Förslaget till rekommendation om kvalitetskontroll har tagits fram av en projektgrupp inom revisionskommittén.

I detta nummer av BALANS presenteras ett förslag till rekommendation om kvalitetskontroll. Bakgrunden är följande.

Diskussionen om kvalitetskontroll inom revisorsarbetet kom igång på allvar under 1970-talet. Som vanligt började den i USA, där debatten fick bränsle genom politiskt inspirerade attacker mot revisionsbranschen (och även ”revisionsetablissemanget”), främst den så kallade Metcalfrapporten. (Se artikel i BALANS nr 1/1978.) I USA ledde detta så småningom till dels en rekommendation om s k byråintern kvalitetskontroll, dels ett system för extern kvalitetskontroll mellan revisionsbyråer, s k ”peer reviews”. (Se artikel i BALANS nr 4/1981.) I Europa och Sverige kom debatten efter en viss inledande förvirring att huvudsakligen handla om intern kvalitetskontroll.

UEC publicerade en rekommendation om intern kvalitetskontroll (UEC Auditing Statement no 6) i slutet av 1979. Flera europeiska länder har också publicerat egna rekommendationer.

UTREDNING

FAR tillsatte i slutet av 1976 en projektgrupp under ordförandeskap av Lars Elvstad med uppgift att utreda frågan om hur kvalitetskontroll skulle organiseras i Sverige. Vidare hölls i slutet av 1978 ett symposium i FARs regi där ett antal diskussionsfrågor genomgicks av ett stort antal intresserade ledamöter. Från såväl Elvstad-gruppen som symposiet kom en entydig uppmaning till FAR att utarbeta en rekommendation om intern kvalitetskontroll och att beslut om extern kvalitetskontroll skulle få anstå till dess att denna rekommendation varit i kraft under lämplig tid.

Det bör påpekas att i båda dessa sammanhang framhölls att kvalitetskontroll ingalunda var något nytt utan tvärtom allmänt utfördes som ett normalt led inom revisionsuppdragen på välskötta revisionsbyråer. Det nya var att god revisionssed inom detta område skulle formaliseras och sammanställas i en rekommendation. Förhoppningsvis skulle rekommendationen också bidra till ökad enhetlighet mellan byråerna vad gäller tillämpade tekniker för kvalitetskontroll.

REKOMMENDATIONSFÖRSLAG

Revisionskommittén fick därför i uppdrag att utarbeta ett rekommendationsförslag och tillsatte en projektgrupp för ändamålet i juni 1979. Ett utkast lades fram i november 1979 och publicerades i BALANS nr 9/1979 samt senare i samlingsvolymen. Utkastet diskuterades på FAR-dagarna i november 1979.

Dessa diskussioner pekade på att innehållet i utkastet på det hela taget kunde accepteras. De mer allmänt omfattade synpunkter som registrerades avsåg främst detaljfrågor i texten och den bilaga som redovisade möjliga kontrolltekniker. Mot bakgrund av dessa synpunkter justerades utkastet och sändes därefter under hösten 1980 på remiss till FAR-medlemmarna. Fem remissvar erhölls med till stor del likartade synpunkter, till synes inspirerade av ett då nyligen publicerat rekommendationsutkast från IFAC, ED 7. Revisionskommitténs utkast överarbetades på nytt mot denna bakgrund och fastställdes därefter av FARs styrelse som förslag till rekommendation.

ÄNDRINGARNA

Jämfört med det i november 1979 publicerade utkastet har diskussionerna vid FAR-dagarna och remissvaren lett till följande förändringar:

  • De uppdragsanknutna kontrollerna har på olika sätt framhävts, bland annat genom att de i texten placerats före de allmänna kontrollerna.

  • Bilagan med tänkbara kontrolltekniker har utvidgats, främst vad avser de uppdragsanknutna kontrollerna.

  • Kravet på dokumentation av utförda kontrollåtgärder har särskilt skrivits in i texten.

  • Ett flertal mindre detaljjusteringar av texten har gjorts.

Caj Nackstad, auktoriserad revisor, Bohlins Revisionsbyrå AB och ansvarig för projektgruppen.