[Undantag från 1–3 och 6 §§ främjandelagen]

1 § Denna författning gäller driftsinskränkningar som berör arbetstagare inom byggnads-, anläggnings- och vägbyggnadsbranscherna, vilka omfattas av avtalet om anställningsskydd den 14 mars 1988 mellan Byggförbundet, Svenska Byggnadsarbetareförbundet och Statsanställdas Förbund (numera SEKO, Facket för Service och Kommunikation).

2 §En arbetsgivare, som omfattas av det berörda avtalet om anställningsskydd, får tillämpa följande tider för varsel eller underrättelse om en påkallad MBL-förhandling till länsarbetsnämnden i det län, där driftsinskränkning skall genomföras, i stället för de tider som följer av 1–3 och 6 §§ främjandelagen:

  1. Om driftsinskränkningar i ett län för med sig, att antalet uppsägningar eller andra upphöranden av anställningar omfattar högst 19 arbetstagare inom respektive turordningsområde under en period av 90 dagar, behöver arbetsgivaren inte lämna varsel eller underrättelse till länsarbetsnämnden.

  2. Om driftsinskränkningar i ett län för med sig, att antalet uppsägningar eller andra upphöranden av anställningar omfattar 20 eller fler arbetstagare inom respektive turordningsområde under en period av 90 dagar, skall arbetsgivaren lämna varsel eller underrättelse om påkallad MBL-förhandling till länsarbetsnämnden minst två månader före den första driftsinskränkningen.

  3. Arbetsgivaren behöver inte lämna varsel eller underrättelse till länsarbetsnämnden om en driftsinskränkning som endast föranleder permittering eller att tidsbegränsade anställningar upphör.