Innehåll

Balans nr 7 1978

Politik i remissvar från FAR?

Med anledning av ovanstående kritiska synpunkter från Hans Edenhammar betr FARs remissyttrande över Företagsskatteberedningens slutbetänkande har redaktionen för BALANS bett skattekommitténs ordförande Erik Hultén, tillika ledamot i FARs styrelse, om en kommentar.

Frågan om huruvida FAR skall lämna politiska (finanspolitiska) synpunkter i remissvar har vid flera tillfällen diskuterats i styrelsen. Synpunkter i frågan har också tidigare framförts av föreningsledamöter direkt till styrelsen. Styrelsen har funnit att praktiskt taget alla utredningar, slutbetänkanden, propositioner etc innehåller politiska bedömningar av något slag. Det politiska momentet är måhända mest iögonenfallande då det gäller förslag om ändringar i skatterätten. Även förslag rörande utbildning, associationsrätt, företagsdemokrati m m inrymmer emellertid tveklöst politiska moment. Det har synts styrelsen väl torftigt att FAR under sådana omständigheter konsekvent endast skulle komma med redovisningstekniska synpunkter. Styrelsen har ansett att man får acceptera att remissuttalanden från föreningen ibland kan få en allmänpolitisk innebörd men att objektivitet och saklighet skall eftersträvas samt att uttalandena skall göras från en partipolitiskt fristående utgångspunkt.

FAR utgör en yrkes- och intresseorganisation för auktoriserade revisorer med aktiebolag, ekonomiska föreningar etc som huvudsakligt verksamhetsområde. Revisorn har ett naturligt intresse i att bevaka lagstiftarens intentioner vad gäller konsolidering. Revisorn är också intresserad av att verksamheter som bedrivs i olika företagsformer och med skiftande sammansättningar av tillgångar, skulder och kapital skall ges samma konsolideringsmöjligheter, allt i syfte att bevaka och förstärka företagets kapacitet och de anställdas anställningstrygghet. Det är mot denna bakgrund man skall se synpunkterna i punkten 2 (resultatutjämningsfond/lagerreserv). FAR har icke avsiktligt lagt några speciellt finanspolitiska synpunkter i punkterna 6 (kommissionärsföretag), 7 (internvinstkontoavsättning) eller 8 (koncernbeskattning).

Formuleringar kan alltid diskuteras och kan alltid förbättras. I punkt 6 framgår jämväl att FAR anser en utredning av de civilrättsligt oklara reglerna rörande kommissionärsförhållanden bör föregå en skatterättslig ändring.

Koncernredovisning har fått vidgad betydelse i nya aktiebolagslagen vilket ligger till grund för yttrandet i punkt 7. Tankegången är att en avsättning till internvinstkonto även för svenska dotterbolag ej skulle strida mot god redovisningssed enär vinsten från koncernsynpunkt ej är realiserad. I punkt 8 har FAR fört fram önskemålet att kunna behandla en koncern som skattemässig enhet.

Erik Hultén, skattekommitténs ordförande, tillika ledamot i FARs styrelse.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...