ARBETSFÖRMEDLINGENS ALLMÄNNA RÅD

AFFS 2010:2 Tillämpningen av lagen (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder

Varsel om driftsinskränkning

Till 1 §

1 §Varsel lämnas av arbetsgivare till Arbetsförmedlingen om minst fem personer berörs i ett län där driftsinskränkningen genomförs. Om driftsinskränkningen av verksamheten sker i olika län lämnas ett varsel för varje län. Driftsinskränkning som omfattar arbetstagare vid en arbetsgivares driftsenheter i två eller flera län men där anställningen är central lämnas som ett gemensamt varsel. Om färre än fem personer i ett län berörs finns ingen varselskyldighet, även om fler än fem personer totalt i landet berörs.

Till 2 §

2 §Varseltiden räknas från den tidpunkt då arbetsgivaren anmäler varsel till Arbetsförmedlingen enligt 2 a–3 a §§, till den dag då den förste arbetstagaren får lämna sin anställning. Deras uppsägningstider saknar därvid betydelse.

Till 2 a–3 a §§

3 §Av lagens 2 a och 3 a §§ framgår vilken information ett varsel ska innehålla. Först när arbetsgivaren lämnat dessa uppgifter är varselskyldigheten fullgjord.

Uppgifter om varsel lämnas på Arbetsförmedlingens hemsida (www.arbetsformedlingen.se). Arbetsgivaren skriver ut en blankett med anmälan om varsel i samband med att uppgifterna lämnas. Blanketten ska skickas undertecknad till Arbetsförmedlingen. Den arbetsgivare som inte har tillgång till internet kan hos Arbetsförmedlingen begära en blankett för registrering.

4 §Som arbetstagare räknas alla anställda oavsett anställningsform. Antalet arbetstagare som berörs av driftsinskränkningen är samtliga som slutar sin anställning alternativt permitteras helt eller delvis på grund av driftsinskränkningen, oavsett vad arbetsgivaren erbjuder i form av ekonomisk kompensation eller annan lösning.

När driftsinskränkningen avser tidsbegränsade anställningar anses de arbetstagare berörda där det finns en överenskommelse med arbetsgivaren om anställning som sträcker sig över datum för driftsinskränkningen. Detsamma gäller där parterna har förutsatt att anställningen ska fortsätta om inte arbetsbrist eller liknande hindrar en fortsättning.

5 §Om arbetsgivaren anmäler ytterligare driftsinskränkningar efter det att en anmälan om varsel gjorts bör vanligtvis ett nytt varsel bedömas föreligga. Om arbetsgivaren inleder nya förhandlingar med facklig organisation avseende ytterligare inskränkningar kan det utgöra en grund för att det bedöms som skilda varsel.

Att en arbetsgivare som av ren glömska lämnar varsel någon dag för sent eller som av misstag försummar att lämna uppgift som avses i lagens 6 § bör inte bedömas som grov oaktsamhet. Något större mått av oaktsamhet krävs dock inte för att oaktsamheten ska kunna betraktas som grov i lagens mening. Frågan om arbetsgivaren har förfarit uppsåtligt eller grovt oaktsamt bedöms efter förhållandena vid den tidpunkt då varsel lämnades.

Till 4 §

6 §En arbetsgivare ska ha en sådan framförhållning att vad lagen föreskriver om varsel kan följas. Varsel ska lämnas så snart som möjligt även om det föreligger en force majeure-situation. Om förutsättning för undantag från huvudregelns angivna tider föreligger bör en arbetsgivare ändå inte vänta med att varsla till dess arbetsgivaren har fått full klarhet i att en driftsinskränkning bedöms vara nödvändig. Arbetsgivaren bör inte heller invänta att t.ex. förhandlingar med de fackliga organisationerna eller förhandlingar rörande ändrade ägarförhållanden av företaget är slutförda innan varsel lämnas.

Exempel på omständigheter som ligger utanför arbetsgivarens kontroll (force majeure) och som därför inte har kunnat förutses av arbetsgivaren är:

 • säsongen börjar senare eller slutar tidigare än beräknat,

 • råvarutillförsel uteblir,

 • en underleverantör blir helt plötsligt eller oväntat utan beställningar,

 • kundorder annulleras hastigt,

 • offentliga restriktioner försvårar fortsatt verksamhet,

 • plötsliga importrestriktioner införs i ett land som hindrar eller minskar ett företags exportmöjligheter,

 • företagets lokaler brinner ned, eller

 • andra likartade skäl.

7 §När arbetsgivare i sin varselanmälan hänvisar till undantagsreglerna i lagens 4 § bör en utförlig förklaring till detta skriftligen lämnas till Arbetsförmedlingen i samband med anmälan. Arbetsgivaren ska förklara varför denne inte borde ha förstått behovet av en driftsinskränkning i sådan tid att varsel kunnat lämnas i rätt tid.

Till 6 §

8 §En arbetsgivare har möjlighet att i stället för att varsla Arbetsförmedlingen, lämna skriftlig underrättelse i vissa fall. Tidpunkten för när underrättelsen ska lämnas och innehållet i denna underrättelse är samma som när varsel lämnas.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...