Bokslutsrapporten är för många en kvalitetsstämpel. Men vad den innebär mer i detalj är inte lika känt. I denna artikel redogör Yvonne Jansson, Bodil Gistrand och Kristina Lilja för hur en auktoriserad redovisningskonsult arbetar med bokslutsrapporten, exempelvis vilka regler som gäller och vilket ansvar den auktoriserade redovisningskonsulten har.

En bokslutsrapport kan lämnas som ett resultat av att en auktoriserad redovisningskonsult har biträtt ett företag med att upprätta och sammanställa en årsredovisning eller ett årsbokslut i de fall räkenskaperna inte behöver avslutas med en årsredovisning (se faktaruta). Vi kommer fortsättningsvis skriva årsredovisning som ska läsas som årsbokslut för de företag som avslutar räkenskapsåret med ett årsbokslut i stället för en årsredovisning.

En förutsättning för att kunna lämna en bokslutsrapport är att den auktoriserade redovisningskonsulten har gjort en bedömning av att upprättandet av årsredovisningen har kunnat göras enligt Reko och att det inte finns några väsentliga kvarstående felaktigheter i redovisningen eller avvikelser från god redovisningssed. Bedömningen baseras på de underlag och den information som den auktoriserade redovisningskonsulten har fått från uppdragsgivaren.

En bokslutsrapport är till form och innehåll standardiserad, och ger inte utrymme för egna kommentarer. Det innebär att synpunkter eller förbättringsförslag på redovisningen inte kan lämnas i bokslutsrapporten. Om den auktoriserade redovisningskonsulten gör bedömningen att det finns kvarstående väsentliga fel ska en bokslutsrapport inte lämnas utan skälen ska i stället rapporteras i en särskild rapport av väsentliga händelser direkt till uppdragsgivaren. Det är alltså inte möjligt att skriva en avvikande bokslutsrapport, till skillnad från revisionsberättelsen som kan lämnas med eller utan avvikande mening i form av upplysningar och/eller anmärkningar.

Bokslutsrapporten är kopplad till uppdraget att upprätta årsredovisning, vilket innebär att den auktoriserade redovisningskonsulten inte nödvändigtvis också har upprättat det underliggande bokslutet. Oavsett omfattningen på uppdraget så hänvisar bokslutsrapporten bara till årsredovisningsuppdraget.

Auktoriserad redovisningskonsult

Att anlita en auktoriserad redovisningskonsult är en trygghet för uppdragsgivaren. Auktorisationen borgar för kvalitet, kompetens och erfarenhet. En auktoriserad redovisningskonsult tar ansvar för att utförda tjänster håller en hög kvalitet, vilket i sin tur leder till hög kvalitet i redovisningen. Auktorisationen består av fyra hörnstenar. En auktoriserad redovisningskonsult:

 • Genomgår löpande vidareutbildning i nya regler och ny praxis.

 • Blir kvalitetskontrollerad.

 • Är ansvarsförsäkrad.

 • Arbetar enligt Svensk standard för redovisningstjänster, Reko.

Det är FAR, branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare, och Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (SRF) som utfärdar auktorisationen, och som utför kvalitetskontroll av konsulten och dennes arbete. För en mer utförlig beskrivning av vad det innebär att anlita en auktoriserad redovisningskonsult hänvisar vi till vår tidigare artikel Redovisningsuppdrag för kundens bästa i Balans Fördjupning nr 3/2014.

BOKSLUTSRAPPORT

Bokslutsrapport till företagsledningen/styrelsen i Exempelbolaget AB

Jag har biträtt Exempelbolaget AB med att upprätta årsredovisning för år 2014. Årsredovisningen utvisar årets resultat med 250.000 kr ( 230.000 kr) samt en balansomslutning på 700.000 kr ( 800.000 kr). Det är företagsledningen/styrelsen som har ansvaret för årsredovisningen samt att den uppfyller de krav som ställs enlig lag och norm. Jag har utfört mitt arbete i enlighet med Reko. Det innebär att jag har beaktat bestämmelserna i bokföringslagen och årsredovisningslagen och annan relevant normgivning. Jag har vidare genomfört kontroller och rimlighetsbedömningar för att årsredovisningen ska uppnå en hög kvalité och utgöra ett bra beslutsunderlag i verksamheten. Mitt arbete innebär inte något bestyrkande av årsredovisningen.

Underskrift och titel

Vad står det i bokslutsrapporten och vad innebär det?

Bokslutsrapport till företagsledningen/styrelsen i exempelbolaget AB.

Bokslutsrapporten är ställd till företagets styrelse eller ledning och är inte avsedd för utomstående.

Den auktoriserade redovisningskonsulten har tystnadsplikt och rapporterar endast till företagsledningen som är den auktoriserade redovisningskonsultens uppdragsgivare. Det innebär att bokslutsrapporten lämnas till företagsledningen som ett kvitto på att uppdraget har utförts enligt uppdragsavtalet. Bokslutsrapporten bifogas inte till årsredovisningen när den skickas till bolagsverket eller andra utomstående som exempelvis bank eller aktieägare som inte ingår i styrelsen.

Jag har biträtt Exempelbolaget AB med att upprätta årsredovisning för år 2014.

Bokslutsrapporten bekräftar att en auktoriserad redovisningskonsult har biträtt med att upprätta en årsredovisning och att arbetet har gjorts enligt Reko.

Uppdraget att upprätta en årsredovisning kan se olika ut beroende på om konsulten förutom att sammanställa årsredovisningen också haft i uppdrag att upprätta bokslutet och kanske även har utfört den löpande redovisningen, eller om uppdraget är avgränsat till att upprätta årsredovisningen baserat på bokföring och bokslut som har upprättats av någon annan.

Årsredovisningen utvisar årets resultat med 250.000 kr (230.000 kr) samt en balansomslutning på 700.000 kr (800.000).

Bokslutsrapporten innehåller uppgifter om årets resultat, föregående års resultat, årets balansomslutning och föregående års balansomslutning. Anledningen till detta är att bokslutsrapporten ska kunna kopplas till årsredovisningen.

Det är företagsledningen/styrelsen som har ansvaret för årsredovisningen samt att den uppfyller de krav som ställs enlig lag och norm.

Det är viktigt att företagsledningen/styrelsen är medveten om sitt ansvar för årsredovisningen och de uppgifter som finns där.

Den auktoriserade redovisningskonsulten har ett ansvar att utföra sitt arbete enligt uppdragsavtalet och att verka för att relevanta lagar som bokföringslagen, årsredovisningslagen och k-normeringarna följs, vilket innebär att årsredovisningen blir så formellt riktig samt överskådligt presenterad som möjligt. I den auktoriserade redovisningskonsultens ansvar ingår att göra rimlighetsbedömningar och att reagera och agera på oväntade poster eller avvikelser och kommunicera detta med företagsledningen. För att kunna göra detta krävs att den auktoriserade redovisningskonsulten har kunskap om uppdragsgivarens verksamhet. Ju mer grundläggande information den auktoriserade redovisningskonsulten har desto lättare blir det att identifiera eventuella frågor/oklarheter och begära kompletteringar som kan bekräfta poster och upplysningar i årsredovisningen.

Det ingår i den auktoriserade redovisningskonsultens yrkesroll att vara insatt i lagar och regler som kan påverka årsredovisningen och att informera uppdragsgivaren om de val och frågeställningar som kan förekomma. Och företagsledningen/styrelsen ansvarar för att informera den auktoriserade redovisningskonsulten om företagets framtidsplaner och viktiga händelser under året som kan påverka informationen i årsredovisningen.

Jag har utfört mitt arbete i enlighet med Reko. Det innebär att jag har beaktat bestämmelserna i bokföringslagen och årsredovisningslagen och annan relevant normgivning.

Reko är en standard för redovisningstjänster och en metodik som är obligatorisk för auktoriserade redovisningskonsulter i utförandet av ett redovisningsuppdrag. Standarden fokuserar på hur redovisningstjänsten ska utföras och innehåller inga redovisningsregler. Exakt vilka åtgärder som måste vidtas för att tjänsterna ska utmärkas av hög kvalitet och motsvara kraven i Reko i det enskilda fallet är upp till varje enskild auktoriserad redovisningskonsult att bedöma.

Ett av kraven i Reko är att en auktoriserad redovisningskonsult ska utföra redovisningsuppdraget enligt kraven i bokföringslagen, årsredovisningslagen och andra för uppdraget tillämpliga lagar och regler och god redovisningssed. Det ligger i den auktoriserade redovisningskonsultens yrkesroll att vara insatt i dessa lagar, regler och vad som menas med god redovisningssed men det är fortfarande företagsledningen som har ansvaret för att företaget följer lagar och regler. Detta kräver ett samspel där den auktoriserade redovisningskonsulten ansvarar för att upplysa och vägleda uppdragsgivaren om vad som krävs. Det är dock företagsledningen som beslutar och verkställer att lagarna och reglerna följs.

Det kan finnas andra lagar och regler än bokföringslagen och årsredovisningslagen som företaget är skyldigt att följa och det finns inga krav på att en auktoriserad redovisningskonsult ska kunna alla förekommande lagar och regler. Den auktoriserade redovisningskonsulten bör dock vara så väl insatt i företagets verksamhet att han eller hon kan fånga upp om det finns särskilda lagar och regler som företaget måste följa och som bör upplysas om i årsredovisningen, exempelvis miljökrav, och kan ställa kontrollfrågor till uppdragsgivaren. Men en redovisningskonsult gör ingen granskning av om tillämpliga lagar och regler följs och bestyrker inte heller detta.

Jag har vidare genomfört kontroller och rimlighetsbedömningar för att årsredovisningen ska uppnå en hög kvalité och utgöra ett bra beslutsunderlag i verksamheten.

När en auktoriserad redovisningskonsult biträder med att upprätta en årsredovisning måste han eller hon ta ställning till om bokslutsposterna är rimliga och om det är troligt att de ger en rättvisande bild av företaget. För att kunna göra detta förutsätts att den auktoriserade redovisningskonsulten har kunskap om och förståelse för företagets verksamhet.

Ju mer en auktoriserad redovisningskonsult har varit inblandad i bolagets redovisning under räkenskapsåret desto mer grundläggande information har han eller hon om företagets redovisning och verksamhet inför upprättandet av årsredovisningen. Om uppdraget enbart har varit att upprätta årsredovisningen måste informationen införskaffas från företagaren och/eller annan redovisningskonsult som har varit involverad i den löpande verksamheten. Skälet är att den auktoriserade redovisningskonsulten ska kunna göra en rimlighetsbedömning av poster och belopp i rapporterna och vilka upplysningar som ska finnas med i årsredovisningen.

I arbetet med att upprätta en årsredovisning görs rimlighetsbedömningar mot tidigare år och förändringar eller avvikelser följs upp med uppdragsgivaren.

Mitt arbete innebär inte något bestyrkande av årsredovisningen.

I detta sammanhang innebär ordet bestyrka att intyga eller befästa, och för att undvika missförstånd om vad bokslutsrapporten är och vad som ingår i en auktoriserad redovisningskonsults arbete, finns denna rad med i bokslutsrapporten.

Ett exempel på bestyrkande är revisionsberättelsen som är upprättad av en revisor vars uppgift är att kritiskt granska och uttala sig om ett företags redovisning och förvaltning och där rapporten är avsedd för tredje man.

En auktoriserad redovisningskonsult utför ingen revision eller annan form av granskning och bokslutsrapporten är inte avsedd för utomstående. Bokslutsrapporten är avsedd för uppdragsgivaren och den auktoriserade redovisningskonsulten har inget ansvar för skada som kan uppstå i samband med att rapporten nyttjas av någon annan.

Underskrift och titel

Endast auktoriserade redovisningskonsulter får lämna en bokslutsrapport som hänvisar till Reko (se bättrebokföring.se för mer information om titeln auktoriserad redovisningskonsult).

Vad innebär bokslutsrapporten för företagsledningen/styrelsen?

Företagsledningen får ett kvitto på att arbetet med att upprätta bolagets årsredovisning har kunnat utföras enligt Reko och uppdragsavtalet.

Det är också en påminnelse till företagsledningen/styrelsen om dess ansvar för företagets redovisning och att den auktoriserade redovisningskonsultens arbete är baserat på den information som konsulten har fått från företagsledningen/styrelsen.

Om det finns omständigheter som gör att den auktoriserade redovisningskonsulten inte anser sig kunna avlämna en bokslutsrapport ska detta i stället anges i en annan rapport till företagsledningen.

En bokslutsrapport är:

 • En kvalitetsstämpel till uppdragsgivaren att den auktoriserade redovisningskonsulten i sitt uppdrag med att upprätta årsredovisningen tagit ställning till om produktionen av årsredovisningen uppfyller kraven i Reko.

 • En påminnelse till företagsledningen/styrelsen om dennes ansvar för företagets redovisning och att den auktoriserade redovisningskonsultens arbete är baserat på den information som han eller hon tillhandahållit.

 • Ställd till och avsedd för uppdragsgivaren.

 • En bekräftelse på att bolaget har anlitat en professionell hjälp i arbetet med att upprätta årsredovisningen som är välutbildad, ansvarsförsäkrad, kvalitetskontrollerad och följer svensk standard för redovisningstjänster.

 • En trygghet för uppdragsgivaren eftersom den auktoriserade redovisningskonsulten enligt Reko är skyldig att hjälpa uppdragsgivaren att följa tillämpliga lagar och regler i upprättandet av årsredovisningen och genom bokslutsrapporten sammanfattar att uppdraget har kunnat utföras tillfredsställande.

 • Ett kvitto på att den auktoriserade redovisningskonsulten i sitt uppdrag med att upprätta årsredovisningen har:

  • Verkat för att årsredovisningen är materiellt och formellt riktig samt överskådligt presenterad.

  • Kontrollerat att de ingående balanserna överensstämmer med föregående års utgående balanser.

  • Rimlighetsbedömt väsentliga poster i balans- och resultaträkningen.

  • Verkat för att förvaltningsberättelsen ger en översikt av företagets verksamhet och innehåller information om väsentliga händelser under och efter räkenskapsårets utgång.

  • Verkat för att information om vilka redovisningsprinciper som har tillämpats finns med.

  • Verkat för att årsredovisningen innehåller obligatoriska och överenskomna, frivilliga tilläggsupplysningar.

En Bokslutsrapport är inte:

 • Ett bestyrkande, avsedd för utomstående eller ett intyg.

 • Ett verktyg för kreditgivare och banker som underlag för kreditbedömning.

 • En garanti för att skatter och avgifter är redovisade och betalade i rätt tid eller att några överträdelser av ABL i övrigt inte har förekommit.

Att ett företag har fått en bokslutsrapport innebär inte:

 • Att det har gjorts en existenskontroll – det ingår inte i den auktoriserade redovisningskonsultens uppdrag att kontrollera existensen i exempelvis lager och inventarier. Den auktoriserade redovisningskonsulten gör en professionell rimlighetsbedömning men om det finns behov av kontroll av existens krävs en revision, vilket är en annan tjänst.

 • Någon garanti för att bolagets löpande redovisning håller hög kvalité, är rimlighetsbedömd och löpande

 • avstämd – bokslutsrapporten innebär inte automatiskt att bolaget haft hjälp av en auktoriserad redovisningskonsult för den löpande redovisningen, den uttalar sig om biträde med att upprätta årsredovisningen. I uppdraget att upprätta en årsredovisning görs rimlighetsbedömningar av den underliggande redovisningen men det innebär inte någon garanti för hur den löpande redovisningen har hanterats under året.

 • Att alla delar av redovisningen helt och fullt uppfyller Rekos krav – om den auktoriserade redovisningskonsulten haft i uppdrag att biträda med vissa delar av redovisningen som till exempel att upprätta årsredovisning är inte alla Reko tillämpliga och konsulten kan inte göras ansvarig för att alla krav i Reko är uppfyllda. Bokslutsrapporten visar att de krav i Reko som är tillämpliga med hänsyn till vilket uppdrag som föreligger, är uppfyllda.

Vad innebär bokslutsrapporten för revisorn?

Om bolaget har revisor är det inte en självklarhet att denne får kännedom om att företaget har fått en bokslutsrapport. Den auktoriserade redovisningskonsulten har tystnadsplikt mot utomstående och även revisorn räknas in i denna krets. Däremot kan företagsledningen ge tillåtelse till den auktoriserade redovisningskonsulten att kommunicera direkt med revisorn och detta görs med fördel redan i uppdragsbrevet. Särskilt när den auktoriserade redovisningskonsulten och revisorn finns på samma byrå bör tystnadsplikten avtalas bort för att samarbetet ska bli effektivt.

När revisorn får ta del av bokslutsrapporten eller det faktum att den auktoriserade redovisningskonsulten har avlämnat en bokslutsrapport kan denne ta hänsyn till detta i sin revisionsplanering.

Läs mer om detta i artikeln Revisorns nytta av den auktoriserade redovisningskonsulten och Reko i Balans Fördjupning nr 4/2014 och i Revisionshandboken – Vägledning vid revision av mindre företag.

Vad innebär det att en bokslutsrapport har lämnats och att det har upprättats en avvikande revisionsberättelse?

I en revision görs andra kontrollmoment än vad som görs i ett redovisningsuppdrag för att en revisor ska kunna lämna ett bestyrkande av både årsredovisning och styrelsens förvaltning. Därför kan det i revisionen framkomma uppgifter som påverkar årsredovisningen trots att den auktoriserade redovisningskonsulten har följt Reko och haft en hög kvalitet i sitt redovisningsuppdrag.

Att upprätta bolagets årsredovisning och att utföra en revision är två helt olika uppdrag med olika syften och omfattning. Därför är det inte motsägelsefullt att den auktoriserade redovisningskonsulten i sitt uppdrag att upprätta årsredovisningen kan konstatera att han eller hon kunnat följa Reko och därmed kan lämna en bokslutsrapport men att revisorn, som följer ett helt annat regelverk, skriver en revisionsberättelse med avvikande mening.

Exempelvis kan en revisor inte skriva en revisionsberättelse utan avvikande mening om han eller hon inte fått skriftligt uttalande från företagsledningen vilket inte påverkar en redovisningskonsult i arbetet med att upprätta årsredovisningen.

I revisionen ingår till exempel att granska styrelsens förvaltning under året vilket kan innebära en upplysning eller anmärkning i revisionsberättelsen men inte påverkar uppdraget att upprätta en årsredovisning.

Kan det förekomma att revisorn skriver en revisionsberättelse utan avvikande mening trots att den auktoriserade redovisningskonsulten gjort bedömningen att bokslutsrapport inte kan lämnas?

Återigen är svaret på denna fråga att det är två olika uppdrag som utförs av två olika professioner enligt två olika standarder/regelverk och har olika omfattning och syfte. Detta innebär att den auktoriserade redovisningskonsulten och den auktoriserade revisorn uttalar sig om olika saker och därmed kan dessa uttalanden skilja sig åt.

När den auktoriserade redovisningskonsulten skriver en bokslutsrapport uttalar sig denne om att han/hon har kunnat följa Reko i sitt uppdrag. Om bedömningen är att han/hon inte kunnat följa Reko skrivs ingen Bokslutsrapport. Detta faktum kan vara en viktig information till revisorn men omständigheterna som legat till grund för den auktoriserade redovisningskonsultens bedömning behöver inte innebära en revisionsberättelse med avvikande mening.

Som exempel kan nämnas att den auktoriserade redovisningskonsulten har fått i uppdrag att upprätta en årsredovisning och att någon annan har utfört den löpande redovisningen och upprättat bokslut. Om den rimlighetsbedömning som den auktoriserade redovisningskonsulten gör visar att det finns tveksamheter eller avvikelser i posterna som inte förklaras tillfredsställande av uppdragsivaren kan inte bokslutsrapport lämnas. I revisionsarbetet görs kontroller av dessa poster som säkerställer att det inte är några väsentliga fel och revisorn kan därmed skriva en revisionsberättelse utan avvikande mening.

Reko-rapport

Mot bakgrund av ovanstående genomgång ställer vi oss frågan om det inte skulle bli tydligare och bättre om den auktoriserade redovisningskonsulten avrapporterade utfört arbete till uppdragsgivaren i en ”Reko-rapport”. Den skulle i så fall inte bara hänvisa till årsredovisningsuppdrag utan kunna användas i alla typer av redovisningsuppdrag och återkoppla till vad som överenskommits i uppdragsbrevet och summera hur uppdraget har genomförts samt innehålla väsentliga frågeställningar och händelser som har varit uppe till diskussion med uppdragsgivaren under uppdragets gång.

I dessa fall ska den löpande bokföringen avslutas med en årsredovisning:

1 § Företag som tillhör någon eller några av följande kategorier ska för varje räkenskapsår avsluta bokföringen med en årsredovisning och offentliggöra den enligt 2 §:

1.

Aktiebolag.

2.

Ekonomiska föreningar.

3.

Handelsbolag i vilka en eller flera juridiska personer är delägare.

3 a.

Grupperingar enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006 av den 5 juli 2006 om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS).

4.

Företag som omfattas av lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

5.

Stiftelser som är bokföringsskyldiga enligt denna lag, dock inte stiftelser som får använda sina tillgångar uteslutande till förmån för medlemmar av en viss eller vissa släkter och som är bokföringsskyldiga endast på grund av 2 kap. 3 § första stycket.

6.

Företag som uppfyller mer än ett av följande villkor:

6 a.

Medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50.

6 b.

Företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor.

6 c.

Företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor.

7.

Företag som är moderföretag i en koncern vilken uppfyller mer än ett av följande villkor:

7 a.

Medelantalet anställda i koncernen har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50.

7 b.

Koncernföretagens redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor.

7 c.

Koncernföretagens redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor.

Vid tillämpningen av första stycket 7 b och c ska fordringar och skulder mellan koncernföretag, liksom internvinster, elimineras. Detsamma gäller för intäkter och kostnader som hänför sig till transaktioner mellan koncernföretag, liksom förändring av internvinst.

Årsredovisningens innehåll

2 § En årsredovisning ska upprättas och offentliggöras enligt bestämmelserna i årsredovisningslagen (1995:1554) eller, i förekommande fall, lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

I dessa fall kan den löpande bokföringen avslutas med ett årsbokslut i stället för en årsredovisning:

3 § Andra företag än sådana som avses i 1 § ska, om de inte upprättar årsredovisning, för varje räkenskapsår avsluta den löpande bokföringen med ett årsbokslut.

Årsbokslutet ska upprättas enligt 4 och 5 §§. Företag i vilket den årliga nettoomsättningen normalt uppgår till högst tre miljoner kronor och som inte är skyldigt att upprätta årsredovisning enligt 1 § får upprätta årsbokslutet i förenklad form enligt 6 §.

Årsbokslut

4 § Ett årsbokslut ska bestå av en resultaträkning och en balansräkning. Årsbokslutet ska upprättas i vanlig läsbar form eller i elektronisk form. Beloppen i årsbokslutet ska anges i svenska kronor.

När årsbokslutet upprättas, ska följande bestämmelser i årsredovisningslagen (1995:1554) tillämpas:

 • 1 kap. 3 § om vad som avses med andelar och nettoomsättning samt om de tillägg som ska göras till nettoomsättningen.

 • 1 kap. 4–6 §§ om koncern- och intresseföretagsdefinitioner.

 • 2 kap. 2 § om överskådlighet och god redovisningssed.

 • 2 kap. 4 § om andra grundläggande redovisningsprinciper.

 • 2 kap. 7 § om undertecknande.

 • 3 kap. 1 och 2 §§ om balans- och resultaträkningarnas innehåll.

 • 3 kap. 3 och 4 §§ om uppställningsformer.

 • 3 kap. 9 § om avsättningar.

 • 3 kap. 11 § första stycket om resultaträkning i förkortad form.

 • 4 kap. 1 och 2 §§ om vad som är anläggningstillgångar och omsättningstillgångar.

 • 4 kap. 3 § första stycket om anskaffningsvärdet för anläggningstillgångar.

 • 4 kap. 4 § om avskrivning av anläggningstillgångar.

 • 4 kap. 5 § om nedskrivning av anläggningstillgångar.

 • 4 kap. 9 § om värdering av omsättningstillgångar.

 • 4 kap. 10 § om värdering av pågående arbeten.

 • 4 kap. 11 § om varulagrets anskaffningsvärde.

 • 4 kap. 12 § om redovisning till bestämd mängd och fast värde.

 • 4 kap. 13 § om omräkning av fordringar och skulder i utländsk valuta.

Tilläggsupplysningar i årsbokslutet

5 § I årsbokslutet ska företaget lämna de ytterligare upplysningar som anges i andra och tredje styckena.

Upplysningar ska lämnas om:

 1. Vilka principer för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder som har tillämpats,

 2. hur värdet av varje post som tas upp som anläggningstillgång i balansräkningen har beräknats, och

 3. hur stor del av de totala skulderna som förfaller till betalning senare än ett år efter balansdagen.

Om företaget har ändrat redovisningsprinciper, ska en upplysning lämnas om detta. Skälen för ändringen ska anges.

Förenklat årsbokslut

6 § Ett förenklat årsbokslut ska bestå av en resultaträkning och en balansräkning. Det ska upprättas enligt god redovisningssed och i tryckt eller digital form.

I fråga om undertecknande av årsbokslutet gäller 2 kap. 7 § årsredovisningslagen (1995:1554) i tillämpliga delar.

FAR:s sektion för redovisning genom

Kristina Lilja, Bodil Gistrand och Yvonne Jansson