Vilka finansieringsformer finns tillgängliga i ett höginflationsland och vilka kostnader medför de?

I tidigare artiklar har jag försökt ge en bild av brasiliansk redovisning, speciella konsolideringsproblem vad gäller svenska kronor och prisbildningsproblem i höginflationsländer.

Eftersom redovisning, prisbildning och finansiella kostnader, för mig, varit de mest betydelsefulla elementen för förståelsen av skillnaden mellan arbetsmiljön i Sverige och Brasilien, skulle alltså de finansiella kostnadernas speciella utformning vara vad som återstår.

Uppställningen skall i huvudsak följa

 • de utländska bolagens vanligaste finansieringsformer

 • inhemska låneformer i lokal och utländsk valuta

 • utländska finansieringsalternativ

 • några uppföljningsmetoder användbara för det lokala bolaget och moderbolaget.

DE UTLÄNDSKA BOLAGENS VANLIGASTE FINANSIERINGSFORMER

Utan att göra anspråk på att följande alternativ är en fullständig redogörelse, tror jag dock att de flesta lånetransaktionerna för utländska bolag är

Kortfristiga lån

1. ”diskontering” av ”duplicatas” i BRC

2. ”notas promissonas” i BRC

3. ”resolution 63”-lån i USD

4. utlåning av överskott mellan bolag i BRC

5. lån i BRC

6. leverantörskulder från moderbolaget

Långfristiga lån

7. ”resolution 4131”-lån

8. ”resolution 63”-lån

9. aktiekapitalhöjning genom

– transferering av likvida medel

– omvandling av moderbolagets leverantörskulder

10. ”Finame Vendedor” (dvs utvecklingsbankens finansiering av brasilianska företag som levererar till utlandsägda kunder i Brasilien)

Vad som skall poängteras är att möjligheterna att utnyttja endast ett eller två av ovanstående alternativ är oftast mycket begränsade. Bankerna säljer helst ett paket av tjänster, vilket också till stor del behövs av företagen. Frågan är alltså att för varje företag hitta den bästa balansen av de olika låneformerna.

INHEMSKA LÅNEFORMER

1. ”Diskontering” av ”duplicatas” i BRC

Den utan tvivel vanligaste formen av kortfristig finansiering för företagen är en typ av ”factoring” – företagets ”duplicata” (= betalningsdokument som vidhänger fakturan) köps av någon bank med regressrätt.

Då denna låneform alltid har varit föremål för de statliga myndigheternas intresse, vad gäller begränsning av räntesatserna, har dessa fått ett något komplext innehåll.

Bankerna talar om t ex 60 % ränta per år för ”duplicatas”. Detta innebär att

 • månadsräntan är 60/12 = 5.0 %

 • finansskatten I.O.F. (=Imposto sobre Operacoes Financeiras) är inte inkluderad = 0.6 %

 • * kompensationsbalansen inte är inkluderad (den kan variera mellan 25 och 40 % av ramkrediten och skall stå på räntelöst konto)

 • det är en öppen förhandling om vilka betalningar som skall gå via banken, och följaktligen ge banken räntefria medel under ett antal dagar, vad gäller

  försäkringspremier

  betalning av skatter

  köp av utländska valutor och remittering utomlands

  anställdas löneutbetalningar med åtföljande checkkonton etc

Det är kanske onödigt att nämna att det kan vara svårt för kund och bank att enas om kalkylmetoderna.

I ovanstående är inte inräknat att ränta och finansskatt skall betalas i förskott.

2. ”Notas promissonas” i BRC

Om det lokala bolaget har ett visst förtroende hos bankerna, antingen genom moderbolaget eller genom det lokala bolagets verksamhet, eller via en lokal bolagsledning som är känd kanske genom annan verksamhet, kan enbart en personlig borgen av två direktörer vara tillräcklig som garanti för att lyfta ett lån i BRC. Villkoren är som regel gynnsammare än ”diskontering” av ”duplicatas”.

3. ”resolution 63”-lån i USD

De lokala bankerna kan erbjuda USD, som lånats upp av dem på den internationella marknaden och transfereras vidare till företagen. Den lokala provisionen kan vara 6–7 %, i några fall har det talats om upp till 11–12 % p a i hårdvaluta.

Tiden kan variera mellan tre och arton månader.

4. Överföring av överskott mellan bolag i BRC

Enligt lag är det förbjudet att bolag som inte juridiskt hör samman lånar ut medel till varandra. Det är däremot tillåtet att låta transaktionen gå via en bank, som då tar någon form av provision.

5. Lån i BRC

Möjligheter finns att låna BRC mot en viss räntesats + monetär korrektion = inflationskorrigering.

UTLÄNDSKA FINANSIERINGSALTERNATIV

6. Leverantörskulder från moderbolaget i hårdvaluta (vanligtvis)

I de fall moderbolaget har möjligheter att ge dotterbolaget i Brasilien förmånliga villkor för betalningar kan detta, om man antar att brasilianska räntesatser är högre än svenska, vara fördelaktigt från koncernsynpunkt.

7. ”Resolution 4131 -lån i USD (vanligtvis)

De egentligen enda långfristiga externa medel som står till förfogande för ett utländskt bolag regleras av Resolution 4131. Detta är alltså ett lån upp lånat direkt utomlands av ett företag verksamt i Brasilien. För denna låneform gäller en löptid på minst 8 år (ev enligt en 229 variant där tiden kan vara kortare under vissa förutsättningar). Bankerna kräver också vanligtvis en moderbolagsgaranti. Kostnaderna är dock de lägsta av samtliga alternativ.

8. Även långfristiga ”resolution 63”-lån erbjuds på samma sätt som vid 3 ovan.

9. Aktiekapitalhöjning

För den lokala bolagsledningen kan en ökning av aktiekapitalet vara den billigaste formen av långfristig finansiering. Det är ju dock rätt klart att koncernledningen i hemlandet kan ha en något annan inställning om hänsyn tas till begränsning av utdelningen (maximalt 12 % per år på registrerat kapital i Centralbanken under en treårsperiod), inflationens urholkning av det lokala BRC-kapitalet och den oftast relativt högre affärsrisken.

NÅGRA UPPFÖLJNINGSMETODER

För att följa bolagets olika lån behövs som alltid en väl genomarbetad kontoplan som tar hänsyn till att:

 • balansräkningens kort- och långfristiga lån skall särskilja ursprungliga lånebelopp likaväl som kursvariationer.

 • resultaträkningens finansiella kostnader och intäkter skall specificeras avseende

  ränteintäkter (betalda och obetalda)

  räntekostnader (betalda och reserverade)

  uppsättningskostnader för lån

  kurs- och inflationskorrigeringsdifferenser (realiserade och orealiserade).

Det kan vara lämpligt att gruppera kort- och långfristiga lån, likaväl som lån i lokal och utländsk valuta, var för sig för samtliga ovanstående punkter. För exemplifiering se figur 1.

Figur 1

LÅNETID

VALUTA

Kortfristig

Långfristig

Lokal

Utländsk

BALANSRÄKNINGEN

Lån – kortfristiga

x

x

långfristiga

x

x

RESULTATRÄKNINGEN

Ränteintäkter

Erhållna

x

x

x

x

Reserverade

x

x

x

x

Räntekostnader

Betalda

x

x

x

x

Reserverade

x

x

x

x

Uppsättningskostnader för lån

Betalda

x

x

x

x

Reserverade

x

x

x

x

Kurs- och inflationskorrigeringsdifferenser

Realiserade

x

x

x

x

Orealiserade

x

x

x

x

Uppdelning mellan betalda och reserverade kostnader kan underlätta sambandet mellan redovisning och faktiskt gjorda transaktioner. Uppdelningen är nödvändig för att få en vettig ”cash flow”-kontroll, som i sin tur kan vara underlag för likviditetsplanering.

Förutom kalkylmässig kontroll av de olika lånetyperna, som visas längre fram i texten, bör man också använda underlag ur redovisningen för en månatlig kontroll.

Trots att det är vanligt med periodiserings- och konteringsproblem, i synnerhet i ett inledningsskede, så kan ju exempelvis löpande tremånadersvärden användas som utjämnande för att åtminstone nå en ungefärlig storleksordning av samt tendenser för, räntekostnaderna.

Det är enbart en fråga om att ställa kostnader för perioden och låneslaget i förhållande till (IB + UB): 2 för att få genomsnittskostnaden.

Denna enkla uppföljning bör kompletteras med genomsnittliga saldon per bank, uträknade dag för dag på basis av bankernas egna utdrag. Den erhållna proportionen till ”diskonteringen” av ”duplicatas” i genomsnitt ger en relativt bra uppfattning av kompensationsbalansen per bank.

Det är inte att förvånas över om det åtminstone till en början kan vara stora skillnader mellan redovisning och kalkyl. Dels pga kompensationsbalanser, men också pga en viss ”försköning” av de villkor som gäller som underlag till kalkylen. Då finansavdelningen blir varse att jämförelser görs mellan deras tal och redovisningen börjar en anpassning att ske. Förhoppningsvis kommer man närmare verkliga siffror så småningom. Man får också komma ihåg att grafiskt illustrera utvecklingen. Denna uppföljning kan bli mycket intressant.

Nedan finns några exempel på hur räntekostnaden skulle kunna beräknas för olika lånetyper.

Kostnad för ”duplicatas”

BANK

A

B

C

1. Belopp

100,0

100,0

100,0

2. Kompensationsbalans

25,0

30,0

35,0

3. Nettovärde – 1

75,0

70,0

65,0

4. a) Nominell ränta per månad

– årsvis

60,0

60,0

60,0

– per månad

5,0

5,0

5,0

b) IOF (finansskatt)

0,6

0,6

0,6

c) a) + b)

5,6

5,6

5,6

5. Nettovärde – 11

3–4c

69,4

64,4

59,4

6. Korrigering av förskottsbetalning inkl nominell ränta och kompensationsbalans per månad

3/5-1,0

8,07

8,70

9,43

7. Kostnad per annum

[(6/100,0 +1) 12 -1,0] x 100,0

153,8

172,1

194,9

8. Kostnad per annum utan hänsyn till kompensationsbalans = bokförd kostnad

[(1/1-4c) 12 -1,0] x 100

99,7

99,7

99,7

Utgångsläget är alltså att bankerna A, B och C har lånat bolaget BRC 100,0 vardera, men kräver 25,0, 30,0 och 35,0 resp i kompensationsbalans.

Kompensationsbalansen är alltså den del av lånet, som skall kvarstå på räntelöst konto under den tid som lånet gäller, dvs fakturans kredittid. Från betalningssynpunkt bör då reduktion ha skett av den del som alltid skall finnas på räntelöst konto.

Företaget får alltså använda 100,0 – kompensationsbalansen = 75,0, 70,0 och 65,0.

Den nominella räntan sätts rakt på årsbasis utan att inkludera I.O.F. (=Imposto sobre Operacoes Financeiras = finansskatt), alltså divideras årsräntan med 12 och finansskatten läggs till, vilket betalas i förskott och skall korrigeras för att jämföras med betalning vid slutet av låneperioden.

Nettovärde–II är vad företaget faktiskt får i handen 69,4, 64,4 och 59,4 av de lånade 100,0.

Månadskostnaden skulle då vara Nettovärde–I 75,0, 70,0 och 65,0 dividerat med Nettovärde–II alltså 8,07, 8,70 och 9,43

Kapitaliserar man dessa får vi p.a.

153,8 = i SEK

33,6%

172,1

43,2%

194,9

55,2%

om en 90 %-ig devalvering antas

Formeln är

(Lokal räntesats / 100 + 1,0) / -1,0 (100,0 + devalveringssats / 100,0)

Till bilden hör ju också att vad som framgår av redovisningen är 99,7 %.

Kostnad för ”Resolution 63”-lån

Exempel med en löptid på 12 månader

Lånebelopp

100,0

Provision till brasiliansk bank 6,0 % p.a.

6,0

Erhållet vid lånets början

94,0

Att betalas efter 12 månader

Det ursprungliga lånebeloppet

100,0

p.a.

LIBOR

15,0 %

p.a.

Spread

1,5 %

Skatt

p.a

20,0 % på räntekostnaden

3,3 %

p.a.

Devalvering

90,0 %

Devalvering på räntan

14,85 %

224,65

Räntesats

(224,65 / 94,0 -1,0) x 100 = 138,99

= 139 % p.a.

Kostnad för ”Resolution 4131” -lån

p.a.

LIBOR

15,0 %

Spread

1,5 %

Skatt

20,0 % med 40,0 % restitution

=  1,98 %

Devalvering

90,0 %

Devalvering på räntan

14,85 %

Räntesats

123,3 %

SAMMANFATTNING

Ovanstående har alltså varit ett försök att ge en översiktsbild av möjliga finansieringsformer och dess kostnader.

Om någon form av rangordning skall göras av dessa alternativ kan man se på kostnaderna i en hårdvaluta enligt formeln under ”Kostnad för duplicatas”.

Det har då förutsatts att alla ”förhandlingsmöjligheter” med moderbolaget redan använts.

1. ”Duplicatas” som utnyttjar som kompensationsbalans de medel som företaget måste ha innestående på räntelösa konton för att klara normala betalningar t ex 5 kalenderdagar.

(99,7 / 100,0) + 1,0) / -1,0 = 5,1 % p.a. (100,0 + 90,0 / 100,0)

2. ”4131” -lån

(123,3 / 100,0 + 1,0) / -1,0 = 17,5 % p.a. (100,0 + 90,0 / 100,0)

3. ”63” -lån

(139,0 / 100,0 + 1,0) / -1,0 = 25,8 % p.a. (100,0 + 90,0 / 100,0)

4. ”Duplicatas” som ökar kompensationsbalansen för att kunna utnyttjas

A.

(153,8 / 100,0 + 1,0) / -1,0 = 33,6 % p.a. (100,0 + 90,0 / 100,0)

B.

(172,1 / 100,0 + 1,0) / -1,0 = 43,2 % p.a. (100,0 + 90,0 / 100,0)

C.

(194,9 / 100,0 + 1,0) / -1,0 = 55,2 % (100,0 + 90,0 / 100,0)

Spridningen kan vara större, den kan vara mindre och bestå av framförallt fler låneformer och räntesatser.

Från svensk redovisningssynpunkt kan det kanske vara intressant att en mera ingående analys måste göras av de finansiella kostnaderna.

De viktigaste skälen till avvikelser är

 1. kompensationsbalanser

 2. ränte- och skattekostnader betalda i för- eller efterskott, därtill ofta med dålig periodisering

 3. felaktiga översättningar från lokal valuta till SEK av faktiska räntekostnader (se Balans 4/82)

Ovanstående felkällor påverkar inte nettoresultatet i SEK vid ”monetary-non-monetary”-metoden, men väl ”current”-metoder av olika slag. I det förra fallet absorberar omräkningsdifferensen felaktigt dessa skillnader och ger företagsledningen ett inte riktigt beslutsunderlag. I de fall företaget har en tung investering i Brasilien kom mer koncernens resultaträkning att ha betydande belopp under fel rubrik, omräkningsdifferenser i stället för finansiella kostnader.

Stig E Lundgren, koncernredovisningschef, Seco Tools AB