Balans nr 8 1977

Revisorsbrev till företagsledningen

I BALANS nr 6/77 konstaterades att 10 kap 11 § i AL innehåller bestämmelse om att ”Erinringar som revisor framställt till styrelsen eller verkställande direktör skall antecknas i protokoll eller annan handling som skall överlämnas till styrelsen och av denna bevaras på betryggande sätt”. Läsekretsen inbjöds att komma med synpunkter på hur de skriftliga kommunikationerna mellan revisor och företagsledning skall läggas upp för att tillgodose både väsentlighetsprincipen och aktiebolagslagen. Auktor revisor Jan Hellström har sänt oss denna kommentar.

Revisorsbrev till företagsledningen

Principerna om väsentlighet och relativ risk är tillämpliga här liksom i de flesta fall. Därför torde ett absolut krav ej böra hävdas att varje meddelande från revisorn skall delges styrelsen och protokolleras.

Efterfrågad gränsdragning avgöres därför i första hand av revisorn genom att ställa skrivelsen till

  1. styrelsen och VD eller

  2. enbart till VD eller

  3. ibland till bolaget utan specifik personlig mottagare.

I fallen 2 och 3 avgör VD själv denna gränsdragning.

Jan Hellström, auktor revisor