De båda spanska revisorsorganisationerna ger inte ut egna rekommendationer utan godkänner som ”allmänt accepterade” de normer som utarbetas av AECA, i vilken de ingår som medlemmar.

AECA, Asociación Espanola de Contabilidad y Administración de Empresas, har varit verksam i tio år och har ett medlemsantal på cirka 1.500 personer, varav några i utlandet.

År 1981 blev organisationen deklarerad som varande av ”utilidad publica”, ett speciellt officiellt erkännande som tidigt gav AECA en viss status.

Vissa medlemmar är stödjande och detta kan naturligtvis ge upphov till misstankar om otillbörlig lojalitet vid utarbetande av principer.

Medlemmarna utgörs av revisorer, universitetsprofessorer, företagsledare och företrädare för handel och finans, olika typer av tjänstemän och sådana som är intresserade av företagsekonomins vetenskapliga utveckling.

Hela ”redovisningsvärlden” är representerad, varför AECA har en bred förankring även om dess rekommendationer inte har rangen av lag. Målsättningen är att bidra med studier och forskning inom företagsekonomi.

Verksamheten består, förutom av forskning och studier, av kongresser och information/utbildning.

Flera skrifter ges ut, bl.a. AECA Boletin. En viktig arbetsuppgift är remissutlåtanden över lagförslag med företagsekonomisk anknytning.

Arbetet bedrivs bl.a. i olika kommittéer. En viktig sådan är Comisión de Principos y Normas de Contabilidad en Espana.

Den offentliga och privata sektorn samverkar här för att utveckla normer. Ett stort antal rekommendationer har givits ut. Ett utbrett samarbete förekommer med andra organisationer. Det finns t.ex. ett särskilt samarbetsavtal med REA.

Det bör understrykas att även om AECA har ett intimt samarbete med staten i redovisningsfrågor, får den inte alltid gehör för sina argument. Ett exempel är nödvändigheten av att upprätta kvartalsvisa råbalanser som skall skrivas in i inventarieboken. AECA har motsatt sig detta men lyckades inte ändra innehållet i Codigo de Comercio, paragraf 28.

Alf Sandin, Handelshögskolan, Göteborg

Referenser:

Borrador del Plan General de Contabilidad Revisado, ICAC, Noviembre 1989.

AECA, Boletin, Madrid, årgångar år 1989 och 1990.

ICJCE, Revista Teenica, Instituto de Censores Jurados de Cuentas de Espana, Madrid, årgångar år 1989 och 1990.

ICJCE, 55 anos de Auditoria en Espana, Madrid, 1982.

Ernst & Young, Cómo adaptarse al Plan General de Contabilidad, Madrid, Febrero de 1990.

Gabas, F., Condor, V., Lainez, A & Pina, V., Private Accounting Standard Setting in Spain, University of Zaragoza, 1990.

Canibano, L., Basic new concepts in the draft revised Spanish chart of accounts, the Autonomous University of Madrid, 1990.

Spaccesi, Papeles de Auditoria no 2 y 3, december 1985, sid. 46.

Spaccesi, Contabilidad, Análisis Contable de la Realidad Economica, Ediciones ICE, Madrid, 1986.

Spaccesi, La Profesion de Auditor en Espana, Madrid, Enero de 1987.

Código de Comercio Ley de Sociedades Anónimas Intervjuer med revisorer och personer på ICAC.