Visst kan det vara lärorikt för revisorn att se sig om i andra yrken. Men det kan få tråkiga konsekvenser också. Den mest erfarne revisor kan av Kommerskollegium behandlas som en nybörjare när det är dags att ansöka om att få tillbaka auktorisationen.

Att under en längre eller kortare tid gå över till annan verksamhet är inte helt problemfritt för de auktoriserade revisorerna.

Dels mister de omedelbart sin auktorisation och tvingas sedan vänta på att få den åter, dels riskerar de att tvingas vidareutbilda sig för att över huvud taget komma i fråga som auktoriserade revisorer på nytt.

Värre efter årsskiftet

Sedan 1983 krävs nämligen en ekonomutbildning om 140 poäng (tidigare 120) för att kunna bli auktoriserad revisor. Under en övergångstid som upphörde med utgången av 1988 kunde man dock söka på den äldre och kortare utbildningen.

Men läget är alltså nu efter årsskiftet att om man har hoppat av revisorsyrket så får man ingen ny auktorisation utan att komplettera utbildningen till 140 poäng.

Hoppar man av och vill tillbaka prövas auktorisationsfrågan av Kommerskollegium genom en vanlig utredning som vid vilken förstagångsansökan som helst.

– Då måste också de nya utbildningskraven gälla, säger Inger Blomberg, chef för Kommerskollegiums revisorssektion. Vi kan inte tolka reglerna på annat sätt.

Någon möjlighet till dispens så att man kan få behålla eller snabbt få tillbaka auktorisationen om man hoppar av finns inte.

Ty den revisor som hoppar av utövar inte revisionsverksamhet. Reglerna säger att för att få auktorisation måste man yrkesmässigt utöva revisionsverksamhet.

– Om sådana förhållanden som givit rätt till auktorisation ändras, upphävs också auktorisationen, säger Inger Blomberg.

Kommerskollegium har ingen rätt att ge dispenser. Det är bara regeringen som kan ge dispenser från sin egen förordning. Det har bara skett i två fall. Det gäller FARs generalsekreterare Björn Markland och biträdande generalsekreterare Margareta Damberg. De är inte yrkesverksamma som revisorer. Men regeringen har funnit att det är viktigt att de som företräder FAR – kanske särskilt i internationella sammanhang – också har beviset om auktorisation.

I eventuella dispensfall hör regeringen alltid Kommerskollegium. I generalsekreterarfallen tillstyrkte KK.

Ettårsregel

Den som hoppar av revisorsyrket och kommer tillbaka måste i princip arbeta under ledning av en auktoriserad revisor under ett år innan han kan få auktorisationen tillbaka.

– Vi anser att det är rimligt, säger Inger Blomberg. Det händer så mycket nytt på det här området hela tiden.

I praktiken tillämpas den här ettårsregeln inte fullt ut.

Den som är borta under kortare tid än två år får auktorisationen tillbaka på några månader. Det är den tid som det ändå tar för Kommerskollegium att handlägga ett auktorisationsärende. Vid mellan två och fem års bortovaro brukar det räcka med ett halvårs praktik. Över fem år tillämpas ettårsregeln fullt ut.

Värst utsatta just nu kan de revisorer sägas vara som gick tillbaka till yrket i höstas efter att ha varit borta mer än fem år. De kunde inte söka auktorisation på de gamla utbildningskraven eftersom de inte hann göra ettårspraktiken före årsskiftet. Kommerskollegium har haft att göra med flera sådana fall.

Slutligen ska påpekas att de nya utbildningskraven inte gäller vid sedvanlig förnyelse av auktorisation, d.v.s. den förnyelse som regelmässigt ska ske vart femte år.

Inge Wennberg