Balans nr 1 1977

Industriföretagens finansiering 1970–1975

Statistiska Centralbyrån har upprättat finansieringsanalys avseende sk identiska (jämförbara) industriföretag med minst 20 anställda. Dessa täcker under 1975 knappt 85 % av antalet anställda i samtliga företag inom storleksgruppen. För perioden 1970 – 1974 uppgår täckningen i genomsnitt till drygt 80 %.

Allmän utveckling

Industriföretag med minst 20 anställda uppvisade under 1975 en kraftig nedgång av självfinansieringen enligt en finansieringsanalys från SCB. De från löpande verksamhet internt tillförda medlen i förhållande till totalt tillförda medel (= självfinansiering) sjönk från 58 % 1974, till 42 % 1975. Finansieringsbilden överensstämmer i stort med lågkonjunkturåret 1971 då självfinansieringen uppgick till 41 %. Självfinansieringen under 1975 ligger ca 8 procentenheter lägre än genomsnittet för perioden 1970 – 1974.

Då den totala kapitalanvändningen minskade drygt 5 % jämfört med 1974 och 1975 medförde en kraftig nedgång av de från löpande verksamhet internt tillförda medlen (drygt 25 %), fordrades en stor ökning av den externa kapitaltillförseln (ca 35 %). Denna kom därmed att uppgå till 45 % av de totalt tillförda medlen, vilket överstiger genomsnittet för perioden 1970 – 1974 med 8 procentenheter.

Totalt sett resulterade finansieringen under 1975 i en ytterligare försämring av industrins soliditet på nära 1 procentenhet. Detta överensstämmer i stort med den genomsnittliga årliga försämringen under perioden 1970 – 1974. Utvecklingen är främst hänförlig till de större företagen (minst 500 anställda).

Vad gäller kapitalanvändningens fördelning på olika kapitalposter märks en ytterligare uppgång för medel som bundits i varulager. Varulagerökningen utgjorde hela 38 % av det totala kapitalbehovet. Tidigare högsta årsvärde uppgår till 35 % för 1974 medan genomsnittet för 1970 – 1974 ligger på 20 %.

Totalt utgör medel som bundits genom ökat rörelsekapital 27 % av det totala kapitalbehovet. Detta överstiger den genomsnittliga andelen för 1970 – 1974 med 4 procentenheter. Jämfört med 1974 innebär 1975 en nedgång på 6 procentenheter. Förklaringen är att andelen medel som bundits i kortfristiga fordringar och i kassa och bank minskat med 6 resp 4 procentenheter. Samtidigt har kortfristiga skuldökningar bidragit till finansieringen i lika hög utsträckning som 1974 (drygt 30 % jämfört med 26 % 1970 – 1974).

Fördelningen inom den långfristiga kapitalanvändningen under 1975 överensstämmer i stort med genomsnittet för 1970 – 1974. Största avvikelsen märks för posten minskning av långfristiga skulder som uppgick till 5 % av kapitalbehovet jämfört med 9 % för 1970 – 1974.

Jämförelse mellan mindre och större företag

De hittills nämnda uppgifterna kan i huvudsak sägas gälla de större industriföretagen p g a deras stora värdemässiga dominans. För de mindre företagen (20 – 199 anställda) sjönk självfinansieringen i mindre utsträckning under 1975 (knappt 10 mot drygt 15 procentenheter för de större företagen). Självfinansieringen ligger också på en högre nivå under hela perioden 1970 – 1975 för de mindre företagen (drygt 55 % mot ca 50 % för de större företagen).

Beträffande kapitalanvändningen märks största skillnaden för medel som använts för minskning av långfristiga skulder (= nettoamortering). Genomsnittet för de största företagen (minst 500 anställda) under åren 1970 – 1975 uppgår till ca 2 % av kapitalbehovet, medan motsvarande tal ligger på drygt 15 % för de mindre och medelstora företagen.

Finansieringen och kapitalanvändningen under åren 1970 – 1975 resulterade i stort sett i en oförändrad soliditet för de mindre företagen. De större företagen uppvisar däremot en genomsnittlig årlig försämring på ca 1 procentenhet. Trots detta överstiger deras soliditet fortfarande de mindre företagens med ca 5 procentenheter. Om den bibehållna soliditetsnivån för de mindre företagen beror på bättre lönsamhet eller lägre expansionstakt går ej att utläsa för analysen.

Jämförelse mellan statliga och privata företag

De statliga företagen uppvisar genomgående en betydligt lägre självfinansiering under åren 1970 – 1975 än de privata företagen. Genomsnittet uppgår till drygt 25 % medan motsvarande tal ligger på ca 50 % för privata företag. Under 1975 utgjorde självfinansieringen 15 % av de tillförda medlen vilket kan jämföras med 44 % för privata företag.

Vad beträffar kapitalanvändningen skiljer sig framför allt andelen medel som bundits i rörelsekapital under 1975. Detta tal uppgår till endast 4 % för statliga företag jämfört med 29 % för privata. Skillnaden förklaras i huvudsak av att ökning av kortfristiga skulder utnyttjats som finansieringskälla i betydligt större utsträckning av de statliga företagen (64 % av tillförda medel mot 28 % för privata företag). Detta förhållande har gällt hela perioden 1970 – 1975 (genomsnitten uppgår till ca 45 resp 25 %).