsakligen till sparare i AMF Pensionsförsäkrings fondförsäkring och till sparare inom PPM. AMF Fonder finns också på ett antal fondtorg, samt har direktsparande kunder. Fondernas placeringsinriktning styrs av respektive fondbestämmelser. AMF Fonders ägararbete är reglerat i lagen om värdepappersfonder, Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder (FFFS 2013:9), samt genom de branschregler som är utfärdade av Fondbolagens Förening.

AMFs ställning på kapitalmarknaden

Sammantaget är AMF den sjätte största ägaren på de reglerade marknaderna i Sverige, medan AMF i ett globalt perspektiv är en liten aktör. AMF Pension respektive AMF Fonder är storleksmässigt jämbördiga som ägare på de svenska börserna.

AMF är aktiv i Institutionella Ägares Förening (IÄF) och innehar ordföranderollen sedan 2013. IÄF organiserar de 16 största institutionerna i Sverige vilka har ett aktieinnehav som motsvarar cirka 20 procent av Stockholmsbörsen.

Utöver detta är AMF representerat i styrelsen för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden, vars huvuduppgift är att driva Nämnden för redovisningstillsyn samt att utse ledamöterna till Aktiemarknadsnämnden, Rådet för finansiell rapportering och Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

AMFs aktieportföljer

AMFs placeringsinriktning och portföljsammansättning skiljer sig åt mellan AMF Pension och AMF Fonder. AMF Pension har, avseende marknadsnoterade aktier, en koncentrerad Sverigeportfölj och en väldiversifierad global portfölj. AMF Fonder har per 2021-09-01 åtta rena aktiefonder och en blandfond. Fonderna bedriver en aktiv aktieförvaltning i enlighet med sina respektive fondbestämmelser.

Den löpande förvaltningen bedrivs samlat i AMF Fonder, dels i värdepappersfonderna, dels inom ramen för ett diskretionärt uppdrag från AMF Pension gällande placeringstillgångarna avseende den traditionella försäkringen, se mer nedan.

Principer för aktieägarengagemang

Syfte med ägarutövning

Syftet med AMFs ägararbete är att skapa långsiktig och hållbar avkastning med beaktande av AMFs värdegrund, som utgörs av våra kärnvärden: enkel, trygg och mänsklig. Den koncerngemensamma förvaltningsfilosofin innebär att förvaltningen ska bedrivas aktivt, ansvarstagande och långsiktigt.

AMFs principiella ståndpunkter

Bolagsstyrning

Portföljbolagens styrning vilar på respektive lands lokala lagar och regler för marknadsnoterade bolag. Regelverken i varje land utgör basen för hur bolag styrs samt stipulerar ansvarsfördelning mellan ägare, styrelse och ledning.

I Sverige utgörs regelverket främst av aktiebolagslagen, Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) samt noteringsavtalet med Stockholmsbörsen och annan tillämplig lagstiftning. AMF är positivt inställt till införandet av Koden i alla svenska portföljbolag med aktier noterade på en svensk reglerad marknad och ska aktivt delta i arbetet med att kontinuerligt utveckla denna. AMF ska verka för att Koden efterlevs.

De principer som Koden ger uttryck för ska också så långt som möjligt och när det är relevant tillämpas på utländska portföljbolag.

Effektiv hantering av kapital

Ledning och styrelse i portföljbolagen är ansvariga för att ha en effektiv hantering av portföljbolagets kapital. AMF anser att portföljbolagets kapital ska investeras utifrån målsättningen att maximera avkastningen i portföljbolaget, med beaktande av hållbarhetsaspekter. I enlighet med detta bör en stabil utdelningstillväxt eftersträvas.

Etik och hållbarhet

AMF strävar efter att bidra till en långsiktig hållbar samhällsutveckling i linje med FNs hållbarhetsmål i Parisavtalet (Agenda 2030) samt ta hänsyn till etik och hållbarhet, som en integrerad del i förvaltningen av placeringstillgångar och i arbetet med att skapa en hög avkastning. Bedömningarna ska utgå från en helhetssyn, och AMF ska sträva efter att investera i bolag som arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor. De portföljbolag som AMF investerar i ska leva upp till grundläggande principer om exempelvis mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Vid bedömning av bolag ska AMF utgå från beslut och värderingar som Sverige som land ställt sig bakom. Därför ska AMF inte investera i bolag inblandade i tillverkning eller distribution av så kallade kontroversiella vapen (truppminor1, klustervapen2, kemvapen3, biologiska vapen4 och kärnvapen utanför icke- spridningsavtalet5), som förbjudits i ett antal internationella konventioner som Sveriges riksdag undertecknat.

AMFs policy för hantering av klimatpåverkan uttrycker att AMF stödjer Parisavtalet (Agenda 2030) om en begränsning av den globala uppvärmningen till under två grader. I praktiken innebär det att bolagens koldioxidavtryck ska beaktas i investeringsbeslutet, att AMF helt ska undvika investeringar i bolag där utvinning av förbränningskol överstiger 10 procent av bolagets omsättning och att AMF minst årligen ska mäta och redovisa koldioxidavtrycket från investeringarna i noterade aktier.

AMF ska så långt det är möjligt säkerställa att styrelse och ledning i portföljbolagen identifierar och proaktivt hanterar etiska frågor och hållbarhetsfrågor.

Ottawa-konventionen totalförbjuder användning, lagring, produktion och överföring av antipersonella minor (truppminor). Den innehåller också bestämmelser om förstöring av truppminor, minröjning och bistånd till minornas offer.

Konventionen mot klustervapen (CCM) förbjuder användning, tillverkning, lagring och överföring av klustervapen.

Kemvapenkonventionen (CWC) innebär förbud mot utveckling, tillverkning, lagring och användning av kemiska vapen.

Konventionen om förbud mot toxiska och biologiska vapen (BTWC) syftar till att hindra utveckling, tillverkning och lagring av biologiska vapen.

Icke-spridningsfördraget (NPT) bygger på tre grundläggande pelare: kärnvapennedrustning, ickespridning av kärnvapen och fredlig användning av kärnenergi.

Principer för ersättningar till styrelse och ledning i portföljbolagen

Styrelsearvodering

AMF ska verka för marknadsmässiga styrelsearvoden som också beaktar de särskilda kraven på ledamöternas engagemang. Styrelsearvoden bör inte kompletteras med konsultarvoden. AMF anser att det är önskvärt att styrelseledamöterna äger aktier i portföljbolaget.

Incitamentsprogram till styrelseledamöter ska utges ytterst restriktivt och i fall där detta övervägs aldrig beredas av vare sig styrelse eller ledning.

Då styrelsen har en viktig roll att konstruera, besluta om och övervaka effekterna av incitamentsprogram för anställda i företaget, får styrelseledamöterna inte försättas i en intressekonflikt och ska därför inte ingå i samma incitamentsprogram som företagets anställda.

Verkställande ledningar

AMF anser att ersättningen till ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig, bör ha formen av en totalkostnadsram och vara ett led i en långsiktig ersättningsstrategi. I kostnadsramen ska även pensionspremier ingå. Pensionsersättning bör vara premiebaserad. Inga ersättningar bör utbetalas efter avslutad anställning. Avgångsvederlag bör inte utbetalas vid egen uppsägning. Företagets samtliga kostnader för pensionering ska bäras och redovisas under personens aktiva tid.

Principerna för och konstruktionen av ledningens ersättning ska redovisas öppet. Även villkoren för tilldelning av rörliga komponenter ska redovisas.

Avseende incitamentsprogram ska för de svenska portföljbolagen, utöver vad som följer av Koden och Aktiemarknadsnämndens uttalanden (främst AMN 2002:1 och AMN 2010:40), även IÄFs riktlinjer följas. En öppen och tydlig redovisning av samtliga kostnader för programmet ska ske.

Påverkansarbete

AMF ska aktivt påverka portföljbolagen genom att föra dialoger i för AMF viktiga frågor. AMF ska så långt som möjligt säkerställa att styrelserna och ledningarna i portföljbolagen identifierar och proaktivt hanterar etiska frågor och hållbarhetsfrågor. Omfattning på påverkansarbetet är baserad dels på portföljbolagens storlek i portföljen dels ägararbetets mål och fokusområden. AMFs ambition är att ha en tydlig dialog med företrädare för portföljbolagen.

Ägararbetet

Organisation av ägarstyrningsarbetet

AMFs styrelse har beslutat koncerngemensamma regler för ägararbetet för noterade bolag som fastställer de övergripande principerna för ägararbetet samt koncerngemensamma regler för etik och hållbarhet.

AMF Pension och AMF Fonder har ingått ett avtal om samverkan i ägarstyrningsarbetet. Samverkan sker inte i de fall AMF Pensions kunder och AMF Fonders andelsägare bedöms ha avvikande intressen. VD för AMF Fonder ansvarar för den övergripande samordningen av ägarstyrningsarbetet.

För arbetet med de svenska innehaven finns ett Ägarråd som träffas regelbundet. Rådet består av Aktiechef AMF Fonder, tillika sammankallande, VD i AMF Pension, VD i AMF Fonder, samt aktieförvaltare. Löpande diskuteras valberedningsfrågor och frågor som uppstår i förvaltningen. Inför varje år sätts mål upp för ägararbetet, där mål och fokusområden identifieras huvudsakligen avseende valberednings- och hållbarhetsarbetet.

AMF fokuserar särskilt sitt ägararbete till de portföljbolag där möjligheten att påverka är störst. Det innebär att AMF har störst fokus på svenska, marknadsnoterade portföljbolag.

Det ingår i Ägarrådets uppgifter att fördela de poster i valberedningar som AMF är representerad i. När AMF deltar i en valberedning ska det finnas en genomarbetad syn på det aktuella portföljbolaget. De som representerar AMF i valberedningsarbetet ska ha erfarenhet av styrelsearbete, ha erfarenhet från ledande positioner på företag och/eller arbetat länge med det aktuella bolaget som analytiker eller förvaltare.

Ägararbetet återrapporteras löpande till AMF Pensions och AMF Fonders respektive styrelse.

Arbetssätt

Ägararbetet bedrivs rent praktiskt på olika sätt för svenska respektive utländska innehav. I Sverige bedrivs arbetet tillsammans med andra aktieägare i valberedningar, men också genom kontakter med representanter för portföljbolagen. För påverkansarbetet i de utländska portföljbolagen används huvudsakligen röstningsrådgivare.

Hur förs dialoger med företrädare för portföljbolagen?

AMF ska genom dialoger med portföljbolagen arbeta för att dessa verkar i enlighet med AMFs principer med speciell fokus på AMFs krav avseende mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.

Om det uppstår tveksamheter om huruvida ett portföljbolag uppfyller AMFs principer för bolagsstyrning och hållbarhet, ska AMF göra en individuell prövning av portföljbolaget. En helhetsbedömning ska göras där hänsyn ska tas till AMFs ansvar för spararnas och andelsägarnas intressen. Om prövningen fastslår att portföljbolaget inte lever upp till AMFs principer ska AMF söka en dialog med styrelsen och/eller ledningen i portföljbolaget för att utreda vad som har hänt och vad företaget gör för att komma tillrätta med eventuella problem.

Hur utövas rösträtt och andra rättigheter knutna till aktieinnehavet?

AMF anser att det är viktigt att vara en aktiv ägare och ska därför utöva sin möjlighet som ägare att rösta. I Sverige sker detta genom röstning på bolagsstämma. I de portföljbolag där AMF är en stor ägare och i de fall där, för AMF, principiellt viktiga frågor ska behandlas ska AMF delta på bolagsstämman. I utlandet använder AMF sig av röstningsrådgivare för sitt påverkansarbete. AMF har möjlighet att låna ut aktier för att öka avkastningen, men har för närvarande ingen utlåning av aktier. Detta får dock aldrig äventyra möjligheten att utöva rättigheterna som aktieägare.

För AMF Fonders del sker utövandet av rösträtt enbart till förmån för respektive fond. Fondbolaget kan samverka med AMF Pension eller annat institut i frågor som rör utövandet av rösträtt, i de fall det inte innebär att fondernas intressen sätts åt sidan.

AMF har möjlighet att utöva påverkan genom sin roll i valberedningen genom att kunna påverka förslaget till styrelseledamöter. AMF har även möjlighet att eskalera frågor genom att använda sin rättighet att lämna förslag till ärenden som tas upp på bolagsstämma och att använda sig av rätten att ställa frågor. Detta kan användas som ett komplement till övrigt påverkansarbete.

I portföljbolag där AMF har en mindre ägarandel, vilket främst är utländska bolag, kan rösträtt utövas via röstningsrådgivare. Röstningsrådgivarna agerar i enlighet med det uppdrag de har fått av AMF Pension respektive AMF Fonder. Uppföljning ska ske av det faktiska utfallet av de genomförda röstningarna.

Hur sker samarbete med andra aktieägare?

I Sverige sker samarbetet med andra aktieägare främst genom arbetet i de valberedningar där AMF ingår. I utlandet sker i förekommande fall samarbete med andra aktieägare via röstningsrådgivare.

AMF ska stödja att bolagsstämman beslutar om valberedningens sammansättning och vilka arbetsuppgifter som åläggs valberedningen. AMF anser att de största aktieägarna bör vara representerade i valberedningen, och att valberedningen bör hålla kontakt med en vidare krets av aktieägare. I den mån AMF Pension och AMF Fonder bägge har innehav i ett portföljbolag så ses detta som ett gemensamt innehav i samband med bedömningen av om AMF ska medverka i valberedningsarbetet.

Hur kommunicerar vi med relevanta intressenter?

AMF kommunicerar med andra ägare så som redovisas ovan, samt med AMF Pensions kunder. AMF Pension eftersträvar dock transparens kring principerna för vårt ägarstyrningsarbete och våra ställningstaganden i principiellt viktiga ägarfrågor i den mån det inte riskerar våra kunders eller andelsägares intressen eller strider mot sekretess.

Hur hanteras faktiska och potentiella intressekonflikter?

Befintliga regler om intressekonflikter ska tillämpas i fråga om aktieägarengagemang. AMF Pension och AMF Fonder har regler för hantering av intressekonflikter, vilka följs i relevanta delar även vad gäller ägararbetet. De delar som är relevanta är dels den kartläggning och analys av intressekonflikter som ska göras, dels regler för förhindrande av marknadsmissbruk och regler för egna och närståendes värdepappersaffärer.

Intressekonflikter mellan bolag inom AMF hanteras genom att respektive bolag alltid primärt agerar i dess kunders intressen: vid varje enskilt beslut så ska AMF Pension beakta sina kunders intressen, och AMF Fonder ska beakta sina kunders (dvs. fondandelägarnas) intressen. I den mån de respektive kundkollektiven bedöms ha olika intressen så sker ingen samordning mellan AMF Pension och AMF Fonder. Såvitt avser AMF Fonder ska ägarinflytande utövas uteslutande i andelsägarnas gemensamma intresse, vilket innebär att andra intressen från AMF Fonder eller andra (inkluderande AMF) alltid måste ge vika vid eventuella intressekonflikter. Även utövandet av rösträtt ska användas enbart till förmån för respektive fond.

Hur övervakas portföljbolagen i relevanta frågor?

Ansvar för övervakning och uppföljning av portföljbolagen är fördelad inom förvaltarorganisationen. AMF ska ha god kännedom om de portföljbolag vi investerar i, dock med beaktande av portföljbolagets storlek och relevans i portföljen som helhet. Detta innebär normalt att stort fokus läggs på innehaven i de svenska portföljbolagen.

Övervakning sker primärt genom uppföljning av officiell information i form av hel- och delårsrapporter, och genom övrig kommunikation från portföljbolaget med marknaden. I arbetet ingår också uppföljning genom såväl publika informationsträffar som genom enskilda möten med representanter för portföljbolagen, samt genom information från oberoende analytiker.

Utifrån AMFs regler om etik och hållbarhet samt AMFs policy för hantering av klimatpåverkan vid investeringar sker övervakning med hjälp av externa leverantörer av relevant analys och data. De områden som omfattas är: bolagens verksamhet i relation till internationella normer som Sverige ställt sig bakom, inklusive bolag inblandade i tillverkning eller distribution av så kallade kontroversiella vapen, utvinning av förbränningskol i relation till bolagens omsättning och bolagens koldioxidavtryck.

Dessutom övervakas bolagens hållbarhetsprestanda med hjälp av externa leverantörer av ESG-analys (definierat som miljö, socialt ansvar och ägarstyrning).

Utläggning av placeringsverksamheten

AMF Pensionsförsäkring har, från och med den 1 september 2021, lagt ut förvaltningen av hela placeringsportföljen, inkluderande det praktiska ägararbetet, till AMF Fonder genom ett uppdragsavtal avseende förvaltning av investeringsportföljer.

Eftersom ägararbetet, som beskrivs ovan, redan har skett samordnat mellan AMF Pension och AMF Fonder, innebär utläggningen ingen förändring avseende de principer som tillämpas eller hur det praktiska arbetet bedrivs.

Utvärdering sker löpande av både förvaltningen och tillhörande kostnader. Utvärdering av förvaltningen samt hur ägararbetet bedrivs följs upp löpande på samma sätt som före utläggningen, med det övergripande målet att ha bättre avkastning än merparten av konkurrenterna på fem års sikt till låga kostnader. Inriktningen och omfattningen av förvaltningen beslutas av AMF Pension, inklusive beaktande av att förvaltningen stämmer överens med profilen och löptiden på AMFs åtaganden. Återrapportering av förvaltningsuppdraget sker liksom före utläggningen i AMF Pensions styrelse.

Ersättning för uppdraget utgår enligt en marknadsmässig självkostnadsprincip. Ersättningen är inte resultatberoende och bedöms därmed inte ha någon påverkan på långsiktigheten i förvaltningen.