Innehåll

Balans nr 5 1976

FARs studieresa till USA hösten 1975

FARs studieresa till USA i oktober 1975 finns nu dokumenterad i en reserapport sammanställd av Erik Rydstöm. Auktoriserad revisor Bertil Jonsson, som deltog i studieresan, har läst rapporten och framhåller att den innehåller uppgifter, synpunkter och idéer av intresse även utanför resedeltagarnas krets.

Under två veckor i slutet av oktober 1975 ordnade FAR en studieresa till USA, i vilken ett 30-tal revisorer deltog. Besök gjordes främst vid större revisionsbyråer, men även vid institutioner – den amerikanska revisorsföreningen AICPA och den statliga myndigheten Securities and Exchange Commission (SEC) – samt företag.

Auktoriserad revisor Erik Rydström, som var reseledare, har med hjälp av olika deltagare ställt samman en reserapport – ”Några intryck från en studieresa till USA hösten 1975”, som nu finns tillgänglig hos FAR.

Reserapporten är redigerad så att sammanfattningar är gjorda för varje seminarium (studiebesök). Som bilagor har fogats dels anföranden in extenso från en del av föreläsarna, dels kopior av visst material i form av blanketter, sammanfattningar m m som deltagarna erhöll.

Det första besöket gällde AICPA, för att få en allmän redogörelse om revisorskåren och om AICPAs organisation, men även om aktuella problem i form av skadeståndskrav, utvecklingen när det gäller t ex SEC, rekommendationer genom föreningen och FASB (The Financial Accounting Standards Board) m m.

De följande besöken gällde olika revisionsbyråer, som behandlade skilda ämnen.

Jag har nedan valt ut en del upplysningar i det rikhaltiga materialet för att ge en uppfattning om dess karaktär.

Hos Coopers & Lybrand talades om hur revisionen utföres i USA. Man pekade på betydelsen av att följa rekommendationer och standards, när det gäller t ex val av medhjälpare, accepterande av klienter, planering av arbetet och dokumentationen av utfört arbete. Under senare år har det blivit relativt vanligt att bilda s k ”audit committees” som ett slags kontaktorgan mellan styrelse och extern revisor. Revisorns framtida arbetsuppgifter, men även ansvar, synes komma att öka.

Touche, Ross & Co hade som ämne fått ”Organisationen av revisionsarbetet” samt hur man måste skydda sig från ansvar genom att återtaga en revisionsrapport när nya omständigheter kommer fram. Man beskrev byråns organisation och arbetssätt. Stor vikt lades vid att säkerställa att arbetet hade erforderlig kvalitet. Det skedde bl a genom en särskild ”review department” men också genom ”audit reviews”.

Peat, Marwick, Mitchell & Co beskrev olika erforderliga åtgärder för att planera det årligen återkommande revisionsuppdraget. Programmet var omfattande, vilket naturligtvis är en följd av att klienterna är så stora företag, men också av de skadeståndsprocesser som förevarit. Man talade om att man arbetar med ”the new audit approach”, som även omfattar hur man sköter och skall sköta ett företag. Detta synes närma sig den av så många utlänningar obegripliga svenska förvaltningsrevisionen. PMM visade upp en del av sina utbildningsresurser i form av egna inspelade TV-kassetter i revisionsteknik.

Price Waterhouse & Co besöktes i New York och Washington. Ämnena gällde fortlöpande utbildning av egen personal, quality control, arbetet med registreringen av bokslut etc hos SEC, revision och andra tjänster till statliga och lokala myndigheter samt synpunkter på samarbetet mellan interna och externa revisorer.

Utbildningsresurserna som visades var överväldigande med egen TV-studio för inspelning av program och avdelad personal för utarbetande av program, instruktioner etc. Programmen sänds till de olika kontoren, som har lokaler för uppspelning på TV-apparater. Vikten av quality control underströks kraftigt även här.

Laventhol & Horwath, som vuxit till en ”national and international firm” under senare år bl a genom sammanslagningar lämnade synpunkter på hur sådana bör göras för att bli framgångsrika. I New York talade man om det mer översiktligt och från den större firmans synpunkt. I Los Angeles sågs problem ur den mindre firmans synpunkt, dels överväganden före samgåendet, dels hur det upplevdes efteråt.

Haskins & Sells redogjorde för hur ADB-tekniken utvecklas och kan användas för praktiskt revisions- och konsultarbete. Främst anknöts till det program som H&S utarbetat – ”Audit tape”. Detta programsystem anses vara mycket bra och användbart på olika områden, såsom revision, resultatanalyser, budgetering och likviditetsberäkningar. Även andra revisionsbyråer får ta del av programmen.

I Washington besöktes även Securities and Exchange Commission (SEC), där Mr John C Burton – Chief Accountant – redogjorde för de lagar från 1933 och 1934, som reglerar verksamheten, myndighetens organisation, arbetssätt och möjligheter att ingripa (sanktioner).

SECs uppgifter täcker endast s k public companies, d v s bolag vars aktier har en viss spridning enligt givna kriterier. Ca 11.000 bolag är registrerade.

Man redogjorde även för bestämmelser om revisorer, och hur man ser på revisioner i dotterbolag utomlands och i utländska bolag med amerikanska dotterbolag, som faller under registreringstvånget.

De amerikanska revisionsbyråerna är i allmänhet organiserade på tre avdelningar nämligen revision, skatter och konsult tjänster. Seminarierna omfattade även några redogörelser för konsultarbetet. Ernst & Ernst i Los Angeles samt Laventhol & Horwath i New York och Los Angeles gav dels sina synpunkter på hur arbete borde bedrivas för att utfalla till ömsesidig belåtenhet, dels exemplifierades den stora variationen i arbetet. Bland genomförda uppdrag nämndes t ex lönsamhetsberäkningar för planerade nya hotell, shoppingcenters etc, uppläggning och införande av olika styrsystem för t ex lager, gruvor, sjukhus etc, men även rent produktionstekniska och marknadsföringsmässiga problem. Som konsulter är anställda inte bara ”rena” ekonomer, utan även ingenjörer, matematiker, marknadsfolk och andra kategorier. Man pekade på vikten av att kunna ge klienter och andra denna service, men även på de etiska problemen i förhållandet till revisorerna, antingen de är från samma firma eller från någon annan.

I San Francisco besöktes Del Monte Corp – ett multinationellt företag, som handlar med frukt, konserver etc, men även har diversifierat till andra områden. Upplysningar lämnades om organisationen, historisk utveckling, budget- och rapporteringssystem, finansiering, intern revision m m.

Den öppenhet och positiva inställning och de så väl förberedda föredragningarna, som den svenska gruppen möttes av, var mycket påtaglig och uppskattades mycket. Det torde vara omöjligt för enskilda revisorer att få del av alla dessa erfarenheter från olika byråer på annat sätt än genom en resa av denna typ, varför rapporten är till mycket god hjälp att lära känna amerikansk praxis i olika avseenden. Denna kunskap är väsentlig att ha, för att kunna följa med utvecklingen av revisionen, då de amerikanska erfarenheterna på många sätt påverkar andra länders och således även den svenska revisionen.

Under resan framkom, att denna typ av studieresa från ett främmande land tydligen var den första som förekommit.

Även om rapporten enligt förordet främst är avsedd som en sammanfattning av resedeltagarnas egna intryck för resedeltagarna finns dock så många uppgifter, synpunkter och idéer samlade, att den är av intresse och värde även utanför den kretsen.

Bertil Jonsson, auktor revisorBertil Jonsson