Balans nr 8–9 1989

”Folk vet att vi har ordning på redovisningen”

Bland de företag som hoppar över den översiktliga granskningen av delårsrapporterna finns hela skalan – från dem som bestämt sig definitivt även för framtiden till dem som vill nå en lösning i samförstånd med revisorerna.

Varför har så många börsbolag inte brytt sig om att låta utföra någon översiktlig granskning av sina delårsrapporter? Varför har de på detta sätt valt att bortse från intentionerna i det inregistreringskontrakt som de har med Stockholms Fondbörs?

Vi frågade hos några av dem.

Vi har bestämt oss

Bo Rydin, styrelseordförande och koncernchef i SCA, svävar inte på målet:

– SCA har god ordning på redovisningen och det vet folk att vi har. Därför anser vi oss inte behöva någon granskning. Och här finns ingen avvaktande hållning från vår sida. Vi har bestämt oss.

Bo Rydin är också ordförande i Aktiemarknadsbolagens Förening, som är börsens motpart när det gäller inregistreringskontraktet. Men Bo Rydin sa på vår förfrågan att föreningen inte har någon anledning att ta några initiativ i saken:

–Företagen bestämmer själva om de trots god ordning på bokföringen vill göra sig det extra besvär som den här granskningen innebär. Om börsen har några synpunkter får den begära förhandlingar.

Tar för lång tid

Bengt Hane, ansvarig för Volvos finansiella information, konstaterar att Volvo inte heller gör några översiktliga granskningar:

– Jag har sagt det förut i ett rundabordssamtal i Balans: det tar för lång tid att göra detta. Vi kan inte hålla på och vänta på revisorerna. Så är det bara.

Kan det bli en ändring till nästa år?

– Nja, möjligen till ett annat år. Såna här saker tar tid och ”butikerna” är ganska stora nu för tiden. Revisorerna har varit tveksamma till hur de över huvud taget skulle klara upp det. Men bara för att det inte förekommit en översiktlig granskning så lever vi inte fullständigt i det blå. Vi känner att vi har en betryggande kontroll.

I den tryckta svenska versionen av Volvos första rapport i år meddelades den uteblivna granskningen tydligt och klart under VD Gunnar L. Johanssons namnteckning. I den engelska versionen stod det, som förr, ”Unaudited”.

Tidsaspekten – att över huvud taget hinna med en översiktlig granskning – var avgörande för Volvo. Men Bengt Hane sticker inte under stol med att kostnaderna för granskningen också beaktats vid diskussionerna på företaget.

Samlat grepp

Inom S-E-Bankssfären kan noteras ett ganska samlat grepp på besluten att inte låta granska delårsrapporterna enligt den nya ordningen.

Där diskuterades saken ganska mycket ekonomichefer och controllers emellan.

Direktör Hans Lindblad, ansvarig för koncernredovisningen inom Atlas Copco, säger till Balans:

– Åtminstone för den första perioden fanns ingen möjlighet att leva upp till den tilltänkta målsättningen. Därför skrev vi tydligt i delårsrapporten att den ej varit föremål för översiktlig granskning. Vi får se vart det hela tar vägen sedan.

– Reglerna har kommit så sent. Och hur skulle det se ut om revisorerna for runt till hundratals dotterbolag och granskade delårsbokslut? Vår första delårsrapport behandlades inte ens på styrelsemöte. Det var en sekundhistoria som skrevs på av VD. De senare rapporterna behandlas på styrelsemötena i anslutning till publiceringen men det går också fort. Det tar 2–3 dagar att ta fram en delårsrapport för Atlas Copco för att presentera den för styrelsen. Sedan ska den iväg för publicering genast.

Reglerna inte förankrade

– Någonting har förbisetts, säger Hans Lindblad. De nya reglerna är inte förankrade. Om jag vore auktoriserad revisor hade jag dock kunnat tänka mig att acceptera rapporten på grundval av att jag hade följt med tidigare månadsrapportering. Det är en praktisk hållning att revisorerna under löpande år jobbar med hänsyn till den här granskningen.

Hans Lindblad säger dock att han har svårt att tänka sig en revisor som vill skriva på en rapport om han inte fått ett visst antal dagar på sig att granska den.

I och för sig skrivs delårsrapporten 2–3 dagar i förväg. Sedan sker en viss finputsning. Där finns kanske en öppning för revisorn om han inte ska granska alla ”och” och ”samt” också.

Även Hans Lindblad säger att man inte kan bortse från att en översiktlig granskning av delårsrapporterna drar på företagen icke oväsentliga kostnader. Har man stora företag i utlandet blir både kostnaderna och tidsaspekten besvärande.

– Vi är emellertid angelägna om att tillsammans med revisorerna komma fram till en praktisk lösning, säger Hans Lindblad.

Inge Wennberg