”Reglerna överträddes. Under de sista åren före ändringen blev FAR-ledamöternas respekt för reklamreglerna mycket dålig.”

En ström av anmälningar om övertramp medverkade till att FARs reklam regler kom att ändras. Det berättar auktor revisor Siv Berlin vid Bohlins i Stockholm, som är ordförande i FARs regelkommitté.

Regelkommittén är en av de många kommittéer som stöder arbetet i FARs styrelse.

Kommittén har till uppgift att till styrelsen föreslå önskvärda ändringar av reglerna för god revisorssed. Dessutom kan både styrelsen och enskilda ledamöter vända sig till kommittén för att få hjälp med tolkning av reglerna. Kommittén behandlar också övriga frågor som gäller utveckling av god revisorssed.

Ny organisation

Kommittén har i sin nuvarande form funnits sedan 1985. Det var då man inrättade en särskild disciplinnämnd för att sköta disciplinärenden. Detta innebar en avlastning för både styrelsen och regelkommittén som gemensamt skött sådana ärenden tidigare.

Möjligen skulle man kunna gissa att regelkommittén numera arbetar mest med tolkning av reglerna för god revisorssed.

Men så är faktiskt inte fallet.

Kommittén har främst kommit att ägna sig åt arbetet med att ändra reglerna.

Den första stora uppgiften som kom på kommitténs bord 1985 var diskussionen om reklamreglerna.

Av hävd hade revisorerna – liksom advokater, läkare och tandläkare – haft mycket begränsade möjligheter att göra reklam. Grundprincipen var ett förbud med vissa undantag.

– Under de sista tio åren blev respekten för förbudet mycket dålig, berättar auktor revisor Siv Berlin, ordförande i regelkommittén. Reglerna överträddes. Formatet på annonserna överskred det tillåtna.

Överträdelserna började i huvudsak med att platsannonserna utnyttjades för att ge stora mängder information om revisionsbyråerna.

Viss information var förstås nödvändig. De sökande måste ju veta vart de sökte.

Ändrat i USA och England

– I alla fall blev dessa platsannonser av sådant format både storleks- och innehållsmässigt att det strömmade in en väldig massa anmälningar om påstådda övertramp mot reklamreglerna, säger Siv Berlin.

Ungefär samtidigt ändrades bestämmelserna, först i USA och sedan i Storbritannien. Där blev det tillåtet för revisorerna att göra reklam och marknadsföra sig på olika sätt.

– FARs styrelse diskuterade saken och ansåg att regler och lagar ska spegla det som medborgarna vid varje tillfälle uppfattar som rätt och riktigt, säger Siv Berlin. Det blev uppenbart för oss att FAR-kåren i mångt och mycket inte ansåg att ”reklamförbudet” (det var ju inte totalt) var riktigt.

Skulle FAR benhårt hålla på reglerna och ta den stora processen med att behandla massor av disciplinärenden? Eller skulle man möjligen se över reglerna?

– Resultatet blev att förbudet i princip togs bort, säger Siv Berlin. Nu är vi inom vissa gränser fria att göra den reklam som vi finner affärsmässigt lämplig.

Ändringen av reklamreglerna (regel nr 7) togs på FARs årsmöte 1986.

Hela paketet ses över

Nästa stora uppgift för kommittén blev en allmän översyn av hela regelpaketet. Bortsett från några smärre ändringar har reglerna nu hunnit bli mer än tio år gamla. Under den tiden har FAR-kåren varit inne i en period av mycket snabb utveckling. Därför ansågs det riktigt att förutsättningslöst gå igenom reglerna.

Om allt gått planenligt ska kommitténs förslag till ändrade regler just ha behandlats av FARs styrelse när detta läses. I så fall kan förändringarna tas på årsmötet 1987 eller i vart fall under 1988.

Själva reglerna ändras inte så mycket, däremot anvisningarna till dessa. Mest omdiskuterad är regel 2. Den handlar om revisors oberoende. Där tas upp frågor om aktieägande och andra ekonomiska relationer mellan klient och revisor.

– Någon reell ändring av regeln blir det inte, säger Siv Berlin. Men anvisningarna ska förhoppningsvis bli tydligare och lättare att tolka.

Man försöker också allmänt korta ner anvisningarna för att de ska bli mer överskådliga.

– Det är viktigt att reglerna är lätta att begripa, säger Siv Berlin. De gäller ju inte bara de auktoriserade revisorerna utan i tillämpliga delar samtliga personer som är anställda på byråerna. För de anställda har vi samma ansvar som för oss själva.

Fler specialister

En annan planerad ändring gäller anvisningarna till regel 4 angående yrkesutövningen. Tanken är att anvisningarna bättre ska anpassas till den utveckling av konsultverksamheten som skett på senare år, bl. a. med tanke på engagerande av olika specialister.

– Sedan ska vi försöka att på ett bättre sätt än hittills framhålla att reglerna för god revisorssed inte ska tolkas efter bokstaven utan i enlighet med den anda som framgår av dem, säger Siv Berlin. Reglerna är inte en enkel uppräkning om vad som är otillåtet i den meningen att allt annat skulle vara tillåtet. Det är andan och syftet med reglerna som gäller.

Är det inte risk att rättsläget då blir oklart?

– Det är alltid svårt att vara klar och samtidigt uttrycka sig generellt. Det har ju förekommit avvikelser där man sagt att ”så står det inte i reglerna”, fastän de i själva verket ska tolkas just så.

Men reglernas utformning har som sagt varit en större arbetsuppgift för regelkommittén än tolkningen av reglerna.

De flesta tolkningsfrågor kommer per telefon och klaras ofta upp på samma väg. Ledamöterna vänder sig då till Siv Berlin, till någon av de andra kommittéledamöterna eller till FARs föreningsjurist Urban Engerstedt som också är kontaktperson i de här frågorna.

De flesta tolkningsfrågor gäller reglerna 2, 3 och 4 som handlar om oberoende, om oförenlig verksamhet och om själva yrkesutövningen. Ingen frågar beträffande regel 1 om det yrkesmässiga uppträdandet eller regel 8, som gäller arvodesdebiteringen.

Snabbare information

Men vad händer på sikt med regelkommittén? Den blir väl nästan arbetslös när den har lagt fram det nya förslaget till regeländringar...?

– Nej, säger Siv Berlin. Vi har fått styrelsens uppdrag att som nästa stora fråga ta upp disciplinverksamheten och sanktionsnormerna. Vi tror att det ibland har varit svårt att få ut normer och normbildning till hela revisorskåren. Många gånger kommer tolkningarna ytterst fram först i samband med vissa disciplinärenden.

I dag är resultaten av alla disciplinärenden konfidentiella. Bara anmälaren och den anmälde får reda på dem genast. De kommer till allmän kännedom först när de i anonymiserad form någon gång om året skickas ut till alla FAR-ledamöter.

Det kan alltså dröja mycket lång tid från anmälan till dess att ”domen” kommer ut.

– Vi ska nu fundera på hur vi ska hantera detta på ett mera ändamålsenligt sätt, säger Siv Berlin. Ledamöterna bör bli bättre och snabbare medvetna om de tolkningar som görs.

Inge Wennberg