Balans Fördjupning nr 1/2020 är fylld med spännande läsning! För 14:e året har Sven-Arne Nilsson och Björn Gauffin studerat hur de noterade företagen identifierar immateriella tillgångar. Det har resulterat i ett antal fördjupningsartiklar i Balans. Författarna har drivits av viljan att se hur de noterade företagen tillämpar de nya reglerna från och med helårsrapporterna för 2005, om identifiering och rapportering av immateriella tillgångar. Med åren har även den efterföljande redovisningen av goodwill, förenklat kallad nedskrivningar av goodwill, tillkommit. Årets resultat hittar du under rubriken Rörelseförvärv enligt IFRS 3.

I detta nummer lyfts även frågan om hur den uppdaterade koden för bolagsstyrning förhållet sig till ett näringsliv där det inte längre enbart handlar om att fördela överskott till olika intressenter, utan även om att bygga gemensamma värden. Sophie Nachemson-Ekwall riktar kritik mot Kollegiets ensidiga fokus på aktieägarnas intresse och förtigandet av de anställdas roll i bolagsstyrningen i artikeln Gör om gör rätt. Missa inte den.

Trevlig läsning!

Charlotta Marténg

Chefredaktör

charlotta.marteng@far.se

08-506 112 49