Innehåll

Balans nr 2 1975

Debatt

Med anledning av de i BALANS nr 1 intagna artiklarna om revisorns befattning med framåtriktad information har följande kommentarer inkommit.

Tidningen har erbjudit mig att bemöta Ulf Gometz kommentarer till mitt inlägg i första numret av BALANS. Jag har dock ingen anledning att gå i polemik med en debattör som argumenterar mot saker som jag aldrig hävdat. Exempelvis tycks Ulf Gometz ha fått för sig att jag inte anser det behövligt att använda siffror för att bedöma hur ett företag sköts.

Jag ska därför nöja mig med att göra ett för mig viktigt påpekande: Revisorernas lagstadgade tystnadsplikt förbjuder dem inte ”i praktiken” från att inhämta upplysningar vare sig från de fackliga representanterna eller från någon annan.

Birgitta Sundelin

Om jag skulle ha argumenterat mot saker som Birgitta Sundelin aldrig hävdat beklagar jag detta. Jag kan endast försäkra att det i så fall är oavsiktligt och ser en viss tröst i det faktum att Birgittas inlägg in extenso fanns med i samma tidningsnummer.

Jag tror inte att Birgitta Sundelin anser det obehövligt att använda siffror för att bedöma hur ett företag sköts. Däremot fick jag den uppfattningen att hon underskattade betydelsen av ett rättvisande (kontrollerat) sifferunderlag.

Det är naturligtvis riktigt att revisorernas lagstadgade tystnadsplikt inte förbjuder dem att inhämta upplysningar, vare sig formellt eller i praktiken. Därför har jag som framgår av min artikel heller inte påstått detta. Jag har däremot sagt att bakgrunden till revisorernas återhållsamhet i detta avseende är dels 1) den lagstadgade tystnadsplikten som i praktiken starkt begränsar hans möjligheter att inhämta synpunkter från fackliga representanter m fl, dels 2) lagkommentarernas restriktiva tolkning av begreppet förvaltningsrevision. Påståendet är jag beredd att belägga med exempel ur praktiken. Det begränsade utrymmet omöjliggör emellertid exemplifieringen här.

Diskussionen om revisorernas nuvarande och historiska insatser har sitt intresse – det viktiga enligt min mening är deras framtida verksamhet. Mot den bakgrunden vore det olyckligt om diskussionen med Birgitta Sundelin skulle sluta här. Varför inte – Birgitta Sundelin och Christer Jonsson exempelvis – delge BALANS’ läsekrets i ett kommande nummer arbetstagarsidans förväntningar på de auktoriserade revisorerna i samband med att avtalet om arbetstagarkonsulter m m träder i kraft?

Ulf Gometz

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...