Innehåll

Fermenta-utredarna, som publicerade sig bara några dagar efter Balans rundabordssamtal, har heller inte mycket till övers för ”koncernchefen”.

Väsentligt är att koncernchefen är VD själv eller någon honom underordnad person, säger Fermenta-utredarna. Ingen annan lösning är förenlig med aktiebolagslagen.

Man tror också att det är vanligast att moderbolagets VD tillika är den som utropas till koncernchef. Varianten att styrelsens ordförande uppehåller koncernchefssysslan betecknas som helt oförenlig med lagen – precis som ordföranden genom beteckningen ”arbetande” aldrig kan ges rätt att ge order till sin VD.

”Arbetande vice styrelseordförande”

El-Sayed bar ju på sin tid bl.a. titeln koncernchef. Han uppehöll samtidigt också den säregna befattningen som ”arbetande vice styrelseordförande”.

Den sistnämnda anordningen förekommer också på andra håll inom det svenska näringslivet. Men den kan på intet sätt passas in i ABLs reglering, säger utredarna.

En vice ordförande har ingen annan funktion än att vid förfall för ordföranden fullgöra dennes funktion.

Fermenta-utredarna konstaterar att enligt svensk rätt är det styrelsen och VD som har makten och ansvaret i ett aktiebolag. Inga avvikande konstruktioner kan ändra på detta.

Utredarna vill dock inte helt ta avstånd från konstruktionen med en arbetande styrelseordförande. Enligt ABL har ordföranden inte särskilt mycket att göra. Framför allt ska han se till att det hålls sammanträden. Men, säger utredarna, i verkligheten anses ordföranden ha en mer maktpåliggande uppgift. Han ska ta ledningen för styrelsens arbete och se till att styrelsen verkligen fyller sin uppgift. Han ska enligt sedvana också i högre grad än andra styrelseledamöter övervaka vad VD har för sig.

Utredarna menar att man bör kunna ge en arbetande styrelseordförande till uppgift att i samförstånd med VD planera för bolagets framtida verksamhet.

Acceptera direktioner!

Utredarna föreslår också att möjligheten att inrätta en direktion får stöd i ABL. Då ska bolaget också ges full frihet att på egen hand välja beslutsformerna inom direktionen.

Följande ändringar i ABL kan göras. 8 kap 3 § får ett tredje stycke:

”I stället för att utse en verkställande direktör kan bolag utse en direktion, bestående av två eller tre personer. Har direktion utsetts, skall den fullgöra de uppgifter och bära det ansvar, som gäller för verkställande direktör. Om direktionens arbetsformer beslutar styrelsen. För direktionsledamot kan utses suppleant.”

8 kap 12 § får följande andra stycke:

”Har bolaget i stället för verkställande direktör utsett en direktion, skall den behörighet, som enligt första stycket tillkommer verkställande direktör, tillkomma var och en av direktionens medlemmar för sig.”

Så kan fantasin stoppas

Utredarna tänker sig också att man i börskontraktet skulle kunna kräva att bolagen på börsen måste ha en med aktiebolagslagen förenlig organisation av den högsta ledningen. Detta skulle kunna avhålla företagen från att använda fantasifulla varianter som ”arbetande vice styrelseordförande”. Eller koncernchef.

Inge Wennberg