Balans nr 6 1977

Problem & lösning

BALANS fortsätter här den serie om praktiska revisions- och redovisningsproblem som inleddes med problemet om gemensam bokföring i koncerner. Läsarna inbjuds att lämna synpunkter på de presenterade problemen och komma med förslag till nya problem att lösa.

Revisorsbrev till företagsledningen

”Erinringar som revisor framställt till styrelsen eller verkställande direktör skall antecknas i protokoll eller annan handling som skall överlämnas till styrelsen och av denna bevaras på betryggande sätt.”

Detta stadgande i aktiebolagslagen 10 kap 11 § har välkomnats av många revisorer eftersom det innebär att det allmänt förekommande revisorsbrevet till företagsledningen får en erkänd status. Men stadgandet innebär också gränsdragningsproblem: vilka skriftliga meddelanden från revisorn skall anses falla in under lagens bestämmelser? Är det, trots lagtexter, fortfarande möjligt för revisorn att skriva ett brev t ex om den interna kontrollen till verkställande direktören utan att denne anser sig förpliktad att dra upp ärendet i styrelsen?

Läsekretsen inbjuds att komma med synpunkter på hur de skriftliga kommunikationerna mellan revisor och företagsledning skall läggas upp för att tillgodose både väsentlighetsprincipen och aktiebolagslagen.