Balans nr 5 1978

FARs nya Grundkurs i revision

FAR presenterar i höst en ny grundkurs i revision. Auktor revisor Einar Björkander, som medverkat vid utvecklingen av den nya kursen, redogör här för varför kursen kommit till och vad den kommer att innehålla.

Som ett led i FARs strävan att förbättra utbildningen erbjudes från och med i höst en ny grundkurs i revision. Som de flesta vet har just grundkursen under en följd av år varit en av hörnstenarna i FARs utbildning och grundkursen är den kurs som genom åren lockat allra flest deltagare. Sedan starten år 1968 har grundkursen samlat sammanlagt 1.439 deltagare varav 1.160 har representerat de auktoriserade revisorerna och deras byråer.

För att klargöra sambandet med den övriga utbildningen i FARs regi är det lämpligt att närmare beröra hur FARs utbildningsprogram hittills har varit utformat. I den så kallade grundutbildningen har ingått fyra olika kurser nämligen:

Introduktionskurs i revision

Bokslutskurs

Grundkurs i revision

Högre revisionskurs

Härutöver har FAR erbjudit ett växande antal special- och vidareutbildningskurser. Dessa sistnämnda kurser har oftast riktat sig till redan auktoriserade revisorer och till andra medarbetare vilka känt ett behov att bland annat få information om nyheter i lagstiftning och praxis.

RENODLAD REVISIONSUTBILDNING

Vid Utbildningskommitténs genomgång av kurserna i grundutbildningen fann man att kurserna med tiden utvecklats till lite av en blandning av utbildning i redovisning, civil- och skattelagstiftning och ren revisionsteknik. Detta förhållande är en av anledningarna till att man nu vill renodla revisionsutbildningen enligt följande

Kompletterande basutbildning

Bokslutskurs

Grundutbildning i revision

Grundkurs i revision

Högre revisionskurs

Special- och vidareutbildning

Hela det kursutbud som tidigare rubricerats ”Allmän utbildning”

Övrig utbildning

Bl a Introduktionskurs i revision

FAR tror sig genom denna nya uppdelning av utbildningen kunna erbjuda medlemmarna ett mera överskådligt utbildningsprogram.

INTRODUKTIONSKURSEN

Man kan av ovanstående sammanställning se att både introduktionskursen och bokslutskursen har försvunnit ur själva grundutbildningen. Detta är en medveten åtgärd. Introduktionskursen var tidigare normalt den första utbildningen i FARs regi som de nyanställda medarbetarna kom i kontakt med. Det har länge stått klart att en endagskurs inte på ett meningsfullt sätt beaktar alla krav som ställes på de nyanställda medarbetarna. Dessutom har det visat sig att flera byråer numera sköter introduktionen till revisionsyrket i egen regi. FAR har nu valt att integrera en del av de allmänna momenten av introduktionskursen med de övriga inledande avsnitten i den nya grundkursen för att därigenom ge deltagarna en mera fullständig bild av vad revisionsyrket innebär. Samtidigt finns det fortfarande ett behov att ge en mera översiktlig information om revision för de medarbetare på revisionsbyråerna som inte primärt skall syssla med revisionsarbete t ex administrativ personal. Därför kommer FAR även i fortsättningen att ha kvar introduktionskursen men den kommer till sitt innehåll mer att anpassas till en annan målgrupp.

BOKSLUTSKURSEN

Den för några år sedan framtagna bokslutskursen anses inte vara någon utbildning i revision utan ett komplement till medarbetarnas tidigare utbildning i redovisning på gymnasie- och högskolenivå. Den nya grundkursen förutsätter dock att medarbetarna är väl förtrogna med såväl praktisk redovisning som med gällande civilrättslig och skatterättslig lagstiftning.

DEN AKADEMISKA UTBILDNINGEN

Det nuvarande och det planerade grundutbildningsprogrammet kräver en stor uppoffring i både tid och pengar för deltagande byråer och det kan vara på sin plats att ifrågasätta om grundutbildning i revision verkligen skall ske genom revisorsorganisationernas försorg eller i första hand inom ramen för den akademiska grundutbildningen. Utbildningen i ämnet revision vid våra högskolor har hittills varit av ganska ringa omfattning och den befintliga utbildningen har främst syftat till att klargöra revisionens roll i företagen och mindre beaktat de rent revisionstekniska frågorna. Om man ser på Kommerskollegiums nya krav på teoretisk utbildning för erhållande av auktorisation och godkännande som revisor pekar allt på att den tekniska revisionsutbildningen även i framtiden kommer att ligga utanför den akademiska utbildningen. Samtidigt synes man från Kommerskollegium gärna vilja betona vikten av att samtliga medarbetare får en god grundläggande utbildning i revision. En sådan utbildning kan med nuvarande studieuppläggning knappast inte erbjudas av andra än revisorsorganisationerna och av de enskilda revisionsbyråerna inom ramen för deras internutbildning. Det är dock inte alla byråer som är av den storleken att de kan erbjuda ett fullständigt internutbildningsprogram och bland annat därför ter sig FARs satsning på grundutbildning som både önskvärd och riktig.

STEGVIS UTBILDNING

Grundtanken med FARs utbildning är nu liksom tidigare att ge medarbetarna en stegvis utbildning under de fem år de kvalificerar sig för auktorisation. Denna tanke markeras ytterligare i Utbildningskommitténs planering av den framtida grundutbildningen. På sikt avses nämligen grundkursen, som nu skall omfatta tio kursdagar, att kompletteras med två ytterligare revisionskurser på fyra resp tre kursdagar. Fullt utbyggda kommer dessa kurser att ersätta den nuvarande högre revisionskursen. Därvid tänker man sig följande tidsplan:

Grundkursen efter ca 1 års praktik

Revisionskurs 2 efter 2–3 års praktik

Revisionskurs 3 efter 4 års praktik

Planerna beträffande de senare kurserna är ännu vagt utformade men det står redan nu klart att man i kurserna kommer att lägga stor vikt vid bland annat förvaltningsrevision, arbetsledning, planering, rapportering och komplicerade revisionsproblem.

MÅLSÄTTNING

Målsättningen med den nya grundkursen är att ge kursdeltagarna ingående kännedom om revisionsteknik, granskning av intern kontroll, granskning av bokslut och dokumentationsteknik. Denna målsättning skiljer sig från den som gällt för den gamla grundkursen mer genom att de olika revisionstekniska frågorna väsentligt betonas.

Speciellt angeläget är att sammankoppla bedömningen och granskningen av den interna kontrollen med granskningen av bokslutet. En sådan uppläggning av revisionen är vedertagen i praktiken men har inte helt trängt igenom i FARs tidigare kursuppläggning. En länge känd svaghet i den gamla grundkursen har varit den relativt styvmoderliga behandlingen av dokumentationstekniken. Nu får deltagarna chans att tränga in i de dokumentationstekniska frågorna genom att själva producera revisionsdokumentation utifrån praktiska revisionssituationer. Det kommer att åvila handledarna att i varje avsnitt betona vikten av riktig dokumentationsteknik och eleverna skall också få sin under kursen producerade dokumentation bedömd och kritiserad.

Avsnittet intern kontroll har alltid upplevts som något abstrakt och svårförståeligt. Denna svaghet hoppas man nu kunna avhjälpa med en satsning på praktikfall som ersättning för mera teoretiska resonemang. Sålunda kommer kursdeltagarna efter en kortfattad inledning syftande till främst begreppsförklaringar att få ge sig i kast med att både utreda, verifiera och bedöma den interna kontrollen i olika redovisningssystem. Naturligtvis tvingas man att göra exemplen ganska förenklade men det väsentliga är att deltagaren steg för steg kan följa en verklig genomgång av ett företags interna kontroll för ett antal rutiner. Konstaterade svagheter i den interna kontrollen kommer sedan att beaktas vid granskningen av bokslutets balans- och resultatposter.

För att öka verklighetsanknytningen kommer de system och rutiner som tas upp i exemplen att vara datorbaserade. Härigenom uppnår man det väsentliga syftet att betrakta den interna kontrollen i de datorbaserade systemen som en del av företagets totala kontrollsystem.

PRAKTISKA REVISIONSSITUATIONER

Som torde framgå av ovanstående beskrivningar kommer deltagarna i kursen att i hög grad engageras i praktiska revisionssituationer. Den nya kursen utmärkes av att andelen grupparbeten och enskilda övningar under handledares tillsyn utökas väsentligt. Detta ställer nya krav på både lärare och handledare. För att underlätta lärarnas arbete och också garantera att ämnena blir enhetligt behandlade på samtliga kursorter kommer kursmaterialet att kompletteras med fylliga läraranvisningar och alternativa lösningar till samtliga obligatoriska övningsuppgifter. Det vore synd att helt binda lärarna vid fastställda texter, anvisningar etc. Därför kommer det i varje huvudavsnitt finnas utrymme för läraren att speciellt beröra problem som ligger honom varmt om hjärtat. I detta avseende kommer lärarhandledningen att inskränkas till att ge exempel på tänkbara diskussionsfrågor.

DOKUMENTATION

Undervisningsmaterialet i den gamla grundkursen bestod av revisionsfallet Modulmaskiner. Tyvärr har detta i och för sig förnämliga studiematerial genom åren förlorat något i betydelse och någon mera genomgripande omarbetning av Modulmaskiner har inte gjorts. Den nya kursdokumentationen kommer inte att bli lika komplett som Modulmaskiner. Dock kommer deltagarna efter genomgången kurs att ha representativa exempel på ett stort antal konkreta revisionsproblem vad gäller granskning av intern kontroll, balans- och resultatposter. Denna dokumentation är tänkt att utgöra ett levande material i medarbetarnas fortsatta praktiska arbete på den egna revisionsbyrån.

FLEXIBILITET

Den grundkurs som nu presenteras är medvetet ingen färdig produkt. En viktig del av kursen är självfallet att ta tillvara senaste rön inom revisionsteknikens område liksom ändrad lagstiftning och nya revisions- och redovisningsrekommendationer. Kursen är så flexibel att nyheter inom respektive avsnitt skall kunna tas in utan att övriga delar behöver arbetas om. Härigenom får man en ständigt aktuell kurs – något som skall gälla för alla kurser i FARs regi!

Einar Björkander, auktor revisor