Innehåll

Balans nr 6 1978

Vad är vinst eller förlust i koncernredovisning enligt FARs principer?

FARs koncernredovisningsrekommendation innehåller ett avsnitt som behandlar omräkning av utländska dotterbolag. Ekonomidirektör Göran Ågerup, Scandecor International, åskådliggör här hur två var för sig lönsamma företag när de ingår i ett koncernförhållande blir olönsamma om FARs princip skall tillämpas. Hans Edenhammar kommenterar exemplet på sid 21.

Enligt Föreningen Auktoriserade Revisorer FARs rekommendationer för koncernredovisning skall utländska dotterbolags balansposter omräknas till olika valutakurser enligt nedanstående regel:

Dagskurs: kassa, bank, kortfristiga och långfristiga fordringar, kortfristiga och långfristiga skulder.

Investeringskurs: varulager, anläggningstillgångar exkl långfristiga fordringar, eget kapital.

Detta leder till mycket märkliga resultat i de fall moderbolaget har en liten balansomslutning i förhållande till utlandsbolagen. För att belysa ovanstående skall här göras ett exempel:

Ett svenskt moderbolag har ett dotterbolag i Västtyskland. Såväl moderbolaget som dotterbolaget redovisar hyggliga vinster till beskattning i respektive land. Men koncernsammanställningen visar en stor förlust. (Se figur 1.)

Figur 1

Moderbolagets balansräkning

Tillgångar

Skulder & eget kapital

Omsättningstillgångar

1000 Tkr

Skulder

1500 Tkr

Aktier i dotterbolag

500 Tkr

Aktiekapital

900 Tkr

Anläggningstillgångar

1000 Tkr

Vinst

100 Tkr

2500 Tkr

2500 Tkr

Dotterbolagets balansräkning

Tillgångar

Skulder & eget kapital

Omsättningstillgångar

1000 TDM

Skulder

2600 TDM

Varulager

1000 TDM

Aktiekapital

300 TDM

Anläggningstillgångar

1000 TDM

Vinst

100 TDM

3000 TDM

3000 TDM

I Koncernsammanställning enligt äldre princip innebär att alla balansposter i dotterbolaget omräknas till balansdagens kurs DM = 2,22 Skr. Kursvinsten på egna kapitalet redovisas som en koncernreserv. (Se figur 2.)

Figur 2

Dotterbolagets balansräkning i svenska kronor

Tillgångar

Skulder & eget kapital

Omsättningstillgångar

2220 Tkr

Skulder

5770 Tkr

Varulager

2220 Tkr

Aktiekapital

670 Tkr

Anläggningstillgångar

2220 Tkr

Vinst

220 Tkr

6660 Tkr

6660 Tkr

Koncernens balansräkning i svenska kronor

Tillgångar

Skulder & eget kapital

Omsättningstillgångar

3220 Tkr

Skulder

7270 Tkr

Varulager

2220 Tkr

Reserv

170 Tkr

Anläggningstillgångar

3220 Tkr

Aktiekapital

900 Tkr

Vinst

320 Tkr

8660 Tkr

8660 Tkr

II Koncernsammanställning enligt FARs principer innebär att:

Omsättningstillgångar och skulder omräknas till balansdagens kurs DM = 2,22 Skr.

Varulager till dagskurs för inköpstillfällena genomsnittskurs DM = 1,99 Skr.

Anläggningstillgångar och eget kapital omräknas till investeringskurs DM = 1,75 Skr respektive DM = 1,66 Skr. (Se figur 3.)

Figur 3

Dotterbolagets balansräkning i svenska kronor

Tillgångar

Skulder & eget kapital

Omsättningstillgångar

2220 Tkr

Skulder

5770 Tkr

Varulager

1990 Tkr

Aktiekapital

500 Tkr

Anläggningstillgångar

1.750 Tkr

Förlust

310 Tkr

6270 Tkr

6270 Tkr

Koncernens balansräkning i svenska kronor

Tillgångar

Skulder & eget kapital

Omsättningstillgångar

3220 Tkr

Skulder

7270 Tkr

Varulager

1990 Tkr

Aktiekapital

900 Tkr

Anläggningstillgångar

2750 Tkr

Förlust

210 Tkr

8170 Tkr

8170 Tkr

Vi ser alltså av exemplet att två var för sig sunda lönsamma företag när de ingår i ett koncernförhållande blir olönsamma. Observera att om svenska kronor i stället hade revalverats i samma utsträckning så skulle förluster i samma storleksordning ha omvandlats till en koncernvinst.

FARs princip innebär, att utgångspunkten ”för val av omräkningskurs för de olika posterna i utländska dotterföretagens balans- och resultaträkningar bör vara regeln att man skall få samma redovisning som om behållningarna och transaktionerna i utländsk valuta redovisats direkt i det svenska moderbolaget.”

Denna princip är felaktig.

Dotterbolagets tillgångar och skulder förändrar icke värde i förhållande till varandra när svenska kronan förändras i värde till andra valutor.

Kursförändringen i det egna kapitalet är inte realiserad. Denna bör alltså inte påverka resultatet hos moderbolaget. Ovanstående är av allra största vikt vad gäller kreditbedömningen av dotterbolaget. Antag t ex att ett vinstgivande dotterbolag önskar upptaga ett lån. Då sker kreditbedömningen av dotterbolaget med utgångspunkt från koncernbalansräkningen, vilken uppvisar en stor förlust. För dotterbolaget är det emellertid i detta sammanhang av största betydelse att koncernbalansräkningen ger ett rättvisande och realistiskt uttryck för koncernens ställning. Det minsta krav man då kan ställa är, att FAR lämnar anvisningar beträffande hur de ytterligare upplysningar skall lämnas, som kreditgivaren behöver för sin bedömning.

Göran Ågerup, ekonomidirektör, Scandecor International

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...