En kund som anlitar en auktoriserad redovisningskonsult ska kunna lita på att personen är välutbildad med hög kompetens inom redovisningsområdet och att han eller hon arbetar enligt branschstandarden Reko, med fokus på hög kundnytta. En auktoriserad redovisningskonsult verkar för att bokslut och årsredovisningar upprättas med hög kvalitet enligt gällande lagar och normer, och att detta utförs kostnadseffektivt. Här är planering och kommunikation ofta nyckeln till framgång.

Med denna artikel vill FAR:s redovisningssektion tydliggöra vad en kund kan förvänta sig i form av leverans och kvalitet i ett boksluts- och årsredovisningsuppdrag samt lyfta fram vilket ansvar i kunduppdraget som den auktoriserade redovisningskonsulten tar.

Att anlita en auktoriserad redovisningskonsult innebär en trygghet för kunden. En kund som anlitar en auktoriserad redovisningskonsult ska känna sig trygg och förvissad om att personen är välutbildad med hög kompetens inom redovisningsområdet och att han eller hon arbetar enligt en noga utformad standard, Reko (Svensk standard för redovisningstjänster), med fokus på hög kundnytta.

En auktoriserad redovisningskonsult har genom sin titel en bred roll och tar ett stort ansvar för hela arbetet, från planering och utförande till färdigt bokslut och årsredovisning. En auktoriserad redovisningskonsult har en viktig uppgift att se till att bokslut och årsredovisningar upprättas enligt de lagar och normer som gäller, och att detta utförs kostnadseffektivt för kunden. Här är planering och kommunikation ofta nyckeln till framgång.

Ett effektivt utfört arbete som leder till en hög kvalitet i boksluten är till nytta för både den auktoriserade redovisningskonsulten och dennes kunder. Redovisningskonsulten kvalitetskontrolleras löpande av branschorganisationen och är även ansvarsförsäkrad.

Ett redovisningsuppdrag ska alltid ”stå på egna ben”. Det ställer höga krav på en redovisningskonsult. Redovisningsuppdraget ska utföras så att god kvalitet uppnås och därför måste rätt arbetsmoment genomföras och dokumenteras. Ett vanligt förekommande redovisningsuppdrag är boksluts- och årsredovisningsuppdrag. I denna artikel vill vi belysa arbetsmomenten i ett bokslutsuppdrag och hur nytta för kunden kan uppnås.

Som stöd har den auktoriserade redovisningskonsulten standarden Reko, där bokslutsarbetet delas upp i tre huvudmoment planering, utförande och rapportering. Nedan redogörs för dessa och varför de är viktiga för att kunna erbjuda en tjänst som leder till hög kvalitet i redovisningen.

Planering

För att kunna utföra ett bokslutsuppdrag på ett effektivt sätt och hitta möjligheter att ge en hög kundnytta behövs en genomtänkt uppdragsplanering. Diskussioner med kunden inför bokslutet är bra för att fånga upp vilken typ av rapportering som kunden vill ha och behöver, vilket kan variera mellan åren beroende till exempel på framtidsplaner.

Redovisningskonsulten kan föreslå att rapportering ska kompletteras med en kassaflödesanalys för att ge en bättre bild av verksamheten eller nyckeltal som kan hjälpa kunden att följa utvecklingen. Det är ofta lämpligt att ta fram en budget för kommande år i samband med att bokslutet görs. Redovisningskonsulten ska också ställa frågor kring vilka som förväntas läsa årsredovisningen för att fånga upp om det kan behövas andra upplysningar, utöver de som krävs, för att ge läsaren en bättre bild av verksamheten.

Vid bokslutsgenomgången får kunden möjlighet att informera om sina framtidsplaner och andra förutsättningar som är viktiga för att redovisningskonsulten ska kunna hjälpa kunden på bästa vis. Redovisningskonsulten kan i samband med detta även få en indikation på om det finns några områden som kräver extra tid eller om en specialist behöver konsulteras.

Bokslutsuppdraget ser olika ut beroende på om redovisningskonsulten har gjort den löpande bokföringen under året och därför redan inledningsvis har god kännedom om företagaren, bolaget och redovisningen, eller om det är någon annan som har bokfört och som har lämnat över siffrorna för vidare bearbetning vilket innebär att redovisningskonsulten börjar med att samla in grundinformationen.

En grundfråga i planeringen av uppdraget är kunskap om verksamheten. Ju mer redovisningskonsulten vet om kundens verksamhet, till exempel vad man har för framtidsplaner, desto bättre är förutsättningarna för att kunna göra bokslutsarbetet med hög kvalitet.

Enligt Reko ska redovisningskonsulten dokumentera väsentlig bakgrundsinformation så att den kan användas i det fortsatta arbetet med att upprätta bokslutet och som stöd för beslut under såväl planeringsfasen som under hela bokslutsprocessen. Dokumentationen ska vara så utförlig att en annan konsult kan hoppa in och ta över uppdraget vid exempelvis sjukdom.

Utförande

Genom att arbeta strukturerat minskar redovisningskonsulten risken för både misstag och felaktigheter. När redovisningskonsulten ska påbörja bokslutsarbetet startar han eller hon med att skaffa sig en överblick över materialet. Om underlag saknas eller på annat sätt är bristfälligt kommuniceras detta så snart som möjligt så att kompletteringar kan göras direkt. Redovisningskonsulten dokumenterar sitt bokslutsarbete under utförandet på ett sådant sätt att det är överlämningsbart. Det innebär att redovisningskonsulten dokumenterar sitt arbete på ett sådant sätt att det klart framgår vad som har gjorts, vad som kvarstår och viktiga slutsatser som han eller hon kommit fram till.

Redovisningskonsulten ska verka för att lagar och regler följs i uppdraget. Det innebär till exempel att årsredovisningen är materiellt och formellt riktig samt att presentationen är överskådlig.

En viktig del i redovisningskonsultens bokslutsarbete är att rimlighetsbedöma resultat- och balansräkningen, detta för att minimera risken för fel. Redovisningskonsulten utför helårsavstämning på särskilda poster i resultaträkningen och dokumenterar dessa. Exempel på detta är att bruttovinsten är rimlig och att hyra för hela året är kostnadsförd. Andra exempel är att den till Skatteverket deklarerade utgående momsen är rimlig mot den bokförda omsättningen, att lönekostnaderna överensstämmer med inlämnade kontrolluppgifter och inlämnade arbetsgivardeklarationer, och att semesterlöneskuld och löneskatt är rimliga. Vidare följs upp att skatter och avgifter har redovisats och betalats på ett riktigt sätt.

Bra service till kunder som driver aktiebolag innebär också att redovisningskonsulten i slutet av kalenderåret följer upp hur löneuttaget sett ut med koppling till eventuell K10-blankett för att hjälpa ägarna i bolaget att planera sina löneuttag och eventuell utdelning.

Redovisningskonsulten dokumenterar samtliga poster i balansräkningen, vilket innebär att han eller hon verkar för att uppdragsgivaren införskaffar såväl externa som interna bekräftelser som styrker de redovisade posterna. Genom att rimlighetsbedöma resultaträkningen och genom att diskutera med uppdragsgivaren om vilka händelser av betydelse som finns runt balansdagen, och sedan dokumentera dessa, skaffar sig redovisningskonsulten information som är viktig för kvaliteten i redovisningen.

Redovisningskonsulten gör preliminära beräkningar och förslag på vinstdispositioner utifrån uppdragsgivarens önskemål och diskuterar för att kunna ge råd på bästa sätt.

Inför rapportering till kund går redovisningskonsulten slutligt igenom att balans- och resultaträkning är upprättad enligt valda redovisningsprinciper så att posterna är rätt värderade och klassificerade.

Rapportering

Genom rapporteringen har redovisningskonsulten goda möjligheter att skapa kundnytta. Att kommunikationen fungerar mellan redovisningskonsulten och uppdragsgivaren är därför grundläggande. Rätt information ska nå rätt mottagare vid rätt tidpunkt. Genom att redovisningskonsulten har förståelse för uppdragsgivarens verksamhet anpassar han eller hon utformningen av rapporterna så att de blir till nytta för kunden. Rapporterna ska skildra verksamhetens väsentliga delar och utformas så att uppdragsgivaren kan använda informationen som beslutsunderlag i sin verksamhet.

Rapporteringen kan ske på olika sätt – muntligt eller skriftligt, formellt eller informellt – beroende på vad som passar kunden och vad som rapporteras.

När arbetet med bokslutet är klart lämnar redovisningskonsulten en bokslutsrapport som ett kvitto på att uppdraget har utförts i enlighet med uppdragsbrevet. För kunden blir bokslutsrapporten en bekräftelse på att bokslutet/årsredovisningen uppfyller tillämpliga lagar och regler i allt väsentligt, så långt redovisningskonsulten har kunnat se. Bokslutsrapporten innehåller inte något bestyrkande av balansräkningen eller enskilda poster i de finansiella rapporterna. Arbetet innefattar emellertid kontroller för att säkerställa att informationen i allt väsentligt blir fullständigt och korrekt behandlad.

Om det finns omständigheter som gör att någon bokslutsrapport inte kan lämnas rapporterar redovisningskonsulten sina synpunkter skriftligt till uppdragsgivaren. Detta kallas för rapportering vid väsentliga händelser. Det kan till exempel vara om det finns väsentliga poster där värderingsfrågan inte är utredd eller om det finns kvarstående felaktigheter. Redovisningskonsulten lämnar också andra rapporter och kommentarer till kunden. I arbetssättet ingår att sätta sig in i kundens verksamhet och rapportera på ett sätt som bidrar till att utveckla kundens verksamhet på ett positivt sätt. Redovisningskonsulten anpassar rapporteringen, exempelvis genom att redovisa och kommentera bruttovinstens utveckling.

Slutkommentar

Yrkesrollen auktoriserad redovisningskonsult har utvecklats de senaste åren. En viktig faktor i detta har varit det kvalitetssäkrade arbetet som följer av Reko.

En auktoriserad redovisningskonsult:

  • är en välutbildad person med hög kompetens inom redovisningsområdet,

  • arbetar enligt Reko-standarden med fokus på hög kundnytta,

  • kvalitetskontrolleras löpande av branschorganisationen,

  • är ansvarsförsäkrad.

Sammanfattningsvis ska en auktoriserad redovisningskonsult som följer Reko alltid leverera hög kvalité och utföra uppdragen med stor omsorg och utifrån uppdragsgivarens intressen.

FAR:s sektion för redovisning genom

Kristina Lilja

Bodil Gistrand

Yvonne Jansson

Alvaro Rodriguez

Lena Sjöblom