De auktoriserade revisorerna bör hålla sig till de medelstora och större företagen. Där kommer deras speciella teoretiska och praktiska kunskaper väl till pass.

De godkända revisorerna skall inrikta sig på revisionen av småföretagen och redovisningskonsulterna skall sköta redovisningen i alla de företag som själva inte kan klara detta.

Lars-Erik Signäs, redovisningskonsult i Göteborg, menar att det är användarnas behov och inte revisorernas åsikter som skall styra vilka yrkesgrupper som skall finnas i framtiden.

I olika sammanhang från och till, bland annat på Svenska Revisorsamfundets årsstämma förra året, har framförts den uppfattningen, att de godkända revisorerna kommer att försvinna framöver. En anledning härtill skulle vara, att det under nuvarande arbetsmarknadsläge med svårigheter att få anställning för nyexaminerade akademiker, dessa hellre skulle läsa de relativt få felande poäng, som behövs för att bli auktoriserade i stället för godkända revisorer. Av flera anledningar hoppas jag inte denna profetia kommer att slå in. Båda kategorierna behövs! Enligt min uppfattning har man i detta resonemang nämligen ensidigt tagit hänsyn till utövarnas, d v s de blivande revisorernas åsikter. Långt viktigare och i realiteten det enda riktiga är naturligtvis att ta hänsyn till användarnas behov!

Tar man denna hänsyn synes det mig framstå ganska klart, att företagen behöver såväl auktoriserade som godkända revisorer samt auktoriserade redovisningskonsulter. Med nu gällande lagföreskrifter råder en olycklig oklarhet beträffande jävsbestämmelsernas praktiska tillämpning. Tillsynsmyndighetens svårigheter i detta avseende är uppenbara, när frågan ställs på sin spets, och blir i praktiken konstlade.

Specialisering nödvändig

Inte minst på grund av den komplicerade lagstiftningen och företagens ökade behov av externa tjänster, tror jag att verkligheten framtvingar en långt gående specialisering. I första hand menar jag då, att det framöver blir allt svårare att på ett kvalitativt tillfredsställande sätt kunna fullfölja såväl revisorns som redovisningskonsultens arbetsuppgifter. För att vara en fullgod revisor tarvas att man blott och bart ägnar sig åt detta yrke. Lika angeläget är det, att den som vill syssla med redovisning för klientföretag nöjer sig med att uppnå tillräcklig kompetens inom detta område. Med erfarenhet från min yrkesutövning bland mindre och medelstora företag hävdar jag dessutom att de auktoriserade revisorerna bör hålla sig till de medelstora och större företagen, där deras speciella såväl teoretiska som praktiska utbildning kommer väl till pass. Lika klart är det, att dessa revisorer inte skall ge sig in på de mindre företagens område. Jag har sett tillräckligt många exempel på, där sådana revisorer agerat på i stort sett samma sätt mot småföretag som om de reviderade ett börsföretag.

Här kommer det självklara behovet av den godkände revisorn in, vilken då emellertid bör ha fått en såväl teoretisk som inte minst praktisk inriktning på revisionen av småföretag. Det är stor skillnad att revidera även ett företag på OTC-listan och det lilla familjeföretaget. Mot denna bakgrund kan jag inte underlåta att uttrycka min förvåning över hur litet Revisorsamfundet agerar för att såväl bevaka sina medlemmars intressen som att också vara lyhörd för klientföretagens faktiska behov.

Redovisningskonsulten

Vad har då redovisningskonsulten för existensberättigande?

Med nu gällande lagbestämmelser beträffande jävet har jag svårt att tänka mig att han kan undvaras! I förfärligt många aktiebolag i det mindre formatet finns överhuvudtaget ingen redovisningskompetens. Revisorn är enligt gällande bestämmelser förhindrad att handlägga redovisningen. Likväl ställer lagen krav på att i alla aktiebolag skall en kvalificerad revisor finnas. Hur löser han revisionen, när det inte finns någon redovisning att revidera? Bland annat där kommer redovisningskonsulten in i bilden. Dessutom drives ju ett mycket stort antal företag i vårt land utanför den aktiebolagsrättsliga associationsformen. I alla dessa småföretag finns ju ett uppenbart behov av kvalificerad hjälp med såväl redovisning som andra dithörande problem.

Vad överhuvudtaget den mindre företagaren är i behov av är ju långt mer handfast hjälp fullt ut utan jävsreglers begränsning i sin allt tyngre del av arbetsuppgiften att lotsa företaget genom alla krångligare och ökande lagar och bestämmelser. Här kommer redovisningskonsulten in som företagarens nära rådgivare och samtalspartner!

Ny företagsform behövs

Detta är situationen med nu gällande lagstiftning på aktiebolagsområdet. Vad som emellertid framförallt behövs, när det gäller de mindre företagen, är en ny företagsform – modell det tyska GmBH. När man som jag uteslutande arbetar med småföretag, är det inte svårt att konstatera hur tokigt nuvarande aktiebolagslag passar det lilla en- eller fåmansbolaget. Hela regelverkets byggnad är naturligtvis tänkt för de större företagen med en stor mängd aktieägare. Är det inte på tiden att lagstiftningen anpassas efter verklighetens behov – med andra ord övergång från munnens bekännelse till praktisk handling. Denna kategori skall givetvis inte heller lämnas vind för våg. Lämpligen kan dessa företag åläggas att anlita en auktoriserad eller godkänd revisor eller en auktoriserad redovisningskonsult (beroende på företagets storlek), som har att göra en påteckning på den upprättade årsredovisningen respektive lämna ett särskilt yttrande med motsvarande innebörd som revisorn gör i aktiebolags årsredovisningar idag.

Auktoriserad redovisningskonsult

Inom Sveriges Redovisningskonsulters Förbund har sedan länge gjorts avsevärda ansträngningar för att få av någon myndighet – Kommerskollegium eller Bokföringsnämnden t ex – utformad auktorisation. Mot bakgrund av den utveckling som idag kan konstateras, är jag emellertid inte på något vis övertygad om att det är den bästa vägen att beträda. I kraft av att statsmakten via Kommerskollegium auktoriserar och godkänner revisorer, är det synnerligen enkelt att efter Kommissionens mot ekonomisk brottslighet förslag ställa vittgående krav på denna grupp att alltmer företräda det allmännas intresse på bekostnad av uppdragsgivarnas. Även i andra sammanhang framträder uppenbara nackdelar. Jag tänker då i första hand på den tröghet, som alltid är rådande inom den offentliga sektorn. Självfallet är det t ex helt otillfredsställande att ej ställa krav på obligatorisk vidareutbildning på de kvalificerade revisorerna. Med den aktivitet som sedan länge rått på lagstiftningsområdet i berört hänseende kan det ju inte vara tillräckligt med en aldrig så god såväl teoretisk som praktisk bakgrund, om den inte hela tiden hålls à jour. En kontroll av s k negativ karaktär, som idag sker i samband med den kontinuerliga förnyelseprövningen, kan ju inte vara tillfyllest. SRF däremot har anmodat sin styrelse, att till årets kongress komma fram med förslag till obligatorisk vidareutbildning. Ett annat allvarligt problem med en myndighet som övervakande instans är den långa tid det kan ta att återkalla auktorisationen respektive godkännandet på grund av t ex brottsligt förfarande. Det skadar givetvis kårens renommé, om en revisor får behålla sitt godkännande många år efter det att en större initierad krets fått kännedom om att vederbörande begått brottslig handling. Även i ett sådant fall kan en organisation uppträda snabbare utan att rättssäkerheten för den skull behöver åsidosättas. Är det kanske bäst att auktorisationen av redovisningskonsulter ligger kvar hos SRF?

Ja, nog lever vi i en intressant och stimulerande tid! Få ting framstår såsom självklara. Inom vårt yrkesområde har vi länge levt i en skyddad och bekväm tillvaro. Jag tror det är angeläget, att vi utan förutfattade meningar gör oss mera lyhörda för våra användares behov i stället för att som i mycket stor utsträckning hitintills mer än gärna debattera interna yrkesfinesser. Kan detta inlägg vara ett bidrag till en öppnare debatt utan rädsla för konkurrenssneglande de olika organisationerna emellan, skulle jag vara mycket nöjd. Någon brist på arbete lär det inte bli tal om för vare sig auktoriserade respektive godkända revisorer eller auktoriserade redovisningskonsulter inom överskådlig framtid.

Lars-Erik Signäs, redovisningskonsult i Göteborg

Denna artikel kommenteras i nästa nr av Balans av Olle Willhans, ordförande i Svenska Revisorsamfundet SRS.