Auktor revisor Karl-Axel Sjögren vid Revisorsringen i Göteborg var förtroendevald revisor i sin kommun 1985–1987. På grundval av erfarenheterna från det uppdraget rekommenderar han att systemet med förtroendevalda kommunala revisorer avskaffas.

Under åren 1985 till 1987 var jag verksam som förtroendevald revisor i Göteborgs kommun. Med den erfarenhet som jag erhöll i samband med detta uppdrag vill jag anföra följande i debatten om förtroendevalda revisorer i kommunerna.

De förtroendevalda revisorerna väljs av kommunfullmäktige på rekommendation av de olika politiska partierna. Detta sätt behöver inte vara fel, men sättet på vilket urvalet görs är i högsta grad diskutabelt. Vid detta förfarande synes det mig som om de olika partierna väljer sina kandidater med tyngdpunkten lagd på långt och troget partiarbete som största merit, och föga vikt lagd på eventuella kunskaper i revision. I flera fall tycker jag att det verkar som om någon hänsyn överhuvudtaget inte har tagits till om personerna är lämpade för uppdraget. Sättet på vilket man rekryterar revisorer i kommunerna kan ju knappast vara i linje med de förväntningar som de olika intressegrupperna i kommunerna ställer.

Saknade kunnande

Under de år som jag var verksam i Göteborgs kommun saknade många av de förtroendevalda revisorerna ekonomiskt kunnande och erfarenhet. Den utbildning som erbjöds från kommunens sida var en genomgång av kommunal revision. Denna utbildning varade mindre än en timma!

I Göteborgs kommun sker det praktiska revisionsarbetet av Revisionskontorets anställda. Dessa anställda är inte bara ekonomer utan det förekommer de med allt från ingenjörs- till sjuksköterskeutbildning! Dessa saknar i de flesta fall en gedigen revisorsutbildning.

De utförda arbetena, som tjänstemännen har gjort, slutredovisas på sammanträden med de förtroendevalda. Det verkar som om tjänstemännen har svårt att veta hur de på ett rätt sätt ska tränga in i ett tungt och informationsrikt material. Enligt mitt förmenande skummar de endast på ytan när de utför revisionsarbetet.

Det är mycket riktigt så, som Lennart Metall säger, att det är tjänstemännen som kommer med idéerna om vad som ska granskas och hur det ska genomföras. Någon närmare diskussion med de förtroendevalda revisorerna förekommer dessvärre inte vid detta val, utan de accepterar oftast valet, om de överhuvudtaget har blivit tillfrågade och informerade. Anledningen till att de accepterar valet är inte alltid att det är bra, utan att de saknar kompetens att avgöra detta.

Politiska grupperingar

Lennart Metall påstår att det inte förekommer något partikäbbel. Under den tid som jag var verksam förekom det ofta partipolitiska grupperingar, vilka till och med gick så långt att de olika partigrupperna lämnade olika revisionsberättelser med olika innehåll. Det kan ju inte vara förenligt med god revisionssed eller med god kommunal revisionssed att revisorerna, som ska vara oberoende, ska låta sina partipolitiska sympatier få genomlysa vid ställningstagandet i revisionen.

Den förtroendevalde kommunrevisorn har ett mycket stort ansvar mot kommunens invånare och skattebetalare, lika stort ansvar som de auktoriserade revisorerna har gentemot aktieägarna och övriga intressenter i aktiebolagen. Man måste därför ställa samma krav på kompetens hos en revisor som reviderar en kommuns förvaltningar som en som reviderar ett aktiebolag.

Jag tycker att systemet med förtroendevalda revisorer i kommunerna bör avskaffas så snart det är möjligt, och ersättas med yrkesrevisorer. I de kommuner likt Göteborg, där det finns revisionskontor med anställda tjänstemän, kan dessa kvarstå och utföra stora delar av det praktiska arbetet, men då under ledning av en auktoriserad revisor. Det måste också ställas krav på yrkeskompetensen hos dessa tjänstemän.

Skrota systemet med förtroendevalda revisorer!

Auktor revisor Karl-Axel Sjögren är verksam vid Revisorsringen i Göteborg