Innehåll

Balans nr 6 1978

Vad är vinst eller förlust i koncernredovisning enligt FARs principer?

FARs koncernredovisningsrekommendation innehåller ett avsnitt som behandlar omräkning av utländska dotterbolag. Ekonomidirektör Göran Ågerup, Scandecor International, åskådliggör här hur två var för sig lönsamma företag när de ingår i ett koncernförhållande blir olönsamma om FARs princip skall tillämpas. Hans Edenhammar kommenterar exemplet på sid 21.

Enligt Föreningen Auktoriserade Revisorer FARs rekommendationer för koncernredovisning skall utländska dotterbolags balansposter omräknas till olika valutakurser enligt nedanstående regel:

Dagskurs: kassa, bank, kortfristiga och långfristiga fordringar, kortfristiga och långfristiga skulder.

Investeringskurs: varulager, anläggningstillgångar exkl långfristiga fordringar, eget kapital.

Detta leder till mycket märkliga resultat i de fall moderbolaget har en liten balansomslutning i förhållande till utlandsbolagen. För att belysa ovanstående skall här göras ett exempel:

Ett svenskt moderbolag har ett dotterbolag i Västtyskland. Såväl moderbolaget som dotterbolaget redovisar hyggliga vinster till beskattning i respektive land. Men koncernsammanställningen visar en stor förlust. (Se figur 1.)

Figur 1

Moderbolagets balansräkning

Tillgångar

Skulder & eget kapital

Omsättningstillgångar

1000 Tkr

Skulder

1500 Tkr

Aktier i dotterbolag

500 Tkr

Aktiekapital

900 Tkr

Anläggningstillgångar

1000 Tkr

Vinst

100 Tkr

2500 Tkr

2500 Tkr

Dotterbolagets balansräkning

Tillgångar

Skulder & eget kapital

Omsättningstillgångar

1000 TDM

Skulder

2600 TDM

Varulager

1000 TDM

Aktiekapital

300 TDM

Anläggningstillgångar

1000 TDM

Vinst

100 TDM

3000 TDM

3000 TDM

I Koncernsammanställning enligt äldre princip innebär att alla balansposter i dotterbolaget omräknas till balansdagens kurs DM = 2,22 Skr. Kursvinsten på egna kapitalet redovisas som en koncernreserv. (Se figur 2.)

Figur 2

Dotterbolagets balansräkning i svenska kronor

Tillgångar

Skulder & eget kapital

Omsättningstillgångar

2220 Tkr

Skulder

5770 Tkr

Varulager

2220 Tkr

Aktiekapital

670 Tkr

Anläggningstillgångar

2220 Tkr

Vinst

220 Tkr

6660 Tkr

6660 Tkr

Koncernens balansräkning i svenska kronor

Tillgångar

Skulder & eget kapital

Omsättningstillgångar

3220 Tkr

Skulder

7270 Tkr

Varulager

2220 Tkr

Reserv

170 Tkr

Anläggningstillgångar

3220 Tkr

Aktiekapital

900 Tkr

Vinst

320 Tkr

8660 Tkr

8660 Tkr

II Koncernsammanställning enligt FARs principer innebär att:

Omsättningstillgångar och skulder omräknas till balansdagens kurs DM = 2,22 Skr.

Varulager till dagskurs för inköpstillfällena genomsnittskurs DM = 1,99 Skr.

Anläggningstillgångar och eget kapital omräknas till investeringskurs DM = 1,75 Skr respektive DM = 1,66 Skr. (Se figur 3.)

Figur 3

Dotterbolagets balansräkning i svenska kronor

Tillgångar

Skulder & eget kapital

Omsättningstillgångar

2220 Tkr

Skulder

5770 Tkr

Varulager

1990 Tkr

Aktiekapital

500 Tkr

Anläggningstillgångar

1.750 Tkr

Förlust

310 Tkr

6270 Tkr

6270 Tkr

Koncernens balansräkning i svenska kronor

Tillgångar

Skulder & eget kapital

Omsättningstillgångar

3220 Tkr

Skulder

7270 Tkr

Varulager

1990 Tkr

Aktiekapital

900 Tkr

Anläggningstillgångar

2750 Tkr

Förlust

210 Tkr

8170 Tkr

8170 Tkr

Vi ser alltså av exemplet att två var för sig sunda lönsamma företag när de ingår i ett koncernförhållande blir olönsamma. Observera att om svenska kronor i stället hade revalverats i samma utsträckning så skulle förluster i samma storleksordning ha omvandlats till en koncernvinst.

FARs princip innebär, att utgångspunkten ”för val av omräkningskurs för de olika posterna i utländska dotterföretagens balans- och resultaträkningar bör vara regeln att man skall få samma redovisning som om behållningarna och transaktionerna i utländsk valuta redovisats direkt i det svenska moderbolaget.”

Denna princip är felaktig.

Dotterbolagets tillgångar och skulder förändrar icke värde i förhållande till varandra när svenska kronan förändras i värde till andra valutor.

Kursförändringen i det egna kapitalet är inte realiserad. Denna bör alltså inte påverka resultatet hos moderbolaget. Ovanstående är av allra största vikt vad gäller kreditbedömningen av dotterbolaget. Antag t ex att ett vinstgivande dotterbolag önskar upptaga ett lån. Då sker kreditbedömningen av dotterbolaget med utgångspunkt från koncernbalansräkningen, vilken uppvisar en stor förlust. För dotterbolaget är det emellertid i detta sammanhang av största betydelse att koncernbalansräkningen ger ett rättvisande och realistiskt uttryck för koncernens ställning. Det minsta krav man då kan ställa är, att FAR lämnar anvisningar beträffande hur de ytterligare upplysningar skall lämnas, som kreditgivaren behöver för sin bedömning.

Göran Ågerup, ekonomidirektör, Scandecor International